Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
33Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hinh Chieu Phoi Canh

Hinh Chieu Phoi Canh

Ratings: (0)|Views: 18,537|Likes:
Published by tknnt10

More info:

categoriesTopics, Art & Design
Published by: tknnt10 on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
 Descriptive Geometry – Perspective Projection
1/62
HÌNH H
C H
A HÌNH - HÌNH CHI
U PH
I C
NHL
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Ph
i c
nh là ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n v
t th
d
a trên phép chi
ế
u xuyên tâm. Hình bi
u di
n c
a ph
ươ 
ng pháp này mô ph
ng m
t ng
ườ 
i quan sát s
v
t
đượ 
c chi
ế
u qua con ng
ươ 
i lên võng m
c.Cho nên ph
ươ 
ng pháp này r 
t thông d
ng trong ngành ki
ế
n trúc xây d
ng và là m
t công c
 không th
thi
ế
u
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i làm công tác sáng tác, thi
ế
t
ế
ki
ế
n trúc.Ngày nay nh
ng ch
ươ 
ngtrình mô ph
ng không gian ba chi
u
t m
nh có th
thi
ế
t l
 p nhanh chóng nh
ng b
n v
ph
ic
nh r 
t
đẹ
 p. Tuy nhiên, trong ho
t
độ
ng sáng tác, công c
chính v
n là phác th
o b
ng tay và bi
udi
n ý t
ưở 
ng d
ướ 
i d
ng hình chi
ế
u ph
i c
nh. Nh
ng giáo trình tr 
ướ 
c
đ
ây v
ch
ươ 
ng trình nàyth
ườ 
ng n
ng v
lý thuy
ế
t hình h
c và h
n ch
ế
t nhi
u khi ph
i th
hi
n nh
ng công trình ki
ế
ntrúc g
m
t nhi
u chi ti
ế
t ph
c t
 p. Là m
t ng
ườ 
i làm vi
c trong ngành thi
ế
t
ế
ki
ế
n trúc và làgi
ng viên c
a b
môn Hình h
c h
a hình, tác gi
xin gi
ớ 
i thi
u tài li
u này, mong
đ
óng góp m
tvài kinh nghi
m xin chia s
v
ớ 
i m
i ng
ườ 
i. Hy v
ng
đ
ây là m
t tài li
u có ích không nh
ng
đố
iv
ớ 
i sinh viên ki
ế
n trúc và còn cho c
ki
ế
n trúc s
ư
.
Đ
ây là l
n
đầ
u tiên biên so
n m
t tài li
u v
a
đ
áp
ng nhu c
u h
c t
 p, nghiên c
u,
đồ
ng th
ờ 
i v
a là c
m nang c
a ng
ườ 
i
đọ
c nên không th
 tránh nh
ng thi
ế
u sót. R 
t mong
đượ 
c s
 
đ
óng góp c
a ng
ườ 
i
đọ
c. Xin vui lòng liên l
c tác gi
 qua th
ư
 
đ
i
n t
 
HTU
tranhuuanhtuan@gmail.com
UTH
ho
c trao
đổ
i qua blog :
HTU
http://tranhuuanhtuan.blogspot.com/
UTH
D
a vào m
t tranh mà ta có các ph
ươ 
ng pháp hình chi
ế
u ph
i c
nh sau :
o
 
 Ph
ố 
i c
nh m
ặ 
t tranh ph
ẳ 
ng th
ẳ 
ng 
đứ 
ng 
 
o
 
 Ph
ố 
i c
nh v
ớ 
i m
ặ 
t tranh là m
ặ 
t c
u
 
 Descriptive Geometry – Perspective Projection
2/62
o
 
 Ph
ố 
i c
nh v
ớ 
i m
ặ 
t tranh là m
ặ 
t tr 
 
 
 Descriptive Geometry – Perspective Projection
3/62
Ph
n A : PH
I C
NH M
T TRANH PH
NG TH
NG
ĐỨ 
NG (PH
I C
NH 2
Đ
I
M T
)Bài 1 :
Đ
I
M – 
ĐƯỜ 
NG TH
NG – M
T PH
NG1.
 
H
th
ng m
t ph
ng hình chi
ế
u :
Trong không gian, ch
n m
t m
t ph
ng n
m ngang làm
m
ặ 
 
 ph
ẳ 
ng v
t th
ể 
 
V  
 
(n
ơ 
i
đặ
t các v
t th
)và m
t ph
ng th
ng
đứ
ng làm
m
ặ 
t tranh
 
T  
giao nhau thành m
t
đườ 
ng th
ng g
i là
đ 
áy tranh
 
đ
.M
t
đ
i
m M
đượ 
c g
i là
đ 
i
ể 
m nhìn
(m
t ng
ườ 
i quan sát). Hình chi
ế
u b
ng c
a M lên m
t ph
ng
V  
 M
B
2
B
 
đượ 
c g
i
chân c
a
đ 
i
ể 
m nhìn
. MM
B
2
B
= h g
i là
độ
cao
đ 
i
ể 
m nhìn
.
ặ 
t ph
ẳ 
ng t 
m m
ắ 
 
 M 
 n
m ngang song song v
ớ 
i m
t ph
ng
V  
 
đ
i qua
đ
i
m nhìn M. M
t ph
ng t
m m
t
V  
c
t m
t tranh
 
V  
 
: m
t ph
ng v
t th
 
T  
 
: m
t tranh
đ
:
đ
áy tranhM :
đ
i
m nhìnM
B
2
B
: chân
đ
i
m nhìnMM
B
2
B
= h :
độ
cao
đ
i
m nhìn
 M 
: m
t ph
ng t
m m
tt :
đườ 
ng t
m m
t,
đườ 
ng chân tr 
ờ 
iM’ :
đ
i
m chínhMM’ : tia chínhMM’ = k : kho
n ch chính

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
huynhkhai309 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Võ Anh Nhân liked this
Tung To added this note|
bai viet rat hay... cho nhung ai dang hoc ki thuat nhu minh.
Mạnh Duy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->