Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
РИЗНИЦА МУДРОСТИ

РИЗНИЦА МУДРОСТИ

Ratings: (0)|Views: 136 |Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
RIZNICA MUDROSTI
Odabrao i priredio
Dr Miroslav Kuka 
MMIII
 
PREDGOVOR
Knjiga
Riznica mudrosti
predstavlja zbirku vrednih i duhovitihmisli naroda iz na{eg okru`enja ali i naroda sa kojim smo u odre|e-nom vremenskom periodu imali uske ideolo{ke, ekonomske, geostra-tegijske, ili neke druge voljne ili nametnute uslovljenosti.Iz prikazanih citata prednost sam davao onim mislima koje su naduhovit, originalan i po sadr`aju dubok na~in prikazivale `ivotnu filo-zofiju naroda koji ih je izrekao. Da bih to postigao, slu`io sam se go-tovo svim zbirkama citata koje su objavljene u poslednjih 50 godina.Postoje zbirke koje sadr`e i po nekoliko hiljada citata ali sam smatraoda je bolje ako ~itaocu pru`im malu zbirku biranih misli, koje smanju-ju cenu knjige a ~italac }e zaklju~iti da li pove}avaju njenu vrednost.Neminovno glavna namera ove knjige je da u prete`no aforisti~kojformi prika`e kriti~ko vi|enje jednog naroda u kontekstu kritike svojegeneracije, ~ije ga teku}e krize najvi{e poga|aju u smislu sopstvenogstraha od uticaja.Razmislite na kraju da li bi na osnovu iznetih misli mogli da suditeo narodu koji ih je izrekao na druga~iji na~in od onoga koji je kod vasve} prete`no formiran ali dolazi iz drugih izvora.
^itaju}i pa`ljivo poku{ajte da gledate kako bi mogli {to daljeda vidite.Miroslav Kuka
 
SADR@AJ
PredgovorItalijanske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Nema~ke mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Engleske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Francuske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Ruske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Srpske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Kineske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Ameri~ke mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Pregled objavljenih knjigaNeki od komentara iz {tampe

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->