Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hop Dong Bao Tri May Photocopy

Hop Dong Bao Tri May Photocopy

Ratings:
(0)
|Views: 247|Likes:
Published by Mr Quang

More info:

Published by: Mr Quang on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2015

pdf

text

original

 
C
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
--------------o--------------
 
HÔÏP ÑOÀNG BAÛO TRÌ MAÙY PHOTOCOPY 
-
Caên cöù
Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội khóa XIkỳ họp thứ 7.
-
Caên cöù vaøo nhu vaø khaû naêng hai beân
.H
oâm
nay,
ngaøy 11 thaùng 03 naêm 2011
Chuùng toâi goàm coù :
BEÂN A:
CÔNG
TY TNHH TM & DV
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DANH NHÂN .
Ñòa chæ: 10 A D
ương Quảng Hàm ,
F. 5 , Q.
Gò Vấp ,
TP.HCMÑieän thoaïi: (08) 36019577 08.62704737 - Fax: 38950112
s
ố thuế: 0309131382
Ñaïi dieän: OÂng : L
ữ Trọng Sơn
– Chöùc vuï:
Giám đốc .
BEÂN B:
CÔNG TY
TNHH T
Ư VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN
Ñòa chæ: 27/1
Đường
Quang Trung, P12, Qu
ận Gò Vấp, TP.HCM
Ñieän thoaïi: (08)39212757 - Fax : (08) 39212757
s
ố thuế: 0304607967
Ñaïi dieän:
Ô
ng : H
ồ Văn Minh
-
Chức vụ:
 
Giám đốc
Sau khi baøn baïc hai beân thoáng nhaát kyù keát Hôïp Ñoàng caùc ñieàukhoaûn sau:
ÑIEÀU 1: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG
Noäi dung hôïp ñoàng goàm caùc töø hay thuaät ngöõ ñöôïc ñeà caäp vaøgiaûi thích trong vaên baûn” goùi dòch vuï baûo trì” vaø “Nhaät kyù baûotrì” (laø bieân baûn ghi nhaän hieän traïng, chuûng loaïi thieát bò, ghinhaän söï thay ñoåi hoaëc boå sung linh kieän) ñöôïc xem laø moät phaànkhoâng theå taùch rôøi hôïp ñoàng. Ñeå quaù trình baûo trì ñöôïc thuaänlôïi, ngöôøi ñaïi dieän kyù hôïp ñoàng cuûa beân B laø ngöôøi tröïc tieáptrao ñoåi, tham khaûo yù kieán vôùi beân A vaø ra quyeát ñònh ñôùi vôùicaùc tröôøng hôïp phaùt sinh hoaëc giaûi quyeát söï coá trong quaù trìnhthöïc hieän hôïp ñoàng.
ÑIEÀU 2: CHEÁ ÑOÄ BAÛO TRÌ VAØ GIAÙ DÒCH VUÏ 
Beân A nhaän hôïp ñoàng baûo trì cho beân B:
STTTÊNHÀNG
MÖÙC CHAÁTLÖÔÏNG DÒCHVUÏ
THỜIHẠNS. LĐƠN GIÁ(VNĐ/ THÁNG)T. TIỀN(VNĐ/ NĂM)
01 MáyPhotocopy
- Veä sinh kimtra toaøn boäcuûa maùy ñònhkyø 01 thaùng/02laàn.
12 tháng01165.0001.980.000
 
- Kieåm tra vaøñaûm baûo vieächoaït ñoäng cuûamaùy cuõng nhöcaùc chöùcnaêng khaùccuûa maùy. TOÅNG
1.980.000
 THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG 10%
198.000
 TOÅNG GIAÙ TRÒ THANH TOAÙN
2.178.000
ÑIU 3: GITRÒ ÏP ÑOÀNG VAØ PHÖÔNG THÖÙC THANHTOAÙN.
-
 Thanh toaùn baèng tieàn maët
-
 T
ổng giá trị hợp đồng theo Điều 2 là: 2 ,178,000 đồng (đã bao gồm
VAT 10%
).Bằng chữ: Hai triệu một trăm bảy tám mười tám ngàn đồng .
-
Beân B seõ thanh toaùn chi phí baûo trì cho beân A 02 l
ần:
o
Laàn 1: 50% giaù trò hôïp ñoàng
vào ngày hợp đồng được ký kết
.
o
Laàn 2: thanh toaùn 50% coøn laïi vaøo ngaøy 11/ 9 / 2011.
ÑIEÀU 4: THÔØI GIAN VAØ ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN BAÛO TRÌ
-
Beân A thöïc hieän baûo trì maùy photocopy cho beân B theo thôøigian vaø ñòa ñieåm nhö sau:Caùc thieát bò lieät keâ trong nhaät kí baûo trì : 01 thaùng/ 02 laàntrong giôø haønh chaùnh vaøo
ngày 01 va 15 hằng tháng
taïi ñòa ñieåm :27/1
Đường
Quang Trung, P12, Qu
ận Gò Vấp, TP.HCM.
Thôøi gian baétñaàu töø ngaøy 11/ 3 / 2011 ñeán ngaøy 11 / 3 / 2012 .Ngoaøi laàn baûo trì ñònh kì neáu coù hö hoûng ñoät xuaát caàn söûachöõa, beân A seõ lieân heä tröïc tieáp vôùi beân B theo ñòa chæ :
CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DANH NHÂN
Ñòa chæ
:
10 A Dương Quảng Hàm , F. 5 , Q.Gò Vấp , T
P.HCMÑieän thoaïi: (08) 36019577 08.62704737 - Fax: 38950112
-
Beân B seõ cöû nhaân vieân kó thuaät maùy photocopy ñeán khaécphuïc söï coá trong voøng 01 (moät) giôø trong giôø haønh chaùnh saukhi nhaän ñöôïc thoâng baùo töø beân B.
ÑIEÀU 3: TRAÙCH NHIEÄM BAÛO TRÌ.
-
Beân A chòu traùch nhieäm kieåm ra, baûo döôõng, veä sinh maùytheo ñònh kì v
ới thời gian quy định như trên
. Höôùng daãn söû duïng, baûoquaûn cho thích hôïp vôùi tình traïng maùy, nhaèm naâng cao tuoåithoï maùy.
-
Trong thời gian bảo trì, bên B
seõ
 
duøng
mực photocopy và vật tư thay thế do bên Acung cấp (theo giá thị trường)
taïi thôøi ñieåm baùn n
ếu bên B thấy thích hợp vàtương đương với giá thị trường
. Khi maùy bò hao moøn, hö hoûng, Beân Aseõ hoã trôï kyõ thuaät ñeå giaùm ñònh tình traïng hö hoûng, sau ñoùtieán haønh hôïp ñoàng söûa chöõa thay theá phuï tuøng, linh kieänvôùi chi phí tieát kieäm nhaát.
 
-
Beân A khoâng chòu traùch nhieäm caùc tröôøng hôïp maùy bò söï coá do: Nguoàn ñieän hoaëc ngöôøi söû duïng gaây ra.
-
Neáu beân B söû duïng maùy khoâng ñuùng theo höôùng daãn, hoaëctöï yù cho kyõ thuaät coâng ty khaùc kieåm tra, thay theá, söûachöõa, ... thì beân A coù quyeàn töø choái traùch nhieäm baûo trì.
-
Beân B phaûi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho beân A coù theå tieánhaønh baûo trì ñuùng thôøi haïn ñöôïc qui ñònh ôû ñieàu 4. Beân A seõcöû nhaân vieân kó thuaät ñeán ñòa ñieåm baûo trì khi ñeán thôøihaïn baûo trì (theo ñieàu 3) vaø tieán haønh thao taùc baûo trì tuaânthuû caùc qui ñònh sau:a)Kieåm tra thieát bò ñònh kì:
o
Kieåm tra caùc thieát bò ñöôïc lieät keâ trong nhaät kí baûo trìtheo ñuùng trình töï vaø ñaày ñuû caùc böôùc ñöôïc moâ taû tronghôïp ñoàng. Baát cöù moät thay ñoåi hay ñieàu chænh naøo caànthieát ñeå khaéc phuïc söï coá caàn phaûi ñöôïc chaáp thuaän bôûingöôøi ñaïi dieän beân B, hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn theo ñieàu1, tröôùc khi thöïc hieän söï thay ñoåi hoaëc ñieàu chænh ñoù.
o
Beân A khoâng chòu traùch nhieäm veà vieäc baûo trì hay söûachöõa baát kì thieát bò naøo khoâng thuoäc danh saùch caùc thieát bòlieät keâ trong nhaät kí baûo trì. Baát cöù yeâu caàu naøo phaùt sinhveà baûo trì, söõa chöõa töø phía beân A cho caùc thieát bò khoângthuoäc danh muïc (ñaõ ñöôïc lieät keâ trong nhaät kí baûo trì) phaûiñöôïc thoâng baùo vaø thoûa thuaän tröôùc vôùi beân B vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa beân B.b)Phaïm vi baûo trì:
o
Beân A seõ ñoùng vai troø nhaø cung caáp dòch vuï baûo trì, tövaán cho beân B ñeå ñaûm baûo cho maùy (ñaõ ñöôïc lieät keâ trongnhaät kí baûo trì) luoân vaän haønh toát.
o
Neáu caùc thieát bò khoâng phaûi do beân A cung caáp vaøñang trong thôøi gian ñöôïc baûo haønh, Beân B lieân laïc vôùi nhaøcung caáp ñeå ñaûm baûo vieäc baûo haønh caùc thieát bò (thaytheá, söõa chöõa) ñöôïc chu ñaùo ñeán luùc hoaøn taát.
-
Neáu caùc thieát bò do beân A cung caáp vaø ñang thôøi gian baûohaønh, beân A cam keát giaûi quyeát baûo haønh trong thôøi giansôùm nhaát. Tröôøng hôïp vieäc baûo haønh thieát bò cuûa beân Akeùo daøi quaù moät tuaàn, beân A seõ chuû ñoäng ñöa thieát bò döï phoøng cuûa mình ñeå taïm thôøi thay theá cho beân B.
-
 Tr
ường hợp linh kiện trong máy hư hỏng mà chưa có linh kiện thay thế thì bên A sẻ báocho bên B biết để có phương án chuẩn bị máy đề phòng .
ÑIEÀU 5: CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG
-
Hai beân cam keát thöïc hieän caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu treân vaøñöôïc thaûo thuaän trong hôïp ñoàng. Moïi thay ñoåi trong hôïp ñoàngphaûi coù söï thoáng nhaát cuûa hai beân.
-
Hai beân chuû ñoäng thoâng baùo cho nhau tieán ñoä thöïc hieän hôïpñoàng. Nhöõng vaán ñeà
 phát
sinh seõ ñöôïc hai beân ñoàng thôøi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->