Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introduccio La Historia Ct

Introduccio La Historia Ct

Ratings: (0)|Views: 421 |Likes:
Published by is1atut1

More info:

Published by: is1atut1 on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2011

pdf

text

original

 
130
1.
L’historiador, investigador del passat
La paraula
Història
dos significats bàsics
: el pri-mer fa referència als fets mateixos del passat, és a dir,a tot allò que ha succeït. El segon fa referència a l’ex-plicació dels fets, és a dir, a la Història entesa coma ciència que reconstrueix, interpreta i explica el pas-sat de les societats humanes des dels orígens fins alsnostres dies.
Introducció. La Història,l’estudi del passat
1.
Busca informació en una enciclopèdia sobreHeròdot d’Halicarnàs.
2.
●●
Completa la fitxa sobre Heròdot d’Halicarnàs.
Heròdot d’Halicarnàs ha estat considerat el primerdels grans historiadors de l’època clàssica.Aquest historiador grec no solament descriviaels fets que narrava sinó que intentava explicar-neles causes i el sentit que tenia l’evolució històrica.És gràcies a les seves
Històries
, que defugienles recreacions fantasioses, que ha estatconsiderat el «pare de la Història».A l’obra d’Heròdot no solament s’hi trobala narració de batalles sinó també moltainformació sobre la geografia i sobre els costumsi les maneres de viure dels diferents pobles que hiapareixen. Heròdot va utilitzar un volum molt grand’informació, que va obtenir a través dels seusviatges i gràcies a les lectures i a les llarguesconverses que va mantenir amb els escribesperses i egipcis que va conèixer.Heròdot era conscient que les fonts oralsplantejaven problemes de fiabilitat. Era per aixòque deia que ho havia d’explicar tot, però quede cap manera s’ho creia tot, i que aquestadvertiment era vàlid per a tot el seutreball. De fet, és aquesta manerad’entendre la història el que l’haconvertit en el pare de la Història.L’historiador està obligat a cenyir-seals fets i interpretar-los amb rigori esperit científic, sense fabular,ni inventar. La història no admet lamentida ni la recreació fantàsticao intencionada del passat.Heròdot d’Halicarnàs ha estatconsiderat el primer dels grans historiadors del’època clàssica. Aquest historiador grec nosolament descriviaels fets que narrava sinó que intentava explicar-neles causes i el sentit que tenia l’evolució històrica.És gràcies a les seves
Històries
, que defugienles recreacions novel·lades, que ha estat
• Nom:• Lloc i any de naixement:• Lloc i any de la mort:• Obra més important:Aspectes més significatius de la seva vida i de la sevaobra:
Buscar informació i completar fitxes de personatges històrics
 
El mòn conegut pels grecsa l’època d’Heròdot.Bust que representa Heròdot.Escribaegipci.
La
Història
estudia els grans processos i esdeveni-ments que han transformat la humanitat,però també el paper dels subjectesindividuals o dels individus que formenpart de col·lectius socials. Del primercas se n’ocupa la biografia, i del segon,la història social i la prosopografia.
 
Entrevistes als protagonistes i als testimonisdel passat.Documents escrits (obres literàries, tractats,discursos, diaris, inscripcions...).Imatges (pintures, escultures, fotografies...).Objectes (roba, eines, armes, joguines,edificis...).Fonts oralsFonts escritesFonts iconogràfiquesFonts materialsLes que sóncontemporàniesals fets delsquals s’informa.Les que sónposteriorsals fets delsquals s’informa.
FontsprimàriesFontssecundàries
2.
Les fonts que utilitzen els historiadors
Per estudiar el passat, cal observar, llegir i interpretar les restesque han deixat els nostres avantpassats. Aquestes restes són les
fonts
que estudien els historiadors i historiadores per recons-truir la història. Per això, molta gent compara la investigacióhistòrica amb una indagació policíaca, en què les fonts serienles pistes.Els historiadors i historiadores fan servir diferents tipus defonts per investigar el passat i per provar les afirmacions quefan en els seus escrits.
Pintura rupestreprehistòrica,cap al 8000 aC.
Fonticonogràfica
Àmfora grega de ceràmica,del segle
VI
aC. És unagerra que servia pertransportar líquids, comara vi o oli.
Font material
A la pedra Rosettahi ha el mateix textgravat en tres alfabetsdiferents: jeroglífic,demòtic i grec.
Font escrita
131
Elaborar la biografia d’Alexandre el Gran
4.
Busca informació escrita i gràficasobre Alexandre el Gran.
5.
Anota i ordena cronològicament elsesdeveniments més importants de la vidad’Alexandre el Gran: data i lloc de naixement,dades sobre la seva família, formació, fets polítics,campanyes militars, data i lloc de la mort.
6.
●●
Anota en la taula la informació obtinguda,tot indicant el tipus de font.
7.
●●
Amb la informació obtinguda, elaboraun petit treball biogràfic sobre el personatge.Redacta una biografia resumida i utilitza les fontsescrites i gràfiques per il·lustrar-lo.
La reconstrucció escrita dels fets relatius a la vidad’una persona rep el nom de
biografia
.La biografia d’un personatge històric ha de ferreferència als esdeveniments més importantsi significatius de la seva vida, especialment a totsaquells que tenen una rellevància pública(política, econòmica, socials, cultural, religiosa,etc.). Quan és un mateix qui escriu la biografiapròpia, el text rep el nom d’
autobiografia
.Cal que tinguis en compte, però, que la històriala protagonitza tothom, els homes i les dones,i que no pot quedar reduïda al coneixementde la biografia dels grans personatges.• NaixementEsdevenimentsDescripció del tipusde fontData
Els esdeveniments més importants de la vidad’Alexandre el Gran
 
3.
Posar dates i ordenar en el temps
Comptar anys
Els historiadors han de datar tan exactament com puguin elsfets i objectes que estudien. Les dates ens permeten:• Agrupar els fets i objectes que són de la mateixa època, és adir, que són
simultanis
.Ordenar-los en el temps, dels més antics als més moderns,és a dir, establir una
successió
correcta.Els historiadors agrupen els anys d’aquesta manera:Com diferenciem unes dècades d’unes altres dins del mateixsegle? Per anomenar-les, utilitzem la xifra de les desenes. Perexemple, si parlem del segle
XX
, anomenem dècada dels 20 elperíode comprès entre 1920 i 1929; la dècada dels 30 corres-pon al període entre 1930 i 1939, i així successivament.
Les eres
El sistema de mesura vigent en la major part del món actual-ment és l’
era cristiana
. Segons aquest sistema, l’any 1 coinci-deix amb el naixement de Jesucrist. Tot el que va passar abansd’aquest fet diem que va passar
abans de Crist (aC)
i el queva passar després diem que va passar
després de Crist (dC)
.Si una data no va seguida de cap d’aquestes dues expressions,vol dir que va passar després de Crist.
A quin segle pertany un any?
El segle 1 comença l’any 1 dC i dura fins a l’any 100 dC. Apartir d’aquí la resta de segles són consecutius:Per saber a quin segle correspon una data determinada, s’ob-serva la xifra que correspon a les centenes i s’hi suma 1.Aquesta tàctica no serveix per als anys acabats en 00. Enaquests anys, la xifra o xifres que precedeixen els dos zeros in-diquen el segle. Per exemple, l’any 100 pertany al segle 1.
132
SABIES QUE...• Els segles s’escriuen ambxifres romanes.• L’any 0 no existeix.
Usar nocions temporals
8.
Quins anys pertanyen a cadasegle? Llegeix el quadre, copia’li completa els segles que faltenfins al segle
XXI
.
9.
Pensa i respon.
• En quin any som?• En quin mil·lenni? En quinsegle?• En quina dècada dins d’aquestsegle?• En quin segle vas néixer?En quin segle vius?• Quantes dècades hi haen un segle?• Quants segles hi haen un mil·lenni?
10.
●●
Ordena de la més antigaa la més moderna les datessegüents.
• 1000 aC.• 700 dC.• 500 aC.• 525 aC.• 1 dC.• 1000 dC.• 1025 dC.• 600 aC.
11.
Indica a quinsegle pertanyenels anys 1235,345, 1945, 43,112, 827,1200, 2005.
12.
Posa exemples d’anysque corresponguin als seglessegüents:
I
,
VII
,
X
,
XIII
,
XX
.
Segles Anys
IIIIII
De l’any 1 a l’any 100.De l’any 101 a l’any 200.De l’any 201 a l’any 300.10 anys = una
dècada
.100 anys = un
segle
.1.000 anys = un
mil·lenni
.Any 405La xifra de lescentenes és 4S’hi suma 1(4 + 1)Segle
V
Total: 5Segle
XI
Segle
XX
De l’any 1001 a l’any 1100.De l’any 1901 a l’any 2000.
UTILITZAAQUEST TRUC
QUAN ORDENIS LES DATESQUE VAN PASSAR ABANSDE CRIST (AC) FES-HO «ALREVÉS»: L’ANY 343 AC VAPASSAR ABANS QUE L’ANY342 AC, QUE ÉS ANTERIOR AL’ANY 341 AC, I AIXÍ SUCCESSIVAMENT.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->