Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhungthu linh trong KDTM va Cong nghe tuyen nguoi-60

Nhungthu linh trong KDTM va Cong nghe tuyen nguoi-60

Ratings: (0)|Views: 721 |Likes:
Published by hoahuyen4156
kinh doanh mang
kinh doanh mang

More info:

Published by: hoahuyen4156 on Aug 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Nh÷ng thñ lÜnh
trong kinh doanh theo m¹ng -
 Tom Shriter “ El lín”.
C«ng nghÖ tuyÓn ngêi
– T liÖu t¹Þ héi th¶o cña
leonard clemence
t¹i matxcova( t¹p chÝ vip-pro sè 5-2005)
Chó ý!!!
PhÇn thëng sÏ nèi tiÕp sau sù cè g¾ng vµ nç lùc. KÎ lêi biÕng th×kh«ng nªn ®äc cuèn s¸ch nµy. Anh ta cã thÓ bùc béi v× chóng tayªu cÇu anh ta lµm viÖc.Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa - Th«ng tin
Chó ý:
PhÇn thëng sÏ nèi tiÕp sau sù cè g¾ng vµ nç lùc. KÎ lêi biÕng th×kh«ng nªn ®äc cuèn s¸ch nµy. Anh ta cã thÓ bùc béi v× chóng ta yªu cÇu anh ta lµm viÖc.
 Tom Shriter ( EL lín) lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu bµi b¸o, b¨ng cassettevµ nh÷ng cuèn s¸ch næi tiÕng trªn toµn thÕ giíi ( “ EL lín” trßchuyÖn: søc m¹nh huyÒn bÝ cña lêi nãi”, “ §éng lùc marketing
 
®a cÊp”, “ Sù t×m tßi trªn cÊp ®é cao nhÊt”), ®ång thêi còng lµdiÔn gi¶, nhµ cè vÊn næi tiÕng, lµ thÇy d¹y cña nhiÒu ngêi.¤ng cã h¬n 25 n¨m kinh nghiÖm x©y dùng ho¹t ®éng kinhdoanh, «ng tæ chøc nhiÒu buæi héi th¶o vµ d¹y häc ë c¸c níc :Mü, Canada, Ch©u ¢u, New Zealand, Hång K«ng, ¸o, vµ ë §µiLoan.Cuèn s¸ch nµy lµ tËp hîp nh÷ng bµi häc nhá mµ trong ®ã chØb»ng vµi tõ vµ vµi thÝ dô sÏ ®a ra ®îc c©u tr¶ lêi cho nhiÒu vÊn®Ò cÊp b¸ch ®ang ®Æt ra tríc c¸c Thñ lÜnh Marketing ®a cÊp.Chóng t«i h©n h¹nh ®a tíi c¸c b¹n c¬ héi lµm quen víi cuèn s¸chmíi cña Tom Shriter, mét chuyªn gia cña ho¹t ®éng kinh doanhMarketing ®a cÊp. Kinh nghiÖm thùc tÕ cña «ng trong lÜnh vùcx©y dùng m¹ng kinh doanh lµ h¬n 25 n¨m. Trong cuèn s¸ch nµyB¹n sÏ t×m ®îc c©u tr¶ lêi cho nhiÒu vÊn ®Ò B¹n ®ang quant©m nh: Lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ cho tæ chøc lu«n “ sèng ®éng”?Lµm c«ng viÖc cña Thñ lÜnh nh thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ vµn¨ng ®éng h¬n? §ång thêi mçi ngêi trong c¸c b¹n sÏ nhËn thÊymét phong c¸ch dÔ hiÓu, ®éc ®¸o vµ ®Çy søc cuèn hót cñacuèn s¸ch, chÝnh v× thÕ cÇn b¾t tay vµo häat ®éng kinh doanhnµy. Chóng t«i hy väng cuèn s¸ch nµy sÏ trë thµnh c«ng cô ®¾clùc trong c«ng viÖc cña B¹n ®Ó dÉn B¹n tíi thµnh c«ng. Xin h·yb¾t tay vµo viÖc ®i vµ chóc B¹n thµnh c«ng!
 
Nh÷ng thñ lÜnh: T«i t×m ra hä nh thÕ nµo? T«i nh©n rénghä ra sao?
Mçi nhµ kinh doanh theo m¹ng ®Òu m¬ íc x©y dùng ®îc mét tæchøc réng lín. Anh ta cè g¾ng ®Ó trong tæ chøc m×nh ngµycµng cã nhiÒu thñ lÜnh. Lóc Êy cuéc sèng sÏ trë nªn tèt ®Ñp biÕtbao. Lîi nhuËn cø mçi ngµy mét nhiÒu ®Õn møc khã mµ mangchóng ®i ®îc, vµ cã thÓ xem TV gi¶i trÝ suèt 24 giê trong ngµy…VËy t¹i sao l¹i kh«ng thö xóc tiÕn x©y dùng ho¹t ®éng kinhdoanh theo m¹ng cña m×nh? ChØ cã thÓ x©y dùng mét tæ chøcto lín mét c¸ch nhanh chãng víi sù gióp ®ì cña c¸c thñ lÜnh.Kh«ng thÓ x©y dùng ®îc mét tæ chøc Marketing ®a cÊp ( MultiLevel Marketing – MLM) to lín mét c¸ch ®éc lËp chØ b»ng viÖc ®ì®Çu cho c¸c nhµ ph©n phèi b×nh thêng. Thêi gian cña chóng tacã h¹n, chóng ta cha ch¾c ®· cã thÓ phôc vô ®îc c¸c nhµ ph©nphèi cña m×nh, cha ch¾c ®· gióp hä trong viÖc gi¶i quyÕt c¸cvÊn ®Ò cña hä. ThËm chÝ ngay c¶ mét nhµ ph©n phèi xuÊt s¾cnhÊt còng cÇn mäi ngêi phôc vô, gióp ®ì anh ta.§Ó lµm cho nh÷ng nç lùc ®îc nh©n réng th× cÇn ph¶i ®µo t¹oc¸c thñ lÜnh, ®Ó hä cã thÓ tù xoay së c«ng viÖc cña nhãmm×nh. Nh©n réng vµ thu hót nh÷ng thñ lÜnh míi lµ con ®êngduy nhÊt ®Ó x©y dùng lªn mét tæ chøc cã uy tÝn…

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thanhthanhtrade liked this
TranNghia Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->