Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vien tro nuoc ngoai

Vien tro nuoc ngoai

Ratings: (0)|Views: 1,155|Likes:
Published by damsana3

More info:

Published by: damsana3 on Aug 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/26/2010

pdf

text

original

 
V
ũ
Thành T
Anh 1Ch
ươ 
ng trìnhGi
ngd
yKinht
ế
Fulbright Tài chính Phát tri
n Bài gi
ng 12 Niênkhóa2006-2007
Vi
n tr 
n
ướ
c ngoàiV
ũ
Thành T
Anh
Bài12VI
N TR
N
ƯỚ
C NGOÀI
Vi
n tr 
n
ướ
c ngoàiV
ũ
Thành T
Anh
Vi
ntr 
-ODA
Tàichínhpháttri
ncnhth
c(ODF):Ngu
nv
nchovayt
chínhph
n
ướ
cngihay t
cáct
ch
ctàichính
đ
aph
ươ
ng.
 Vi
ntr 
ODA (OfficialDevelopment Assistance):Vi
ntr 
knghnl
i.Chovay
ư
u
đ
ãi:t
l
chokhông(grant equivalent)
25%. Phân bi
t vi
n tr 
phát tri
nvà vi
n tr 
nhân
đạ
o.
PHAÂN LOAÏI VOÁN NÖÔÙC NGOAØI
CHO VAY (PHAÀN CHO KHOÂNG<25%)VIEÄN TRÔÏ KHOÂNG HOAØN LAÏIVIEÄN TRÔÏ COÙ HOAØN LAÏIVIEÄN TRÔÏ - ODAVOÁN PHAÙT TRIEÅN CHÍNH THÖÙC (ODF)ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÁPÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙNVAY THÖÔNG MAÏITÍN DUÏNG XUAÁT NHAÄP KHAÅUVAY TÖ NHAÂNDOØNG VOÁN TÖ NHAÂNVOÁN NÖÔÙC NGOAØI
 
V
ũ
Thành T
Anh 2Ch
ươ 
ng trìnhGi
ngd
yKinht
ế
Fulbright Tài chính Phát tri
n Bài gi
ng 12 Niênkhóa2006-2007
Vi
n tr 
n
ướ
c ngoàiV
ũ
Thành T
Anh
Grants equivalent nhph
ngiát
chokhôngc
acáckho
nchovay
ư
u
đ
ãi
T
l
ph
nchokhôngc
akho
nvay
ư
u
đ
ãi:1 -(hi
ngiákho
nvay
ư
u
đ
ãi/hi
ngiákho
nvayth
ươ
ngm
it
ươ
ng
ng)Víd
:
 Qu
cgiaA
đượ
cNHTGcho vay 100tri
uUSD vàon
ă
m2000. 3 n
ă
m
đầ
ukhôngph
itr 
lãi. T
n
ă
m2004
đế
n2010, qu
cgianày ph
itr 
i3%/n
ă
m(tr 
m
tl
nm
i n
ă
m). V
ng
c
đượ
choànt
trong2 n
ă
m2009 và2010 v
igiát
hntr 
m
in
ă
m50 tri
uUSD. –N
ế
uc
ũ
ngtrongn
ă
m2000 qu
cgianàypháthànhtráiphi
ế
uqu
ct
ế
trênth
tr 
ườ
ngv
it
ngt
giá100tri
uUSD thì lãisu
t10%. –T
l
chokhông= ?
Vi
n tr 
n
ướ
c ngoàiV
ũ
Thành T
Anh
V
nt
ư
nhânn
ướ
cngi, vi
ntr 
chínhth
cvàti
nchuy
nv
c
ang
ườ
ilao
độ
ngn
ướ
cngoài
Ngu 
ồ 
: WB, “Tàichínhpháttri
ể 
ntoànc
 ầ
u2006”.
0100200300400500600199719981999200020012002200320042005e
   T
      ỷ
   U   S   D
V
n t
ư
nhân ròngV
n chính th
c ròngTi
n g
i c
a công nhân
 
V
ũ
Thành T
Anh 3Ch
ươ 
ng trìnhGi
ngd
yKinht
ế
Fulbright Tài chính Phát tri
n Bài gi
ng 12 Niênkhóa2006-2007
Vi
n tr 
n
ướ
c ngoàiV
ũ
Thành T
Anh
L
ượ
cs
vi
ntr 
n
ướ
cngoài
Vi
ntr 
n
ướ
cngoàib
t
đầ
uv
i vi
c táithi
ế
tchâuÂusauWW2quak
ế
ho
chMarshall vàcáckho
nvayc
aWBVi
ntr 
đ
ã giúp châuÂuph
ch
inhanhchóng.Ti
ế
ptheothànhcôngnày, cácn
ướ
cgiàu
đẩ
ym
nhvi
ntr 
chocácn
ướ
cnghèo.T
i sao có ODA:
 Các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n thi
ế
u v
n: Nhu c
u
đầ
u t
ư
 l
n h
ơ
n ti
ế
t ki
m n
i
đị
a –
Đẩ
y m
nh c
i cách
n
ướ
c nh
n vi
n tr 
 Các lý do khác?
Vi
n tr 
n
ướ
c ngoàiV
ũ
Thành T
Anh
Pháttri
nvàvi
ntr 
n
ướ
cngoàinhHarrod-Doma
= s/
glàt
c
độ
t
ă
ngt
ưở
ngGDP;
s
t
l
ti
ế
tki
m;và
h
s
ICOR.V
im
ctiêut
ă
ngt
ưở
ngkinht
ế
= 8%và
= 5, thìt
l
ệ đầ
ut
ư
/GDP ph
i
đạ
t40%.Gi
s
ti
ế
tki
mtrongn
ướ
cch
đạ
t27% GDP, vàtoànb
ti
ế
tki
mnày
đượ
cchuy
nthành
đầ
ut
ư
thìqu
cgiav
nb
“thi
ế
uh
tti
ế
tki
m”
m
c13%GDPKho
nthi
ế
uh
tnàycóth
ể đượ
cb
sung b
ngvi
ntr 
vàcácngu
nv
nn ngikc
để đạ
t
đượ
cm
ctiêut
ă
ngt
ưở
ng.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->