Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konsep Dakwah Dalam Islam

Konsep Dakwah Dalam Islam

Ratings:
(0)
|Views: 458|Likes:
Published by Azfar Zack

More info:

Published by: Azfar Zack on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
Konsep Dakwah Dalam Islam
Pendahuluan
 Dakwah merupakan istilah yang khusus dalam islam. Ia merupakan satu kewajipan yangdipertanggungjawabkan ke atas setiap muslim yang mempunyai kemampuan, dalam sebarangbentuk dan dalam setiap kesempatan. Dakwah merupakan tugas para Rasul dan perintah yangditurunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan juru dakwah pertama semenjak agama Islam diturunkan. Banyak perintah Allah yang ditujukan kepada Rasullullah supayamelaksanakan tugas tersebut secara kesinabungan, seperti Firman Allah yang bermaksud:³Danserulah ia kepada tuhan engkau, sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang luirus´ (Al-Haj; 67)Walaupun banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh Nabi Muhammad SAW supayaberdakwah, tetapi ayat tersebut juga ditujukan untuk seluruh manusia muslim dan hanyadikecualikan bagi mereka yang dikecualikan oleh syara¶.Dakwah merupakan perlaksanaan terhadap perintah Allah, iaitu menyeru manusia ke arah ajaranIslam yang meliputi persolan teologi, syariah, akhlak, dan institusi. Dakwah merupakan satuusaha untuk mengajar kebenaran kepada mereka yang lalai, membawa berita baik tentang nikmatdunia dan nikmat syurga, memberi amaran tentang balasan neraka di akhirat dankesengsaraannya. Melaksakan tugas dakwah merupakan puncak kebaikan dan kebahagiaansepertimana Firman Allah yang bermaksud:³Siapakah yang lebih baik pertuturannya daripadamereka yang menggunakannya untuk menyeru manusia ke jalan Allah´ (Fusilat 41; 33)
D
efinisi dakwah
 Dari Sudut BahasaDakwah kepada Islam merupakan satu teknik untuk menarik manusia kepada ajarannya sama adasecara teoritikal atau praktikal. Perkataan ³DAKWAH´ berasal daripada perkataan arab yangbererti mengajak, menyeru, menjemput, memanggil kepada sesuatu perkara sepertimana yangterdapat dalam Firman Allah:Ertinya: dan Allah menyeru kepada negara kesejahteraan«.Manakala orang yang menyampaikan dakwah disebut sebagai ³PENDAKWAH´ atau³PENDUKUNG DAKWAH´.Dari erti perkataan dakwah dari segi bahasa tersebut memperlihatkan bahawa dakwahmerupakan satu perkara yang memerlukan satu usaha atau kesungguhan sama ada secara amaliatau teori bagi mencapai objektif yang digariskan, justeru itu di dalamnya terdapat tuntutan jihaddan amal.Dari Segi IstilahBanyak definisi dakwah dari sudut istilah telah diberikan oleh para Uamak Islam, antaranya:Ibn.Taimiyah: Dakwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah sertaberiman dengan apa yang telah dibawa oleh para Rasul-Nya dengan membenarkan apa yangtelah diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka.Abul Ala¶Al-Mawdudi: Dakwah adalah panggilan Ilahi dan Rasul mengajak manusia memiliki
 
nilai-nilai suci dan agong. Dakwah adalah menghidupkan manusia, iaitu menghidupkanpancaindera, daya pemerhatian, daya rasa, daya ciptanya, menghidupkan dhamir, hati nurani danbashirah. Menghidupkan manusia yang seimbang dari segi ilmu, iman dan amal. Ibadah, ikhtiar dan doa.
D
efinisi dakwah dapat disimpulkan:
 Dakwah ialah menyeru manusia supaya taat dan beriman kepada Allah dan Rasul. Dakwah ialahmengajak manusia mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam bagi menghidup danmenyeimbangkan manusia. Dakwah adalah usaha mengingati fitrah manusia dan seruan kepadapembebasan manusia dari ilah-ilah palsu dan kuasa tirani. Dakwah ialah usaha-usaha pembaikandan pembangunan masyarakat yang berkesinabungan.
Kewajipan Berdakwah
 Dakwah merupakan kewajipan yang dipertanggungjawabkan untuk umat islam seluruhnya tanpakecuali mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing seperti Firman Allah yangbermaksud: ³Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, supaya kamumenyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan´Ayat di atas menerangkan dua perkara, iaitu tentang kebaikan umat Islam(Khaira Ummatin) dankebaikan umat Islam itu terletak kepada tugasnya menyuruh dan mengajak manusia berbuatkebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Menurut Imam Al-Qurtubi, Allah telah menjadikanamar makruf nahi mungkar sebagai garis pemisah di antara orang beriman dengan orangmunafik. Ia merupakan ciri orang beriman yang paling istimewa yang membezakannya dengangolongan munafik. Apabila umat Islam melalaikan tanggungjawab berdakwah maka Allah akanmengharamkan kedudukannya sebagai Khaira Ummatin(sebaik-baik umat), kerana Allahmemberikan status umat mulia ke atas umat Islam kerana perlaksanan terhadap tanggungjawabdakwah.Tanggungjawab berdakwah diletakkan ke atas setiap muslim sama ada lelaki atau perempuan,baligh, berakal, sama ada ulamak atau tidak, tetapi peranan ulamak lebih ditekankan dalammemperincikan ajaran agama kerana pengetahuan mereka yang luas. Ia boleh dilakukan samaada secara perseorangan sepertimana Hadis Nabi yang bermaksud:³Maka hendaklah yang telahmenyaksikan antara kaum memyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir´ (Hadis RiwayatBukhari; Kitab Sahih Bukhairy)Dan juga boleh dilakukan berorganisasi terutama apabila terdapat aspek-aspek kerja dakwahyang tidak dapat dilakukan secara individu sepertimana Firman Allah yangbermaksud:³Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruhmembuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang mendapatkemenangan´. (Ali Imran; 104)Bagaimanapun, terdapat pendapat yang menyatakan wajib ke atas setiap umat Islam berdakwah,tetapi ia menjadi fardu kifayah iaitu tanggungjwab yang tertanggung kepada orang orang yangtertentu yang mempunyai syarat-syarat keahlian dalam sesuatu bidang yang tertentu yangmemerlukan syarat-syarat tersebut yang tidak ada pihak lain menyempurnakannya.
 
 Bagaimanapun, hukum fardu kifayah ini tidak bermaksud umat Islam yang lain harus berpeluk tubuh sekiranya kemungkaran terus berlaku dalam masyarakat. Fardu kifayah bemaksud,sekiranya masyarakat tersebut sudah meninggalkan kemungkaran dan membuta kebaikan, tetapijika sekiranya masyarakat masih lagi melakukan kemungkaran, maka setiap muslim wajibmemikul tanggungjawab tersebut atau memberi sokongan kepada pendakwah. Setiap orangwajib menambah kekuatan dan memberi Sokonngan kepada para pendakwah, meramaikanbilangan mereka sehingga mereka menjadi kuat, hebat, dan mempunyai pengaruh yang cukupuntuk mencegah kemaksiatan.
C
iri-
C
iri Pendakwah
 Pendakwah mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali dalam agama. Allah berfirmanbahawa dakwah itu adalah sebaik-baik perkataan:³Siapakah yang terlebih baik perkataannya dariorang yang menyeru kepada Allah serta beramal salih seraya berkata saya seorang muslim´(Fushilat; 33)Pendakwah merupakan golongan yang mewarisi peranan para Nabi dan Rasul yangmenyampaikan ajaran agama kepada setiap manusia dan menyeru manusia kepada Allah. Justeruitu, mereka sudah semestinya lebih wajar dari orang lain dalam menghiasi diri mereka denganakhlak Islam seperti mempunyai sifat benar, amanah, pemaaf, lemah-lembut, tawadu¶,memudahkan, mulia dan pemurah. Di samping itu, mereka harus menjauhkan diri dari sifat-sifatbohong, munafik, pemarah, sombong, megah, bakhil dan kedekut. Pendakwah yang beramaldengan akhlak islami ini akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan yangdikehendaki dan mendapat penghormatan yang tinggi dalam masyarakat.Abul A¶la Al-Mawdudi telah mernggariskan sifat-sifat yang perlu ada kepada para pendakwah.Pertama, pendakwah harus mempertingkatkan kualiti dirinya sehingga ia betul-betul taat kepadaAllah dan Rasul, serta tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Ia harus terlebih dahulumemerangi musuh dalam dirinya melalui jihad nafs sebelum berhadapan dengan musuh-musuhlain. Kedua, seorang pendakwah harus berpegang teguh dengan prinsip yang dipoegangnya danmatlamat perjuangan, mengajak orang yang diseru dengan cara yang lembut, tidak kasar ataubermusuhan, tidak menghina mereka, tidak menanamkan rasa kebencian tetapi tanamkan rasakasih sayang, persaudaraan dan perikemanusiaan.Di samping sifat-sifat tertentu yang perlu ada kepada pendakwah, setiap pendakwah juga perlumempunyai persiapan-persiapan dalam menjalankan tugasnya agar perjuangannya memperolehikejayaan. Beberapa persiapan yang perlu ada bagi seorang pendakwah ialah menguasai ilmupengetahuan yang luas terutama dalam bidang agama, memahami kandungan al-Quran, halal-haram, memahami hakikat dunia, tipu dayanya dan sebagainya. Pendakwah juga harusmempunyai keimanan yang kuat bagi menghadapi pelbagai cabaran dan halangan dalamberdakwah. Selain itu, seoarang pendakwah perlu mempunyai sifat sabar seperti teliti, tidak tergopoh gapah dalam semua tindakan, mempunyai tekad yang kuat, tidak bersifat pesimis atauberputus asa, pendirian yang teguh dan selalu memelihara keseimbangan antara akal dan emosi,di mana akal akan tetap mengawal emosi, bukan sebaliknya. Persiapan yang lain ialah mestimempunyai sifat sedia memberi pertolongan dan bersedia berkorban masa, tenaga, fikiran, danharta. Mereka juga perlu, mempunyai perasaan cinta kepada perjuangan dan memiliki semangat

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
aminfitri liked this
Subur Baraja Doetcom liked this
Marenda Darwis II liked this
Ipaqune liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->