Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Cong Thuc Tinh Nhanh Hoa Hoc

Cac Cong Thuc Tinh Nhanh Hoa Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 240|Likes:
Published by imsaur0m

More info:

Published by: imsaur0m on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2011

pdf

text

original

 
Bùi H
ữ 
u L
c - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đồ
n –Qu
ng Ninh - 2009
 
Tài li
ệu trích từ cuốn: “
Hóa h
ọc v
à k 
ỹ xảo
” phát hành năm 2012
V
i, b
n ch
 là m
t h
t cát nh
 - 
nhưng v
i m
t ngưi nào đó, b
n là c
 th
ế
 gi
i c
a h
 
********
 
Các công th
ức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ.
 
C
x
H
y
O
z
N
t
+
+
O
2
xCO
2
+
2
H
2
O +
2
N
2
 D
ạng đề
x
ảo
Công th
ức tính
1.
 
Bài cho s
ố mol CO
2
và H
2
O
Đặt
2

2
=
 
2

=
 
2.
 
Bài cho s
ố mol O
2
và H
2
O :
Đặt
2
2
=
 
2
+
2(1
2
)=
 
3.
 
Bài cho s
ố mol O
2
và CO
2
:
Đặt
2

2
=
 
2
(1
)+
2=
 
4.
 
Đố
i v
ới bài toán đố
t cháy:
=

+
2
 
 
V
ới hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : C
n
H
2n +2 -2k 
 C
n
H
2n +2 -2k 
+
3
+1
−
2
 
O
2
nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
 
Công th
ức tính số mol: C
n
H
2n +2 -2k 
=
 
 
 

 

 
(ĐK: k#1)
 
 
V
ới hợp chất X có dạng C
n
H
2n+a
O
2
N
a
 
khi đốt ta có các công thức tính số mol:
 
 
=

 

.
 
 
=
 

 
 
H
ợ 
p ch
t X: C
x
H
y
O
z
:Cho M=A : Tìm z t
ương ứ
ng 12x + y = A - 16zx =
 

L
y ph
n nguyên suy ra: y Công th
c c
a X (VD:6.26061992 x=6)Công th
c trên có th
ế
tính v
ớ 
i h
ợ 
p ch
t không ch
ch
a C, H, O
 
Bài toán đốt cháy ancol no đơn chứ
c : X:C
n
H
2n+2
O: có s
mol là a
 
Công th
ức tính nhanh:
 
=
4

 
=

11
 
 
t s
ố 
giá tr 
 
đặ 
c bi
t khi tìm công th
ứ 
c phân t 
ử 
: C
x
H
y
O
z
 
N
ế
u % Oxi trong X Công th
c nghi
m32.00
C
5
H
8
O
2
 
34.78
C
2
H
6
O
37.21
(C
4
H
6
O
2
)
n
 
43.24
(C
3
H
6
O
2
)
n
 
50.00
CH
4
O
53.33
(CH
2
O)
n
 
 
Bùi H
ữ 
u L
c - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đồ
n –Qu
ng Ninh - 2009
 
Tài li
ệu trích từ cuốn: “
Hóa h
ọc v
à k 
ỹ xảo
” phát hành năm 2012
V
i, b
n ch
 là m
t h
t cát nh
 - 
nhưng v
i m
t ngưi nào đó, b
n là c
 th
ế
 gi
i c
a h
 
55.17 (CHO)
 
Tìm công th
ứ 
c c
a các h
ợ 
p ch
t h
ữu cơ điể
n hình. Bài cho s
 

 
à
 
Tên h
ợ 
p ch
t Công th
c chung
x
o Công th
c tính nhanh: Tìm n (ho
c
)
1.
 
Amin C
n
H
2n+3-2k 
N
x
 
Đặt

=
 
=3
2
2(
1)
 
2.
 
Aminoacid
C
n
H
2n+1-2k 
N
x
O
2t
Đặt

=
 
=1
2
2(
1)
 
 
ỹ xảo tăng giảm khối lượng:
 
 
Bài toán cho khi oxi hóa rượu
:M
rượu [O]
M
andehit
M
gi
ảm
=2
 
Bài toán cho khi oxi hóa andehit 
:M
andehit [O]
M
acid
M
tăng
=16
 
ổng hợp cả
hai quá trình trên:
M
tăng
=14
 
Ancol n ch
ức + Na
ă
22n
 
 
Acid n ch
ức + NaOH 
ă
22n
 
 
Este + NaOH 
ă
Suy ra g 
ốc R’ l 
à CH 
3
-
 
….
 
Bài toán cho m gam ch
ất béo tác dụng
v
ừa đủ
v
ới a (mol) d
 
d NaOH
. Cô c
ạn dung dịch thu được X
gam xà phòng :
 
 
Công th
c :
=
+

ì
 
 
Ví d
ụ: (KB
-08):
Cho 17,24 gam ch
ất béo tác dụng
v
ừa đủ
v
ới
0,06 (mol) dd NaOH.Cô c
ạn dung dịch thu được
kh
ối lượng x
à phòng là:
 
 
Gi
ải : m=
17,24+
∗
,

= 17,8 (
)
 
 
Bài toán cho m (g) mu
ối amin của aminoaxit tác dụng vừa đ
v
ới a (mol) OH 
-
(NaOH,BaOH...)có kh
ối lượng b (g) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được X gam muối khan:
 
 
=
+

ì
(g)
 
Chú ý: V
ới nhưng bài tập nhất định cần linh hoạt công thức:
 Ví d
ụ với công thức tr 
ên: N
ếu bazơ là Ba(OH)
2
 Suy ra
= 85.5
 
 
=
+ 58.25.
hay
=
+

.

(

)
(g)
Hoàn toàn tương tự
: N
ế
u NaOH
=
+

.
(g)
 
 
Công th
ức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid:
 
Acid điển h
ìnhLo
ại axit
V
ới H
2
SO
4 loãng
V
ới HCl
 Acid lo
ại I (HCl,
H
2
SO
4 loãng
...) sinh ranH
2
(mol)m
Mu
ối
= m
KL
+ 96.
m
Mu
ối
= m
KL
+ 71.
 
 H
2
SO
4 đặc
cho ra n
enh
ận
 
(H
2
S, SO
2
,S) V
ới HNO
3
t
ạo ra
n
enh
ận
 
 
Bùi H
ữ 
u L
c - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đồ
n –Qu
ng Ninh - 2009
 
Tài li
ệu trích từ cuốn: “
Hóa h
ọc v
à k 
ỹ xảo
” phát hành năm 2012
V
i, b
n ch
 là m
t h
t cát nh
 - 
nhưng v
i m
t ngưi nào đó, b
n là c
 th
ế
 gi
i c
a h
 
Acid lo
ại II (H
2
SO
4 đặc
,HNO
3
…).
Cho ra s
ản
ph
ẩm khử duy nhất
 m
Mu
ối
=m
KL
+ 48.
ậ
m
Mu
ối
=m
KL
+ 62.
 
ậ
 

 3

 Các giá tr 
ị e
nh
ận
= 8
 8


 10
 
 
Công th
ức tính nhanh khi cho m (g)
h
ỗn hợp oxit kim loại tác dụng hết với acid lượng vừa đủ chỉ 
cho ra mu
ối v
à H 
2
O( không kèm s
ản phẩm khử)
 
V
ới H
2
SO
4 đặc
 
V
ới HCl
V
ới HNO
3
 
m
Mu
ối
= m
oxit
+ 80.
2

4
 
m
Mu
ối
= m
oxit
+

.
 

 m
Mu
ối
= m
oxit
+ 54.
 

 
 
Chú ý : Đây là 3 trường hợp
thông d
ụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với acid
H
3
PO
4
.
Công th
ức tính
: m
Mu
ối
= m
oxit
+ 71.
3

4
 
 
Công th
ức tính khi nhiệt phân ho
àn toàn mu
ối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe
2+
,NH 
+
) được A gam chất rắn X 
 
Đề b
ài cho m
1
gam kim lo
ại v
à m
2
gam mu
ối nitrat tương ứng:

=


= k 
 
Mu
ối của kim loại nhóm IA v
àIIA:
 
 
Mu
ối của các kim loại khác (Đứng trước
Ag trong dãy Bêkêt
ốp)
 
A = m
16k 
=



 
A =
m
2
54k =



 
 
D
ạng bài này đề có thể cho th
êm: Cho khí sau ph
ảnứng vào nước được dung dịch X. Tính pH dung
d
ịch.
 
 
Công th
ức tính nhanh với b
ài toán:Nhôm và K 
ẽm
 
Cho t 
ừ từ dung dịch x mol OH 
-
vào dung d 
ịch chứa a (mol) muối Al 
3+
ho
ặc Zn
2+
 
vào thu được b mol kết tủa ( 
Chú ý : Công th
ức được áp dụng khi chỉ có kết tủa của Al 
3+
ho
ặc Zn
2+
 
Al
+
Zn
+
OH
-Min
= 3b (mol)S
mol OH
-
= 4a - b (mol)OH
-Max
= 4a (
Khi đó b=0)
 OH
-Min
= 2b (mol)S
mol OH
-
= 4a - 2b (mol)OH
-Max
= 4a ( Khi đó b=0)
 
Cho t 
ừ từ dung dịch chứa x mol H 
+
vào dung d 
ịch chứa a (mol) muối [Al(OH)
-
] ho
ặc [Zn(OH)
2-
] vào thu
được b mol kết tủa
 
[Al(OH)
4-
] [Zn(OH)
42-
]H
+Min
= bS
mol H
+
= 4a - 3bH
+Max
= 4aH
+Min
= 2bS
mol H
+
= 4a - 2bH
+Max
= 4a
 
Bài toàn cho m(g) Fe tác d
ụng với dung dịch HNO
3
. S
ố mol HNO
3 
c
ần để
hòa tan h
ết m(g) Fe?
 
Khi đó :


=

.(
ậ

)

.
ậ


=

.(
ậ

)

.
ậ
 a = 1 n
ế
u là: NO;NO
2
;NH
4
NO
3
.a = 2 n
ếu l
à: N
2
O,N
2
.
Các trường hợp điển h
ình:Sinh ra NO


=



=

 Sinh ra NO
2
 


=



=

 
 
Chú ý
: Bài toán có th
ể cho hỗn hợp Cu và Fe tính như b
ình th
ường với Cu c
òn Fe s
ử dụng công thức tr 
ên

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->