Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Decret 08-265

Decret 08-265

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Mohamed Tayeb SELT
Decret 08-265
Decret 08-265

More info:

Published by: Mohamed Tayeb SELT on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2011

pdf

text

original

 
48
 
دﺪﻌﻟا
 
دﺪﻌﻟا
نﻮﻌﺑرﻷاو
 
ﺔﺴﻣﺎﳋا
 
ﺔﻨ
نﻮﻌﺑرﻷاو
 
ﺔﺴﻣﺎﳋا
 
ﺔﻨ
ّﺴﻟا
 
ﺴﻟا
كاﺮﺘﺷﻻا
كاﺮﺘﺷﻻا
ّيﻮﻨﺳ
يﻮﻨﺳ
.....................
ﺔ
.....................
ﺔ 
ّﻴﻠﺻﻷا
 
ﺔﺨﺴ
 
ﻴﻠﺻﻷا
 
ﺔﺨﺴ 
ّﻨﻟا
 
ﻨﻟا
.....
ﺎﻬــﺘﻤﺟﺮﺗو
 
ﺔ
.....
ﺎﻬــﺘﻤﺟﺮﺗو
 
ﺔ 
ّﻴﻠﺻﻷا
 
ﺔﺨﺴ
 
ﻴﻠﺻﻷا
 
ﺔﺨﺴ 
ّﻨﻟا
 
ﻨﻟا
ﺮﺋاﺰﳉاﺲﻧﻮﺗبﺮﻐJاﺎﻴﺒﻴﻟﺎﻴﻧﺎﻄﻳرﻮﻣلود
 
جرﺎﺧ
 
ناﺪﻠﺑﻲﺑﺮﻌﻟا
 
بﺮﻐJا
ﺔـﻨﺳ
ﺔـﻨﺳ
ج
.
د
 
ج
.
د
 
1070,00
ج
.
د
 
ج
.
د
 
2140,00
ج
.
د
 
13,50
 
ﺔّﻴﻠﺻﻷا
 
ﺔﺨﺴّﻨﻟا
 
ﻦﻤﺛج
.
د
 
27,00
 
ﺎﻬﺘﻤﺟﺮﺗو
 
ﺔّﻴﻠﺻﻷا
 
ﺔﺨﺴّﻨﻟا
 
ﻦﻤﺛ
.
ةﺮﻴﻌﺴّﺘﻟا
 
ﺐﺴﺣ
:
ﺔﻘﺑﺎّﺴﻟا
 
Xﻨّﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ردﺎّﺼﻟا
 
دﺪﻌﻟا
 
ﻦﻤﺛ
.
Xﻛﺮﺘﺸﻤﻠﻟ
 
ﺎﻧﺎّﺠﻣ
 
سرﺎﻬﻔﻟا
 
ﻢّﻠﺴﺗو
.
ناﻮﻨﻌﻟا
 
ﺮﻴﻴﻐﺘﻟ
 
وأ
 
جﺎﺠﺘﺣﻼﻟ
 
وأ
 
تﺎﻛاﺮﺘﺷﻻا
 
ﺪﻳﺪﺠﺘﻟ
 
ءاﻮﺳ
 
ةﺮﻴﺧﻷا
 
ةﺪﻳﺮﳉا
 
لﺎﺳرإ
 
ﺔﻔﻴﻔﻟ
 
قﺎﻓرإ
 
بﻮﻠﻄJا
.
ﺮﻄّﺴﻠﻟ
 
ج
.
د
 
60,00
 
سﺎﺳأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺮﺸّﻨﻟا
 
ﻦﻤﺛ
ﺔـﻨﺳ
ﺔـﻨﺳ
ج
.
د
 
ج
.
د
 
2675,00
ج
.
د
 
ج
.
د
 
5350,00
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
داﺰﺗلﺎﺳرﻹا
 
تﺎﻘﻔﻧ
ـﻫ
ـﻫ
1429
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
22
 
ﺪﺣﻷا
 
ﺪﺣﻷا
م
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
24
 
ﻖﻓاﻮJا
 
ﻖﻓاﻮJا
ﺮﻳﺮﺤّﺘﻟاو
 
ةرادﻹا
ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ
 
ﺔ
ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ
 
ﺔ 
ّﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻧﺎﻣﻷا
 
ﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻧﺎﻣﻷا
WWW.JORADP.DZ
كاﺮﺘﺷﻻاو
 
ﻊﺒّﻄﻟا
ﺔّﻴﻤﺳ
ﻴﻤﺳ
ّﺮﻟا
 
ﺔﻌﺒﻄJا
ﺮﻟا
 
ﺔﻌﺒﻄJاﺔﻄﺤﻣ
-
ﺮﺋاﺰﳉا
-
376
 
ب
.
ص
 
sﺲﻳار
 
داﺮﻣ
 
ﺮﺌﺑ
 
sXﺗﺎﺴﺒﻟا
 
ﻲﺣ
 
09
 
ﻰﻟإ
 
021.54.35.06
 
:
ﻒﺗﺎﻬﻟا
021.65.64.63
 
021.54.35.12
 
ﺲﻛﺎﻔﻟاﺮﺋاﺰﳉا
 
3200-50
 
ب
.
ج
.
ح
Télex :
65 180
IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG
 
ﺔّﻴﻔﻳّﺮﻟا
 
ﺔﻴﻤﻨّﺘﻟاو
 
ﺔﺣﻼﻔﻟا
 
ﻚﻨﺑﻦﻃﻮﻟا
 
جرﺎﺧ
 
Xﻛﺮﺘﺸﻤﻠﻟ
 
ﺔّﻴﺒﻨﺟﻷا
 
ﺔﻠﻤﻌﻟا
 
بﺎﺴﺣ
060.320.0600.12
 
ﺔّﻴﻔﻳّﺮﻟا
 
ﺔﻴﻤﻨّﺘﻟاو
 
ﺔﺣﻼﻔﻟا
 
ﻚﻨﺑ
 
548
 
دﺪﻌﻟا
/
ﺔ
 
دﺪﻌﻟا
ﺔ 
ّﻳﺮﺋاﺰﳉا
 
ﺔ
 
ﻳﺮﺋاﺰﳉا
 
ﺔ 
ّﻳرﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
 
ﺔ
ﻳرﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
 
ﺔ 
ّﻴﻤﺳ
 
ﻴﻤﺳ
ّﺮﻟا
 
ةﺪﻳﺮﳉا
ﺮﻟا
 
ةﺪﻳﺮﳉا
ـﻫ
 
ـﻫ
 
1429
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
22
م
 
م
 
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
24
مﺎﻋ
 
نﺎﺒ
مﺎﻋ
 
نﺎﺒ
ﻌﺷ
 
 
ﻌﺷ
 
17
 
ﻲﻓ
 
خ
 
ﻲﻓ
 
خ
ّرﺆﻣ
 
رﺆﻣ
 
264
-
-
08
 
ﻢﻗر
 
ﻢﻗر
 
ّيﺬﻴﻔﻨﺗ
 
مﻮ
يﺬﻴﻔﻨﺗ
 
مﻮ
ﺳﺮﻣ
ﺳﺮﻣ
ﻦــﻤ
ﻦــﻤ

 
 
ﻀ

 
 
ﺘ

 
 
ﻳ
 
s
 
s
2008
 
ﺔ
 
ﺔ 

 
 
ﻨ

 
 
ﺳ
 
ﺖ
 
ﺳ
 
ﺖ
ﺸ

 
ﻏ
 
 
ﻏ
 
19
 
ﻖﻓاﻮ
 
ﻖﻓاﻮ

 
Jا
 
 
Jا
 
1429
ﺮ
ﻴ

 
ﻴ

 
 
ﺴ

 
 
ﺗ
 
ﺔ
ﺗ
 
ﺔ 

 
 
ﻴ

 
 
ﻧاﺰ
ﻧاﺰ

 
 
ﻴ
ﻣ
 
ﻲ
 
ﻣ
 
ﻲ
ﻓ
 
دﺎ
 
ﻓ
 
دﺎ 
ﻤ

 
ﺘ

 
 
ﻋا
 
ﻞـﻘ
ﻋا
 
ﻞـﻘ

 
 
ﻧو
 
بﺎ
ﻧو
 
بﺎ 

 
 
ﺑ
 
ثاﺪ
 
ﺑ
 
ثاﺪ

 
 
ﺣإ
 
ﺣإ
.
ﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاو
 
يﺮﺤﺒﻟا
 
ﺪﻴﺼﻟا
 
ةرازو
.
ﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاو
 
يﺮﺤﺒﻟا
 
ﺪﻴﺼﻟا
 
ةرازو
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
sﺔـﻣﻮﻜﳊا
 
ﺲﻴﺋر
 
ّنإsﺔﻴﻟﺎJا
 
ﺮﻳزو
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ءﺎﻨﺑ
-
4
-
85
 
نﺎﺗّدﺎJا
 
ﺎﻤّﻴﺳ
 
ﻻ
 
sرﻮﺘﺳّﺪﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ءﺎﻨﺑو
-
sﻪﻨﻣ
(
2
 
ةﺮﻘﻔﻟا
)
125
و
8
 
ﻲﻓ
 
خّرﺆJا
 
17
-
84
 
ﻢﻗر
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﻖﻠﻌﺘJاو
 
1984
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻮﻴﻟﻮﻳ
 
7
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1404
 
مﺎﻋ
 
لاّﻮﺷsﻢّﻤﺘJاو
 
لّﺪﻌJا
 
sﺔﻴﻟﺎJا
 
Xﻧاﻮﻘﺑيذ
 
21
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJا
 
12
-
07
 
ﻢﻗر
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
2007
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺮﺒﻤﺴﻳد
 
30
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1428
 
مﺎﻋ
 
ﺔﺠﳊاs
2008
 
ﺔﻨﺴﻟ
 
ﺔﻴﻟﺎJا
 
نﻮﻧﺎﻗ
 
ﻦﻤﻀﺘJاوﺐﺟر
 
21
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJا
 
02
-
08
 
ﻢﻗر
 
ﺮﻣﻷا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
نﻮﻧﺎﻗ
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻮﻴﻟﻮﻳ
 
24
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1429
 
مﺎﻋs
2008
 
ﺔﻨﺴﻟ
 
ﻲﻠﻴﻤﻜﺘﻟا
 
ﺔﻴﻟﺎJاخّرﺆJا
 
41
-
08
 
ﻢﻗر
 
يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺮﻳاﺮﺒﻓ
 
3
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1429
 
مﺎﻋ
 
مّﺮﺤﻣ
 
26
 
ﻲﻓﺪﻴﺼﻟا
 
ﺮﻳزﻮﻟ
 
ﺔﺼﺼا
 
تادﺎﻤﺘﻋﻻا
 
ﻊﻳزﻮﺗ
 
ﻦﻤﻀﺘJاوﺐﺟﻮ•
 
ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا
 
ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاو
 
يﺮﺤﺒﻟاs
2008
 
ﺔﻨﺴﻟ
 
ﺔﻴﻟﺎJا
 
نﻮﻧﺎﻗ
:
ﻲﺗﺄﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻢﺳﺮﻳ
:
ﻲﺗﺄﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻢﺳﺮﻳﺮﻴﻴﺴﺗ
 
ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ
 
لوﺪﺟ
 
ﻲﻓ
 
ثﺪﺤﻳ
 
:
ﻰﻟوﻷا
 
ة
:
ﻰﻟوﻷا
 
ة
ّدﺎـJا
دﺎـJا
-
لوﻷا
 
عﺮﻔﻟا
 
sﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاو
 
يﺮﺤﺒﻟا
 
ﺪﻴﺼﻟا
 
ةرازوبﺎﺑ
 
sﺔﻳﺰﻛﺮJا
 
ﺢﻟﺎﺼJا
-
لوﻷا
 
ﻲﺋﺰﳉا
 
عﺮﻔﻟا
 
sﺪﻴﺣو
 
عﺮﻓﻲﻨﻃﻮﻟا
 
ﺰﻛﺮJا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ
"
ﻪﻧاﻮﻨﻋو
 
03
-
44
 
ﻪﻤﻗر
."
تﺎﻴﺋﺎJا
 
ﺔﻴﺑﺮﺗو
 
يﺮﺤﺒﻟا
 
ﺪﻴﺼﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو
 
ﺚﺤﺒﻠﻟدﺎﻤﺘﻋا
 
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻐﻠﻳ
 
:
:
2
 
ة
 
ة
ّدﺎـJا
دﺎـJاﺔﺴﻤﺧو
 
ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳو
 
ﺎﻧﻮﻴﻠﻣ
 
نﻮﻌﺑرأو
 
ﺔﻌﺑرأ
 
هرﺪﻗارﺎﻨﻳد
 
نﻮﺛﻼﺛو
 
ﺔﻌﺑرأو
 
ﺔﺋﺎ˜ﺎﻤﺛو
 
ﺎﻔﻟأ
 
نﻮﺴﻤﺧوﺪﻴﺼﻟا
 
ةرازو
 
ﺮﻴﻴﺴﺗ
 
ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻴﻘﻣ
(
جد
 
44.755.834
)
82
-
36
 
ﻢﻗر
 
بﺎﺒﻟا
 
ﻲﻓو
 
ﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاو
 
يﺮﺤﺒﻟاﺪﻴﺼﻟا
 
لﻮﺣ
 
ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو
 
تﺎﺳارﺪﻠﻟ
 
ﻲﻨﻃﻮﻟا
 
ﺰﻛﺮﻤﻠﻟ
 
ﺔﻧﺎﻋإ
"."
تﺎﻴﺋﺎJا
 
ﺔﻴﺑﺮﺗو
 
يﺮﺤﺒﻟاهرﺪﻗ
 
دﺎﻤﺘﻋا
 
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺔﻴﻧاﺰﻴJ
 
ﺺﺼﺨﻳ
 
:
:
3
 
ة
 
ة
ّدﺎـJا
دﺎـJانﻮﺴﻤﺧو
 
ﺔﺴﻤﺧو
 
ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳو
 
ﺎﻧﻮﻴﻠﻣ
 
نﻮﻌﺑرأو
 
ﺔﻌﺑرأ
(
جد
 
44.755.834
)
ارﺎﻨﻳد
 
نﻮﺛﻼﺛو
 
ﺔﻌﺑرأو
 
ﺔﺋﺎ˜ﺎﻤﺛو
 
ﺎﻔﻟأيﺮﺤﺒﻟا
 
ﺪﻴﺼﻟا
 
ةرازو
 
ﺮﻴﻴﺴﺗ
 
ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻴﻘﻳعﺮﻔﻟا
 
sﺪﻴﺣو
 
عﺮﻓ
-
لوﻷا
 
عﺮﻔﻟا
 
sﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاوﻢــﻗر
 
بﺎﺒــﻟا
 
ﻲﻓو
 
ﺔــﻳﺰﻛﺮJا
 
ﺢﻟﺎــﺼــJا
-
لوﻷا
 
ﻲﺋﺰﳉاﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو
 
ﺚﺤﺒﻠﻟ
 
ﻲﻨﻃﻮﻟا
 
ﺰﻛﺮJا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ
"
03
-
44
."
تﺎﻴﺋﺎJا
 
ﺔﻴﺑﺮﺗو
 
يﺮﺤﺒﻟا
 
ﺪﻴﺼﻟا
 
ﻲﻓﺪﻴﺼﻟا
 
ﺮــﻳزوو
 
ﺔــﻴﻟﺎJا
 
ﺮــﻳزو
 
ﻒـــّﻠﻜــﻳ
 
:
:
4
 
ة
 
ة
ّدﺎـJا
دﺎـJااﺬﻫ
 
ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ
 
sﻪـّﺼﺨﻳ
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ّﻞﻛ
 
sﺔﻳﺪﻴﺼﻟا
 
دراﻮJاو
 
يﺮﺤﺒﻟاﺔـّﻳرﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
 
ﺔـّﻴﻤﺳّﺮﻟا
 
ةﺪﻳﺮﳉا
 
ﻲﻓ
 
ﺮﺸﻨﻳ
 
يﺬﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
.
ﺔـّﻴﺒﻌّﺸﻟا
 
ﺔـّﻴﻃاﺮﻘŠّﺪﻟا
 
ﺔـّﻳﺮﺋاﺰﳉا
19
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1429
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
17
 
ﻲﻓ
 
ﺮﺋاﺰﳉﺎﺑ
 
رّﺮﺣ
.
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
ﻰﻴﺤﻳوأ
 
ﺪﻤﺣأ
ﻰﻴﺤﻳوأ
 
ﺪﻤﺣأ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
مﺎﻋ
 
نﺎﺒ
مﺎﻋ
 
نﺎﺒ
ﻌﺷ
 
 
ﻌﺷ
 
17
 
ﻲﻓ
 
خ
 
ﻲﻓ
 
خ
ّرﺆﻣ
 
رﺆﻣ
 
265
-
-
08
 
ﻢﻗر
 
ﻢﻗر
 
ّيﺬﻴﻔﻨﺗ
 
مﻮ
يﺬﻴﻔﻨﺗ
 
مﻮ
ﺳﺮﻣ
ﺳﺮﻣ
مﺎﻈ
مﺎﻈ
ﻧ
 
ﻦﻤﻀ
 
ﻧ
 
ﻦﻤﻀ
ﺘﻳ
 
ﺘﻳ
 
s
 
s
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸ
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸ 
ﻏ
 
 
ﻏ
 
19
 
ﻖﻓاﻮJا
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1429
ﺲـﻧﺎ
ﺲـﻧﺎ 
ـﺴ
 
ـﺴ 
ـﻴ
 
ـﻴ

 
 
ﻠ
ـﻟا
 
ةدﺎ
 
ـﻟا
 
ةدﺎ 
ــﻬ
 
ــﻬ

 
ـﺷ
 
ﻰـﻠ
 
ـﺷ
 
ﻰـﻠ
ـﻋ
 
لﻮ
 
ـﻋ
 
لﻮ

 
ﺼ
ﺤ
ﻠ

 
 
ﻟ
 
تﺎ
ﻟ
 
تﺎ 
ﺳارﺪ
 
ﺳارﺪ

 
 
ﻟا
 
ﻟا
.
هارﻮـﺘـﻛﺪـﻟا
 
ةدﺎـﻬـﺷو
 
ﺮـﺘﺳﺎـﻤـﻟا
 
ةدﺎــﻬـﺷو
.
هارﻮـﺘـﻛﺪـﻟا
 
ةدﺎـﻬـﺷو
 
ﺮـﺘﺳﺎـﻤـﻟا
 
ةدﺎــﻬـﺷو
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
sﺔـﻣﻮﻜﳊا
 
ﺲﻴـﺋر
 
ّنإﺚﺤﺒﻟاو
 
ﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
ﺮﻳزو
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ءﺎﻨﺑ
-
sﻲﻤﻠﻌﻟا
4
-
 
85
 
نﺎﺗّدﺎJا
 
ﺎﻤّﻴﺳ
 
ﻻ
 
sرﻮﺘﺳّﺪﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ءﺎﻨﺑو
-
sﻪﻨﻣ
(
2
 
ةﺮﻘﻔﻟا
)
125
ويذ
 
18
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJا
 
05
-
99
 
ﻢﻗر
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
1999
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻞﻳﺮﺑأ
 
4
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1419
 
مﺎﻋ
 
ﺔﺠﳊاsﻢﻤﺘJاو
 
لﺪﻌJا
 
sﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ
 
ﻲﻬﻴﺟﻮﺘﻟا
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
173
-
07
 
ﻢﻗر
 
ﻲﺳﺎﺋﺮﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﻮﻴﻧﻮﻳ
 
4
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1428
 
مﺎﻋ
 
ﻰﻟوﻷا
 
ىدﺎﻤﺟ
 
18
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJاsلﺪﻌJا
 
sﺔﻣﻮﻜﳊا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
Xﻴﻌﺗ
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
2007
 
ﺔﻨﺳ
186
-
08
 
ﻢﻗر
 
ﻲﺳﺎﺋﺮﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﻮﻴﻧﻮﻳ
 
23
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1429
 
مﺎﻋ
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ىدﺎﻤﺟ
 
19
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJاsﺔﻣﻮﻜﳊا
 
ﺲﻴﺋر
 
Xﻴﻌﺗ
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
2008
 
ﺔﻨﺳ
279
-
03
 
ﻢــﻗر
 
يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﺖﺸﻏ
 
23
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1424
 
مﺎﻋ
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ىدﺎﻤﺟ
 
24
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJاﺔﺻﺎﳋا
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟاو
 
ﺔﻌﻣﺎﳉا
 
مﺎﻬﻣ
 
دﺪﺤﻳ
 
يﺬﻟا
 
2003
 
ﺔﻨﺳsﻢﻤﺘJاو
 
لﺪﻌJا
 
sﺎﻫﺮﻴﺳو
 
ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺘﺑ
371
-
04
 
ﻢــﻗر
 
يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﺔﻨﺳ
 
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
 
21
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1425
 
مﺎﻋ
 
لاﻮﺷ
 
8
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJاs
"
ﺪﻳﺪﺟ
 
مﺎﻈﻧ
"
ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ثاﺪﺣإ
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
2004
 
648
 
دﺪﻌﻟا
/
ﺔ
 
دﺪﻌﻟا
ﺔ 
ّﻳﺮﺋاﺰﳉا
 
ﺔ
 
ﻳﺮﺋاﺰﳉا
 
ﺔ 
ّﻳرﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
 
ﺔ
 
ﻳرﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
 
ﺔ 
ّﻴﻤﺳ
 
ﻴﻤﺳ
ّﺮﻟا
 
ةﺪﻳﺮﳉا
ﺮﻟا
 
ةﺪﻳﺮﳉا
ـﻫ
 
ـﻫ
 
1429
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
مﺎﻋ
 
نﺎﺒﻌﺷ
 
22
م
 
م
 
2008
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
24
299
-
05
 
ﻢﻗر
 
يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﺸﻏ
 
16
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1426
 
مﺎﻋ
 
ﺐﺟر
 
11
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJاﺔﺻﺎﳋا
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟاو
 
ﻲﻌﻣﺎﳉا
 
ﺰﻛﺮJا
 
مﺎﻬﻣ
 
دﺪﺤﻳ
 
يﺬﻟا
 
2005
sهﺮﻴﺳو
 
ﻪﻤﻴﻈﻨﺘﺑ
500
-
05
 
ﻢﻗر
 
يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
مﻮﺳﺮJا
 
ﻰﻀﺘﻘ•و
-
ﺮﺒﻤﺴﻳد
 
29
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1426
 
مﺎﻋ
 
ةﺪﻌﻘﻟا
 
يذ
 
27
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJاﺔﻌﻣﺎﳉا
 
جرﺎﺧ
 
ﺔﺳرﺪJا
 
مﺎﻬﻣ
 
دﺪﺤﻳ
 
يﺬﻟا
 
2005
 
ﺔﻨﺳsﺎﻫﺮﻴﺳو
 
ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺘﺑ
 
ﺔﺻﺎﳋا
 
ﺪﻋاﻮﻘﻟاو
:
ﻲﺗﺄﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻢﺳﺮﻳ
:
ﻲﺗﺄﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻢﺳﺮﻳﻦﻣ
 
17
 
و
 
16
 
XﺗدﺎJا
 
مﺎﻜﺣﻷ
 
ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ
 
:
ﻰﻟوﻷا
 
ة
:
ﻰﻟوﻷا
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJا
1419
 
مﺎﻋ
 
ﺔﺠﳊا
 
يذ
 
18
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJا
 
05
-
99
 
ﻢﻗر
 
نﻮﻧﺎﻘﻟاﻲﻬﻴﺟﻮﺘﻟا
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
1999
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻞﻳﺮﺑأ
 
4
 
ﻖﻓاﻮJااﺬﻫ
 
فﺪﻬﻳ
 
sهﻼﻋأ
 
رﻮﻛﺬJاو
 
ﻢﻤﺘJاو
 
لﺪﻌJا
 
sﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﺤﻠﻟ
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
مﺎﻈﻧ
 
ﺪﻳﺪﲢ
 
ﻰﻟإ
 
مﻮﺳﺮJا
.
هارﻮﺘﻛﺪﻟا
 
ةدﺎﻬﺷو
 
ﺮﺘﺳﺎJا
 
ةدﺎﻬﺷو
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
لوﻷا
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ةدﺎﻬﺷ
لوﻷا
لوﻷا
 
عﺮﻔﻟا
 
عﺮﻔﻟا
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻞﻴﻨﻟ
 
تﺎﺳارﺪﻟا
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻞﻴﻨﻟ
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
مﺎﻈﻧ
 
مﺎﻈﻧﻢﻗر
 
نﻮـﻧﺎﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
8
 
ةدﺎــJا
 
مﺎﻜــﺣﻷ
 
ﺎﻘﺒﻃ
:
:
2
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJا
4
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1419
 
مﺎﻋ
 
ﺔﺠﳊا
 
يذ
 
18
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJا
 
05
-
 
99
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ
 
ﻲﻬﻴﺟﻮﺘﻟا
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
1999
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻞﻳﺮﺑألﻮﺼﳊا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﺳارﺪﻟا
 
عﺮﻔﺘﺗ
 
sﻢﻤﺘJاو
 
لﺪﻌJا
 
sﻲﻟﺎﻌﻟاﺔﻋزﻮﻣ
 
ﺎﻋوﺮﻓ
 
ﻢﻀﺗ
 
ﻦﻳدﺎﻴﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻰﻠﻋارﺎﺴﻣو
 
ﺔﻴŠدﺎﻛأ
 
ﺔﻳﺎﻏ
 
اذ
 
ارﺎﺴﻣ
 
ﻞﻤﺸﺗو
 
sتﺎﺼﺼﺨﺗ
 
ﻰﻠﻋ
.
ﺔﻴﻨﻬﻣ
 
ﺔﻳﺎﻏ
 
اذﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﺤﻠﻟ
 
مﺪﻘJا
 
ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا
 
ﻢﻈﻨﻳ
 
:
:
3
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJاتاﺪﺣو
 
ﻦﻤﻀﺘﺗ
 
sتﺎﻴﺳاﺪﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷﻦﻜŠو
 
ةﺪﺻرﺄﺑ
 
سﺎﻘﺗو
 
ﺔﻄﻘﻨﺑ
 
ﻢﻴﻘﺗو
 
ﺐﺴﺘﻜﺗ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
:
ﻞﻤﺸﺗو
 
sﺎﻬﻠﻳﻮﲢsﺔﻴﺳﺎﺳأ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-
sﺔﻴﻓﺎﺸﺘﻛا
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-
sﺔﻴﺠﻬﻨﻣ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-.
ﺔﻴﺿﺮﻋ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-
سﺎﺳأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
ةﺪﺣو
 
ﻞﻜﻟ
 
ةﺪﺻرﻷا
 
دﺪﻋ
 
دﺪﺤﻳلﻮﺼﳊا
 
ﺪﺼﻗ
 
بﻮﻠﻄJاو
 
ﻞﻣﺎﺸﻟا
 
ﻲﺟﻮﻏاﺪﻴﺒﻟا
 
ﻞﻤﻌﻟا
.
ﺔﻴﻨﻌJا
 
ةﺪﺣﻮﻟا
 
ﻰﻠﻋيرﺎﺒﺟإ
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﺑ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
 
تاﺪﺣﻮﻟا
 
هﺬﻫ
 
ﺰﻴﻤﺘﺗ
.
يرﺎﻴﺘﺧا
 
ﻢﻴﻠﻌﺗوﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﳊا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
جﻮﺘﺗ
 
:
:
4
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJاوأ
 
ﺔﺳارﺪﻟا
 
ﺔﻳﺎﻬﻧ
 
ةﺮﻛﺬﻣ
 
ﺮﻳﺮﺤﺘﺑ
 
ﺎﻣإ
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
.
ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا
 
فاﺪﻫأ
 
ﺐﺴﺣ
 
sﺺﺑﺮﺗ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ
 
›ﺪﻘﺘﺑﻞﻴﺠﺴﺘﻟا
 
ةدﺎﻋإو
 
ﻞﻴﺠﺴﺘﻟا
 
تﺎﻴﻔﻴﻛ
 
دﺪﲢ
:
:
5
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJاﻒﻠﻜJا
 
ﺮﻳزﻮﻟا
 
ﻦﻣ
 
راﺮﻘﺑ
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻞﻴﻨﻟ
.
ﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ
ﻲﻧﺎﺜﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
عﺮﻔﻟا
 
عﺮﻔﻟا
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻢﻴﻠﺴﺗ
 
ﻢﻴﻠﺴﺗﺮﻳزﻮﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻢﻠﺴﺗ
:
:
6
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJاﻞﻤﺠﻣ
 
اﻮﻓﻮﺘﺳا
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ
 
ﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ
 
ﻒﻠﻜJارﺎﺴﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﺟﻮﻏاﺪﻴﺒﻟا
 
جرﺪﺘﻟاو
 
سرﺪﻤﺘﻟا
 
طوﺮﺷ
(
180
)
Xﻧﺎﻤﺛو
 
ﺔﺋﺎﻣ
 
اﻮﺒﺴﺘﻛا
 
ﻦﻳﺬﻟاو
 
ﻊﺒﺘJا
 
ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا
.
ﻲﺳاﺪﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
اﺪﻴﺻر
(
30
)
Xﺛﻼﺛ
 
لﺪﻌ•
 
يأ
 
sاﺪﻴﺻرﺺﺼﺨﺗو
 
عﺮﻔﻟاو
 
ناﺪﻴJا
 
ﺔﻤﻠﺴJا
 
ةدﺎﻬﺸﻟا
 
ﺢﺿﻮﺗتﻼﻫﺆJاو
 
فرﺎﻌﻤﻠﻟ
 
ﺔﻴﻔﺻو
 
ﺔﻘﻴﺛﻮﺑ
 
ﻖﺤﻠﺗو
 
sﻦﻳﻮﻜﺘﻟا
.
ﺔﺒﺴﺘﻜJاةدﺎﻬﺸﺑ
 
ﺔﻘﺤﻠJا
 
ﺔﻴﻔﺻﻮﻟا
 
ﺔﻘﻴﺛﻮﻟا
 
جذﻮ˜
 
دﺪﺤﻳ
.
ﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ
 
ﻒﻠﻜJا
 
ﺮﻳزﻮﻟا
 
ﻦﻣ
 
راﺮﻘﺑ
 
ﺲﻧﺎﺴﻴﻠﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
ﺮﺘﺳﺎJا
ﺮﺘﺳﺎJا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ةدﺎﻬﺷ
لوﻷا
لوﻷا
 
عﺮﻔﻟا
 
عﺮﻔﻟا
ﺮﺘﺳﺎJا
 
ﻲﻓ
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
مﺎﻈﻧ
ﺮﺘﺳﺎJا
 
ﻲﻓ
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
مﺎﻈﻧﻢﻗر
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
11
 
ةدﺎJا
 
مﺎﻜﺣﻷ
 
ﺎﻘﺒــﻃ
:
:
7
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJا
4
 
ﻖﻓاﻮJا
 
1419
 
مﺎﻋ
 
ﺔﺠﳊا
 
يذ
 
18
 
ﻲﻓ
 
خرﺆJا
 
05
-
99
ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ
 
ﻲﻬﻴﺟﻮﺘﻟا
 
نﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻦﻤﻀﺘJاو
 
1999
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻞﻳﺮﺑألﻮﺼﳊا
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﺳارﺪﻟا
 
عﺮﻔﺘﺗ
 
sﻢﻤﺘJاو
 
لﺪﻌJا
 
sﻲﻟﺎﻌﻟاﻰﻠﻋ
 
ﺔﻋزﻮﻣ
 
ﺎﻋوﺮﻓ
 
ﻢﻀﺗ
 
ﻦﻳدﺎﻴﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺮﺘﺳﺎJا
 
ةدﺎﻬﺷ
 
ﻰﻠﻋ
.
تﺎﺼﺼﺨﺗﻲﻓ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
رﻮﻄﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا
 
ﻢﻈﻨﻳ
 
:
:
8
 
ة
 
ة
ّدﺎJا
دﺎJاتاﺪﺣو
 
ﻦﻤﻀﺘﺗ
 
تﺎﻴﺳاﺪﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻟﺎﻌﻟا
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا
 
تﺎﺴﺳﺆﻣﻦﻜŠو
 
ةﺪﺻرﺄﺑ
 
سﺎﻘﺗو
 
ﺔﻄﻘﻨﺑ
 
ﻢﻴﻘﺗو
 
ﺐﺴﺘﻜﺗ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
:
ﻞﻤﺸﺗو
 
sﺎﻬﻠﻳﻮﲢsﺔﻴﺳﺎﺳأ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-
sﺔﻴﻓﺎﺸﺘﻛا
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-
sﺔﻴﺠﻬﻨﻣ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-.
ﺔﻴﺿﺮﻋ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
تاﺪﺣو
-
سﺎﺳأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ
 
ةﺪﺣو
 
ﻞﻜﻟ
 
ةﺪﺻرﻷا
 
دﺪﻋ
 
دﺪﺤﻳﺪﺼﻗ
 
بﻮﻠﻄJاو
 
ﻞﻣﺎﺸﻟا
 
ﻲﺟﻮﻏاﺪﻴﺒﻟا
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
ﻞﻤﺠﻣ
.
ﺔﻴﻨﻌJا
 
ةﺪﺣﻮﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﳊاﻢﻴﻠﻌﺗو
 
يرﺎﺒﺟإ
 
ﻢﻴﻠﻌﺘﺑ
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
 
تاﺪﺣﻮﻟا
 
ﺰﻴﻤﺘﺗ
.
يرﺎﻴﺘﺧا

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->