Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 698, 1.4.2010]

Slobodna Bosna [broj 698, 1.4.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 152|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
D`evad Mla}o, bezrazlo`no na slobodi
EGZODUSIZSAND@AKA:LIBERALIZACIJAETNI^KOG^I[]ENJA
Slu~aj bugojanskog ratnog gradona~elnika
www.slobodna-bosna.ba
ISKRENO
I
Valentin Inzko za SB
NE]EBITIRASPADA
BiH
 
KUDA IDE BiH
Valentin Inzko, {ef OHR-a
Ovih se dana navr{ila godina dana otkakoje Valentin Inzko, visoki predstavnikme|unarodne zajednice u BiH, imenovanna ovu du`nost, {to je bio povod za raz-govor u kojem ovaj austrijski diplomatagovori o svom iskustvu u BiH, razo~arenjuu bh. politi~are, te {ansama da na{a zemljarazvija svoje energetske potencijale
BO[NJA^KIPOLITI^KO-MEDIJSKI RAT
Tihi} Avazu uvodi
spoljni zid sankcija
Predsjedni{tvo SDA jednoglasno prihvatiloprijedlog strana~kog {efa Sulejmana Tihi}ada se partijsko ~lanstvo pozove na kolek-tivni bojkot “Avaza“; „Slobodna Bosna“otkriva na koji na~in se Tihi} namjeravaobra~unati s Radon~i}em i “Avazom“, koji}e strana~ki kadrovi “platiti glavom“ surad-nju s “Avazom“ i kakve }e posljedice pretr-pjeti Avaz zbog sukoba sa SDA, SBiH iSDP-om
REGIONALNA BITKA ZATELEKOMUNIKACIJE
Deutsche Telekom u pohodu na Balkan
Iako je Vlada Republike Srbije odluku oprodaji 40 posto akcija u nacionalnoj kom-paniji TELEKOM SRBIJE donijela prijesedam dana, kao najizgledniji kupac ve}se spominje europski telekomunikacijskidiv DEUTSCHE TELEKOM; na{a novinar-ka je istra`ila kako }e prodaja srbijanskogtelekom operatora u ~ijem se vlasni{tvunalazi i TELEKOM SRPSKE utjecati naposlovanje i tr`i{nu vrijednost dva federal-na telekoma
BALKANSKE PRI^E
Jugosloveni ho}e status nacije
Pismom Saboru Hrvatske, odnosno zaht-jevom vlastima u Srbiji da Jugoslovenibudu zvani~no priznata nacionalna pripad-nost, Udru`enje “Na{a Jugoslavija“pokazalo je da nisu samo ”skupina dokonihjugonostalgi~ara”; nakon {to su odnedavnoprerasli u Savez Jugoslovena, na{li su sena udaru nacionalista i dok ih ”umjereniji”ismijavaju, radikalniji su im ve} dodijeliliuloge u navodnoj velikoj balkanskoj zavjerikomunista
MASOVNO ISELJAVANJESAND@AKA
Sand`a~ki stampedo ka Evropi
Nakon liberalizacije viznog re`ima u Srbiji,od 19. decembra pro{le godine, izSand`aka je otpo~elo masovno iseljavanjeu zapadnoevropske zemlje; nezaposlenosti lo{a ekonomska situacija razlog su {tosvake nedjelje, i pored upozorenjazvani~nika Evropske unije, iz NovogPazara ka Evropi krene na stotineSand`aklija
BOSANAC IZ PARIZA
Nedim Lon~arevi}
^etrnaest godina nakon zavr{etka rata uBiH, biv{i francuski generali, diplomate ihumanitarci, oslobo|eni svojih mandata,imaju potrebu da na druga~iji na~in govoreo opsadi Sarajeva; ta ”nova otvorenost”potaknula je Sarajliju sa pari{kom adresomNEDIMA LON^AREVI]A da snimi jed-nosatni dokumentarni film o sarajevskomratnom tunelu D-B, za koji je nedavnodobio presti`nu televizijsku nagradu uFrancuskoj
1.4.2010.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nermina [UNJ,Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1218223448
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
64

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dunja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->