Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Civil - Contracte Speciale

Drept Civil - Contracte Speciale

Ratings: (0)|Views: 566|Likes:
Published by Adrian Sandu

More info:

Published by: Adrian Sandu on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

 
C O N T R A C T E S P E C I A L E 1. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARENoţiune, reglementare şi caractere juridice1.Definitie.
Vânzarea-cumpărarea este un contract prin care vân-zătorul strămută dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unuibun al său cumpărătorului, care se obligă în schimb, să plătească unpreţ plătit în bani.Prin
natura sa
contractul de vânzare-cumpărare transferă dreptulde proprietate (Codul civil însuşi în art. 1294 definind vânzarea ca oconvenţie prin care una dintre părţi se obligă să transmită celeilalte
proprietatea” 
unui lucru”).Este însă posibil ca strămutarea să poată avea ca obiect şi un altdrept (det dreptul de proprietate) precum: un
alt drept real
(deexemplu, dreptul de uzufruct, de superficie),
un drept de creanţă
, undrept din domeniul
proprietăţii intelectuale
sau chiar
drepturilesuccesorale.
 Putem astfel aprecia, că transmiterea proprietăţii este
numai de na-tura
contractului de vânzare-cumpărare
, nu şi de esenţa lui.
Uneori în loc de “vânzare” se foloseşte termenul de
cesiune
. Cei doitermeni, deşi asemănători, nu sunt însă sinonimi, cesiunea transmiţândîntotdeauna un
drept incorporal
(de exemplu, cesiunea unei creanţe, aunui fond de comerţ, a unui drept de autor etc.).Pentru a forma obiectul stmurii de tre nzător, dreptultrebuie să fie transmisibil, adică să nu fie indisolubil legat de o anumităpersoană; deci,
nu se pot transmite
prin nzare
: drepturilepersonale nepatrimoniale, cele patrimoniale cu caracter strict personalşi nici cele constituite prin voinţa părţilor sau a legii, cu caracter
intuitupersonae
. De exemplu, nu pot forma obiectul contractului de vânzare-cumpărare: dreptul real de uz, dreptul de abitaţie al soţuluisupravieţuitor, dreptul de întreţinere, dreptul de pensie etc.In ceea ce priveste dreptul real de uzufruct, uzufructuarul poateceda sau inchiria numai exercitiul, folosinta dreptului, adica avantajele(emolumentul) dreptului sau, ramanand titularul dreptului real.Contractele care au ca
obiect un imobil 
, chiar dacă sunt încheiateîntre comercianţi, de exemplu, vânzarea-cumpărarea unui imobil pentruexercitarea comerţului,
au caracter civil
, fiind „potrivit legii, de naturăeminamente civilă”, iar nu comercială, chiar dacă sunt încheiate înscopul obţinerii de profit.Numai dacă
imobilul face parte dintr-un fond de comerţ 
, iarcontractul are ca obiect acest fond, operiunea a fost califica
comercială,
independent de persoanele între care a intervenit.
1
 
2. Reglementare.
Sediul de bază, în materie de vânzare-cumpărare,se găseşte în Codul civil, cartea a III-a intitulată „Despre diferitele moduriprin care se dobândeşte proprietatea”, titlul V „Despre vinderi”, art. 1294-1404.Pe lângă reglementarea dată de Codul civil de la 1864 (ce constituieşi dreptul comun în materie), prin alte acte normative suntreglementate diferite feluri de vânzări, cunoscute ca varietăţi devânzare-cumpărare, cărora le sunt aplicabile reguli speciale (deexemplu, vânzarea locuinţelor proprietate de stat în condiţiile: Legii nr.85/1992, Legii nr. 112/1995, Legii nr. 10/2001 etc.).
3. Caractere juridice.
a).
Vânzarea este un contract
consensual 
.
Potrivit art. 1295 C. civ.„Vinderea este perfectă între i
îndată ce ile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului
, deşi lucrul încă nu se va fi predat şipreţul nu se va fi numărat”.Rezultă că,
ad validitatem
vânzarea se încheie prin simplu acord devoinţă al părţilor (
solo consensu
) şi fără remiterea lucrului vândut ori apreţului. Contractul de vanzare-cumparare se incheie si proprietatea setransmite, din momentul realizarii acordului de vointa – chiar daca s-aplatit numai un avans, iar nu din momentul redactarii contractului informa scrisa.
Ad probationem
însă,
este cerută forma scrisă
în toate cazurile cândbunul are o valoare mai mare de 250 lei (art. 1191 C. civ.).Nerespectarea formei scrise atrage imposibilitatea părţilor contractantede a proba existenţa contractului şi a clauzelor sale (proba cu martorinefiind admisă decât atunci când există un început de dovadă scrisă,art. 1197 C. civ.).Regula de mai sus
nu este aplicabilă terţelor persoane
care vorputea dovedi contractul cu orice mijloace de probă (întrucât pentru terţicontractul este un simplu fapt juridic).Vânzarea este
numai în principiu
, consensuală.
Prin excepţie
de la acest principiu, în cazurile special prevăzute delege,
vânzarea devine un contract solemn
. De exemplu, în temeiul art. 2alin.1 din Legea nr. 247/2005, terenurile pot fi înstrăinate, prin actejuridice
inter vivos
, numai în formă solemnă (autentică), sub sanctiuneanulitatii absolute.De asemenea, potrivit art. 2 alin.2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005,in cazul in care prin acte juridice intre vii se constituie un drept realasupra unui teren cu sau fara constructie, indiferent de destinatia sauintinderea acestora, actul juridic trebuie incheiat, sub sanctiuneanulitatii absolute, in forma autentica.Sancţiunea pentru nerespectarea condiţiei de formă cerută
advaliditatem
este
nulitatea absolu
a actului încheiat cu încălcareanormei imperative a legii.De remarcat forma autentică este ceruimperativ exclusivpentru
toate înstirile ce au ca obiect terenuri.
Dacă obiectulînstrăinării este, de exemplu, un imobil (teren şi construcţie), formaautentică nu este obligatorie pentru înstrăinarea exclusivă aconstrucţiei (care poate fi valabil înstrăinată prin înscris sub semnătură
2
 
privată); evident că legea nu interzice cumpărătorului dobândirea uneiconstrucţii prin act autentic.Dacă vânzarea, având ca obiect un imobil (teren şi construcţie), nua fost încheiată în formă autentică cumpărătorul va dobândi „numai undrept de superficie (un drept de proprietate asupra construcţiei şi undrept de folosinţă asupra terenului), în privinţa proprietăţii terenuluiactul
valorând numai ca un antecontract de vânzare-cumpărare”
.În doctrină, o lungă perioadă, s-a pus întrebarea dacă vânzarea unuiautovehicul folosit trebuie încheiată în formă autentică? Discuţia a fostprovocată de faptul că până la apariţia HG nr. 610/1992 privind cartea deidentitate a autovehiculului, poliţia efectua radierea şi respectivînscrierea în circulaţie numai la prezentarea actului vânzării în formăautentică.Răspunzând la întrebare, practica judiciară a decis că cerinţa orga-nelor financiare sau de poliţie este numai de ordin administrativ şi, înconsecinţă, vânzarea-cumpărarea de vehicule folosite este valabilîncheiată prin acordul de voinţă al părţilor, probat prin act subsemnătură privată.Deşi după apariţia HG nr. 610/1992 problema formei autentice nu s-a mai pus, vânzarea autovehiculelor folosite făcându-se pe bazacontractului-tip încheiat la poliţie, discuţia juridică de mai sus rămânevalabilă, cel puţin pentru constatarea valabilităţii actelor de dobândireşi înstrăinare încheiate sub imperiul actelor normative în vigoare pânăîn 1992
(tempus regit actum).b).
Vânzarea este un contract
bilateral 
(sinalagmatic)
, pentru cădă naştere la obligaţii reciproce între părţile contractante, vânzătorulare obligaţia să predea lucrul vândut, iar cumpărătorul să plăteascăpreţul; prestaţia uneia dintre părţi fiind cauza obligaţiei asumate decealaltă parte.
c).
Vânzarea este un contract
cu titlu oneros
,
pentru că fiecareparte urmăreşte un interes patrimonial, respectiv primirea unuiechivalent în schimbul prestaţiei la care se obligă; „îndeplinireaobligaţiei vânzătorului este echivalentul celeilalte obligaţii şi viceversa:
do ut des
”.
d).
Vânzarea este un contract
comutativ 
,
întrucât existenţa şi întin-derea obligaţiilor reciproce sunt cunoscute din momentul încheieriicontractului şi nu depind de un eveniment viitor şi nesigur de a seproduce (
alea
).Spre deosebire de contractele aleatorii (de exemplu, contractul deasigurare, renta viageră etc.), în contractele comutative nu există şansede câştig şi pierdere pentru părţile contractante, prestaţiile acestorafiind considerate echivalenteCa excepţie,
contractul are caracter 
 
aleatoriu
în cazul vânzării dedrepturi litigioase (ca varietate a vânzării de drept comun).
e).
nzarea este un contract
translativ de proprietate
. Înmăsura în care vânzarea-cumpărarea strămută dreptul de proprietate
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->