Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predvolebný program KDH z roku 2002

Predvolebný program KDH z roku 2002

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Matúš Kollár
Predvolebný program KDH z roku 2002
Predvolebný program KDH z roku 2002

More info:

Published by: Matúš Kollár on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2011

pdf

text

original

 
Volebný program Kresťanskodemokratického hnutia
Politický systém
Kresťanskodemokratichnutie (KDH) bude po voľbách v roku 2002 presadzovať v prvom rokuvolebného obdobia:-
 
prijatie novely volebného zákona, ktorá zvýši váhu preferenčných hlasov; zároveň zvážime otázkupočtu volebných obvodov,-
 
prijatie zákona o štíhlej vláde, ktorý zásadne zredukuje počet členov vlády a zruší jeden stupeňriadenia na ministerstvách zavedením systému námestníkov ministrov,-
 
prijatie ústavného zákona o konflikte záujmov a na neho nadväzujúcich vykonávacích zákonov,ktoré zachovajú poslanecký mandát osobám vymenovaným do politických funkcií vo výkonnej moci,-
 
vypracovanie zákona upravujúceho lobbing a transparentné financovanie politických strán,-
 
vypracovanie komplexnej právnej úpravy preukazovania pôvodu majetku, ktorá bude na jednejstrane efektívna (neumožní prevodom majetku na právnickú osobu znegovať zámer právnej úpravy),na strane druhej bude minimalizovať riziko zneužitia,-
 
prijatie novely zákona o štátnej službe, ktoumožní zamestnanie špičkových odborníkovv ústredných štátnych orgánoch za adekvátneho mzdového ohodnotenia a odstráni nepružnozamestnávania v štátnej službe,-
 
prijatie zákona o voľbách do Európskeho parlamentu.
Regionálna a komunálna politika
Za základné východisko si KDH kladie vytvoriť rovnocenné podmienky pre rozvoj na celom územíSlovenska. Toto je možné len dokončením decentralizačného procesu a hľadaním optimálnehorozdelenia kompetencií, financií a zodpovednosti medzi štát a územnú samosprávu oboch stupňov.Rozhodujúcim princípom pri hľadaní optima bude
princíp subsidiarity 
.Preto KDH bude presadzovať:-
 
Realizáciu decentralizácie vo verejných financiách, ktorá v skutočnosti ešte nezačala.-
 
Systémovú podporu regiónov a obcí s nižšou daňovou silou. Táto nesmie byť demotivačná preprosperujúce regióny a musí vyjadrovať všetkými akceptovateľnú mieru solidarity. Táto miera musízohľadňovať, že zaostávanie mnohých oblastí nebolo spôsobené miestnymi obyvateľmi.-
 
Zvyšovanie podielu verejnej spotreby realizovanej cez miestnu a regionálnu samosprávu prisúčasnom znižovaní podielu verejnej spotreby na hrubého domáceho produktu (HDP).
 
-
 
Znižovanie podielu dotácií na celkových príjmoch samospráv.-
 
Pravidelné hodnotenie rozdelenia kompetencií medzi jednotlivé zložky verejnej správy a úpravy sdôrazom na väčšiu
decentralizáciu
.-
 
Prítomnosť štátu v území cez kvalitný a účinný úradnícky aparát. Pri súčasnom rozdeleníkompetencií môžu na dostatočnej úrovni realizovať všetky úlohy štátu krajské úrady a dobudovanášpecializovaná štátna správa. Preto sme za
zrušenie okresných úradov 
v čo najkratšom čase.-
 
Otvorenie diskusie o náprave územného členenia, pretože pri jeho schvaľovaní nebolirešpektované odôvodnené požiadavky najmä na severnom a východnom Slovensku (Spiš, Zemplín,Liptov, Orava). Nasledujúce volebné obdobie považujeme na dlhý čas za posledné, v ktorom je možnéurobiť nápravu súčasného nedobrého stavu.-
 
Prehodnotenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pretože poplatky zavyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú brzdou rozvoja podnikania a rozvoja všetkýchregiónov Slovenska.-
 
Urýchlenie prechodu vodární a kanalizácií na obce, tak aby noví vlastníci mohli už v budúcomroku hľadať partnerov na zlepšenie prevádzky a investícií do odstránenia ekologických dlhov v tejtooblasti.-
 
Umožniť regionálnej a miestnej samospráve majetkovú účasť na prístavoch a letiskách prípadneinom majetku štátu nevhodnom na úplnú privatizáciu.
Zahraničná politika a európska integrácia
Rok 2002 môže a má znamenať pre Slovensko dvakrát historické ÁNO: v novembri na summite NATOv Prahe a v decembri na summite EÚ v Kodani.Najlepším základom pre úspešnú zahraničnú politiku je dobrá domáca politika. Základným cieľomzahraničnej politiky je zaistenie bezpečnosti, stability a posilnenie prosperity občanov. KDH bolo odsvojho vzniku presvedčené o vízii a potrebe realizácie demokratickej perspektívy pre Slovenskov zjednotenej Európe. Dnes na tomto projekte intenzívne pracuje cez vyjednávanie o vstupe do EÚ,ale aj cez potrebné domáce reformy v politickej, ekonomickej a legislatívnej oblasti. Cieľom je nielenvstúpiť do EÚ, ale v nej aj obstáť.KDH chce, aby tento proces bol dynamický a úspešný. Preto potrebujeme zahraničnú politiku, ktorábude prirodzeným výrazom a dôveryhodnou realizáciou národno-štátnych záujmov SR. Európskaintegrácia nemá zmysluplnú alternatívu. Chceme zabezpečiť dobrú pripravenosť na vstup – dokončiťharmonizáciu legislatívy, zabezpečiť dobré výsledky rokovaní, zvládnuť ratifikačný procesa referendum. Bude to historická zmena pre medzinárodné postavenie SR a našich občanov. Chcemesa pripraviť na prvé európske voľby v SR (2004). Je dôležité, aby SR zastupovala reprezentácia,schoppresadzovať oprávnené záujmy a vnášať do spoločenstva osvedčené hodnoty. Aktívneprispejeme k tomu, aby aj domáca diskusia o spoločnej Európe prekonala jednoduché a schematické
 
hesa stala sa dostatočne vecnou a kvalifikovanou. Náš program vychádza zo sily európskejmyšlienky a z nášho poňatia národných záujmov.
Európsku úniu
(EÚ) vnímame ako špecifické spoločenstvo členských štátov s kombinácioukomunitárnej a medzivládnej formy spolupráce. Pre budúcnosť podporíme reformy, ktovedúk zjednodušeniu zmlúv, väčšej transparentnosti rozhodovacích procesov, vyššej efektívnostia legitimite v rámci únie. Budeme presadzovať reformy výhodné pre štáty s naším demografickýma ekonomickým potenciálom. Princípmi, na ktorých byť reforma realizovaná, subsidiaritaa proporcionalita akcií spoločenstva. Suverenita členských krajín by mala byť zachovaná v kultúrno-etických záležitostiach. KDH podporuje pristúpenie SR k menovej únii po dostatočnej prípraverešpektujúcej potreby a parametre slovenskej ekonomiky.Vítame tiež projekt Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ESDP) ako odpoveď na potrebuvyššej zodpovednosti európskych štátov za bezpečnosť na kontinente. Pre zamedzenie duplicít jedôležité využívanie prostriedkov NATO. EÚ sa bude v rámci obrannej politiky angažovať tam, kde sanebude angažovať NATO. Zvyšovanie bezpečnosti v Európe si vyžaduje tiež ďalšie prehlbovaniespolupráce v oblasti záležitostí vnútra a justície.KDH podporuje začlenenie SR do
Severoatlantickej aliancie
(NATO) v najbližšom čase (summitv novembri v Prahe). Chceme prevziať svoj diel zodpovednosti za ochranu slobody a bezpečnostiv euroatlantickom priestore. Budeme podporovať robustrozšírenie NATO o krajiny spĺňajúcekritérbez historických či geografických prekážok. Želáme si rozvoj strategických partnerskýchvzťahov NATO s Ukrajinou, Ruskom i ďalšími krajinami.Chceme v spoločných euroatlantických štruktúrach posilňovať osvedčené hodnoty slobody, ochranyľudskej dôstojnosti, solidarity a vlády zákona. SR je už dnes príspevkom pre medzinárodnúbezpečnosť.Odmietame pokusy vnášať do procesu rozširovania a NATO akékoľvek snahy o revíziupovojnového usporiadania pomerov v Európe.Predpokladom a nástrojom pre úspešnú európsku politiku je dobré susedstvo a efektívna
regionálnaspolupráca
(najmä v rámci V4). KDH podporuje intenzívnejšiu spoluprácu so susedmi vo všetkýchoblastiach. Chceme ich rozvíjať na báze porozumenia, priateľstva a osvedčených princípovmedzinárodného práva.SR sa bude aktívne zúčastňovať na činnosti Organizácie spojených národov (OSN), Rady Európya Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Prioritnou úlohou pre vládu budedosiahnutie miesta nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN v r. 2006-7. SR sa bude naďalejaktívne zúčastňovať na mierových misiách a aktívne sa podieľať na činnosti špecializovaných agentúr OSN. KDH sa bude v rámci svojho postavenia snažiť pozitívne ovplyvňovať rozhodnutia Rady Európy.Bude dbať na dôslednú implementáciu a dodržiavanie štandardov RE. OBSE byť i naďalejnástrojom preventívnej diplomacie a riešenia krízových situácií.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->