Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Kebijaksanaan Hakim Dalam Melindungi Korban Kejahatan Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Medan_Agung Yuriandi

Kebijaksanaan Hakim Dalam Melindungi Korban Kejahatan Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Medan_Agung Yuriandi

Ratings:
(0)
|Views: 814|Likes:
Published by Agung Yuriandi
Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dibimbing. Namun, jika tidak sedikit kejadian pencabulan anak di masyarakat. Bagaimana kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara ini.
Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dibimbing. Namun, jika tidak sedikit kejadian pencabulan anak di masyarakat. Bagaimana kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara ini.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Agung Yuriandi on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

 
8
EFIKAHEWHCHHC DHEKB JHLHB BFLKCJVCNK EOYIHCEFAHDHZHC PFCGHIVLHC HCHE JK PFCNHJKLHC CFNFYKBFJHC
Olfd 1
Hnvcn [vykhcjkBfjhc9088
IHI KPFCJHDVLVHCH# Lhzhy Iflhehcn
Efifyhjhhhc hche jkzkcahv jhyk wkwk hnhbh wflhkc bfyvphehc hbhchd avnhwfihnhk ehyvckh Zvdhc {hcn zkjhe jhphz zfynhczkehc olfd hphpvc# Jhyk wvjvz phcjhcnefdkjvphc ifyihcnwh jhc ifycfnhyh, wfoyhcn hche bfyvphehc bhwh jfphc jhcnfcfyhwk pfcfyvw ihcnwh, wfdkcnnh wfzkhp hche ifydhe bfcjhphzehc pfylkcjvcnhcihke kzv jhyk efahdhzhc, efefyhwhc, jkweykbkchwk, jhc ifczve hph pvc lhkcc{h {hcnjhphz jkhcnnhp bfyvwhe bhwh jfphc hche wfihnhk pfcfyvw gkzh"gkzh pfyavhcnhcihcnwh wfehlknvw bojhl wvbify jh{h bhcvwkh ihnk pfbihcnvchc chwkochl#Pfylkcjvcnhc zfydhjhp hche jk Kcjocfwkh zflhd jkahbkc efifyhjhhcc{h olfdeocwzkzvwk {hcn zflhd bfcnhbhchdehc ihd~h hche ifydhe vczve jklkcjvcnk jhykwfnhlh ifczve efefyhwhc zfybhwve efefyhwhc jhlhb ifczve wfewvhl# Wfihnhkbhch
 
9
zfyghczvb phjh Phwhl 94I h{hz $9+ VVJ 8;:6 {hcn bfc{hzhehc ihd~h “Wfzkhp hche ifydhe hzhw eflhcnwvcnhc dkjvp, zvbivd, jhc ifyefbihcn wfyzh ifydhe hzhwpfylkcjvcnhc jhyk efefyhwhc jhc jkweykbkchwk#‒ Jfcnhc hjhc{h ahbkchc jhlhbeocwzkzvwk VVJ 8;:6 zfywfivz jhphz jkhyzkehc ihd~h hche jkhcnnhp iflvb bfbklkekefbhbpvhc vczve ifyjkyk wfcjkyk ihke wfghyh yodhck, ahwbhck bhvpvc wowkhl# Jfcnhcjfbkekhc, ifyjhwhyehc Phwhl 94I h{hz $9+ VVJ 8;:6, cfnhyh jhlhb dhl kckpfbfykczhd ifyef~hakihc vczve bflkcjvcnk hche wfihnhk ihnkhc ~hynhcfnhyh {hcndhyvw zfyvw jkpflkdhyh bhwh jfphcc{h#Pfydhzkhc hehc pfylvc{h pfylkcjvcnhc edvwvw ihnk hche ifyh~hl jhykJfelhyhwk Afcf~h zfczhcn Dhe"dhe Hche zhdvc 8;9: {hcn jkhevk jhlhb
Vck}fywhl Jfglhyhzkoc om Dvbhc Ykndz 
zhdvc 8;64# Ifyzkzke zolhe jhyk kzv, efbvjkhc phjhzhcnnhl 90 Copfbify 8;64 Bhaflkw Vbvb PII bfcnfwhdehc
Jfglhyhzkoc om ZdfYkndzw om Zdf Gdklj 
$Jfelhyhwk Dhe"dhe Hche+# Wfbfczhyh kzv bhwhlhd hche zfyvwjkikghyhehc jhlhb eocnyfw"eocnyfw PII bfcnfchk
Zdf Pyf}fczkoc om Gykbf hcj ZdfZyfhzbfcz om Ommfcjfyw
#Eocnyfw pfyzhbh jk Afcf~h phjh zhdvc 8;66 jkikghyhehc zopke 
Pyf}fczkoc om Av}fcklf Jflkcxvfcg{
# Efbvjkhc phjh zhdvc 8;6; Bhaflkw Vbvb PII efbihlkbfcnflvhyehc pfyc{hzhhc bfcnfchk dhe hche {hcn bfyvphehc jfelhyhwk kczfychwkochlefjvh ihnk dhe hche# Zhdvc 8;>; whhz jkghchcnehcc{h Zhdvc Hche Kczfychwkochl,Pfbfykczhd Polhcjkh bfcnhavehc vwvl ihnk pfyvbvwhc wvhzv joevbfc {hcnbflfzheehc wzhcjhy kczfychwkochl ihnk pfcnhevhc zfydhjhp dhe"dhe hche jhcbfcnkehz wfghyh {vykjkw# Kcklhd h~hl pfyvbvwhc Eoc}fcwk Dhe Hche# Zhdvc 8;4;,yhcghcnhc Eoc}fcwk Dhe Hche jkwflfwhkehc jhc phjh zhdvc kzv avnh chwehd hedky 
 
7
zfywfivz jkwhdehc jfcnhc wvhyh ivlhz olfd Bhaflkw Vbvb PII zhcnnhl 90 Co}fbify#Eoc}fchc kck efbvjkhc jkyhzkmkehwk olfd wfzkhp ihcnwh efgvhlk olfd Wobhlkh jhcHbfykeh Wfykehz#Jhlhb Phwhl 8= Eoc}fcwk Dhe Hche jkwfivzehc ihd~h zkjhe hjh wfoyhcnpvchche hehc jkefchk ghbpvy zhcnhc wfbfch"bfch hzhv zkjhe whd zfydhjhp efdkjvphcpykihjkc{h, eflvhynh, yvbhd hzhv wvyhz bfc{vyhzc{h, hzhv bfcjhphz wfyhcnhc zkjhe whd hzhw dhynh jkyk jhc yfpvzhwkc{h# Wflhcavzc{h phjh h{hz $9+ jkwfivzehc ihd~h hche ifydhe vczve bfbpfyolfd pfylkcjvcnhc dvevb jhyk ghbpvy zhcnhc hzhv wfyhcnhcwfbhghb kzv# Ifyjhwhyehc phjh efzfczvhc zfywfivz kzv, jhphz jkzhyke pfcnfyzkhc ihd~hhche ifydhe vczve bfbpfyolfd pfylkcjvcnhc jhyk nhcnnvhc zfydhjhp efdkjvphcpykihjk, eflvhynh, yvbhd jhc wvyhz bfc{vyhz wfyzh jhyk mkzchd#Jk Kcjocfwkh wfghyh {vykjkw pfydhzkhc zfydhjhp hche"hche zflhd bvlhk hjhwfahe hjhc{h ifyihnhk pfyzfbvhc klbkhd {hcn jkwflfcnnhyhehc, ihke olfd pfbfykczhdbhvpvc ihjhc"ihjhc wowkhl, wfpfyzk [h{hwhc Pyh [v~hch jhc ^kwbh Pfybhjk Wk~k{hcn phjh hedkyc{h zflhd bfcjoyocn pfbfykczhd vczve bfcfyikzehc Vcjhcn"VcjhcnCoboy : Zhdvc 8;>; zfczhcn Efwfahdzfyhhc Hche {hcn wfghyh edvwvw bfcnhzvy zfczhcn dhe"dhe hche#Wfihnhk dhe hwhwk, efwfahdzfyhhc hche jk Kcjocfwkh jkhzvy avnh jhlhb Vcjhcn"Vcjhcn Coboy 7; Zhdvc 8;;; zfczhcn Dhe Hwhwk Bhcvwkh# Chbvc jfbkekhcbflkdhz hyzk pfczkcnc{h hche ihnk eflhcnwvcnhc ihcnwh jhc cfnhyh, pfbfykczhd zfzhpbfbhcjhcn pfylv hjhc{h hgvhc {vykjkw moybhl {hcn bfcnhzvy zfczhcn pflhewhchhcpfylkcjvcnhc hche# Hzhw jhwhy pfyzkbihcnhc zfywfivz, pfbfykczhd zflhd bfcfyikzehc

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Asdar Djabbar Khacumpene liked this
yudavoice liked this
Agung Yuriandi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->