Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15 March 2011 Yeyintnge's Diary

15 March 2011 Yeyintnge's Diary

Ratings: (0)|Views: 261|Likes:
Published by Ye Yint Nge

More info:

Published by: Ye Yint Nge on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2011

pdf

text

original

 
hhအင္တာနက္ေပၚက ဖုန္းဆက္သြယ္မႈပိတ္ထား Byဦးေအာင္လြင္ဦး အဂၤါ,15မတ္2011 ျမန္မာႏုင္ငံက အင္တာနက္ဆုင္ေတြမွာ လူအမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္သုံးလာေနၾကတဲဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုအသုံးမျပဳၾကဖုအာဏာပုင္ေတြက တားျမစ္လုက္ပါတယ္။ အသံသာမက ႐ုပ္ပါျမင္ႏုင္တဲအင္တာနက္ကတဆင့ဆက္သြယ္မႈေတြတြင္က်ယ္လာတဲအတြက္အစုးရရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ထိခုိက္ရတယ္ဆုၿပီး တားျမစ္လုက္တာပါ။ ဒီၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင္အင္တာနက္သုးစဲသူေတြ၊ ဆုင္ပုင္ရွင္ေတြအဖုစိတ္မသက္သာစရာ ျဖစ္ေနရပါတယ္ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုကုဆက္သြယ္စုစမ္းထားတဲကုေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္ အင္တာနက္ကတဆင္အသုးျပဳႏုင္တဲSkype,Gtalk,Pfingo,VZOစတဲကြန္ရက္ေတြကေန ျပည္ပကုဆက္သြယ္ေခၚယူေနတာေတြကိမျပဳလုပ္ၾကဖု ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲMyanmarInfo-Techေကာ္ပုေရးရွင္းက သတိေပးလုက္တာပါ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကု ထပ္ဆင္ေဖာ္ျပထားတဲကုမၸဏီရဲ႕ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့အင္တာနက္ကတဆင္ႏုိင္ငံျခားကိေခၚဆုိတာ၊ လက္ခံတာ၊ ေၾကာ္ျငာတာေတြနဲ တရား၀င္ခြင္ျပဳမထားတဲလုပ္ငန္းေတြကုလုပ္ခြင္မရွဘူးလုေဖာ္ျပခဲတာ ျဖစ္ပါတယ္ ျမန္မာႏုင္ငံသား အမ်ားအျပားၾကား ေရပန္းစားလာေနတဲအင္တာနက္ကတဆင္အသံသာမက ႐ုပ္နဲပါ ဆက္သြယ္မႈေတြကုတားျမစ္ဖုၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လာတဲအတြက္ဒီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတဲအင္တာနက္ဆုင္ေတြ၊ သုးစဲသူေတြအခက္ေတြ႕ရမယ္အျဖစ္ႀကံဳရမွာကုစုးရိမ္သံေတြလည္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္“ဒီဟာေတြေတာ့အမ်ားစုက အေျခခံလူတန္းစားေတြသုးတာဗ်။ မေလးမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲသူကုအိမ္မွာက်န္ခဲတဲသူေတြက လာေခၚတယ္ ေခၚတဲႏႈန္းကေတာ့ပုမွန္ဆုမေလးတိ၊ ယုးဒယားတုဆုတမိနစ္ကု၁၀၀။ အေမရိကားဆုရင္တမိနစ္ကု၁၀၀။ UAEဘက္က်ေတာ့နည္းနည္းေစ်းႀကီးတယ္၊ တမိနစ္ကိ၆၀၀ ေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ သူတု႔လက္ရွယူေနတာ တမိနစ္ကိျပား ၉၀ ေလဗ်ာ၊ ေစ်းအသက္အသာဆုးက တမိနစ္ကိFECျပား ၉၀ ေလ။ “မေလးရွားမွာ သူသား သြားအလုပ္လုပ္ေနတယ္ထားပါေတာ့၊ အဲေတာ့ သူသားကုဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့လွမ္းေျပာတယ္၊ ၃၀,၀၀၀ ေလာက္ပုလုိက္ပါဦး၊ ၄၀,၀၀၀ ေလာက္ပိလုက္ပါဦး၊ အဲဒီလိမ်ဳိး ေျပာေနတဲလူက FECျပား ၉၀ နဲဘယ္လိလုပ္သူသားကုေခၚႏုိင္မွာလဲ။ တမိနစ္ကိFECျပား ၉၀ ေပးၿပီး ဘယ္သူက ေခၚႏုင္မွာတုန္း။ တမိနစ္၁၀၀ ပဲေပးၿပီး ေခၚမွာေပါ့။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ဘယ္လိမွအဆင္မေျပတဲကိစၥႀကီးေပါ့ဗ်ာ။”  ျမန္မာ့ဆယ္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ေန႔စဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲၫႊန္ၾကားခ်က္မွာေတာ့ဒီလုအင္တာနက္ကတဆင္ျပည္ပဆက္သြယ္မႈေတြ ေရပန္းစားလာေနတဲအတြက္တရား၀င္ႏုင္ငံျခား ေခၚဆုိေနတဲလုပ္ငန္းေတြက်ဆင္းၿပီး ၀င္ေငြထိခုက္ရတယ္လုေဖာ္ျပခဲတာပါ။ ဒီအတြက္အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲလုပ္ငန္းေတြအေနနဲဒီလုပ္ရပ္ေတြကုတားျမစ္ၾကဖုနဲလုအပ္ရင္အေရးယူတဲအထိလုပ္မယ္လု႔လည္း သတိေပးခဲပါတယ္ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈေတြဟာ တျခားႏုင္ငံေတြနဲစာရင္နိမ္က်ေနဆဲျဖစ္သလုမၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္တာ၊ အခုရက္ပုင္းေတြ အတြင္းမွာ ဆုိရင္လည္း သိသိသာသာ ေႏွးေကြးေနတာေတြ ရွလုသုံးစဲသူေတြ ညည္းညဴေနၾကတာပါ။ ဒီၾကားထဲကမွအခုတခါ ကန္သတ္မႈေတြ လုပ္လာတဲအတြက္အင္တာနက္ကေန ျပည္ပေရာက္မိသားစု၀င္ေတြကုဆက္သြယ္ေနၾကသူေတြအဖုေတာ့ ပုၿပီး အခက္ႀကံဳရမွာကုပူပန္မိတယ္လုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ တဦးက ေျပာပါတယ္“GTalkတုSkypeတိအဲဒါကိုပဲ အားကုးေနရတာ။ အခုေတာ့အဲဒါေတြလည္း ဆက္သြယ္လုမရဘူး။ ေနာက္ျမင္ခ်င္ေတာ့အဲဒါေတြဆက္လုမရေတာ့ဘူး။ အီးေမးလ္ေတြကလည္း Connectionမေကာင္းရင္မထြက္ဘူး။ မထြက္ေတာ့အဲဒါလည္း မပိျဖစ္ဘူး။ ဥပမာ သမီးေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ကုႏႈတ္ဆက္ခ်င္တာတု ဘာတိ႔ေတာင္လုပ္လုမရဘူး။ လုပ္လိမရတဲအခါၾကေတာ့ဖုန္းခကလည္း ႀကီးတဲအခါၾကေတာ့၊ ဒါေတြကိအသုးမျပဳႏုင္ေတာ့လုး၀ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားသလုခံစားရၿပီးေတာ့စိတ္မေကာင္းေတာ့ ျဖစ္မိတာေပါ့ေလ။ “လုင္းဖုန္းကိသုးၿပီးေတာ့ႏုင္ငံျခားကိဆက္မယ္ဆုလည္း FECနဲသြင္းရပါတယ္။ က်ပ္သြင္းတဲေနရာက တပုိင္းေပါ့၊ ျပည္တြင္း ဆက္တာေတြက။ FECက ေနာက္တေနရာမွာ တခါ သြင္းရတယ္။ အဲဒီလုသြင္းတဲအခါၾကေတာ့အခ်ိန္ကုန္တယ္၊ လူပင္ပန္းတယ္၊ FECကိရွာၿပီး ၀ယ္ရတယ္။ အဲဒီလိမ်ဳိး ဒုကၡေတြကလည္း ရွေတာ့အဲလုလည္း မဆက္ျဖစ္ဘူး၊ ေစ်းႀကီးတာလည္း တေၾကာင္းေပါ့ေလ။”  လူအခြင္အေရး ေစာင္ၾကည့သူေတြကေတာ့ျမန္မာႏုင္ငံဟာ အင္တာနက္သုးစဲမႈေတြအေပၚ ကန္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲတုင္းျပည္တခုအျဖစ္နဲ သတ္မွတ္ထားၾကတာပါ။ ၀က္ဘ္ဆုက္ဒ္ေတြကုပိတ္ပင္တာ၊ အင္တာနက္ဘေလာ့ဂါေတြကုဖမ္းဆီးတာ၊ သုးစဲမႈေတြကုကန္သတ္မႈေတြရွတဲအတြက္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင္ေစာင့ၾကည့ေနတဲျပင္သစ္အေျခစုိက္နယ္စည္းမျခား သတင္းသမားမ်ားအဖဲ႕ (RSF)ကေတာ့ျမန္မာစစ္အစုးရကိအင္တာနက္ရဲ႕ ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္
စီးပြားဒဏ္ခတ္မႈ၂ ဘက္ အယူအဆ EUနားေထာင္
Byမသင္းသီရိအဂၤါ,15မတ္2011
ထပ္ဆင့ျဖန္႔ေ၀ရန္
del.icio.usျမန္မာႏိင္ငံအေပၚ EUဥေရာပသမဂၢက ခ်မွတ္ထားတဲအေရးယူပိတ္ဆိမႈသက္တမ္းတိုးေရး၊ မတိးေရးအတြက္ဧၿပီလထဲမွာ သံးသပ္ဖိရွိေနခ်ိန္မွ ျမန္မာႏိင္ငံဆိင္ရာ EUအဖြ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြက သံအမတ္ႀကီးေတြ၊ သံအရာရွေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲဒီကေန႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွတဲ အီတလီသံအမတ္ႀကီးရဲ႕႐ုးမွာ ေတြ႕ဆံခဲၾကပါတယ္။ EUသံအမတ္ေတြက ျမန္မာ့ဒီမိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တဦးတည္းနဲအရင္ဆု
Object 1
 
မနက္ပုင္းမွာ ေတြ႕ဆုခဲၾကၿပီး ေန႔လယ္ပိင္းမွာေတာ့ NLDပါတီအျပင္NLDကေန ခြထြက္သြားၿပီး ဖြ႕စည္းထားတဲအမ်ဳိးသား ဒီမိကေရစီအင္အားစု(NDF)၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)နဲတိင္းရင္းသားပါတီ၃ ခုက တာ၀န္ရွသူေတြနဲလည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲပါတယ္။ အျပည့အစုကိမသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္လာမယ္ဧၿပီလမွာ EUဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲစီးပြားေရးပိတ္ဆိဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈသက္တမ္းကိသံုးသပ္ခ်က္မတိင္ခင္အခုလိEU ႏိင္ငံက တာ၀န္ရွသူေတြနဲအတိက္အခံႏိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ ေတြ႕ဆံဖိEUဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ရဲ႕ အလွည္က် ဥကၠ႒ အီတလီႏိင္ငံက စီစဥ္ခဲတာ ျဖစ္ပါတယ္ အဓိကကေတာ့စီးပြားေရးပိတ္ဆိအေရးယူမႈဆက္လက္ထားရွဖုသေဘာထားရွတဲNLDပါတီနဲပိတ္ဆိ႔မႈ႐ုပ္သိမ္းဖိေတာင္းဆိေနတဲႏိင္ငံေရးပါတီ၁၀ ခုရဲ မတူကြျပားေနတဲအယူအဆေတြကိEUအဖြ႕၀င္ေတြက နားေထာင္ခဲၾကတာ ျဖစ္တယ္လိဒီေဆြးေႏြးပြကုတက္ခဲသူဒီမိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)အဖြ႕က ဦးသုေ၀က ေျပာပါတယ္ “ပထမေတာ့သူတုက က်ေနာ္တုတပါတီဆီကုတင္ျပခုင္းတယ္။ က်ေနာ္တု႔ကေတာ့Sanctionကိ႐ုပ္သိမ္းသင့တယ္လိေျပာတာေပါ့။ ေဒၚစုကလည္း ဒါဟာ ျပည္သူလူထုအေပၚ သိပ္ၿပီး ထိခုက္နစ္နာမႈမရွပါဘူး၊ ဒါေၾကာင္ဒီဟာကိဆက္မထားရင္လည္း ဒီအစုိးရကိလႊတ္ေပးရာက်မယ္။ ဒါေၾကာင္ဆက္ထားဖု သင့္တယ္ဆုတဲအေၾကာင္း သူေျပာျပတာေပါ့။ ေဒၚစုတုကလည္း သူတုထုတ္ထားတဲဟာကိေပးၿပီးသားေပါ့။ က်ေနာ္တု႔ကလည္း ၁၀ ပါတီက ထုတ္ျပန္ထားတဲ ေၾကညာစာတမ္းကိလည္း ေပးေ၀ထားၿပီးသားေလ။ ပါးစပ္နဲအလြတ္စကားေျပာၾကတာေပါ့။”  ရန္ကုန္နဲဘန္ေကာက္မွာ အေျခစိုက္တဲEUက သံအမတ္ႀကီးေတြ၊ သံအရာရွ၂၀ ေက်ာ္နဲအတူNLDပါတီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု(NDF)ပါတီက ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဒီမိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)အဖြ႕က ဦးသုေ၀၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ပါတီက ႏိင္ေငြသိမ္း၊ ရခိင္ပါတီက ဦးလွေစာ၊ ရွမ္းပါတီက ဦးေစာသန္းျမင္တိ႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုခဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ EUရဲ႕ ပိတ္ဆိမႈကိျမန္မာ့ႏိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ သေဘာထား ကြလြမႈရွေနသလိEUဥေရာပသမဂၢအဖြ႕ထဲမွာလည္း ဒီပိတ္ဆိမႈဆက္ထားသင္တယ္ဆုတဲ သေဘာထားေတြနဲ႐ုပ္သိမ္းသင္တယ္ဆိတဲအယူအဆေတြလည္း ရွိတာမိအခုလိႏိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြႀကိဳတင္သိလိုတာေၾကာင္ေတြ႕ဆံတာ ျဖစ္တယ္လိEUတာ၀န္ရွသူေတြက ေျပာပါတယ္ “က်ေနာ္တုလုပဲသူတုလည္း အယူအဆ ကြျပားမႈရွေနတာပဲေပါ့။ အထူးသျဖင္ေတာ့TargetedSanctionလိဟာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိး ဆက္ထားသင့္တယ္လု ေျပာတဲသူရွတယ္၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့လည္း ဒါကိျပန္႐ုပ္သိမ္းတာ သေဘာက်တယ္ဆုိတဲသူရွတယ္။ သူတုကေတာ့နားေထာင္တာပဲေပါ့။ နားေထာင္ၿပီးေတာ့မွ အားလုးကုသူတုက ျပန္သုးသပ္ျပတာကေတာ့ခင္ဗ်ားတိထဲမွာ အယူအဆ ကြေနတာေတာ့ရွတယ္ေပါ့။ သေဘာထား မတူတာေတြရွပါတယ္။ ဒါေပမဲခင္ဗ်ားတိ အားလုးက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအကုန္လုံး တူၾကတာပဲ။ ကုယ့္တုင္းျပည္ ဖြ႕ၿဖဳိးတုးတက္တာေတာ့ လုခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒါေတြေတာ့အကုန္လုး တူၾကတာပဲ သုံးသပ္ျပတယ္ေပါ့ “ေနာက္ၿပီးေတာ့မွသူတုက ေမးခြန္းေလးေတြ၂ ခု၊ ၃ ခုေမးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လိတခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္တာဟာ ဘယ္လိအေၾကာင္းေတြေၾကာင္ ၀င္တာလဲ၊ ေရြးေကာက္ပြမ၀င္တာက ဘာေၾကာင့္တုန္း၊ ဒါေလးေတြေပါ့၊ ႏွစ္ခုအျပန္အလွန္။ ေနာက္တခုက ခင္ဗ်ားတုဘာလုအားလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ မရွေသးတာတုန္း။ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ လုပ္လိ႔ရမလား၊ ဘာေတြလုပ္ႏုင္တုန္း၊ ဆုတာ အဲဒါေလးေတြေမးတာေပါ့။”  ျမန္မာ့အတိက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲဒီမိကေရစီရရွေရးအတြက္ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ပူးေပါင္း မလုပ္ေဆာင္ႏိင္ဘူးလား ဆိတဲEUဘက္က ေမးခြန္းကိေတာ့ “ေဒၚစုကလည္း ေျပာတာ ညီညီၫြတ္ၫြတ္မလုပ္ႏုင္ဘူးလားလိေမးေတာ့ သူက လုပ္ႏုင္ပါတယ္တဲ။ က်ေနာ္တုကလည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ သုေသာ္Issueေပၚ မူတည္လိသေဘာထား တူညီတဲဟာေတြဆုက်ေနာ္တုအတူတြလုပ္မွာပါပဲလိ၊ အဲဒီလိေျဖၾကတာေပါ့။”  ဒီကေန႔EUအဖြ႕နဲ႔ ျမန္မာ့ႏိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ ေတြ႕ဆံၾကတဲအထဲမွာ အခုလိEUရဲ႕ ပိတ္ဆိအေရးယူထားမႈအေပၚ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲၾကသလိတိင္းရင္းသား အေရးအျပင္ျမန္မာ့ႏိင္ငံေရး ေရွ႕အလားအလာေတြကိပါ ေမးျမန္းခဲၾကတယ္လိဦးသုေ၀က ေျပာပါတယ္ “တုင္းျပည္ရဲ႕ အလားအလာ ဘယ္လိရွိသလဲေပါ့၊ အဲဒါေလးေတြေမးတာပါ။ အထူးသျဖင္ေတာ့ သူက လူမ်ဳိးစုေတြကုေမးတယ္။ လူမ်ဳိးစုေတြက သူတုကလည္ ျပႆနာက ရွတယ္။ အဲေတာ့အကယ္၍မ်ား ဒီအစိးရ မရွိေတာ့ဘူး ဆုရင္ေရာ၊ Sanctionေတြ႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီးရင္ေရာ ခင္ဗ်ားတုလူမ်ဳိးစုေတြေရာ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ရွပါ့မလား၊ တညီတၫြတ္တည္း ဟုတ္ပါ့မလားေပါ့။ အဲေတာ့ညီၫြတ္ေအာင္ဘာေတြလုပ္သင္သလဲဆုတာ သူက ေမးတာေပါ့ “က်ေနာ္တုက Sanctionေတြအားလံး ႐ုပ္သိမ္းခ်င္တယ္လိေျပာတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိကေတာ့Sanctionကိဆက္လက္ထားသင့ေသးတယ္လိ ေျပာတဲအယူအဆ ကြလြမႈကေတာ့ဒါ သူအယူအဆနဲကုယ္အယူအဆနဲဒီလိမတူတာေလးေတြေတာ့ဆက္ၿပီး ရွိေနပါတယ္။ ဒါကိေတာ့က်ေနာ္တု ျပန္မညိႏုင္ေသးပါဘူး။”  ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)အဖြ႕က ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က ဒီကေန႔သူတိနဲEUႏိင္ငံက သံအမတ္ႀကီးေတြ ေတြ႕ဆံေဆြးေႏြးခဲတာေတြကိေျပာျပခဲတာ ျဖစ္ပါတယ္ NLDပါတီဘက္ကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြနဲပတ္သက္လိသူတိရဲ႕ သေဘာထားနဲအခ်က္အလက္ေတြကိထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိျခင္း မရွေသးပါဘူး။
ဂ်ပန္မွာ အားျပင္းငလ်င္ ထပ္လႈပ္
Byဗီအုေအ (ျမန္မာဌာန)အဂၤါ,15မတ္2011
ထပ္ဆင့ျဖန္႔ေ၀ရန္
del.icio.usအခု မၾကာခင္ကပဲဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိက်ဳိၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္မုင္၂၀၀ ေလာက္မွာရွတဲရွဇူအုကာၿမိဳ႕မွာ ျပင္းအား ၆.၄ မဂၢနီက်ဳရွတဲငလ်င္ လႈပ္ခတ္သြားခဲတာကိဂ်ပန္အစိးရရဲ႕ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား NHKမွာ ျပသေနပါတယ္ ျပင္းအား မဂၢနီက်ဳ ၉ နဲလႈပ္ခတ္ခဲတဲငလ်င္ႀကီးနဲ၃၃ ေပ အျမင့ရွတဲဆူနာမီေရလႈင္းလုးႀကီးေတြရဲ႕ဒဏ္ကိခံခဲရတဲဂ်ပန္ႏုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ဘက္က မီယာဂီခ႐ုင္ဆန္ဒုင္းၿမိဳ႕မွာ အသက္မေသ က်န္ရစ္သူေတြဟာ စားစရာ၊ ေသာက္ေရ ရရွေရးအတြက္လူတန္းရွည္ႀကီးေတြနဲတန္းစီေနၾကတာကိဂ်ပန္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ ျပသခဲၿပီး ဂ်ပန္အစိးရကေတာ့အခုအခါမွာ ေသဆုးသူ၃,၀၉၁ ဦး ရွခဲတာကိအတည္ျပဳထားပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ေပ်ာက္ဆုးေနဆဲျဖစ္တယ္လိဂ်ပန္အစုးရက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲပါတယ္ ဂ်ပန္ႏုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုေတြရဲ႕ ေပါက္ကြမႈအေျခအေနေၾကာင္ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာလည္း ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္နဲ႔ လည္ပတ္တဲ
 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ု၂၂ ခုထဲက သက္တမ္းရင့္ေနၿပီျဖစ္တဲ၁၉၈၀ မတုင္မီကတည္းက တည္ေထာင္ထားတဲဓာတ္ေပါင္းဖု၇ လုံးကုပိတ္ပစ္ဖု ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲအေၾကာင္း ဂ်ာမန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မစ္စ္အန္ဂ်လာ မာကဲလ္(AngelaMerkel)က ေျပာဆုခဲပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုေတြကေန ျပန္လြင္လာတဲ့ ေရဒီယိသတၱႂကြေရာင္ျခည္ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ရွမႈအဆင့္ဟာ သိပ္ၿပီး ျမင္လာေနၿပီလိဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာအုတုခန္(NaotoKan)က ဒီေန႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန လူထုကိတုိက္႐ုက္အသံလႊင့ေျပာၾကားခဲပါတယ္ ဒီဓာတ္ေပါင္းဖုေတြရဲ႕ ၂၄ မုင္ပတ္လည္မွာ ေနထုိင္ၾကသူေတြဟာ မိမိတုေရာက္ရွေနရာ အေဆာက္အဦးေတြထဲကေန အျပင္မထြက္ဘဲေနၾကဖုလည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာအုတိခန္က ေျပာခဲပါတယ္ ဂ်ပန္ႏုင္ငံအေရွ႕ဘက္ျခမ္း ဖူကူရွီးမားခ႐ုင္ကူရွအိယာမၿမိဳ႕က အမွတ္၁ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံရဲ႕ အဏုျမဳဓာတ္ေပါင္းဖိ၃ ခုဟာ ငလ်င္နဲဆူနာမီ ေရလႈင္းဒဏ္ႀကီးေတြေၾကာင္ေသာၾကာေန႔က ပ်က္စီးၿပီး တလုးၿပီးတလုံး ေပါက္ကြေနတာ ျဖစ္ပါတယ္
ဘာရိန္းမွာ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ
Byဗြအိေအ (ျမန္မာဌာန)အဂၤါ,15မတ္2011
ထပ္ဆင့ျဖန္႔ေ၀ရန္
del.icio.usဆြန္နီအမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္တဲပင္လယ္ေကြ႕ ကၽြန္းႏုင္ငံဘာရိန္းမွာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပဲေတြ သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ရွေနတဲအတြက္၃ လၾကာ အေရးေပၚဥပေဒကု ထုတ္ျပန္လိက္ပါတယ္ ႏိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္လိအပ္သမွ် အားလံး အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖိအစိးရပိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ကေန ဘာရိန္းဘုရင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိ အမိန္ေပးခဲတာပါ။ ဒီေၾကညာခ်က္ထြက္လာၿပီးတဲေနာက္ဘာရိန္းရဲ႕ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေဒသျဖစ္တဲမဲန္နာမာေဒသက စတိုးဆိုင္ေတြအားလံး ပိတ္ကုန္ၾကၿပီ အေ၀းေျပးလမ္းေတြေပၚမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြကုလည္း တပ္ျဖန္႔ထားပါတယ္ အစိးရပိုင္အေဆာက္အဦးေတြကိအကာအကြယ္ေပးဖိဘာရိန္းအစိးရက အကူအညီေတာင္းခဲတဲအတြက္ေဆာ္ဒီစစ္သား ၁,၀၀၀ နဲတျခားရဲတပ္ဖဲ႕၀င္၅၀၀ ဟာ ဆြန္နီအမ်ားစုျဖစ္တဲဘာရိန္းႏိင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကိျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲတာပါ။ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိင္ငံက ဘာရိန္းဘုရင္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အကူအညီေပးဖိ၀င္ေရာက္ခဲတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္ ရွရာအမ်ားစုႀကီးစိးတဲ့ အီရန္ႏိင္ငံကေတာ့အခုလိဘာရိန္းႏုိင္ငံထဲကိႏိင္ငံျခားတပ္ေတြ၀င္ေရာက္လာတာကိလက္မခံႏုင္ဘူးလိေျပာဆိပါတယ္။ ဘာရိန္းရဲ႕ ရွရာ အတုက္အခံေတြကလည္း အခုလိပင္လယ္ေကြ႕ စစ္တပ္ေတြ၀င္လာတာဟာ ဘာရိန္းႏိင္ငံကိက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္တာ ျဖစ္တယ္လိစြပ္စဲေျပာဆိလုိက္ပါတယ္
ဘာရိန္းမွာ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ
Byဗြအိေအ (ျမန္မာဌာန)အဂၤါ,15မတ္2011
ထပ္ဆင့ျဖန္႔ေ၀ရန္
del.icio.usဆြန္နီအမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္တဲပင္လယ္ေကြ႕ ကၽြန္းႏုင္ငံဘာရိန္းမွာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပဲေတြ သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ရွေနတဲအတြက္၃ လၾကာ အေရးေပၚဥပေဒကု ထုတ္ျပန္လိက္ပါတယ္ ႏိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္လိအပ္သမွ် အားလံး အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖိအစိးရပိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ကေန ဘာရိန္းဘုရင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိ အမိန္ေပးခဲတာပါ။ ဒီေၾကညာခ်က္ထြက္လာၿပီးတဲေနာက္ဘာရိန္းရဲ႕ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေဒသျဖစ္တဲမဲန္နာမာေဒသက စတိုးဆိုင္ေတြအားလံး ပိတ္ကုန္ၾကၿပီ အေ၀းေျပးလမ္းေတြေပၚမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြကုလည္း တပ္ျဖန္႔ထားပါတယ္ အစိးရပိုင္အေဆာက္အဦးေတြကိအကာအကြယ္ေပးဖိဘာရိန္းအစိးရက အကူအညီေတာင္းခဲတဲအတြက္ေဆာ္ဒီစစ္သား ၁,၀၀၀ နဲတျခားရဲတပ္ဖဲ႕၀င္၅၀၀ ဟာ ဆြန္နီအမ်ားစုျဖစ္တဲဘာရိန္းႏိင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကိျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲတာပါ။ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိင္ငံက ဘာရိန္းဘုရင္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အကူအညီေပးဖိ၀င္ေရာက္ခဲတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္ ရွရာအမ်ားစုႀကီးစိးတဲ့ အီရန္ႏိင္ငံကေတာ့အခုလိဘာရိန္းႏုိင္ငံထဲကိႏိင္ငံျခားတပ္ေတြ၀င္ေရာက္လာတာကိလက္မခံႏုင္ဘူးလိေျပာဆိပါတယ္။ ဘာရိန္းရဲ႕ ရွရာ အတုက္အခံေတြကလည္း အခုလိပင္လယ္ေကြ႕ စစ္တပ္ေတြ၀င္လာတာဟာ ဘာရိန္းႏိင္ငံကိက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္တာ ျဖစ္တယ္လိစြပ္စဲေျပာဆိလုိက္ပါတယ္
လူ႔အခြင္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြေဖာ္ထုတ္ဖိျမန္မာအစုိးရသစ္ တာ၀န္ရွ
Byဦးသားၫြန္ဦး တနလၤာ,14မတ္2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->