Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Procesual Civil

Drept Procesual Civil

Ratings: (0)|Views: 217|Likes:
Published by Adrian Sandu

More info:

Published by: Adrian Sandu on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
1
Drept procesual civil
Lect.univ.dr. Maria Fodor
Semestrele I
ş
i II
Obiective
Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv preg
ă
tirea studen
ţ
ilor pentruaplicarea
ş
i realizarea dreptului. Aceast
ă
disciplin
ă
constituie dreptul comun alprocedurii de judecat
ă
, se aplic
ă
oric
ă
rui litigiu care nu are o procedur 
ă
distinct
ă
,cum este procesul penal.
Partea ITeoria General
ă
 
1. Dreptul procesual civil – ramur
ă
 
ş
i
ş
tiin
ţă
a dreptului
1.1 No
ţ
iunea dreptului procesual civil
Definim dreptul procesual civil ca
acea ramur 
ă 
a sistemului dreptului,alc
ă 
tuit 
ă 
din ansamblul normelor juridice care reglementeaz
ă 
organizareajudiciar 
ă 
, competen
ţ 
a organelor de jurisdic
ţ 
ie, activitatea de judecat 
ă 
 
ş
i cea deexecutare silit 
ă 
, precum
ş
i raporturile care se nasc între participan
ţ 
ii la acesteactivit 
ăţ 
i, desf 
ăş
urate în scopul solu
ţ 
ion
ă 
rii proceselor 
ş
i cererilor privind drepturile civile ori interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justi
ţ 
iei.
Ansamblul normelor dreptului procesual civil (con
ţ
inutul dreptului procesualcivil) este grupat în institu
ţ
iile dreptului procesual civil.Institu
ţ
iile dreptului procesual civil sunt urm
ă
toarele : ac
ţ
iunea civil
ă
;participan
ţ
ii la procesul civil; competen
ţ
a organelor jurisdic
ţ
ionale; actele deprocedur 
ă
 
ş
i termenele procedurale; judecata în prim
ă
instan
ţă
; judecata în apel;c
ă
ile extraordinare de atac; recursul în interesul legii; procedura necontencioas
ă
;arbitrajul; procedurile speciale
ş
i executarea silit
ă
.
Obiectul dreptului procesual civil
este format din raporturile juridice care senasc între participan
ţ
ii la procesul civil, numite raporturi juridice procesual civile.Raporturile procesual civile pot fi grupate în :-
 
raporturi între instan
ţă
 
ş
i p
ă
ţ
i;-
 
raporturi între instan
ţă
 
ş
i ceilal
ţ
i participan
ţ
i la procesul civil;-
 
raporturi între p
ă
ţ
i.
Scopul activit
ăţ
ii procesuale
este rezolvarea just
ă
 
ş
i temeinic
ă
a pricinilor civile, pentru ap
ă
rarea drepturilor civile ori a intereselor legitime.
1.2
 
Terminologie
Expresia „drept procesual civil” este folosit
ă
în sensul de :- ramur 
ă
de drept, adic
ă
de ansamblu de norme juridice, sens folosit în defini
ţ
ia de
 
2
mai sus;- element al con
ţ
inutului raportului juridic procesual civil, adic
ă
de posibilitate recu-noscut
ă
de legea procesual-civil
ă
persoanei al c
ă
rei drept subiectiv civil sau intereslegitim a fost nerespectat, nesocotit sau înc
ă
lcat, precum
ş
i persoanei care a nesocotitdreptul sau interesul, de a folosi mijloacele procesuale care alc
ă
tuiesc ac
ţ
iuneacivil
ă
, în vederea protec
ţ
iei sau realiz
ă
rii dreptului ori interesului respectiv ori pentrua se ap
ă
ra;- ramur 
ă
a
ş
tiin
ţ
ei juridice, care are ca obiect de cercetare dreptul procesual civil caramur 
ă
de drept;
1.3
 
Caracterele dreptului procesual civil
În literatura juridic
ă
sunt re
ţ
inute urm
ă
toarele caractere ale dreptului procesualcivil :a)
 
caracterul sanc
ţ
ionator b) caracterul reglementar c) caracterul formalistd) caracterul de drept comun
2. Natura dreptului procesual civil. Un drept mixt?
Calific
ă
m aceast
ă
disciplin
ă
ca având o natur 
ă
mixt
ă
, deoarece în realitatestudiaz
ă
modul de func
ţ
ionare al serviciului public al justi
ţ
iei, ceea ce o apropie dedreptul public, îns
ă
, incontestabil, ea pune în joc interese particulare.
3. Delimitarea dreptului procesual civil (Raporturile cu alte ramuri de drept)
Raporturile juridice procesual-civile sunt raporturi juridice complexe, care auleg
ă
tur 
ă
cu ale raporturi juridice, ce fac obiectul reglement
ă
rii unor alte ramuri dedrept, cum ar fi cu dreptul constitu
ţ
ional, dreptul procesual penal, dreptul civil,dreptul financiar-fiscal, dreptul interna
ţ
ional privat etc.
4. Normele dreptului procesual civil4.1 Izvoarele (sursele) dreptului procesual civil
În principiu, singurele izvoare formale ale dreptului procesual civil sunt actelenormative, adic
ă
actele ce eman
ă
de la organele de stat învestite cu prerogativalegifer 
ă
rii
ş
i în care sunt concretizate norme de drept procesual civil.Astfel, pot constitui izvoare ale dreptului procesual civil : Constitu
ţ
ia, legile(constitu
ţ
ionale, organice
ş
i ordinare), ordonan
ţ
ele Guvernului, hot
ă
rârileGuvernului, ordinele, instruc
ţ
iunile
ş
i reglement
ă
rile conduc
ă
torilor organelor centrale ale administra
ţ
iei de stat, actele normative emise de autorit
ăţ
ileadministra
ţ
iei publice locale.În m
ă
sura în care mai sunt în vigoare, actele normative anterioare anului 1990(legi, decrete, hot
ă
râri, ordine
ş
i instruc
ţ
iuni) pot constitui astfel de izvoare. Deasemenea, reglement
ă
rile interna
ţ
ionale
ş
i comunitare la care România este parteprin ratificare, devenind astfel parte integrant
ă
a dreptului intern, pot constituiizvoare de drept procesual civil.1) Legea fundamental
ă
– 
Constitu
ţ 
ia
– este cel mai important izvor de drept formal
ş
i pentru dreptul procesual civil, întrucât, a
ş
a cum am men
ţ
ionat, unele din
 
3
principiile fundamentale ale acestei ramuri de drept au ca izvor primar chiar dispozi
ţ
iile constitu
ţ
ionale.2) Dintre
legile organice
ş
i ordinare
, care con
ţ
in norme de drept procesual civil oimportan
ţă
major 
ă
au : Codul de procedur 
ă
civil
ă
; Legea nr.303/2004 privindstatutul judec
ă
toriilor 
ş
i procurorilor; Legea nr.304/2004 privind organizareajudiciar 
ă
; Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; Legeanr.56/1993 a Cur 
ţ
ii Supreme de Justi
ţ
ie (Înalta Curte de Casa
ţ
ie
ş
i Justi
ţ
ie).
Codul de procedur 
ă 
civil 
ă 
, principalul izvor formal al dreptului procesualcivil, a fost promulgat la data de 11 septembrie 1865
ş
i a intrat în vigoare la 1decembrie 1865.Codul de procedur 
ă
civil
ă
cuprinde în prezent, ca
ş
i în trecut,
ş
apte c
ă
ţ
i:-
 
Cartea I– „Competen
ţ
a instan
ţ
elor judec
ă
tore
ş
ti”, subdivizat
ă
în
ş
ase titluri :competen
ă
ţă
torilor;str 
ă
mu-tarea pricinilor (art.1- 40 C.proc.civ.).-
 
Cartea a II-a – „Procedura contencioas
ă
”, subdivizat
ă
în
ş
ase titluri : p
ă
ţ
ile;dispozi
ţ
ii generale de procedur 
ă
; procedura înaintea primei instan
ţ
e; apelul; c
ă
ileextraordinare de atac; recursul în interesul legii (art.41 – 330
4
C.proc.civ.).-
 
Cartea a III-a - „Dispozi
ţ
ii generale privitoare la procedurile necontencioase”(art.331 - 339 C.proc.civ.).-
 
Cartea a IV-a - „Despre arbitraj”, care cuprinde 11 capitole (art.340 – 371C.proc.civ.).-
 
Cartea a V-a – „Despre executarea silit
ă
”, subdivizat
ă
pe
ş
ase capitole (art.371
1
– 580
5
C.proc.civ.).-
 
Cartea a VI-a – „Proceduri speciale”, structurat
ă
pe mai multe capitole (dintrecare
ş
ase sunt abrogate), reglementeaz
ă
urm
ă
toarele proceduri : ordonan
ţ
apre
ş
edin
ţ
ial
ă
(art.581 - 582); refacerea înscrisurilor 
ş
i hot
ă
rârilor disp
ă
rute(art.583-585); despre oferta de plat
ă
 
ş
i consemna
ţ
iuni (art.586-590); m
ă
surileasigur 
ă
torii (art.591-601); divor 
ţ
ul (art.607 - 619); procedura împ
ă
ţ
elii judiciare(art.673
1
- 673
14
); cererile referitoare la posesiune (art.674 - 676); dispozi
ţ
iiprivind solu
ţ
ionarea litigiilor în materie comercial
ă
(art.720
1
- 720
10
).-
 
Cartea a VII-a - „Dispozi
ţ
ii finale” (art.721 -725).
Norme de procedur 
ă 
civil 
ă 
 
se g
ă
sesc
ş
i în alte acte normative, precum Legeanr.36/1995 a notarilor publici
ş
i a activit
ăţ
ii notariale; Legea nr.51/1995 privindorganizarea
ş
i exercitarea profesiei de avocat; Legea nr.188/2000 privind executoriijudec
ă
tore
ş
ti; Legea nr.514/2003 privind organizarea
ş
i exercitarea profesiei deconsilier juridic; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Regula-mentul de ordine interioar 
ă
al instan
ţ
elor judec
ă
tore
ş
ti etc.
Practica judiciar 
ă 
sau jurispruden
ţ 
a constituie izvor al dreptului procesual civil?
În principiu, jurispruden
ţ
a nu constituie izvor al dreptului procesual civil.Totu
ş
i, în situa
ţ
iile în care Curtea Constitu
ţ
ional
ă
admite excep
ţ
ia deneconstitu
ţ
ionalitate, decizia respectiv
ă
va constitui izvor de drept, întrucât judec
ă
-torii nu vor mai putea aplica textul declarat neconstitu
ţ
ional în solu
ţ
ionarea unor litigii ulterioare.De asemenea, în art.329 alin.2 C.proc.civ. se prevede c
ă
deciziile prin care sesolu
ţ
ioneaz
ă
recursul în interesul legii de Sec
ţ
iile Unite ale Înaltei Cur 
ţ
i de Casa
ţ
ie
ş
i

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
leonrussul1 liked this
Tatiana Kebak liked this
Irina Ro liked this
Livia Anghel liked this
Sandu Florentina liked this
nikubej liked this
karinapet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->