Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KToan chuong 2

KToan chuong 2

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by anon-356980

More info:

Published by: anon-356980 on Nov 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn Giaûng vieân Nguyeã n Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
1
Baøi giaûng moân NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò ThuKhoa Keá toaùn – Kieåm toaùnTröôøng: Ñaïi hoïc Kinh Teá Tp. HCM
Tham khaûo Website: ww.faa.ueh.edu.vn 
Choïn “Giaûng vieân & Caùn boä quaûn lyù” 
Choïn Nguyeã n Thò Thu (STT24) ñeå taûi baøi giaûng 
Noäi dung caùc chöông 
1. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA KEÁ TOAÙN 2. BAÛNG CAÂN ÑOÁ I KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛHOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 3. TAØI KHOAÛN VAØ GHI KEÙP 4. TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN 5. CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ6. KEÁ TOAÙN CAÙC QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT KINH DOANH CHUÛ YEÁU 7. SOÅ SAÙCH KEÁ TOAÙN –CAÙC HÌNH THÖÙC SOÅ KT 
Heäthoáng keá toaùn (Accounting System)Hoaït ñoäng kinhdoanh (BusinessActivities)Ngöôøi söû duïng thoângtin, ngöôøi ra quyeát ñònh(Decision Makers)Döõ lieäu(Data)Ra quyeát ñònh(Action)Nhu caàuthoâng tinThoâng tinThoâng ñaït(Communicationreporting)Ghi cheùp(Recording)Xöû lyù, löu tröõ, chuaånbò soálieäu(Processing, storage,preparation data)
Hình 1.1 Heä Thoáng Keá Toaùn 
Beân Ngoaøi 
: Chuû sôû Höõu,ChuûNôï, Toå chöùc nhaønöôùc, Toåchöùc phi chínhphuû, Caùc caùnhaân coùquan taâm. Caàn thoâng tintoång quaùt chung, ñònh kyøveàtình hình hoaït ñoängcuûa d.nghieäp
Beân Trong 
: Ban quaûn lyù.Caàn thoâng tin raát chi tieát,cuïtheå, thöôøng xuyeân veàtình hình hoaït ñoäng cuûadoanh nghieäp
Ngöôøi Söû Duïng Thoâng Tin Keá Toaùn 
Ghi CheùpXöû LyùCung CaápThoâng Tin
Heä Thoáng Keá Toaùn 
Söï vieäc Kinh teáNghieäp VuïKinhTeáVoán KinhDoanh
-->-->Hoaït Ñoäng Kinh  Doanh 
 
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn Giaûng vieân Nguyeã n Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
2
Söï vieäc KT-TC--> “Nghieäp vuï kinh teáÑôn vò kinh teá ñoäc laäp(vôùi chuû sôû höõu, chuû nôï, khaùch nôï)Loaïi hình:Caù theå (sole proprietorships)Hôïp danh (Partnerships)Coå phaàn (Corporations)
Hình 1.1.1 Hoaït Ñoäng Kinh Doanh 
Khoa hoïc/Ngheäthuaät 
Ghi cheùp thoâng tinXöû lyù thoâng tinCung caáp thoâng tinVai troøHeä thoáng thoâng tin: Moät boä phaän cuûa MISCoâng cuï cuûa MSTrung gian (caàu noái): Ngöôøi ra quyeát ñònhHoaït ñoäng kinh doanh
Hình 1.1.2 Heä Thoáng Keá Toaùn 
Beân ngoaøi 
Heä thoángKeá toaùn taøi chínhBaùo caùo taøi chínhCaùc toå chöùcngaønh ngheà
Toång hôïp nhu caàu thoâng tin Xaây döïng trieå n khai 
Nguyeân taéc keá toaùnChuaån möïc keá toaùnCheá ñoä keá toaùn
Hình 1.1.3a Ngöôøi Söû Duïng Beân Ngoaøi vaø Keá Toaùn Taøi Chính 
Heä thoáng keá toaùn taøi chính: Cung caáp thoâng tin cho ñoá i töôïng ôû beân trong doanh nghieäp  Tuaân thuûnhöõng nguyeân taéc keá toaùn vaøcheá ñoä keá toaùn quy ñònh  Thoâng tin ñöôïc trình baøy treân caùc bieå u soá lieäu ñöôïc goïi laø caùc Baùo caùo taøi chính  Traùch nhieäm laäp laø ban giaùm ñoá c cuûa doanh nghieäp 
Tuaân thuû
 
Heä thoángKeá toaùn quaûn tròBaùo caùo quaûn trò
Beâtrong Linh hoaït,theo yeâu caà u thoâng tin cuûa ban quaûn lyù
Hình 1.1.3b Ngöôøi Söû Duïng Beân Trong vaø Keá Toaùn Quaûn Trò 
Keá toaùn quaûn trò  Cung caáp thoâng tin cho ñoái töôïng laø beân trong (ban quaûn lyù ) Linh hoaït, ñaùp öùng nhu caà u thoâng tin cuûa ban quaûn lyù Thoâng tin ñöôïc trình baøy treân caùc bieå u soá lieäu ñöôïc goïi laø caùc  Baùo caùo quaûn trò, Baùo caùo noäi boä
 
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn Giaûng vieân Nguyeã n Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
3
Baùo caùo taøi chínhKeá toaùn coâng:+ Kieåm toaùn:- …...-
Xaùc nhaän BCTC 
+ Dòch vuï+ Tö vaán+ Ñaøo taïoCung caápthoâng tintheo höôùngcoù lôïi cho mình--> Laøm sai leächthoâng tinBanGiaùm ñoác
Beân ngoaøi Caà thoâng tin trung thöïhôïp lyù
Hình 1.1.3c Quan heä giöõa nhöõng ngöôøi söûduïng thoâng tin vaøKeá Toaùn Coâng 1.1.3d AÛnh höôûng cuûa caùc ñoá i töôïng ñeán Baùo Caùo Taøi Chính 
ChuaåmChuaåmmöïcmöïckeá keá toaùntoaùnCheá Cheá ñoäñoäkeá keá toaùntoaùnBan haønh
MaâuThuaãn
Baùo caùoKieåm toaùn
Baùo CaùoTaøi Chính
GiaùmÑoác
Beânngoaøi
 
Kieåm toaùn vieân(CPA)
Coù tuaân thuûquy ñònh hieän haønh 
LuaätLuaätThueá Thueá Ban haønhBoä Taøi Chính
Cô quanThueá VuïCheá ñoäKeá Toaùn
Ñ  i   e  à   u  c  h  æ   n  h  
KT nhìn Voán kinh doanh theo hai caùch:Hình thaùi theå hieän cuûa VKDGoàm nhöõng thöù gì?Söû duïng nhö theánaøo?VD: Tieàn, Vaät töhaøng hoaù, Maùymoùc thieát bò,Nhaø xöôûng,…TAØI SAÛNVKD do ñaâu maø coù?Ñöôïc söû duïng vaøo vieäc gì?Duøng ñeålaøm gì?VD: Nôïphaûi traû,Voán cuûa chuû sôûhöõu (chuû ñaàu tö)NGUOÀN VOÁN=
Hình 1.2 Ñoái töôïng keá toaùn 
TAØI SAÛN = NÔÏ PHAÛI TRAÛ + VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕUNVKT aûnh höôûng ñeán Phöông trình keá toaùn treân hai maët:giaûmtaêng
Löôïng 
:
Cô caáu 
Nguoàn voán: cho thaáy söï thay ñoåi nguoàn taøitrôï hoaëc thay ñoåi muïc ñích söû duïng voán.Taøi saûn: cho thaáy söï vaän ñoäng cuûa voán kinhdoanh qua caùc hình thaùi, tuøy thuoäc vaøo tínhchaát hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäpñaàu tö cuûa chuû sôû höõu:vay cuûa chuû nôïruùt voán cuûa chuûtraû nôï vayTS NPTTS VCSHTS NPTTS VCSHNV NVTS TS
Hình 1.3 Phöông Trình Keá Toaùn vaøTình Traïng Taøi Chính 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->