Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HDG

HDG

Ratings: (0)|Views: 2,429|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
Copyright © T
ạp chí dạy v
à h
ọc Hóa học
, Journal of teaching and learning chemistryhttp://ngocbinh.webdayhoc.net
HƯỚNG DẪ
N GI
I CHI TI
ẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC
T
Ừ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2010
 
Võ Ng
ọc B
ình (T
ổng hợp)
 
 
Dành cho: Ôn thi Đại học
– Cao
đẳng
.
Ngu
ồn: Tổng hợp và sưu tầm từ internet
.
 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
vukhacngoc@gmail.com
Đ
ÁP ÁN CHI TI
T
ĐỀ
THI TUY
N SINH
Đ
H – C
Đ
 KH
I A N
Ă
M 2007 – MÃ
ĐỀ
930
I.
 
Đặ
t v
ấ 
n
đề 
 
thi
Đ
H – C
Đ
n
ă
m 2007
đế
n nay
đ
ã qua
đ
i
đượ 
c g
n 1 n
ă
m, nh
ư
ng t
 
đ
ó
đế
n nay, r 
t nhi
ubài t
p trong
đề
thi tuy
n sinh n
ă
m ngoái v
n còn
đượ 
c th
o lu
n r 
ng rãi trên các di
n
đ
àn h
c t
p.
Đ
ây là
đ
i
u hoàn toàn d
hi
u vì
đố
i v
ớ 
i các b
n h
c sinh tr 
ướ 
c khi b
ướ 
c vào k 
thi c
a n
ă
m nay, thìvi
c nghiên c
u
l
ưỡ 
ng các
đề
thi c
a các n
ă
m tr 
ướ 
c
đ
ó là h
ế
t s
c quan tr 
ng, nh
t
đề
thi n
ă
m2007 b
t
đầ
u thay
đổ
i theo h
ướ 
ng thi tr 
c nghi
m.
Để
cung c
p thêm cho các em m
t tài li
u tham kh
o quan tr 
ng cùng nh
ng l
ờ 
i khuyên b
íchtr 
ướ 
c khi b
ướ 
c vào k 
thi s
p t
ớ 
i, tôi xin cung c
p
đ
áp án chi ti
ế
t c
a cá nhân tôi v
ớ 
i
đề
thi tuy
n sinh
Đ
H – C
Đ
n
ă
m 2007 môn Hóa h
c, tr 
ướ 
c h
ế
t là
đề
thi c
a kh
i A (mã
đề
930).
II.
 
Đ
áp án chi ti 
ế 
Đ
áp án: BCho t
t
HCl và Na
2
CO
3
 
đầ
u tiên t
o ra mu
i acid, t
l
ph
n
ng 1:1 (các t
l
này
đề
unh
m
đượ 
c trong
đầ
u)
khí thoát ra HCl d
ư
(a-b) mol
 
đ
áp án B.Bài này làm trong 20 - 30s
Đ
áp án: AAg
+
m
nh nh
t
lo
i C, D và ch
c
n xét th
t
Cu
2+
và Fe
2+
 
đ
áp án A
Bài này làm trong 10 - 15s
Đ
áp án: D
http://my.opera.com/saobanglanhgia
 
Sao b
ă 
ng l 
nh giá – V 
ũ
Kh
ắ 
c Ng 
c
vukhacngoc@gmail.com
46g = 0,5 mol M = 888 M 3 g
c acid = 888 41 44*3 = 715 M trung bình =715/3 S
C trung bình kho
ng = (715 : 3) : 14 (phép tính liên t
c, ko c
n giá tr 
trung gian) =17,0238
đ
áp án B ho
c D.
Làm ng
ượ 
c l
i: 17 * 14 = 714 = 715 – 1
đ
áp án D.
(các giá tr 
41, 45, 92, 888 là hoàn toàn có th
tính nh
m
đượ 
c nh
ờ 
rèn luy
n k 
n
ă
ng tính)Bài này làm trong 40 – 60s.Bài này thì
đ
áp án A, C, D
đề
u có th
 
đ
úng, nh
ư
ng
đơ 
n gi
n nh
t là cách nh
n bi
ế
t b
ng Cu,theo
đ
áp án C c
a B
(^^ d
ĩ 
nhiên là bài này có v
n
đề
, và tôi c
ũ
ng không hài lòng v
ớ 
i
đ
áp án này)Bài này làm trong 10-15s
Đ
áp án: B (Cái này thì không c
n ph
i ngh
ĩ 
nhi
u)Bài này làm trong 5-10s
Đ
áp án: D (Bài này c
ũ
ng không c
n ph
i ngh
ĩ 
ng
ợ 
i nhi
u)Bài này làm trong 10-15s
Đ
áp án: DBài này nhìn thoáng qua c
ũ
ng có th
 
đ
oán là
đ
áp án B ho
c D (v
a là kinh nghi
m – có 2
đ
áp áncùng s
C, v
a là có th
tính nh
m: 8,4 = 1,4 x 6 – nh
ờ 
rèn luy
n k 
n
ă
ng tính).C
ũ
ng nh
ờ 
n
ă
ng tính, có th
th
y nCO
2
< 0,4 (8,96lít) so v
ớ 
i nH
2
O ~ 0,6 (9g = 0,5 mol, 10,8 =0,6 mol) thì nh
h
ơ 
n khá nhi
u
đ
áp án D.
(Ho
c tính s
mol CO
2
, N
2
, H
2
O r 
i tính t
l
: C : H : N ta có k 
ế
t qu
đ
áp án D)Bài này làm trong 20-30s
http://my.opera.com/saobanglanhgia

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Trương Pham liked this
Phuong Vu Minh liked this
toantamphu5261 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->