Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Magazine France Pittoresque Specimen 35 Reduit

Magazine France Pittoresque Specimen 35 Reduit

Ratings: (0)|Views: 185|Likes:
Published by FrancePittoresque
Magazine trimestriel de la petite Histoire de France : moeurs, traditions, fêtes, coutumes, art de vivre, personnages, objets, métiers, institutions, costumes, mode, anecdotes historiques, légendes, rites, superstitions, faune, flore, villes, villages, inventions, découvertes, monuments, procès. Spécimen du numéro 35
Magazine trimestriel de la petite Histoire de France : moeurs, traditions, fêtes, coutumes, art de vivre, personnages, objets, métiers, institutions, costumes, mode, anecdotes historiques, légendes, rites, superstitions, faune, flore, villes, villages, inventions, découvertes, monuments, procès. Spécimen du numéro 35

More info:

Published by: FrancePittoresque on Mar 17, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

 
Cvbëyo 76
‗ Lh Myhcgf pkzzoyfwxvf
8
 
C°76 " AVKLLFZ/HOÕZ/WFPZFBIYF 9080 " =,;0
Y
Nvfyyf fz pknfocw }o{hnfvyw " Págdf bkyhgvlfvwf jv dhyfcn " 8>4= ov lh nyä}f jfwnhncf"jfckfyw " Nhyoë hyiyf povy}o{fvy j‛fhv " Fczyfbfzw jk}fyzkwwhczw " Gyoktgovwvfw kbpowëfw hvt dëyëzkxvfw " ]olzhkyf fz gdhykoz kc}kcgkilf " Mokyf jfw mëfw jf Lkbfw " ]fyzvw jf l‛owzfcwkilf ëgdhypf###
Lf bhnhqkcf jf lh pfzkzf Dkwzokyf jf Myhcgf
L
H
M
YHCGFPKZZOYFWXVF
JHCW GF CVBËYO
^^^
#
MYHCGF
"
PKZZOYFWXVF
#
GOB
L‛ H
Ë LYLY
BFWVYFVYWBFWVYFVYW
Lh MyhcgfLh Myhcgf
pkzzoyfwxvfpkzzoyfwxvf
VCF FCG[GLOPËJKF JF LH ]KF J‛HVZYFMOKW
LVCFLVCF
Kcmlvfcgf wvy lh nfcz mëbkckcf ?Kcmlvfcgf wvy lh nfcz mëbkckcf ?
MÁZF JFW MOVWMÁZF JFW MOVW
Fczyf gh}hlghjfw fz kcjëgfcgfwFczyf gh}hlghjfw fz kcjëgfcgfw
KBPÚZ KCFPZFKBPÚZ KCFPZF
Poyzfw fz mfcázyfw goczyf jëmkgkz Poyzfw fz mfcázyfw goczyf jëmkgkz Nhyjkfcw j‛vc gobbfygf lo{hlNhyjkfcw j‛vc gobbfygf lo{hl
WGD^KLNVËWGD^KLNVË
]kf y{zdbëf phy vcf doylonf]kf y{zdbëf phy vcf doylonf
 
Lh Myhcgf pkzzoyfwxvf ‗
Cvbëyo 76
9
 
9 GHZËNOYKFW / 89:4 XVFWZKOCW / 4 ZDÄBFW 
PYËWFCZHZKOC JËZHKLLËF fz GOBBHCJF JV AFV wvy~~~#myhcgf"pkzzoyfwxvf#gob/dkwzomol{
p
fzkzf Dkwzokyf
HKJF À GOBPYFCJYF LH
n
yhcjf
XVHCJ LH
Vc afv povy pfzkzw fz nyhcjw
 
Cvbëyo 76
‗ Lh Myhcgf pkzzoyfwxvf
7
Pyomfwwfvy jf pd{wkxvf à l‛vck}fywkzë jf Mloyfcgf, l‛hiië Nko}hcckGhwfllk mvz zfczë phy lh wolvzkoc j‛vc pyoiläbf pd{wkgo"bëghckxvfcoc gobpläzfbfcz yëwolv, fc jëpkz jf xvflxvfw zfczhzk}fw fmmfg"zvëfw 1 lh yfpyojvgzkoc, phy l‛ëlfgzykgkzë, jfw wkncfw jf l‛ëgykzvyf à lhbhkc, jfw zyhkzw jv jfwwkc, fz fc nëcëyhl, jf zovzf ofv}yf jf lh bhkcjf l‛dobbf# Jäw 84:7, l‛doylonfy ëgowwhkw Hlfthcjfy Ihkc w‛ëzhkzoggvpë j‛ftëgvzfy vc zëlënyhpdf hvzonyhpdkxvf, fc j‛hvzyfw zfybfwvc hpphyfkl yfpyojvkwhcz lf
mhg"wkbklf
j‛vcf ëgykzvyf ov j‛vc jfwwkcxvflgocxvf5 bhkw l‛hpphyfkl c‛h}hkz pv joccfy jhcw lh pyhzkxvf hvgvcyëwvlzhz h}hczhnfvt, phy wvkzf jf lh jkmmkgvlzë jf yëhlkwfy lf w{cgdyo"ckwbf jfw jfvt plhzfhvt wkzvëw l‛vc à lh wzhzkoc jf jëphyz, fz l‛hvzyf àgfllf j‛hyyk}ëf, gdhgvc gobbvckxvhcz vc bov}fbfcz jf }h"fz"}kfczà vc wz{lf# Fc fmmfz, kl kbpoyzhkz j‛vcf phyz, xv‛à gdhxvf mokw xvf lf wz{lfpoyzhkz wvy vc zyhkz à l‛fcgyf, lf govyhcz mõz kczfyyobpv, jf mhîoc xvf lfwz{lf jf lh wzhzkoc oppowëf gfwwéz jf bhyxvfy wvy lf phpkfy, j‛hvzyf phyzxvf lfw owgkllhzkocw wokfcz j‛vcf hbplkzvjf phymhkzfbfcz ënhlf# Fc 84:4,lf bëghckgkfc ëgowwhkw Ilhge~fll, yfbplhîhcz lfw plhzfhvt phy jfw g{"lkcjyfw, c‛h}hkz phw ëzë plvw dfvyfvt xvf woc jf}hcgkfy#L‛hiië Ghwfllk cf gyvz phw cëhc"bokcw hv"jfwwvw jfw fmmoyzwjf l‛hyz goczfbpoyhkc lh yfpyo"jvgzkoc jf l‛ëgykzvyf phy l‛ëlfg"zykgkzë, fz }kcz à Phykw, kcwzhllhczgdfq lf bëghckgkfc fz kc}fc"zfvy myhcîhkw Phvl"Nvwzh}fMyobfcz lf
phczëlënyhpdf
xv‛kl h}hkz gocwzyvkz à Mloyfcgffc 846=# Pfcjhcz wkt hcw, kl cfgfwwh phw vc wfvl aovy jf wf goc"whgyfy hv pfymfgzkoccfbfcz jfgfz hpphyfkl 1 kl w‛hnkwwhkz j‛ëzh"ilky, à gdhgvcf jfw jfvt wzhzkocwzëlënyhpdkxvfw, jfvt pfcjvlfwjocz lfw owgkllhzkocw mvwwfcz fthgzfbfcz lfw bábfw fc hbplkzvjf fzfc jvyëf, g‛fwz"à"jkyf j‛kcwzhllfy, à 90lkfvfw jf jkwzhcgf, jfvt pfc"jvlfw kwogdyocfw# Zyov}hcz gfzzf pkfyyf pdklowopdhlf jf lh zëlënyh"pdkf fc 84=0, kl mvz fc bfwvyf, zyokw hcw plvw zhyj, jf pyopowfy fcmkcvc hpphyfkl jocchcz jfw yëwvlzhzw kyyëpyogdhilfw fz gocwzyvkz h}fgMyobfcz# Oc pov}hkz, à l‛hkjf jf gfz kcwzyvbfcz, yfpyojvkyf vcf jë"págdf j‛vcf }kllf à l‛hvzyf, h}fg l‛fthgzf mkjëlkzë jf lh pdozonyhpdkf#Kl zyhcwbfzzhkz l‛ëgykzvyf bábf, lh wknchzvyf bábf jf l‛ftpëjkzfvy#Vc jfwwkc, vc poyzyhkz, vc plhc, jf lh bvwkxvf, vcf ëgykzvyf ëzyhc"näyf, jfw zyhkzw gocmvw fz fbiyovkllëw, zovz hyyk}hkz mkjälfbfcz fz wfyfpyojvkwhkz jhcw woc kczënykzë j‛vcf wzhzkoc à l‛hvzyf#Lf nov}fycfbfcz ëzhcz myhppë jfw h}hczhnfw fz jv gúzë iykllhcz jfl‛kc}fczkoc jv wh}hcz mloyfczkc, vcf lok mvz }ozëf fc bhk 84=7 pyoglh"bhcz l‛hjopzkoc jv
phczëlënyhpdf Ghwfllk
phy l‛hjbkckwzyhzkoc myhc"îhkwf fz woc ëzhilkwwfbfcz wvy lh lkncf jf Phykw à L{oc# G‛fwz wfvlf"bfcz lf 8= më}ykfy 84=6 xvf lf pvilkg mvz hjbkw, povy lh pyfbkäyfmokw, à zyhcwbfzzyf jfw jëpágdfw hvzonyhpdkxvfw fczyf gfw jfvt }kllfw#
 
Jkyfgzfvyjflhpvilkghzkoc1
]hlëy{ ]KNHC
Gobkzë ëjkzoykhl1
]hlëy{ ]KNHC, N~fchål J‛H]YF[,Ghbkllf BFWWKCF, Lovkw"Afhc ZDKIFY]KLLF,Glozdkljf IYHWWHG, Mloyfcz IYOWWHYJ
Bhxvfzzf,gocgfpzkocnyhpdkxvf1
Hyhnoyc
Wkänf wogkhl1
LH MYHCGF PKZZOYFWXVF8: h}fcvfjf l‛Opëyh " >6008PHYKWH
WWOGKHZKOC LOK
8;08
~~~#myhcgf"pkzzoyfwxvf#gobyfjhgzkoc@myhcgf"pkzzoyfwxvf#gob
Yëjhgzkoc,hioccfbfczw1
LH MYHCGF PKZZOYFWXVF:=8:0 HLIHW
K#W#W#C#1
8=79";:6>
Gobbkwwkocphykzhkyf1
0988 N 48;:;
znhl1
à jhzf jf phyvzkoc
Kbpyfwwkoc1
7FWWF w#y#l#$~~~#7fwwf#cfz+>009; WHCZFYHBO KC GOLLF $KZHLKF+
Kllvwzyhzkocjfgov}fyzvyf1
j‛hpyäw
Gdhylhzhc fzwoc hwwkwzhcz 
phy Ahc BkfcwfBolfchfy $}fyw 8=70+
Lh lvcf fz lh nfcz mëbkckcf# Hgzkoc jf lh lvcfwvy lfw chkwwhcgfw# Lvcf, bhlhjkfw fz bëjkghbfczw#
:
ZYKBFWZYKFL " C° 76A
VKLLFZ
/H
OÕZ
/W
FPZFBIYF
9080
Vc bhnhqkcf ëjkzë phy LH MYHCGF PKZZOYFWXVF
OBBHKYF 
Ë 
JKZOYKHL 
hcgázyf jv
MHT 
bojfycf
Vc wkzf yfgobbhcjë phy jf cobiyfvtbfjkhw, jocz L
F
M
KNHYO
, M
YHCGF
9, M
YHCGF
7,L
F
B
OCJF
, L
F
P
HYKWKFC
, YZL
L
M
YHCGF PKZZOYFWXVF
g‛fwz hvwwk vc wkzf Kczfycfz 
jfpvkw 8;;;
, gocwhgyë à lhM
YHCGF
 
J
DKFY
 
FZ
 
J
HVAOVYJ
DVK
~~~#myhcgf"pkzzoyfwxvf#gob
¤¤¤¤¤
H
GGËJFQ 
###
yhpkjfbfcz à plvw jf 80 000wkzfw gocwhgyëw hvt }kllfw fz }kllhnfw jf Myhcgf,yënkocw, jëphyzfbfczw, bvwëfw, hyzkwhcw, pyojvkzwjv zfyyoky
¤¤¤¤¤
OCWVLZFQ 
###
plvw jf 8 400 gdyockxvfw}ovw hkjhcz à bkfvt gfycfy lh Myhcgf jfw wkäglfwphwwëw fz lh Myhcgf goczfbpoyhkcf
]
OVW
 
HKBFQ
 
L
DKWZOKYF
?
Phyzfq à lh jëgov}fyzf jfw###
¤¤¤¤¤
L
K]YFW 
H
VJKO
wvy GJ 1 wkbplfw,pyhzkxvfw, à ëgovzfy fc }okzvyf, fc ihlhjf, fcmhbkllf### 40 bkcvzfw wvy lf bojälf jfw }fkllëfw hvgokc jv mfv
¤¤¤¤¤
O
V]YHNFW 
yflhzhcz lfw ykgdfwwfw jf lh}kf j‛hvzyfmokw 1 jfw lk}yfw hcgkfcw yfgobpowëwpovy vcf bfkllfvyf lfgzvyf, ftdvbhcz l‛kcwolkzf, lfpkxvhcz, l‛hcfgjozkxvf
¤¤¤¤¤
KZFW 
CZFYCFZ 
bfzzhcz fc h}hcz plvwkfvyw mhgfzzfw jf cozyf phwwë
Phykw"pkzzoyfwxvf#gobLf Phykw j‛hvzyfmokwF"Pyfcobw#gob6000 pyëcobw j‛dkfy fz j‛hvaovyj‛dvkHickdklo#gob=00 gkzhzkocw fz logvzkocw lhzkcfwHiif"Pykhpf#gobL‛ëyozkwbf jf cow hcgázyfwF"Nyh}vyfw#gobNyh}vyfw hcgkfccfwPovy fc wh}oky plvw 1Lk}yfw"hvjko#myPovy fc wh}oky plvw 1Lk}yfw"dkwzokyf#gob
Lf
PHCZËLËNYHPDF 1
}ëykzhilf
L
ËNFCJFW
/K
CWOLKZF
Zyobpfzzfw"Aocnlfvyw à l‛oyknkcf jv woiykxvfz jfwdhikzhczw jf Gdhvc{ fz }hgdfy
Zovz"lf"bocjf 
>
L
KFVT
Gh}hlghjfw jf lh mázf jfw Movw# Ftzyh}hnhcgf à lhbojf pyo}fcîhlf# Ënlkwf goczyf ¥ jkhgyfw whovlw µ#
4
B
OFVYW
/G
OVZVBFW
Lh nyä}f jfw nhncf"jfckfyw goczyf lh gollvwkoc#8>4= 1 vcf hyyfwzhzkoc xvk bfz lf mfv hvt povjyfw#
88
Ë
]ËCFBFCZW
Lfw pknfocw }o{hnfvyw woyzfcz jf l‛obiyf fzfcyh{fcz lf wkänf hllfbhcj jf Phykw fc 84>0
87
M
HVCF
/M
LOYF
Nhyoë ov hyiyf whkcz povy}o{fvy j‛fhv# Mokyf jfw mëfwjhcw lh gkzë jf Lkbfw#
Mhzzvyh 
ov ¥ bhv}hkw"ofkl µ#
8:
]
OVW
 
H]FQ
 
JKZ
 
IKQHYYF
?
L‛hczkbokcf 1 wvlmvyfvt bëzhl mhkwhcz polëbkxvf#Nv{ Phzkc goczyf l‛hczkbokcf# Vc ëlktky jf aov}fcgf ?
86
K
C]FCZKOCW
/J
ËGOV]FYZFW
Kbpúz jfw poyzfw fz mfcázyfw povy phllkfy lf jëmkgkzivjnëzhkyf# Kbpúz hyikzyhkyf fz ocëyfvt à pfygf}oky#
84
K
CWZKZVZKOCW
Jfw fczyfbfzw fczyf lfw wfy}kgfw povy jk}fyzkylfw goc}k}fw# 87>4 1 fczyfbfzw jf dhvz }ol#
90
B
OFVYW
/G
OVZVBFW
Xvhcj }kc fz wfl ëzhkfcz gocwkjëyëw gobbfcëgfwwhkyfw à lh goczyvgzkoc jfw poczw fz jfw yovzfw#
98
L
ËNFCJFW
/K
CWOLKZF
Bfwvyfvyw povy }fkllfy wvy lf gobbfygf# Fzdkxvf jfwbfwvyfvyw jf wfl# Goczyúlf jfw okncocw fz pobbfw#
99
B
ËZKFYW
]olzhkyf fz gdhykoz jf nvfyyf# H}oky l‛hky pkzfvt ov¥ yf}fcky jf Poczokwf µ# Yfkcf povy lfw hccocgkhjfw#
96
L
F WH]KFQ
"
]OVW
?
Lh págdf myhcîhkwf w‛ëpyfcj jv dhyfcn# Zdëézyfw jfnvfyyf fz dhyfcn# Yfcov}fhv jfw págdfykfw pkghyjfw#
9=
H
YZW
/K
CJVWZYKFW
L‛owzfcwkilf ëgdhypf jëyovlf wfw }fyzvw# Yo{hlkwzfwfz Lknvfvyw w‛ëgdhypfcz phy govlfvyw kczfypowëfw#
9;
B
OJF
/G
OWZVBFW
Wgd~klnvë whv}f l‛doylonf jf Wzyhwiovyn# Wocghlfcjykfy bëghckxvf# Lfw doccfvyw povy Wgd~klnvë#
78
P
FYWOCCHNFW
TKKK
f
wkäglf 1 lh pfkcf jfw gyokt govwvfwwvy lfw }ázfbfczw kbpowëf hvt dëyëzkxvfw
7:
L
ËNFCJFW
/K
CWOLKZF
I
VLLFZKC
 
J
HIOCCFBFCZ
fc phnf 76
]hlëy{ ]KNHC
Jkyfgzfvy jf lh pvilkghzkoc
J‛
HPYÄW
###
Lfw bfy}fkllfw jf lh wgkfcgf ov Jfwgykpzkocpopvlhkyf jfw kc}fczkocw bojfycfw $Z# 9+
phyv fc 84=>
LfphczëlënyhpdfGhwfllk
Lh MyhcgfLh Myhcgf
pkzzoyfwxvfpkzzoyfwxvf
]ovhcz vcf kcëiyhclhilf gocmkhcgfjhcw l‛ftfygkgf jf lh lkifyzë, l‛ëgocobkwzffz dobbf polkzkxvf ih{occhkw MyëjëykgIhwzkhz, zyop gocwfy}hzfvy povy lfw yëpv"ilkghkcw, zyop yëpvilkghkc povy lfw goc"wfy}hzfvyw, jëpfkcz }fyw 8460 hv mkl jf phbpdlfzw pëjhnonk"xvfw gocmkchcz phymokw à l‛kcnëckfvwf mhilf whzkykxvf, lfw wo"pdkwbfw goczfbpoyhkcw fz }kgfw à }fcky j‛vc Ëzhz"Pyo}kjfcgfjocz kl jëployf l‛kczfy}fczkocckwbf w‛hggfczvhcz, fz xv‛kl yf"nhyjf gobbf lh ¥ nyhcjf mkgzkoc à zyh}fyw lhxvfllf zovz lf bocjfw‛fmmoygf jf }k}yf hvt jëpfcw jf zovz lf bocjf µ#Yëmoybhzfvy yëwolv, mhyovgdf phyzkwhc jf l‛hwwvyhcgf wogkhlf,kl hccocgf jhcw wfw
Dhybockfw ëgocobkxvfw 
lfw fmmfzw pfy}fywj‛vcf gfczyhlkwhzkoc ëzhzkxvf j‛hwwogkhzkocw ov}ykäyfw povyl‛dfvyf lkiyfw fz jocz lfw bfbiyfw ftfygfcz, h}fg wvggäw, vcfwvy}fkllhcgf }knklhczf bvzvfllf 1 ¥ Wvppowfq xvf lf nov}fycf"bfcz kczfy}kfccf# $###+ Kl cobbfyh jfw }ëykmkghzfvyw, jfw goc"zyúlfvyw, jfw kcwpfgzfvyw# Oc }fyyh jfw moybhlkzëw whcw cobiyfw‛kczfypowfy fczyf lf ifwokc fz lf wfgovyw# $###+ Lfw ov}ykfyw cf}fyyocz plvw jhcw lh ghkwwf gobbvcf vcf pyopykëzë xv‛klw hjbk"ckwzyfcz, xv‛klw hlkbfczfcz, fz jocz lfw lkbkzfw ioycfcz lfvyw jyokzw#Pfv à pfv, klw w‛hggovzvbfyocz à yfnhyjfy lf wfgovyw fc ghw jfbhlhjkf ov jf gdúbhnf, coc gobbf pyo}fchcz j‛vc mocjw lk"bkzë pyëphyë phy lfvy pyopyf pyë}o{hcgf, bhkw gobbf vcf jfzzfjf lh Wogkëzë# Klw c‛hjbfzzyocz phy povy fllf l‛kbpowwkiklkzë jfph{fy, fz cf wfyocz ahbhkw goczfczw jfw yëphyzkzkocw# L‛Ëzhz wf}fyyh goczyhkcz jf jfbhcjfy whcw gfwwf jfw wvi}fczkocw hvivjnfz µ# Gocwëxvfcgf kcëlvgzhilf, ¥ lfw hivw kyocz zovaovywgyokwwhcz, fz oc fc yfgvlfyh lf yfjyfwwfbfcz gdhxvf hccëf,gobbf g‛fwz l‛vwhnf, avwxv‛à gf xvf }kfccf lf aovy jf l‛ftplo"wkoc# Bhkw hloyw oc w‛hpfygf}yh xv‛oc fwz yëjvkz à gobpzfy h}fgvcf popvlhzkoc xvk cf whkz plvw hnky phy fllf"bábf, xvk hzzfcjzovz j‛vc bkckwzyf ov j‛vc pyëmfz, bábf lh wviwkwzhcgf µ#Gocjhbcë à pyojknvfy j‛kllvwokyfw pyobfwwfw, ghy j‛vcf phyzhggvwë j‛kbpvkwwhcgf w‛kl yfmvwf j‛hwwov}ky lfw ftknfcgfw jfwgkzo{fcw, j‛hvzyf phyz mvwzknë loywxvf povy w‛h}kwfy j‛{ yëpoc"jyf kl myhppf lh popvlhzkoc jf zhtfw yfjovilëfw, l‛Ëzhz jëbo"gyhzkxvf wf zyov}f yëjvkz à ¥ vwfy jv gyëjkz, g‛fwz"à"jkyf jë}oyfyl‛h}fcky µ ‗ pkw"hllfy ëpdëbäyf ë}oxvhcz wfloc Ihwzkhz ¥ lf wpfg"zyf jf lh ihcxvfyovzf µ ‗ h}hcz jf lhcgfy vcf vlzkbf ommfcwk}fpovy wf bhkczfcky fz pyë}fcky vcf yë}olzf xv‛kl wfcz wovyjyf 1 ¥ klëzovmmf l‛opkckoc, kl h yfgovyw à l‛hyikzyhkyf, $###+ kl jëglhyf xv‛occf pfvz hjbkckwzyfy xv‛à lh gocjkzkoc j‛ázyf kbpopvlhkyf µ#Vc jkwgovyw pyëbockzokyf ?###

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Gad Elnekave liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->