Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1 Úvod. Fyzika a hvězdy
1.1 První představy o povaze Slunce a hvězd. Zrod astrofyziky
Starověk a středověk
Počátek novověku
Rozměry a povaha Slunce
Spektrální rozklad světla Slunce a hvězd. Objev spektrálních čar
1.2 Fyzikální konstanty a jednotky
1.3 Z čeho je vesmír vystavěn?
1.4 Elektromagnetické záření. Základy astronomické fotometrie
Elektromagnetické záření. Fotony
Mechanismy vzniku a zániku záření
Tepelné záření. Záření absolutně černého tělesa
Zářivý výkon hvězd. Hvězdné velikosti
Efektivní teploty hvězd
1.5 Charakteristiky Slunce
Poměrné zastoupení prvků na Slunci
1.6 Základní charakteristiky hvězd a vztahy mezi nimi
Rozpětí základních charakteristik
Typické hvězdy. Výběrový efekt
H-R diagram. Diagram poloměr-teplota. Vztah hmotnost-zářivý výkon
1.7 Literatura, úlohy
Úlohy a problémy
Použitá a doporučená literatura
2 Stavba hvězd
2.1 Co jsou to hvězdy?
Definice hvězdy
Modely hvězd
2.2 Mechanická rovnováha ve hvězdě
Rovnice hydrostatické rovnováhy
Důsledky rovnice hydrostatické rovnováhy
Narušení hydrostatické rovnováhy
Rotující hvězdy
2.3 Stav látky ve hvězdném nitru
Termodynamická rovnováha
Vlastnosti ideálního plynu
Ideální plyn ve Slunci. Odhad centrální teploty ve hvězdě
Elektronově degenerovaný plyn. Teplota degenerace
Fotonový plyn
2.4 Zdroje hvězdné energie a nukleosyntéza
Proč hvězdy září?
Smršťování a expanze hvězd. Proč jsou hvězdy uvnitř teplé? Viriálový teorém
Termonukleární reakce
Vodíkové reakce
Heliové reakce
Nukleosyntéza
2.5 Energetická rovnováha. Přenos energie ve hvězdách
Rovnice energetické rovnováhy
Význam přenosu energie ve hvězdách
Zářivá difúze. Opacita. Rovnice zářivé rovnováhy
Přehled základních rovnic vnitřní stavby hvězd
Příčiny hvězdného vývoje
Výpočet hvězdného vývoje
2.7 Stručné dějiny poznávání hvězdné stavby
Mechanická a energetická rovnováha ve hvězdách
Zdroje hvězdné energie
Moderní modely hvězdných niter. Nový koncept hvězdného vývoje
2.8 Literatura, úlohy
3 Hvězdné atmosféry
3.1 První pokusy o interpretaci hvězdného spektra
Obrácení sodíkové čáry a Kirchhoffovy zákony
Počátky studia hvězdných spekter
Fyzika a astrofyzika na počátku 20. století
Modely hvězdných atmosfér
3.2 Co je to hvězdná atmosféra?
Definice atmosféry
Důkazy existence hvězdných atmosfér
Stavba a čárové spektrum složitějších atomů
Záření atomů v kontinuu. Přehled interakcí atomů s fotony
Záření řídkého a hustého horkého plynu
3.4 Výklad hvězdného spektra
Optická hloubka
Vznik spektra ve hvězdné fotosféře
Profily spektrálních čar. Příčiny rozšíření spektrálních čar
Stavba hvězdných atmosfér
3.5 Spektrální klasifikace hvězd
Excitace a ionizace
Harvardská klasifikace
Luminozitní třídy. Morganova-Keenanova klasifikace
3.6 Atmosféra Slunce
Fotosféra Slunce
Chromosféra
Koróna
Sluneční vítr
3.7 Úlohy, literatura
4 Vznik a vývoj hvězd
4.1 Vznik, stavba a vývoj Slunce
Obecná charakteristika slunečního vývoje
Vznik a raný vývoj Slunce
Vývoj před vstupem na hlavní posloupnost
Od hlavní posloupnosti nulového stáří až do dneška
Dnešní Slunce. Standardní model Slunce
Od dneška do konce hoření vodíku v centru
Hoření vodíku ve slupce kolem heliového jádra. Slunce červeným obrem
Zapálení helia v centru hvězdy. Slunce normálním obrem
asymptotické větve
Dožívání Slunce. Slunce bílým, posléze černým trpaslíkem
4.2 Vznik hvězd
Obří molekulová mračna
Jeansovo kritérium
Rychlá fáze hvězdné kontrakce
Pomalá fáze hvězdné kontrakce
4.3 Jaderný vývoj hvězd
Zapálení termonukleárních reakcí
Hvězdy hlavní posloupnosti. Hoření vodíku v centru
K větvi obrů – hoření vodíku ve slupce
Zažehnutí heliových reakcí
Zapálení a hoření dalších prvků
4.4 Elektronová degenerace a její role ve vývoji hvězd
Hnědí (vodíkoví) trpaslíci
Helioví trpaslíci
Degenerace v jádrech červených obrů
Degenerace v jádrech hvězd asymptotické větve obrů
Degenerace v jádrech hmotných hvězd
Degenerace v závěrečných fázích hvězdného vývoje
4.5 Role úniku látky z hvězdy
Hvězdný vítr. Pulzace
Vývoj hvězd s hmotnostmi 0,4 až 11 M
Vývoj hvězd s hmotnostmi nad 11 M
4.6 Historie poznávání vývoje hvězd. Interpretace H-R diagramu
Nevyhnutelnost hvězdného vývoje
Spektrální posloupnost a hvězdný vývoj
Co s obry a trpaslíky? Zdroje hvězdné energie
H-R diagram hvězd pole
Hvězdné populace
H-R diagramy hvězdokup
4.7 Úlohy, literatura
5 Závěrečná stadia vývoje hvězd
5.1 Úvod
Nerovnovážná závěrečná stadia vývoje
Závěrečná stadia hvězd v mechanické rovnováze
5.2 Vlastnosti degenerovaného plynu
Fermiony a Pauliho vylučovací princip. Fermiho energie
Stavová rovnice degenerovaného plynu
Stavová rovnice chladné katalyzované látky
Model degenerované hvězdy
5.3 Hnědí trpaslíci
Definice. Očekávané vlastnosti
Objev
Atmosféry a spektra
Stavba a vývoj
5.4 Bílí trpaslíci
Stavba
Vývoj
Spektra
5.5 Neutronové hvězdy
Hraniční hmotnost. Původ neutronových hvězd
Modely a stavba
Radiové pulzary
5.6 Černé díry
Schwarzschildovo řešení. Obzor událostí
Obecné černé díry
Detekce černých děr
5.7 Úlohy, literatura
6 Fyzika dvojhvězd
6.1 Úvod
6.2 Vizuální dvojhvězdy
Historie objevu
Hledání dalších vizuálních dvojhvězd
Trajektorie dvojhvězd – problém dvou těles
Vzdálenost a hmotnost dvojhvězdy. Dynamická paralaxa. Vzdálenosti složek
6.3 Astrometrické dvojhvězdy
Objev neviditelných průvodců
Hledání neviditelných složek dvojhvězd
6.4 Spektroskopické dvojhvězdy
Objev spektroskopických dvojhvězd
Spektra těsných dvojhvězd. Křivka radiálních rychlostí
Spektroskopické dvojhvězdy s kruhovými trajektoriemi
Spektroskopické dvojhvězdy s eliptickými trajektoriemi
6.5 Zákrytové dvojhvězdy
Podmínky zákrytů. Astrofyzikální využití zákrytových dvojhvězd
Výklad světelné křivky
6.6 Vývoj těsných dvojhvězd
Vznik a raný vývoj dvojhvězd
Paradox Algolu
Rocheovy plocha a klasifikace těsných dvojhvězd
Vývojový scénář. Konzervativní přetok látky
Neutronové hvězdy a černé díry v interagujících dvojhvězdách
6.7 Literatura, úlohy
7 Fyzika proměnných hvězd
Definice
Význam studia proměnných hvězd
7.1 Historie výzkumu proměnných hvězd
Prehistorie sledování proměnných hvězd
První vědecká pozorování
Začátky systematického studia
Příčiny proměnnosti. Výzkum proměnných hvězd ve 20. století
7.2 Metody výzkumu proměnných hvězd
Světelná křivka
Čas pozorování
Perioda světelných změn
Světelné elementy. Fázové světelné křivky. Skládání pozorování
Graf O-C
Fiktivní periody
Hledání period
7.3 Mechanismy proměnnosti hvězd
Typy proměnných hvězd
Základní členění mechanismů proměnnosti
GEOMETRICKÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY
7.4 Rotující proměnné hvězdy
Magnetické hvězdy
Hvězdná aktivita
7.5 Dvojhvězdy
Zákrytové dvojhvězdy
Interagující dvojhvězdy
FYZICKÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY
7.6 Nestacionární děje v okolí hvězdy
Látka ve dvojhvězdách
7.7 Nestacionární děje na povrchu hvězdy
Vnější příčiny
7.8 Sluneční činnost a její projevy
Aktivní oblast a její vývoj
Projevy sluneční činnosti
Periodicita sluneční činnosti
Sluneční fyzika a očekávaná aktivita ostatních hvězd
7.9 Aktivita hvězd a její projevy
Optická pozorování aktivity hvězd
Družicová pozorování hvězdné aktivity
Příčiny a modely hvězdné a sluneční aktivity
7.10 Pulzující proměnné hvězdy
Radiální pulzace
Mechanismus pulzací
Pás nestability a jeho vysvětlení
Závislost perioda–zářivý výkon a její vysvětlení
Hvězdy typu β Cephei
Sluneční oscilace
Pulzace radiální i neradiální. Mody pulzací
Helioseismologie a astroseismologie
Dlouhoperiodické proměnné hvězdy
7.11 Supernovy
Odezva dějů probíhajících v jádru hvězdy
Supernovy typu II
Supernovy typu Ib a Ic
Supernovy typu Ia
Role supernov ve vesmíru
7.12 Záblesky záření gama
7.13 Malý abecední zvěřinec opticky proměnných hvězd
7.14 Literatura, úlohy
8 Fyzika mezihvězdné látky
8.1 Úvod
Objev mezihvězdné látky
Vztah mezihvězdné látky a hvězd, rozložení v prostoru
8.2 Mezihvězdný prach
Mezihvězdná extinkce
Mezihvězdný prach
Oblaky prachu
8.3 Mezihvězdný plyn
Záření mezihvězdných molekul
Molekulová mračna
Interstelární čáry
Oblasti H I. Záření vodíku na 0,21 m
Záření ionizovaného vodíku
Oblasti H II
Planetární mlhoviny
Koronální plyn
Zbytky po supernovách
Koexistence různých forem mezihvězdné látky
8.4 Literatura, úlohy
9 Hvězdy v Galaxii
9.1 Vývoj názorů na Galaxii
Mléčná dráha
Povaha Mléčné dráhy
Herschelův a Kapteynův model Galaxie
Shapleyův model Galaxie. Velká debata
9.2 Morfologie Galaxie
Velikost a hmotnost
Statistika hvězd v Galaxii
Galaktické halo
Galaktická výduť
Jádro Galaxie
Hvězdný disk
Spirální ramena, extrémní populace I
9.4 Vznik a vývoj Galaxie. Role galaktického kanibalismu
9.5 Literatura, úlohy
10 Hvězdy a vesmír
10.1 Role hvězd ve vesmíru
Úvod
Podíl hvězd na hmotnosti vesmíru
Podíl hvězd na záření ve vesmíru
Podíl hvězd na chemickém vývoji vesmíru
Hvězdy a lidé
10.2 Stavba a vývoj vesmíru v kostce
Standardní kosmologie
Velký třesk a co bylo po něm
Sporné otázky
Reliktní záření a jeho pozorování
Precizní kosmologie
Očekávaný vývoj vesmíru
Budoucnost hvězd ve vesmíru
10.5 Literatura a úlohy
Příklady a úlohy
Učebnice, významné příručky, přehledové práce se širším záběrem
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
uvod do fyz hviezd

uvod do fyz hviezd

Ratings:
(0)
|Views: 2,642|Likes:
Published by Inhereth66

More info:

Published by: Inhereth66 on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 98 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 108 to 130 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 140 to 404 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 414 to 446 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 456 to 465 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->