Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 748, 17.3.2011]

Slobodna Bosna [broj 748, 17.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 311 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2013

pdf

text

original

 
Za SB govore svjedoci najve}e svjetske kataklizme
www.slobodna-bosna.ba
U@AS U JAPANU!
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
MILORADBARA[IN,DR@AVNITU@ITELJ:NEPLA[IMSEDODIKOVOGREFERENDUMA
JovanDivjak jei srpskiheroj
kao i svi mi kojismo se borili protivzlo~ina~kog re`imaSlobodana Milo{evi}a
Vuk Dra{kovi}
EKSKLUZIVNO ZA SB
 
FEDERALNAPOSTIZBORNA DRAMA
Zavr{ni obra~un
legitima{a
i
platforma{a
^etiri stranke okupljene oko SDP-aodlu~ne su u namjeri da iz parlamentarneve}ine eliminiraju dva HDZ-a: “SlobodnaBosna“ otkriva kako su tekli i za{to supropali pregovori dva federalna tabora -“legitima{a“ i “platforma{a“
MINISTARSTVO OBMANE
Lepi Selmo lepo zbori
Dok se stotine demobiliziranih pripadnikaOru`anih snaga BiH gr~evito bore za ele-mentarnu egzistenciju, dr`avni ministarodbrane SELMO CIKOTI] rasipa velikinovac za pla}anje svojih savjetnika me|ukojima se nalaze i biv{i oficiri, penzioneri,dodu{e u najboljim godinama
TU@ILA[TVO I SUD BiH NAPREKRETNICI
^ekaju}i referendum o ukidanju
Glavni tu`itelj Tu`iteljstva BiH MILORADBARA[IN u razgovoru s novinarom “SB“komentira najavu predsjednika RS-aMilorada Dodika o referendumu u tom entite-tu o ukidanju dr`avnih pravosudnih instituci-ja, te prijetnje da }e policija RS-a hapsiti iproslije|ivati Srbiji optu`enike iz BiH,obja{njava za{to kasne optu`nice u predme-tima “Vlada RS“ (glavni osumnji~eni Dodik) i“reket“ (osumnji~eni ~elnici SDP-a BiH)...
ZLO^INI U VI[EGRADUO^IMA D@ELATA
Milan Luki} odgovara iz Haaga
MILAN LUKI], zlo~inac iz Vi{egrada kojegje Tribunal u Haagu (nepravomo}no) osu-dio na do`ivotni zatvor, u nekoliko navrataje iz ha{ke sudnice pozvao sve novinare uregiji da objave njegovu “istinu” o zlo~inimau Vi{egradu i da prozove “prave krivce”odgovorne za stravi~ne pokolje nadBo{njacima u ovom gradu; “SlobodnaBosna” prihvatila je Luki}ev poziv i nakon~etiri mjeseca sudsko-birokratskeprocedure dobila njegove autoriziraneodgovore koje u cijelosti prenosimo
BE- HA -UBLEHA
Antologijski pojmovnik
SB
Bosna i Hercegovina je, kad se sve saberei oduzme, jedna velika ubleha, i teritorij nakojem ublehe ve} godinama najbolje uspi-jevaju. Slobodna Bosna donosi vam sub-jektivno-objektivni pojmovnik ljudi, pojava iinstitucija koji u BiH najbolje prodaju uble-he, i kolektivnih ubleha u koje se u BiHvjeruje bez ikakvog daljnjeg propitivanja
JEDAN PICASSO
Meto Jovanovski, glumac
Makedonski glumac METO JOVANOVSKI,jedan od najpoznatijih dramskih umjetnikasa prostora biv{e Jugoslavije, zaigra}epred sarajevskom publikom 23. marta nasceni SARTR-a u drami ”Jedan Picasso”,koju prema tekstu ameri~kog piscaJEFFREYJA HATCHERA re`ira go{}a izBeograda LJILJANA TODOROVI]; za ”SB”Jovanovski govori o slavnom slikaru kojegtuma~i u ovoj predstavi, jugoslovenskomfilmu i dana{njim nacionalnim kine-matografijama na prostoru biv{e dr`ave,rediteljima sa kojima je sara|ivao ivlastitom do`ivljaju gluma~ke umjetnosti...
17.3.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
122428385662
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
GNOSTICAR liked this
GNOSTICAR liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->