Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5581, 16.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5581, 16.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,794|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

 
EKSKLUZIVNO
Ka{njenje u formiranju vlasti lo{e utje~e na situaciju u dr`avi i `ivot gra|ana
^ekamo dapoliti~ari po~nu raditi svoj dio posla
EU je ve} veoma blisko uklju~ena u de{avanja u BiH
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 16. 3. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5581
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
EU]EJA^ATIUBiH
Komesar za pro{irenje [tefan File za „Avaz“
O
dga|anje uspostavlja-nja vlasti lo{e utje~e naekonomski oporavak ipribli`avanje BiH Evr-opskoj uniji, izjavio je u eksklu-zivnom intervjuu za „Dnevniavaz“ evropski komesar za pro-{irenje [tefan File.Prema njegovim rije~ima,evropski put ~eka uspostavufunkcionalne vlasti. Ako togane bude, zemlja ne}e mo}i na-predovati, bez obzira na plano-ve EU da poja~a svoj anga`-man.
 5. strana
 
EUROSONG 2011
Merlinotvara drugopolufinale
46. i 47. strana
ISTRAGA U TOKU
Ljudska lobanjaostavljenana podzidu
Pala optu`nica:Bi~ak~i} nakon odluke
DERVI[EVI] ]E MINADOKNADITI [TETU
Sramotno:Dr`ava {ikanira porodicu heroja
SUPRUZI GENERALAALAGI]A UKINUTANAKNADA
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
SAFET NADAREVI]
Zbog BiHbi izgubioglavu
64. st.11. strana
Nova eksplozija u nuklearki, reaktori pregrijani
Korak do ^ernobila
Grafika s poja{njenjem kako je do{lo do eksplozije u kompleksu Fuku{ima: Nivo radijacije opasan
(AFP)
Japan
   2 .  s   t  r .
Zlato zaNaomiZlato zaNaomi
Novi uspjeh mlade bh. pijanisticeNovi uspjeh mlade bh. pijanistice
 22. i 23. strana7. strana
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,16. mart/o`ujak 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Na{a zemlja jedinstvena u svijetu: Prava potro{a~a u BiH kr{e svi
- Na{a zemlja jedinstvena jeu svijetu: gra|anska prava po-tro{a~a u BiH kr{e bud`etlije ijavna preduze}a. Neprijatelj br-oj jedan narodu u BiH upravo je ta iskorumpiranabud`etska hobotnica i zbog toga nikada ne}emo niimati dr`avu!
(alen z.)
PORTAL - komentar dana
Ceremonija Ambasade SAD u BiH
Pedeset godina „Peace Corpsa“
Ambasada SAD u BiH, s Ameri~kim univerzitetom u BiH,obilje`it }e danas 50. godi{njicu „Peace Corpsa“ (Mirovnogkorpusa) SAD, a sve radi promoviranja volonterizma, sa-op}eno je iz Ambasade SAD u BiH, prenijela je Fena.Ameri~ki predsjednik D`on Kenedi (John Kennedy) zva-ni~no je osnovao „Peace Corps“ izvr{nom uredbom od 1.marta 1961. godine.
FIPA potpisala memorandum s Rusima
Razmjena podataka o projektima
Direktorica Agencijeza unapre|enje stra-nih investicija BiH(FIPA) Jelica Gruji}potpisala je u MoskviMemorandum o ra-zumijevanju izme|uFIPA-e i Rusko-ba-lkanske informacio-no-ekonomske age-ncije, a dogovorena jei razmjena podataka oprojektima za ulaganja, promotivnih materijala i bro{ura,saop}eno je iz FIPA-e, prenijela je Srna.Razgovarano je i o mogu}nostima organiziranja poslovne ru-sko-balkanske konferencije u BiH. Odr`ani su sastanci s ru-skim investitorima koji ve} posluju u BiH, kao i s potenci-jalnim investitorima koji su iskazali interes za ulaganje.
 Moskva: Delegacija FIPA-e
Apelaciono vije}e SudaBiH potvrdilo je presuduOdjela II Dr`avnog suda od8. aprila pro{le godine, ko-jom su biv{i federalni premi-jer Edhem Bi~ak~i} i mini-star finansija Dragan ^ovi}oslobo|eni optu`be za pro-du`eno krivi~no djelo zlou-potrebe polo`aja ili ovla{te-nja u aferi „Stanovi“.Presuda je donesena jo{31. januara ove godine, ali jetek ju~er otpremljena osu-mnji~enima i Tu`ila{tvuBiH.
Teku}e rezerve
Bi~ak~i} i ^ovi} ranije suoslobo|eni optu`be da subez odluke Vlade 18. janua-ra 1999. i 20. januara 2000.donijeli i potpisali odluku oraspodjeli novca iz bud`etaza stambena pitanja, kojomje iz sredstava teku}ih reze-rvi odobren iznos od 7,8 mi-liona KM za rje{avanje sta-mbenih pitanja zaposlenih uorganima zakonodavne,izvr{ne i sudske vlasti.Apelaciono vije}e odbaci-lo je kao neosnovanu `albuTu`ila{tva BiH protiv oslo-ba|aju}e presude.Na ovaj na~in definitivnoje pala jo{ jedna „spektaku-larna“ optu`nica temeljenana navodnoj vi{egodi{njoj„temeljitoj“ istrazi i dokazi-ma glavnog inspektora Fede-ralne finansijske policije Zu-fera Dervi{evi}a!Bi~ak~i} je ju~er za„Dnevni avaz“ kazao da ga jeovaj proces ko{tao `ivaca,novca i vremena, ali da je onpotvrdio da pravna dr`ava nanivou sudstva i tu`ila{tvaegzistira.
Apsolutni krivac
- Problem je za{to je ova-kav proces uop}e bio mogu}.Odgovornost le`i na ~elnikuFederalne finansijske polici-je Zuferu Dervi{evi}u, koji jeu procesu koristio dokume-nte koji se ne smiju koristi-ti. Izme|u ostalog, i dokume-nte koje nije imao u origina-lu, a na kojima se temeljilaoptu`nica!? S tim u vezi,moji tro{kovi i od{teta bit }eusmjereni prema Der-vi{evi}u, jer je on apsolutnikrivac za sve. A ako on znanalogodavce, bilo bi dobroda ih otkrije i da se ubudu}epreduprijede ovakvi slu~aje-vi. Dakle, iskoristit }emosve mogu}nosti koje namstoje na raspolaganju. Prve-nstveno usmjerene premaDervi{evi}u kao, ponavljam,glavnom krivcu za{to je doovoga uop}e i do{lo - kazaoje Bi~ak~i}.
 F. VELE
^ovi} i Bi~ak~i}: Propala jo{ jedna monta`a Finansijske policije FBiH 
- Ovo je odluka kakvusmo i o~ekivali. Mislim da jebilo neprimjereno i podiza-nje optu`nice. Cio proces je-dnostavno je bio isforsiranod Dr`avnog tu`ila{tva. Ovoje ogromna satisfakcija zamog branjenika - kazao je za„Avaz“ Zdravko Raji}, advo-kat Dragana ^ovi}a.
Proces je bio isforsiran
Na predlo`enom dne-vnom redu dana{nje sjedni-ce Federalne vlade nalazise, izme|u ostalog, poni{te-nje ranije odluke o raspisi-vanju javnog konkursa zaizbor ~lana Upravnogodbora (UO) dr`avne ko-mpanije „ElektroprijenosBiH“.Kako saznaje na{ list izizvora u Vladi FBiH, rije~je zapravo o poni{tenjuimenovanja Ibrahima ^ola-khod`i}a, iz reda bo{nja~-kog naroda, ina~e dosa-da{njeg predsjednika UO„Elektroprijenosa“, kojemje pro{le godine istekaomandat.„Dnevni avaz“ ve} jepisao, a izvor iz Vlade po-tvrdio, da je ^olakhod`i}-evo imenovanje uspio sto-pirati federalni premijerMustafa Mujezinovi}, i tozbog davna{njih li~nih ani-moziteta prema ^olakhod-`i}u.^olakhod`i}ev reizbor~eka ve} ~etiri mjeseca, aodlukom o poni{tenju ko-nkursa i Federacija se nasvojevrstan na~in svrstavauz Republiku Srpsku, kojagodinama blokira normalnofunkcioniranje „Elektropri-jenosa BiH“.
 M. K.
CIKBiH
@rijebanjeza delegateiz HNK
Centralna izborna komisi-ja (CIK) BiH danas }e razma-trati izvje{taj o provedenimizborima delegata za Domnaroda Parlamenta FBiH izSkup{tine Hercegova~ko-ne-retvanskog kantona.Nakon toga bit }e obavlje-no i `rijebanje koje }e odlu~itiho}e li iz reda srpskog naro-da za delegata biti izabranaZora Dujmovi} (HDZBiH) iliVesna Sarad`i} (SDP) te iz re-da ostalih Aner @uljevi}(SDP) ili Huso Obradovi}(SBB BiH). Njihova imenana}i }e se u bubnju zato {to sutokom glasanja u Skup{tiniDujmovi} i Sarad`i} osvojileisti broj glasova, kao i @ulje-vi} i Obradovi}.Tako|er, na sutra{njojsjednici CIK-a o~ekuje seda budu utvr|eni i kona~nirezultati izbora svih {est fe-deralnih delegata iz Skup{ti-ne HNK.
 M. K.
 „Elektroprijenos BiH“: I FBiH se u blokadama svrstava uz RS
 Mujezinovi}: Li~ni animoziteti 
PROCESI
Biv{i ~elnici Vlade FBiH pravomo}no oslobo|eni optu`bi
Bi~ak~i}: Zufer Dervi{evi} }emi morati nadoknaditi {tetu
Odbijena `alba Tu`ila{tva BiH
Ako Dervi{evi} zna nalogodavce, bilobi dobro da ih otkrije, ka`e Bi~ak~i}
Potvr|eno pisanje na{eg lista
Mujezinovi} blokiraimenovanje ^olakhod`i}a
Sud BiH uva`io `albu Amira Zuki}a
CIK trebao dati rje{enje
Sud BiH uva`io je `albu Amira Zuki}a, delegata iz SDA uDomu naroda Federalnog parlamenta, koji je bio nezado-voljan obavje{tenjem Centralne izborne komisije (CIK) BiHda se nisu stekli uvjeti za zvani~no potvr|ivanje i objavu ododjeli mandata novoizabranim delegatima dok oni ne bu-du izabrani iz svih deset kantona.S obzirom na to da se radilo o pismu CIK-a, bez pouke o pr-avnom lijeku, Sud BiH ocijenio je da je u tome na~injenaproceduralna gre{ka, ali nije ulazio u to ko je u pravu kadaje u pitanju tuma~enje situacije da li je mogu}e zvani~no po-tvrditi mandate delegatima Doma naroda iako oni nisu iza-brani iz svih kantona.Sud je naveo da je CIK formalno o svom stavu trebao oba-vijestiti zainteresirane strane pravnim aktom u kojem bi po-stojala pouka o pravnom lijeku, odnosno pravo `albe. Ka-ko je ju~er za na{ list potvrdila portparol CIK-a Maksida Pi-ri}, CIK }e postupiti u skladu s odlukom Suda i otklonitiproceduralne propuste.
 M. K.
CIK: Proceduralni propusti 
Odluka Suda Bosne i Hercegovine
Mirku [arovi}u od{teta od 102.000 KM
Sud BiH odlu~io je da biv{em predsjedniku RS i neka-da{njem ~lanu Predsjedni{tva BiH Mirku [arovi}u bude is-pla}eno 102.000 maraka na ime od{tete za nepravednu pr-esudu kojom je bio ka`njen na godinu zatvora zbog slu~aja„Privredna banka srpsko Sarajevo“, saznaje Srna u Sudu BiH.Sud je ranije odlu~io da [arovi}u bude ispla}eno 87.000 ma-raka, ali je ova odluka preina~ena na osnovu [arovi}eve `albe.[arovi} je rekao za Srnu da su ovom presudom stvoreni uvje-ti za skidanje sankcija.
LOTO
JOKER159993942379
1919252933
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,16. mart/o`ujak 2011.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
Sve {to je Srbijanska vlada od Milo{evi}a, preko Ko{tunice, evodo Tadi}a u kontinuitetu radila na polju „po{tivanja“ Rezolucije Vi-je}a sigurnosti UN-a broj 827, kojom je u maju 1993. osnovan Ha{kitribunal, jeste poku{aj da se izjedna~i krivica, da se negira agresija iu krajnjoj liniji anulira ratna {teta.Kada portparol UN-a u Njujorku Farhan Hak, odgovaraju}i napitanje {ta }e UN u~initi zato {to Srbija ne po{tuje odluku UN-ovogsuda kojom su i Gani} i Divjak oslobo|eni krivice, ka`e: „O~ekuje-mo da zemlje ~lanice (UN-a) po{tuju posao koji je odra|en naHa{kom tribunalu“, i to je op}e mjesto. To ne stvara nikakvu obave-zu da Srbija promijeni svoje pona{anje.Beogradu ide naruku to {to je Tribunal ne samo najskuplji nego inajdu`i sudski anga`man, s jurisdikcijom od evo 20 godina, za zlo~inekoji su po~eli 1991. Iako to ne zna~i da „razvu~ena pravda“ ne donosirezultate, jer Tribunal je dokazao zlo~in genocida u BiH, tu ha{ku spor-ost slu`bena Srbija bez skrupula nastavlja iskori{tavati na svoj na~in.Ispada da i Evropa tome doprinosi, jer sa svojom, po~esto neko-nzistentnom diplomatijom, {to bi rekao Alija Isakovi}, (jo{) „ple{epoput konfeta nad svje`im bosanskim mezarima“. I po~esto padapred ofanzivom „{arma“ iz Beograda.I to je nalik bizarnoj „spremnosti“ da se zaboravi na surovostzlo~ina~kog projekta koji je u protekla dva desetlje}a inicirao krva-ve ratove u biv{j Jugoslaviji pod parolom „svi Srbi u jednoj dr`avi“.Srbija i zato ra~una da rat nije zavr{en! Za Srbiju taj rat jo{ traje,jer ju je i Dejton osokolio da u miru, evo, preko Dodika, koji }e ha-psiti po falsificiranim potjernicama iz Beograda, poku{a dobiti ono{to nije dobila u ratu!?Sve dok se Srbija bude bavila ha{kom propagandom i umjestohap{enja Ratka Mladi}a u vrhu svoje politi~ke agende bude imalaza{titu tekovina (drugim sredstvima) velike Srbije, pravda kao pre-duvjet za (evropsko) izbavljenje regiona u trouglu izme|u Beogra-da, Zagreba i Sarajeva imat }e prizvuke farse.Srbija }e svoju ha{ku igru gluhih telefona nastaviti sve dok jojsaveznik u tome budu i bosanski mentalitet i kod kulturne naivno-sti, bh. dr`avna neorganiziranost i ministri koji sakupljaju jeftinepoliti~ke poene ispred kapija kazamata iz kojih izlaze da se „branesa slobode“ heroji domovinskih ratova. To je, zapravo, propagandau kojoj bar institucije BiH ne smiju vi{e u~estvovati u bilo kojemobliku.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 162.963 posjeta.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
C
 Pitanje:
Vjerujete li da se na „preliminarnom spisku“, me|u 417 imena, nalaze svi organizatori i pokreta~i otpora u BiH?
A) DA 12,5%B) NE 50%C) Ne znam 37,5%
Na „preliminarnom spisku“ne nalaze se svi organizatorii pokreta~i otpora
AB
Prvoborci i Had`i}, Mustafi},Ori}, Mla}o, Mehmedovi}...
Nema Mehmeda @ili}a, Selima Be{lagi}a, Mehmeda Bajri}a...
Ko su biliorganizatori u Zvorniku, Vlasenici, Sapni, Teo~aku, @ivinicama, Busova~i...
Na preliminarnom spisku simenima 417 organizatora i pokr-eta~a otpora, koji je izra|en naosnovu prijedloga iz Patriotske li-ge BiH, „Zelenih beretki“ iUdru`enja organizatora i pokre-ta~a otpora u Federaciji BiH, napodru~ju grada Tuzle otpor agre-soru organiziralo je i pokrenulo13 osoba.
Otpisani Tuzlaci
Prema spisku do kojeg jedo{ao „Dnevni avaz“, to su: SalkoBukvarevi}, Salim Hod`i}, Mu-stafa Krasni}, Emir Razi}, Abdu-lah Deli}, Abdulah Fazli}, IzetGazdi}, Izet Had`i}, Salih Ma-lki}, Alija Muminovi}, SamirNi{tovi}, Hariz Red`i} i D`evadTosunbegovi}. Iako su pre-dlo`eni, na spisku, me|utim, ne-ma Mehmeda @ili}a, SelimaBe{lagi}a, Mehmeda Bajri}a, Mu-hameda Ali}a, Fuada Had`ia-bdi}a, Sadudina Hod`i}a i SakibaSrabovi}a.Nadalje, Ferid Hod`i}, Me-hmed Kavazba{i}, Fadil Turkovi}i Sakib Zubovi} organizirali suotpor u Vlasenici.Asim Had`i} \edo, Agan De-libajri}, Beriz Had`i}, Sakib Ha-lilovi}, Fehim Lovi} nalaze se naspisku organizatora s podru~jaZvornika, a u @ivinicama to subili Halid ^oki}, Osmo For~ako-vi}, Ramiz Glavi}, Irfan Hasi},Huska Konjevi}, Izet Kulji}, Ibr-ahim Mu{i} i Ramo Zahirovi}.Nadalje, Ned`ad Hasanovi}organizator je u Lukavcu, Me-hmed Tosunbegovi} u Osmacima,u Sapni ]amil Ahmetovi}, Mir-sad Mahmutovi}, Edhem Omero-vi}, a u Srebrenici Naser Ori},Hamed Efendi}, Suljo Hasanovi},Ibran Mustafi} i Hamed Saliho-vi}.Isto tako, Mehmed Bajraktare-vi} i Enver Hasanbegovi} organi-zirali su otpor u Srebreniku, doksu, prema spisku, u Teo~aku tajzadatak imali [uaib ^elikovi},Refko Hod`i} i Hajrudin Me{i}.
Bugojno i Te{anj
Osim Halida Genjca, AsimaFazli}a i ostalih, na spisku orga-nizatora iz Travnika je i poznatitravni~ki ljekar Mirsad Granov.Ratni na~elnik Bugojna D`evadMla}o, Senad Dautovi}, Abdulah Jele~ i Mustafa Jusi} organizatorisu iz Bugojna, Enijad Meki} bioje „ilegalac“ u Busova~i, a Abdu-lah ^epalo i Enes Hand`i} u Do-njem Vakufu. Aktuelni potpre-dsjednik SDA i dr`avni poslanik[emsudin Mehmedovi} organiza-tor je otpora u Te{nju, a s njim suna tome radili Izudin Agi} i Ekr-em Ljevakovi}.(Sutra ~itajte: Ko su organizato-ri otpora u Zenici, Zavidovi}ima,Vitezu, Vare{u, Kaknju, Fo~i, Fo-jnici, Kupresu...)
 F. VELE
Propaganda iha{ka pravda
Srbija }e svoju ha{ku igru gluhih telefonanastaviti sve dok joj saveznik u tome budui bosanski mentalitet i kod kulturne naivnosti
Izet [ehri} organizirao je ot-por agresoru u osvojenom Te-sli}u, dok dana{nji potpredsje-dnik SDA Adil Osmanovi}, iakoje predlo`en, nije uvr{ten na spi-sak. Edhem Numi} bio je orga-nizator u Modri~i, a Sejad Deli}u Od`aku.
Adil Osmanovi}nije pro{ao
Osmanovi}: Predlo`en iz Tesli}a Faksimil dijela spiska pokreta~a otpora
„Avaz“ objavljuje
Cjelovit spisak organizatora otpora u BiH (III)
Ori}: Organizator u Srebrenici  Hadzi}:Organizator u Tuzli  Be{lagi}: Nema ga na spisku

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->