Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
دروس الدريم ويفر

دروس الدريم ويفر

Ratings:

5.0

(6)
|Views: 3,564|Likes:
Published by noway
درس الدريم ويفر
درس الدريم ويفر

More info:

Published by: noway on May 13, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

 
 
ﻊﻗﻮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ةذﻮﺧﺄﻣ
 
ﺎﻨه
 
ﻲﺘﻟا
 
سورﺪﻟا
 
ﻊﻴﻤﺟ
:
 
 
٢
 
 ﺮﻔﻳو
 
 ﻢﻳرﺪﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻢﻤﺼُ ﻤﻟا
 
سورد
www.almosamem.net
ﺔﻴﻔﻴآ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺎﺑ 
 
ﻒﻠﻤﻟا
 
ﺢﺘﻓا
 
،ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
ﻞﺧاد 
 
ﻦﻣ 
:
C:/Program Files/Macromedia/Dreamweaver Configuration/Encodings/EncodingMenu.xml
ﻒﻠﻤﻟا
 
رﺪﺼﻣ 
 
رﺎﻬﻇﺈﺏ 
 
ﻢﻗ 
"
Code
 
View
"
ﺮﻴﺧﻷا
 
ﺮﻄﺴﻟا
 
لﺪﺒﺘﺳا
 
و 
:
<mm:encoding name="Other" charset="" fontgroup="Other" filename="other.xml"/>
ﺮﻄﺴﻟا
 
اﺬﻬﺏ 
:
<mm:encoding name="Arabic" charset="windows-1256" fontgroup="Other"filename="other.xml"/>
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
ﻞﻴﻐﺸﺕ 
 
ﺪﻋأ
 
و 
 
،ﻒﻠﻤﻟا
 
نّﺰﺧ 
.
 
ىﺮﺧأ
 
ةّﺮﻣ 
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
ﻞﻴﻐﺸﺕ 
 
ﺪﻌﺏ 
.
ﻰﻟإ
 
ﺐهذإ
Edit
ﻢﺛ 
 
Preferences
ﻂﻐﺿإ
 
وأ
 
Ctrl+U
.
 
ﺔﻤﺋﺎﻗ 
 
ﻦﻣ 
Categories
ﺮﺘﺧا
 
،رﺎﺴﻴﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
Fonts/Encoding
.
 
ﺪﻨﻋ
Default Encoding
ﺮﺘﺧا
 
Arabic
ﻦﻣ 
 
َًﻻﺪﺏ 
 
Western Latin1
ﺪﻨﻋ
 
و 
Font Settings
رﺎﻴﺘﺧﺎﺏ 
 
ﻢﻗ 
Other
ﺪﻨﻋ
 
و 
 
Proportional Font
رﺎﻴﺘﺧﺎﺏ 
 
ﻢﻗ 
 
Tahoma Arabic
وأ
 
Arabic Transparent
.
 
ﻂﻐﺿا
Ok 
.
ﺎﻨﻴﻬﺘﻧإ
!!
 
ﺖﻤﺗﺔﺑﺎﺘآﻩﺬهﺔﻟﺎﻘﻤﻟاﺦﻳرﺎﺘﺑ١١
 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٢٠٠٢ م
.
ﺖﻤﺗﺔﺑﺎﺘآاﺬهسرﺪﻟاةﺪﻋﺎﺴﻤﺑﻦﻣخﻷالﻼﻃ
.
 
٣
 
 ﺮﻔﻳو
 
 ﻢﻳرﺪﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﻢﻤﺼُ ﻤﻟا
 
سورد
www.almosamem.net
ﺔﻴﻔﻴآ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺎﺑ 
 – 
٢
 
اذﺎﻤﻟ 
Dreamweaver
؟
 
ﺎﻧأو
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
اﺬﻬﻟ
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
 راﺪﺻﻹا
 
ﺬﻨﻣﺞﻣاﺮﺒﻟا
 
بﻮﻠﺳا
 
ﺖﻗﺎﻓ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺋادأ
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ
 
ًﺎﺒﺠﻌﻣ
 
ﺖﻨآ
 
ﺪﻗو
 
،ﺐﻳﻮﻟا
 
ﻊﻗاﻮﻣ
 
ءﺎﻨﺒﻟ
 
ﻣﺪﺨﺘﺳأﻧأ
 
اذإ
 
،ىﺮﺧﻷا
 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﺔﺌﻴﺑ
 
 ﺮﻴﻓﻮﺘﺑ
 
 مﻮﻘﻳ
 
ﻲﻓاﺮﺘﻻا
 
ﻩرﺮﻣو
 
باﺬﺠﻟا
 
ﻠﻜﺷ
 
ﻰﻟإﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 
تﺎﺿﺮﻌﺘﺴﻤﻠﻟ
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 
يدﺎﻴ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺐﻳﻮﻟا
 
تﺎﻔﺻ
 
 ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ
 
ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ
)
ﻚﻟﺬﺑ
 
ﺪﺼﻗأوًﻼﺜﻣ
IE
 و
NS
ﺎﻤﻬﺗاراﺪﺻإ
 
ﻞﻜﺑ
(
ﺐﻧﺎﺠﺑ
 
ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ءاﻮﺳ
 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 
ﺐﻳﻮﻟا
 
ﺔﺠﻣﺮﺑ
 
تﺎﻐﻟوضﺮﻌﺘﺴﻤﻟا
Client Side
دوﺰﻤﻟا
 
 وأ
ServerSide
،
 
 ﻮﻬﻓﻰﺘ
 
فﺮﺘﻤﻟا
 
ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ
 
ﻚﻠﻣﺎﻌﻳ
 
ﻚﻟﺬﺑﺪﻴآﺄﺘﻟﺎﺑ
 
ىﻮﺘﺴﻤﻟا
 
ﻚﻟذ
 
ﻰﻟإ
 
ﻚﻠﺻﻮﻴﺳ
 
ﻧﺈﻓ
 
ﻚﻟﺬآ
 
ﻦﻜﺗ
 
 ﻢﻟ
 
نإو
.
ﺔآﺮﺷ
 
ﺖﻣﺎﻗ
 
ﺪﻗو
Macromedia
 راﺪﺻﻹا
 
ﻊﻣ
 
ﻦﻴﺘﻴﻋﻮﻧ
 
ﻦﻴﺘﻠﻘﻧ
 
 ﺮﺒﻋ
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
اﺬه
 
 ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺮﻴﺧﻷا
 
 راﺪﺻﻹا
 
ﻰﺘو
 
ﻊﺑاﺮﻟا
MX
ًﺎﺠﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﻖﺑ
 
ﻨﻣ
 
ﺖﻠﻌﺟوﻊﻄﻘﻨﻣ
 
ًﺎﺑﺎﺠﻋإ
 
ﻲﻘﻟ
 
ًﺎﻴﻓاﺮﺘا آ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
 ﺮﻴﻈﻨﻟا رﺮﻤﻟا
 
 ﺮﺘﻌﻳ
 
نﻵا
 
 ﻮﻬﻓ
 
 ﻢﻬﺗﺎهﺎﺠﺗا
 
فﻼﺘﺧا
 
ﻦﻣ
 
 ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ
 
ﺐﻳﻮﻟا
 
يرﻮﻄﻣ
 
ﺔﻓﺎ ﻦﻣ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻞﺜﻣﻷا
HTML,XHTML
ﺎﻤﻬﺑ
 
 ﻁﺒﺗﺮﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻞآ
 
 ﻢﻋﺪﻳ
 
ﺎﻤآ
 
،ﻲﺋﺮﻤﻟاو
 
يرﺪﺼﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑﻮﻠﺳﻻﺎﺑﺔﻴﻄﺨﻟا
 
ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا
 
تﺎﻐﻟ
 
ﻦﻣ
 
ًاءﺪﺑ
 
ﺐﻳﻮﻟﺎﺑ
 
 وأ
JavaScripts, VBScripts
ًاروﺮﻣوتﺎﻔﺼﺑ طﺎﻤﻧﻷا
 
ﺺﻴﺼﺨﺗ
CSS
تﺎﻐﻟ
 
ﻰﻟإ
 
ًﻻﻮﺻووﺔﻴﻠﻋﺎﻔﺘﻟا
 
ﻊﻗاﻮﻤﻟا
 
ﺔﺠﻣﺮﺑ
CF, PHP, ASP, ASP NET, JSP
ﺎهﺮﻴﻏو
.
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟا
 
ﻢﻋد 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
نأ
 
ﺾﻌﺒﻟا
 
 ﻢﻋﺰﻳ
Frontpage
قﻮﻔﺘﻳﻰﻠﻋ
Dreamweaver
فﺮﻌﺘﻟا
 
ﻲﻓ
 
تﺎﺑﻮﻌﺻ
 
 ﺮﺧﻵا
 
ﺟاﻮﻳ
 
ﻦﻴ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟا
 
 ﻢﻋﺪﻳ
 
ﻧأ
 
ﻲﻓ،ﺎﻬﻴﻠﻋنﺎﻜﻣﺈﺑ
 
نأ
 
اذإ
 
ًﺎﻴﺻ
 
ﺲﻴﻟ
 
اﺬه
 
نأ
 
ﻊﻗاﻮﻟاو
Dreamweaver
ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟانﻷو
 
،ﺺﻴﺼﺨﺘﻟا
 
ﺾﻌﺒﻟ
 
ﻻإ
 
جﺎﺘﻳ
 
ﻻو
 
،زﺎﺘﻤﻣ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
Dreamweaver
 ﻮﻬﻓ
 
ﻲﻓاﺮﺘا ﺋادأ
 
 ﺮﻴﻴﻐﺘﺑ
 
ﻴﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟ
 
ﺡﻤﺴﻳ
 
ًﺎﻀﻳأجﺎﺘا
 
نإ
 
ﺔﻴﻓﺎﺿإ
 
تاودأ
 
 ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ
 
ﺡﻤﺴﻳو
 
ﻞﺑ
 
 ﻢﻬﺒﺳﺎﻨﻴﻟ
 
 ﺖﻤﻗ
 
ﻚﻟﺬﻟ
 
،ﺮﻣﻷا ﺮﻳﺮﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﻧﺪﻋﺎﺴﺘﻟ
 
ﺔﻴﻓﺎﺿإ
 
ةادأ
 
ﻞﻤﻌﺑ
 
ﺖﻤﻗو
 
ةﺰﻴﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
لﻼﻐﺘﺳﺎﺑﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
 رﺎﺸﺘﻧﻻ
 
ًاﺮﻈﻧو
 
،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ
 
ﺐﻳﻮﻟا
 
تﺎﻔﺻ
Dreamweaver
ﻲﻓﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
 طﺎﺳوﻷاﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﻊﺿﻮﺑ
 
 مﻮﻗأ
 
نأ
 
ﺖﻳأر
 
ﺪﻳاﺰﺘﻣ
 
لﺎﺒﻗإ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻟﻮﺼوﺐﻴآﺮﺘﺑ
 
 مﻮﻘﻳ
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﻞﻜﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
ةاد ﺰﻴﻣﺮﺘﻟا
 
داﺪﻋإو
 
ةادﻷا
 
ﻩﺬه
)
 ﺮﻴﻔﺸﺘﻟا
(
ةﺮﻬﺷ
 
 ﺮﺜآﻷا
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟ
 
ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا
Windows-1256 Encoding
ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﺡﺒﺼﻳ
 
ﺚﻴﺑ
Dreamweaver
صﻮﺼﻨﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ًاردﺎﻗﻲﻓ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺷﺎﺒﻣ
 
ﻠﻴﻤﺘﺑ
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻠﻋ
 
لﻮﺼﻟا
 
 ﻢﻜﻨﻜﻤﻳ
 
ﻞآﺎﺸﻣ
 
نود
 
ﺐﻳﻮﻟا
 
تﺎﻔﺻةﺮﺎﻨه
 
ﻦﻣ
exe.MMDWMX_Arabic/mmdw/info.arab4 php.www://http exe.MMDWMX_Arabic/mmdw/info.arab4 php.2www://http exe.MMDWMX_Arabic/mmdw/info.arab4 php.3www://http
ﻦﻣ
 
ﻲﺋﺮﻤﻟا
 
فﺎﻔﺘﻟﻻا
 
ﺔﻠﻜﺸﻣ
 
ﻞﻟ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
صﻮﺼﻨﻟا
 
 ﺮﻳﺮﺘﻟ
 
ﺔﺻﺎﺧ
 
ةادأ
 
ًﺎﻀﻳأ
 
ﻒﻴﻀﻳ
 
 ﻮهو رﺎﺴﻴﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻦﻴﻤﻴﻟا
.
 ﻢﻜﻨﻜﻤﻳ
 
ﻣاﺪﺨﺘﺳا
 
ﺔﻘﻳﺮﻃ
 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟوﻊﻗاﻮﻤﻟاو
 
تﺎﻳﺪﺘﻨﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
عﻼﻃﻻا ﺘﻟاﻦﻋ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺐﺘآ
 
ﻲ 
Dreamweaver
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
 
ةﺮﻘﻔﻟا
 
ﻲﻓ
.
ﻦﻣ
 
ﺔﻔﺼﻟا
 
ﻩﺬه
 
ةرﺎﻳز
 
ﻚﻨﻜﻤﻳ
 
ﺎﻤآﻲﻨﻧأ
 
ذإ
 
 ﺮﺧﻵ
 
ﺖﻗوﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻠﻟ
 
ةﺪﻴﻔﻤﻟا
 
تاودﻷا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا
 
ﻊﻨﺻأ
 
نأ
 
نﺎﻜﻣﻹا
 
 رﺪﻗ
 
لوﺎﺎﺳﺔﻐﻟ
 
صﻮﺼﺨﺑ
 
 وأ
 
ﺐﻟاﻮﻘﻟا
 
ﺔﺠﻣﺮﺒﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻳ
 
ﺎﻣ
 
 وأ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻳ
 
ﺎﻣ
 
ءاﻮﺳ
PHP
،
 
ﺎﻤآﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا
 
ﻒﻴﺿأ
 
نأ
 
لوﺎﺄﺳﻨﻋ
 
ثﺪﺘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻊﻗاﻮﻤﻟاو
 
تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
 .
 
حﺮﺸﻟا
ﻚﺴﻴﺑ
 
لﻮﺠﻴﻔﻟا
 
ﺔﻐﻠﺑ
 
ﺪﻌﻤﻟا
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟاو ﺼﻟا
 
ﺎﻬﻨآﺎﻣأ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻣزﻼﻟا
 
تﺎﻔﻠﻤﻟا
 
ﺐﻴآﺮﺘﺑ
 
 مﻮﻘﻴﺳﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
 رﺎﺴﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴ 
Dreamweaver MX
،
 
ﺬﺋﺪﻨﻋ
 
 ﻮهوﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟ
 
 ﺰﻴﻣﺮﺘﻟا
 
ﺔﻓﺎﺿﺈﺑ
 
ًﻻوأ
 
 مﻮﻘﻴﺳ
Windows-1256
تاداﺪﻋإ
 
ﺔﺌﻴﻬﺗو ﺮﻳﺮﺘﻟا
 
ءﺎﻨﺛأ
 
 ﻢﻴﻠﺳ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﺿﺮﻌﻟ
 
 ﻁﺨﻟا
) .
ﻞﻜﺸﺑ
 
 ﺰﻴﻣﺮﺘﻟا
 
 رﺎﻴﺘﺧا
 
ﻦﻣ
 
ﺪآﺄﺗﻲﻓ
 
ﻲﺿاﺮﺘﻓاةرﻮﺼﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻤآ
 
ﺐﻴآﺮﺘﻟا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺔﻔﺼﻟا
 
تاداﺪﻋإ
. 
 ﺮﺘﺑ
 
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
 
 مﻮﻘﻳ
 
ﺎﻤآﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
 
ﻦﻋ
 
ةرﺎﺒﻋ
 
 ﻮهو
 
،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
صﻮﺼﻨﻟا
 
 ﺮﻳﺮﺘﻟ
 
ﺔﺻﺎﺧ
 
ﺔﻓﺎﺿإ
 
ﺐﻴآﻞﺧاد
 
صﻮﺼﻨﻠﻟ
 
ﺲﺴﺘﻣ
HTML
،
 
ﺔﻮﻟ
 
 ﺮﻬﻈﺗ
 
ﺚﻴﺑ،ﺺﻧ
 
يأ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺮﺷﺆﻤﻟا
 
ﻊﻀﺗ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
ﺔﺻﺎﺧ
 
تداﺪﻋإﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
 
ةرﻮﺼﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻤآ
) :
ﺪﻳﺪﺘﻟا
 
نود
 
ﺺﻨﻟا
 
ﻞﺧاد
 
 ﺮﺷﺆﻤﻟا
 
ﻊﺿو
 
ﻦﻣ
 
ﺪآﺄﺗ
(

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Enaam Bader liked this
Med Elmorabit liked this
Med Elmorabit liked this
zee7 liked this
Hesham Shery liked this
Zaid Sameer liked this
Mohamed Amar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->