Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predvolebný program SDĽ z roku 1998

Predvolebný program SDĽ z roku 1998

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by Matúš Kollár
Predvolebný program SDĽ z roku 1998
Predvolebný program SDĽ z roku 1998

More info:

Published by: Matúš Kollár on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2011

pdf

text

original

 
Strana
deiíibkrätickej ľavice
i
 
Volebný
program
SDĽ
Ú V O D
Strana
demokratickej
ľavice,
strana
štátotvorná
a
vlastenecká,
sa
hlási
zodpovednosti
za budúcnosť 
Slovenskej
republiky.
SDĽ
je
členom
Socialistickej
internacionály,
rodiny
socialistických, sociálnodemokratických
a
robotníckych strán, ktorých politika vychádza
z
hodnôt
slobody,
sociálnej
spravodlivosti
a
solidarity.
V
duchu
nich
si
vážime antifašistickýzápas nášho národa
a
pozitívne výsledky
diela
socialistických generácií. Nim ciom
je
demokratický
socializmus
ako
moderná výkonná spoločnosť 
so
spravodlivým rozdeľ ovanímhodnôt, správou verejných vecí 
v
obci, regióne
a
štáte slobodnými občanmi. Každej generáciiponúkame príť ažlivú životnú možnosť 
a
perspektívu.
SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ STRATÉGIA A POLITIKA
I.
Stav,
k t o r ý
chce
S D Ľ z m e n i ť Naša spoločnosť 
sa
nachádza
v
rastúcej politickej, hospodárskej, sociálnej
a
morálnejkríze. Tzv
;
. slovenský
spôsob
transformácie zlyhal.
To sú
výsledky predovšetkým
spôsobu
vládnutia, ktorý celé volebné
obdobie
SDĽ sústavne
a
nekompromisne
kritizovala
v
záujme
budovania
právneho štátu, sociálno-trhového hospodárstva
a
sociálne
spravodlivej
spoločnosti.Zodpovednosť 
za
stav
spoločnosti nesú ti, ktorí 
uzurpovali
výkonnú moc
pre
súčasnúvládnu koalíciu,
obmedzili
ústavné pôsobenie
opozície
v
parlamente,
umožnili
rozsiahle
rozkrádanie nášho spoločného
majetku,
vyprodukovali
nesúrodý právny
poriadok,
nerešpektovali platné právne
predpisy
a
verejný záujem, ovplyvňovali výkon nezávislejsúdnej moci
a
činnosť orgánov realizujúcich právnu
ochranu.
T i , ktorí stranícky
egoisticky
obsadzDvali
štátnu správu.
Tí,
ktorí umožnili také rozšírenie organizovaného zločinu
a
korupcie,
že ohrozujú základy právneho
a
demokratického štátu,
a
ktorí spôsobili,
že
občan
sa
nemôže domôcť včasnej
ochrany
svojich
práv.
Tí,
ktorí 
zdeformovali
výkon,
správu
a
pôsobnosť kultúry
a
ukradli
spoločnosti verejnoprávne masmédiá.
V
transformácii
ekonomiky
a
sociálnej sféry sme
sa od
počiatku usilovali presadiť inéprístupy
a
riešenia. Život nám
dal za
pravdu.
Transformácia
nedala
príležitosť schopným
a
zobrala
istoty
pracovitým.
Proces
transformácie spoločnosti
je
sprevádzaný
rozsiahlym
poklesom
životnéhoštandardu veľkej
skupiny
populácie
a
prudkým, často nezaslúženým
rastom bohatstva
úzkej
skupiny.
Vláde
sa
nepodarilo
dosiahnuť predtransformačnú úroveň
v
oblasti
reálnej
mzdy
a
reálnej
hodnoty
dôchodkov.
Cena
práce
na
Slovensku
je z
pomedzi
ostatných krajín
strednej
Európy najnižšia. Vláde
sa
nepodarí splniť základný cieľ
-
znížiť nezamestnanosť pod
úroveň
10%. Miera
chudoby
ako dôsledok
rastu
cien
a
nezamestnanosti
sa
znova
pováži
i
vo zvyšuje.Doterajší 
priebeh
spoločenskej transformácie
je
spojený
s
mnohými negatívnymi
dopadmi
na
materiálne
a
duchovné
oblasti
života
jednotlivcov,
rôznych demografických
a
sociálno-ekonomických skupín obyvateľstva.
i
 
Aj
keď sa od roku 1992
životná úroveň domácností 
postupne,
i keď pomaly adiferencovane
zlepšuje, reálne príjmy ešte
ani v
súčasnosti nedosahujú úroveň
z roku 1989.
Náklady spoločenskej transformácie
sú nielen
neprimerane
vysoké,
ale aj nerovnomerne
rozložené
medzi
obyvateľ stvo. Ekonomická
reforma nepriaznivo zasiahla
predovšetkýmľudí závislých
na mzde a
sociálnych príjmoch. Keďže účelovo neexistujú finančné kontrolné
mechanizmy,
vytvára
sa vrstva
bohatých,
a_ to
neprehľ adným přerozdělováním
už
existujúcich
aj
novovytváraných
zdrojov.Nepoctivo
nadobudnuté príjmy
a
zisky rýchlozbohatlíkov
umelo
nadhodnocujú reálnusociálno-ekonomickú situáciu ľudí práce
a
poberateľov sociálnych príjmov.Zvyšujúce
sa
napätie
medzi
reálnymi príjmami
a
možnosť ami uspokojovať 
potreby
mnohých
jednotlivcov a
niektorých sociálnych skupín, najmä
v
rodinách
s
väčším počtomvyživovaných osôb,
v
mladých
a v
neúplných rodinách, rodinách
s
nezamestnaným členom
i
dôchodcovských domácnostiach,
sa
pociť uje
ako pokles
dosiahnutého životného štandardu
avo
veľkej
skupine
domácností vyvoláva nespokojnosť 
s
prebiehajúcim
procesom
transformácie.Veľká časť obyvateľ stva
je
nespokojná
so
stratou
sociálnych istôt,
aj so
spôsobom,
akým
sa
pripravujú,
resp.
nerealizujú dôležité transformačně
rozhodnutia, a to nielen tie,
ktorézabezpečujú hmotné
potreby, ale aj tie,
ktoré
by
mali garantovať vzdelanostnú, zdravotnúúroveň
a
účasť 
na
správe verejných vecí.
Hlavnou
metódou práce súčasnej výkonnej moci
je
kampaňovitosť 
a preferovanie
čiastkových
a
úzko účelových riešení problémov.Súčasná vládna garnitúra
dala
príležitosť 
hlavne subjektom
schopným všetkého
a z
pracovitých ľudí robí smiešnych
smoliarov.
Výsledným
efektom je
neprimeraná životnáúroveň značnej časti popucie vzhľ adom
na
doterajší vklad
do tvorby
materiálnych
aj
duchovných hodnôt vzadom
na
možnosti aktívneho využitia
ich
potenciálu
a
možnosti
uspokojovania
základných
potrieb, a ich
spoločenskú potrebnosť .Možnosť 
rozvoja,
ktorú Slovenská
republika
získala
spolu so
samostatnosť ou,
sa
postupne
premrháva.
Stav a
výkonnosť 
ekonomiky sa
vzdialili
od
cieľa vybudovať sociálnotrhovéhospodárstvo. Vláda neplní 
ani
ekonomické
ciele
proklamované
vo svojom programe.
Zveličuje makroekonomické výsledky, zavádza
a klame.
Upäla
sa na
upevňovaniemocenských pozícií 
a na
vytváranie.úzkej
vrstvy kapitalistov. Už sa stala ich
služobníkom.Základnou príčinou hlbokého úpadku našej
ekonomiky bolo
uskutočňovanie
pravicovejkoncepcie
transformácie
s
ciom zmocniť 
sa
národného
majetku a
vytvoriť slovenskú"kapitálotvornú
vrstvu".
Pravicové vlády
prestali
plniť 
povinnosti
vlastníka štátnych
podnikov, čím
zavládol
chaos
umocňovaný predprivatizačnou agóniou,
a
umožnililegalizované rozkrádanie
majetku a
deštrukciu
podnikovej
sféry.Nekontrolovaná stranícka privatizácia vytvorila málo funkčnú vlastnícku Štruktúru.Obrovskú časť nášho spoločného
majetku
rozkradli.
Dostala sa
poväčšine
do rúk
nezodpovedných vlastníkov.
Co zostalo
nesprivatizované,
je
zväčša vytunelované.Spoločenské
postavenie
pracujúcich
sa
výrazne zhoršilo. Stratili možnosť vplývať 
navedenie podniku,
činnosť odborových'organizácií 
je
ochromená,
strach a
masové prepúšť anie
realitou.
Adaptácia
ekonomiky,
štruktúrna
prestavba a
modernizácia
podnikov
stagnuje.
Rastúinflačné
hrozby,
prehĺbila
sa_
vnútorná
a
vonkajšia nerovnováha, otrasená
je stabilitaslovenskej koruny,
silnejú devalvačné
trendy. Rastie
otvorená
i
skrytá zadlženo, ktorázať aží 
i
budúce generácie.Verejné, najmä Štátne,
financie sú
vážne choré. Čoraz väčšie
bremeno
daní 
a platieb do
poistných
fondov
vláda prenáša
na
občana, rôznymi „odpustkami" zvýhodňuje privilegovanú
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->