Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
samkhya

samkhya

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Rajendra Prasad Pandey on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
सां द  नम थमोऽाःअथ िधदःखातनि तपुषाथ  ः १ न ातसन  ि - नुि द  ना २ ातकुतीकाितीकाच नातपु-षाथ  तिम ३ सिा सिातसि ऽप सिासिाः माणकल ४ उतकषा दप मो सितकष  ु ः ५ अि षोोः ६ न  िािो ब मोसाधनोपद िधः ७ िािानपा-तिादननुानलणमामाम ८ नाोपद िधपद ऽनु-पद ः ९ ुलपटिीजि  १० ुिानुिाभांनाो-पद ः ११ कालोगो वापनो नत सि  सबधा १२ न द ोगोऽमा १३ नािथाो द धम  तिााः १४ असो- ऽ पुष इ १५ कम  णाधम  तिादस  १६ िच-ोगानुपपधम  ति १७ क नबधना  ा अप पा-म १८ नतुबुमुिाि ोगोगा १९नािाोऽिुना बधाोगा २० िुति साानः २१िजाी ाप २२ िोपा च  २३ ापदाथा ी २४ ि षपदाथ  िादनो ि  षकादि २५ अनति ऽप नाौक स ोऽथा बालोमादसमतिम २६ नानादिष- ोपागनमकोऽ २७ बााभोपोपका-िोऽप द विधानाथपाटलपुथोि २८ ो कद -लधोपागा विथा २९ अिा  ३० ो ककालाोगा-दुपकापकाकािः ३१ पुकम  िद च  ३२ ना   थ एकातमा ो गा धानादना स   ३३ थकाा सः णकतिम  ३४ न ताबाधा ३५ ुािोधा ३६ ाास ३७ ुगपामानोन  का  काणािः ३८ प ू िा पा उाोगा  ३९ ाि दोगादवचाादप ४० प ू ि  ािमा न नमः ४१ न िानमा बाी ः ४२ दाि दािा ू     ४३  ू  ि ािो िनश िुधम  तिाना ४४अपिादमामबुानाम ४५ उपसमानमतिादमप ४६  
मष  कपल णी सांद  नम 
 
 
[
Sāṁkhya
]
द  नम 
 
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION
अपुषाथ  तिमुथा ४७ न गि षा ४८ न दस- िा ४९ म ू   तिाटादितसमानधमा पािपसाः ५० ग- ुुपाधोगादाकाि ५१ कम  णाम  तिा ५२ असधम  ति ५३ नगु णादुिोध  ५४ ोगो-ऽिि का समानतिम ५५ िप  ाधः ५६-१ नकाणा दुिा ि ५६-२ धानािि कादािि क ान ा- नम ५७ िाङा न ुि चथ ः ५८ ुोऽप न बा-  दङ ू ढिदपोा ५९ अचाुषाणामनुमान न बोधो ध ू मादि िह ः ६० सिजमसांसाािथा क ः क  म  ामोऽ काोऽ काातपञ मााुम मा भः थ ू ल ू ान पुष इ पञि ग  णः ६१ थ ू लातपञमा ६२ बााभाभां  ा का ६३  नाःकण ६४ ः क  ः ६५ स पाथ  - तिातपुष ६६ म ू ल म ू लाािादम ू ल म ू लम ६७ पाप  ऽ क पन  स ामाम ६८ समानः क    ोः ६९ अधका िा नमः ७० मदामा का मनः ७१ चमोऽ काः ७२ तका  तिमु षाम ७३ आ ुा ाा पाप  ऽण ि ७४ प ू ि  ािति ो क ान ऽोगः ७५ प न सि- पादानम ७६ दुतपु  ७७ नािुनो िुसः ७८अबाधाददकाणजतिा नािुतिम ७९ ाि ोग न तस-ाि दािातांतसः ८० न कम  ण उपादानाोगा  ८१ नानुिकादप तसः साति नाि ोगादपुषाथ  तिम  ८२  ािि कानाि ुः ८३ दुःखाुःख जलाष क-ि जाडिमोकः ८४ का ऽका ऽप सातिाि षा ८५नजमु बधि समा प न समानतिम ८६ ो क िास नक ाथ  पः मा तसाधकम  ८७ ि-ध माण तसौ सि  सना धसः ८८ तसबंस- दाकाोल ख िान ततम ८९ ोगनामबाततिा दोषः ९० लीनिुलधासबधाादोषः ९१ ईास९२मुबोाािा तसः ९३ उथासतकतिम ९४
 
[
Sāṁkhya
]
 
सां द  नम 
SĀṀKHYA DARŚHANAM
 
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION
मुातमनः  सा उपासा स िा ९५ तस नधानादधा ति  मणि ९६ ि षका  िप जीिानाम ९७ सपबोृतिाा-ाथपद ः ९८ अःकण दिलतिालोिदधा तिम  ९९ बधः बानमनुमानम १०० आोपद ः दः१०१ उसः माणादपद ः १०२ सामाो ादसः१०३ चदिसानो ोगः १०४ अकु प फलोपोगोऽाि  १०५ अिि काा तसः कु फलािगमः १०६ नो च िाान १०७ िषोऽिषोऽद ू ाद ा नोपादानाभाम-  १०८ सौादनुपलधः १०९ का  द  नादुपलध ः ११०िादिप दस च  १११ था क कस-ना पलापः ११२ िधिोधाप ः ११३ नासदुतपादो न ि ११४उपादाननमा ११५ सि  सि  दा सिा सिा ११६  कणा ११७ काणािा ११८ न ाि ािोग  ११९नावनबधनौ विााविाौ १२० नाः काणलः१२१ पाप  ोऽि षणाीजाि १२२ उतपिादोषः १२३ ुमदनतमवाप समन कमा लम १२४ आाद- दो िा गुणसामााद तसः धानवपद ाा १२५गुणाच नतिाद ोः १२६ ीतीिषादा गु णानामो  ि ध  म १२७ लघिादधम  ो साध ि ध गुणानाम १२८उातिातका  ति मदाद र  टादि १२९ पमाणा १३०समिा १३१   १३२ ान क ः पुषो िा १३३ोति ुतिम १३४ काा तकाणानुमान तसाता १३५अव गुणाला १३६ तका  तसना पलापः १३७सामा न ििादाािाम  ि साधनम १३८ ीादवःपुमान १३९ स पाथ  तिा १४० गुणादिप  ा १४१अधाना  १४२ ो ािा १४३ क िाथ ि  ः १४४जडकााोगातकाः १४५ नगु णतिा चमा १४६ ुता स नापलापततबाधा १४७ सुषुासातिम  १४८ जमादविथाः पुषबतिम १४९ उपाध द ऽ क 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->