Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengertian Al Sunnah Atau Al Hadith

Pengertian Al Sunnah Atau Al Hadith

Ratings:
(0)
|Views: 128|Likes:
Published by Azfar Zack

More info:

Published by: Azfar Zack on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
Pengertian al Sunnah atau al Hadith
Pengertian Sunnah ialah Sunnah Rasulullah s.a.w,pengertian Jamaah ialah kumpulan Sahabatdan Tabien yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan SunnahRasulullah s.a.w.Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada Al-quran,Al-Sunnah dan pendapat para Sahabat yang bersepakat diatas kebenaran yang nyata dariKitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w.Mazhab-mazhab Fekah ialah aliran hukum syarak yang sah didasarkan di atas tafsiran tertentuterhadap nas-nas syarak oleh ulama Mujtahidin mengikut kaedah Istinbat yang muktabar. Majlisini tidak terikat kepada mana-mana mazhab tertentu. Di dalam mazhab manapun yang jelas dannyata pendapat mereka itu dari kitab Allah atau Sunnah Rasulnya atau Jamaah SahabatRasulullah s.a.w maka Majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun Mazhab-mazhabseperti Hanafi,maliki,Syafie dan Hanbali pada pandangan rasmi Majlis adalah terhitung didalammazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong didalam istilah Ahli Sunnah Wal Jamaah. MajlisAgama Islam Perlis memang berpandukan kepada mazhab itu dan mengambil pendapat-pendapatmereka yang ada alasan daripada Al-Quran,As-Sunnah dan Jamaah Sahabat Rasulullah s.a.w.Pengertian ini berdasrkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
DALIL-DALIL DARIPADA AL-QURAN:-
 1. Firman Allah S.W.T dalam Surah at-Taubah ayat 100:2. Sabda Rasulullah s.a.w:Ertinya: Dari Ibnu Mas'ud r. a. sabda rasululllah s.a.w : Sebaik-baik manusia ialahkurunku(zaman Nabi) kemudian zaman mereka yang datang sesudahnya(zaman tabien)dansesudah itudatanglah zaman orang yang suka memperlambangkan kebohongan dan janganlahkamu bergantung kepada perkataan dan perbuatan mereka. (Hadis Riwayat at-Tabrani)Dalam menimbang untuk mengeluarkan sesuatu fatwa, Jawatankuasa Syariah Negeri Perlisberpandukan fatwanya itu atas dasar-dasar yang di bawah ini mengikut keutamaan sepertiberikut:1. Al-Quran al-Karim2. Hadis Sahih3. Ijma' Sahabat4. Fatwa Sahabat yang lebih hampir kepada Al-quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w5. Hadis Mursal dan Dhaif 6. Qiyas ketika darurat7. Mashalih al-Mursalahh8. Saddu Zarai'9. Istihsan dan Istishab10. U'ruf Pentingnya Sunnah Rasulullah SAWDari Anas bin Malik ra. katanya, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku: 'Hai anakku! Jika
 
engkau mampu tidak menyimpan dendam kepada orang lain sejak dari pagi sampai ke petangmu,hendaklah engkau kekalkan kelakuan itu! Kemudian beliau menyambung pula: Hai anakku!Itulah perjalananku(sunnahku), dan barangsiapa yang menyukai sunnahku, maka dia telahmenyukaiku, dan barangsiapa yang menyukaiku, dia akan berada denganku di dalam syurga!'(Riwayat Tarmidzi)Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi SAW yang berkata: "Barangsiapa yang berpegang dengansunnahku, ketika merata kerusakan pada ummatku, maka baginya pahala seratus orang yang matisyahid". (Riwayat Baihaqi) Dalam riwayat Thabarani dari Abu Hurairah ra. ada sedikitperbedaan, yaitu katanya: Baginya pahala orang yang mati syahid. (At-Targhib Wat-Tarhib 1:44)Thabarani dan Abu Nu'aim telah mengeluarkan sebuah Hadis marfuk yang diriwayatkan olehAbu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW telah bersabda: Orang yang berpegang kepada sunnahkudalam zaman kerusakan ummatku akan mendapat pahala orang yang mati syahid. Hakim pulameriwayatkan dari Abu Hurairah ra. juga bahwa Nabi SAW telah berkata: Orang yangberpegang kepada sunnahku dalam masa perselisihan diantara ummatku adalah seperti orangyang menggenggam bara api. (Kanzul Ummal 1: 47)Dan Muslim pula meriwayatkan dari Anas ra. dari Rasulullah SAW katanya: Orang yang tidak suka kepada sunnahku, bukanlah dia dari golonganku! Demikian pula yang dikeluarkan olehIbnu Asakir dari Ibnu Umar ra. cuma ada tambahan di permulaannya berbunyi: Barangsiapayang berpegang kepada sunnahku, maka dia dari golonganku.Kemudian Daraquthni pula mengeluarkan sebuah Hadis dari Siti Aisyah r. a. dari Nabi SAWkatanya: Sesiapa yang berpegang kepada sunnahku akan memasuki syurga!Dan dikeluarkan oleh As-Sajzi dari Anas ra. dari Nabi SAW katanya: Barangsiapa yangmenghidupkan sunnahku, maka dia telah mengasihiku, dan siapa yang mengasihiku dia akanmemasuki syurga bersama-sama aku!
DASAR-DASAR MABDA' AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
 
1.
BERTAHKIM KEPADA KITABULLAH DAN SUNNAH RASUL-NYA
 Berpegang kepada semua ketetapan Allah dan Rasul-Nya demikian pula mencari penyelesaiandengan berpedoman pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, itulah Islam sebenarnya.Kitabullah         "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Nya dengan sesuatupun". Q. 4 : 36.                     "Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya(untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasauntuk(menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak(pula untuk mengambil) sesuatumanfaatpun dan(juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak(pula) mem-bangkitkan".
 
Q. 25 : 3.    "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk(yang lemah)yang serupa dengan kamu". Q. 7 : 194.   "Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya(terserah) kepada Allah". Q. 42 : 10.              "Kemudian bila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah itu kepadaAllah(Al-Qur'an) dan Rasul(Sunnah) jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan harikemudian". Q. 4 : 59.Sunnah Rasulullah SAWMenghidupkan Sunnah Rasulullah SAW berarti mengikuti jejak beliau. Rasulullah SAWbersabda :                            "Ketahuilah wahai Bilal siapa yang menghidupkan Sunnah-ku, setelah dikesampingkansepeninggalku, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan, tanpa mengurangisedikitpun pahala dari pahala orang yang mengerjakan. Dan barang siapa yang mengada-adadalam agama dengan keseatan yang tidak diridhoi Allah dan Rasul-Nya maka baginya dosaseperti dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa orangyang mengerjakannya itu". (HR. Turmidzi dan Ibnu Majah).     "Seburuk-buruk perkara adalah mengada-ada dan tiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ahdan tiap-tiap bid'ah adalah sesat". (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad).   45 1  105 4    "Bila sesuatu kaum mengerjakan bid'ah maka akan dihilangkan Sunnah daripadanya sebanyak yang sama". (HR. Ahmad, Ad-Darimi).Sesungguhnya setiap amal perbuatan yang bersifat keagamaan yang tidak bersumber dari ajaranAllah dan Rasul-Nya pasti ditolak dan itu merupakan inti bid'ah yang dihukum sebagaikesesatan. Tidak ada satu kebenaran, sesudah kesempurnaan melainkan kesesatan. Allah SWTtelah berfirman tentang kesempurnaan Islam :       "Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamuni'mat Ku dan telah Ku ridhoi Islam itu jadi agamamu". Q. 5 : 3.Dan oleh karena pernyataan kesempurnaan Islam itu maka setiap amal perbuatan hendaknyadisandarkan pada kedua sandaran Islam-Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Pandangan ini jugamerupakan sandaran keempat imam terkemuka : Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Malik. Paraimam-imam tersebut menyatakan :Imam Hambali r. a.           "Siapapun dapat diterima atau ditolak pendapatnya kecuali yang ada di makam ini(sambilmenunjuk ke makam Rasulullah SAW)".Imam Abu Hanifah r. a.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Fiqa Anuar liked this
Zola Aryni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->