Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai lieu tham khao FQ Su ky FPT 10 nam 88-98

Tai lieu tham khao FQ Su ky FPT 10 nam 88-98

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 402 |Likes:
Published by HangDTM
Bộ sử ký 10 năm của FPT.
Bộ sử ký 10 năm của FPT.

More info:

Published by: HangDTM on Nov 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
SökýFPT
1988 - 1998
 
 Sö ký FPT 1988 - 1998
2
C«ngtyFPT
Sö ký FPT
1988 - 1998
HµNéi9-1998
 
 Sö ký FPT 1988 - 1998
3
Môc lôc
 Lêi nãi ®Çu
PhÇn 1:
BiÓu FPT.............................................................................
FPT ra ®êi....................................................................................
Con ®Î cña xu híng ®æi míi................................................ Sù thai nghÐn tõ mét ý tëng khoa häc.................................. §Æt tªn khai sinh ................................................................... FPT trëng thµnh vµ ph¸t triÓn
.............................................FPT trëng thµnh vµ ph¸t triÓn....................................................
 Thêi kú 1988-1990................................................................. Thêi kú 1990-1998.................................................................
FPT nh÷ng con ®êng chiÕn lîc................................................
 Lín vµ nhá............................................................................. Híng c«ng nghÖ thùc phÈm.................................................Con ®êng tin häc.................................................................VÒ híng ph¸t triÓn phÇn mÒm..............................................
FPT Hå ChÝ Minh........................................................................V¨n ho¸.......................................................................................PhÇn 2:
TruyÖn FPT........................................................................
Cuéc sèng ®ßi hái ph¸t triÓn KHCN
(Lª Kh¶ Phiªu)
 Tuæi trÎ nh÷ng íc m¬...........................................................

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->