Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tham luan de tro thanh giao vien day gioi

tham luan de tro thanh giao vien day gioi

Ratings: (0)|Views: 239|Likes:
Published by phuong_anh2009

More info:

Published by: phuong_anh2009 on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

 
KÝnh tha c¸c ®ång chÝ chñ tr× héi nghÞ!KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!
Lµ mét gi¸o viªn trêng THCS TT §åi Ng«, vÒ dù Héi nghÞtæng kÕt 5 n¨m phong trµo thi ®ua :“
Giái viÖc níc, ®¶mviÖc nhµ
” giai ®o¹n 2005-2010 do Liªn ®oµn lao ®éngHuyÖn tæ chøc, tõ thùc tÕ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y trong baon¨m qua, vµ còng lµ tõ nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc cñab¶n th©n, ®îc sù cho phÐp cña Ban tæ chøc, t«I xin cã métsè ý kiÕn tham luËn vÒ qu¸ tr×nh phÊn ®Êu trë thµnh gi¸oviªn d¹y giái nh sau: 
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! Tha toµn thÓ c¸c ®ångchÝ!
lµ ngêi thÇy trong nhµ trêng THCS hiÖn nay, t«i nghÜ aicòng mong muèn trë thµnh ngêi gi¸o viªn giái ®Ó cèng hiÕncho sù nghiÖp trång ngêi- sù nghiÖp Gi¸o dôc- §µo t¹o cña®Êt níc, vµ t«I nghÜ, ®©y còng lµ nh÷ng mong muèn rÊtchÝnh ®¸ng cña mçi thÇy, c« gi¸o. Nhng phÊn ®Êu nh thÕnµo ®Ó trë thµnh ngêi gi¸o viªn d¹y giái theo yªu cÇu, tiªuchuÈn cña ngµnh gi¸o dôc- §µo t¹o?Tõ kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong 21 n¨m ®øng trªn bôcgi¶ng ë trêng THCS, t«I tù nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh chom×nh r»ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi ngêi thÇy lµph¶I cã phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, cã lèi sèng lµnhm¹nh, g¬ng mÉu tríc HS, lu«n lµ tÊm g¬ng s¸ng cho HS noitheo. Cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, chuyªn t©m vµ t©m huyÕtvíi nghÒ nghiÖp, tËn tuþ víi c«ng viÖc. Ngêi thÇy ph¶I thùcsù th¬ng yªu, t«n träng HS, ®èi sö c«ng b»ng víi HS. Bëi v×,t«I nghÜ ngêi thÇy cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, cã l¬ng t©mnhµ gi¸o, sèng ®óng mùc th× HS míi tin yªu vµ noi theo.§iÒu cÇn thiÕt n÷a cña ngêi GV d¹y giái lµ ph¶I cã lßng yªunghÒ, hÕt lßng phÊn ®Êu cho sù nghiÖp trång ngêi. NÕuchØ cã ®¹o ®øc tèt, mµ kh«ng cã lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ,cã tr¸ch nhiÖm víi HS th× dï ngêi gi¸o viªn ®ã cã kiÕn thøcréng vµ s©u bao nhiªu ®I ch¨ng n÷a còng khã cã thÓ trëthµnh ngêi gi¸o viªn d¹y giái ®îc. ChÝnh lßng yªu nghÒ võalµ ®éng lùc, võa lµ môc tiªu gióp ngêi gi¸o viªn t×m ranh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p gi¶ng bµi thiÕt thùc, víi lßngyªu nghÒ, víi kiÕn thøc ®îc dµo t¹o trong nhµ trêng s ph¹m,
1
 
víi tr¸ch nhiÖm cao c¶ ®èi víi HS sÏ gióp ngêi Gi¸o viªn cã®éng lùc phÊn ®Êu trë thµnh gi¸o viªn giái. T«I nghÜ, phÊn®Êu ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn giái kh«ng ph¶I chØ lµ lµm®Ñp cho b¶n th©n mµ chÝnh lµ ®Ó d¹t ®îc môc ®Ých lµgi¶ng d¹y cho thÕ hÖ trÎ nh÷ng kiÕn thøc, chuyªn m«n,nh÷ng vÊn ®Ò ®¹o ®øc lµm ngêi mét c¸ch tèt nhÊt.§iÒu tiÕp theo kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ: ngêi gi¸o viªn muènd¹y giái th× ph¶I cã kiÕn thøc chuyªn m«n v÷ng vµng, kiÕnthøc x· héi s©u s¾c, cã c¶ bÒ réng vµ bÒ s©u, cã ph¬ngph¸p gi¶ng d¹y khoa häc, phï hîp víi tõng løa tuæi, tr×nh ®éHS; muèn vËy, ph¶I kh«ng ngõng trau dåi kiÕn thøc, kh«ngngõng häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, häc ë nhµ trêng, ëb¹n bÌ, ë ®ång nghiÖp, häc qua thùc tÕ, nhÊt lµ ë m«I trêngc«ng t¸c cña b¶n th©n. Tõ mçi bµi gi¶ng cña b¶n th©n, tõviÖc dù giê th¨m líp cña c¸c ®ång nghiÖp trong trêng, quanh÷ng buæi häc tËp chuyªn ®Ò, rót kinh nghiÖm vÒ chuyªnm«n, tõ ®ã ngµy cµng hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸pd¹y häc cho b¶n th©n m×nh h¬n. 
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, tha toµn thÓ c¸c ®ångchÝ!
Nãi ®Õn gi¸o viªn d¹y giái th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn®èi tîng HS, nhÊt lµ trong gi¸o dôc hiÖn nay, coi häc trß lµtrung t©m cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o. ngêi gi¸o viªnph¶I lµ ngêi biÕt kh¬I gîi ®îc trong c¸c em sù say mª häctËp, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o trong häctËp, biÕn viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cña thÇy tõ mét phÝathµnh viÖc quan hÖ qua l¹i hai chiÒu gi÷a ngêi d¹y vµ ngêihäc, ®éng viªn, khÝch lÖ c¸c em trong häc tËp, t¹o høng thó,ham thÝch häc tËp. T«I nghÜ, dï lµ ngêi cã kiÕn thøc giái®Õn ®©u nhng kh«ng cã ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa häc,kh«ng t¹o ®îc sù chñ ®éng, s¸ng t¹o cña HS th× kh«ng baogiê ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp ®îc.T«I lu«n nhËn thøc ®îc r»ng, ngêi gi¸o viªn giái ph¶I lµngêi truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho c¸c em HS mét c¸ch tèt nhÊt,võa d¹ycho c¸c em kiÕn thøc v¨n ho¸, ph¶I võa d¹y cho c¸cem ®¹o ®øc lµm ngêi,- gi¸o dôc toµn diÖn “ §øc- trÝ- thÓ-mÜ” vµ ®©y còng lµ môc tiªu gi¸o dôc trong nhµ thêng phæth«ng hiÖn nay. 
KÝnh tha c¸c ®ång chÝ!
2
 
§Þa bµn TT §åi Ng« lµ ®Þa bµn trung t©m cña huyÖn tavÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸,… Tr×nh ®é d©n trÝ cao h¬nso víi c¸c n¬I kh¸c trong huyÖn, tuy nhiªn, tr×nh ®é HSkh«ng ®ång ®Òu. Nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y trªn ®Þa bµn, dï lµ®îc ph©n c«ng
®øng líp
cña ®èi tîng HS kh¸ giái, hay ®èitîng HS trung b×nh, yÕu kÐm, t«I ®Òu … nhiÖt t×nh, tr¸chnhiÖm, lßng yªu nghÒ vµ cè g¾ng häc hái t×m ra ph¬ngph¸p phï hîp víi tõng ®èi tîng…. chÝnh v× vËy, dï lµ d¹y ®èitîng hS nµo th× kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña t«I vÉn ®¹t yªu cÇuvµ nhiÒu n¨m liÒn t«I ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊphuyÖn………§Ó trë thµnh GV d¹y giái, ë ®Þa bµn TT §åi Ng« nªn t«I cãnh÷ng thuËn lîi h¬n c¸c ®ång nghiÖp kh¸c trong huyÖn, tr-êng líp khang trang, HS cã tr×nh ®é nhËn thøc XH cao;®ång thêi b¶n th©n t«i còng ®îc sù quan t©m, gióp ®ì, t¹omäi ®iÒu kiÖn cña Ban gi¸o hiÖu, C«ng ®oµn nhµ trêng, c¸c®ång nghiÖp còng nh sù quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tètcña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®·gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh tÝch trë thµnh gi¸o viªn d¹ygiái cña t«I trong nh÷ng n¨m qua.Nhng ®©y chØ lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña kh¸chquan th«I, nÕu kh«ng cã sù nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n,b¶n th©n kh«ng biÕt tù kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cñahoµn c¶nh, cña cuéc sèng gia ®×nh, kh«ng biÕt lµm viÖc cãkÕ ho¹ch, vµ khoa häc th× dï ë ®iÒu kiÖn thuËn lîi baonhiªu còng khã cã thÓ ®¹t ®îc danh hiÖu GV d¹y giái. NÕunh c¸c thÇy gi¸o lµ nam giíi phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh gi¸oviªn d¹y giái gÆp ph¶I khã kh¨n mét th× nh÷ng gi¸o viªn n÷nh chóng t«I phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh GV d¹y giái cßn gÆpph¶I khã kh¨n gÊp hai, hoÆc cßn nhiÒu, rÊt nhiÒu khã kh¨nh¬n. Bëi chóng t«I kh«ng nh÷ng võa ph¶I giái viÖc trêng,hoµn thµnh tèt c«ng viÖc chuyªn m«n mµ §¶ng- Ngµnh giaophã, mµ chóng t«I cßn võa ph¶I cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vôch¨m lo c«ng viÖc gia ®×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho chång c«ngt¸c vµ häc tËp, vµ ®¶m ®¬ng viÖc nu«I d¹y con c¸i ch¨mngoan, häc tËp tèt. 
Lêi cuèi
, tuy t«I cã ®¹t ®îc danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giáitrong nh÷ng n¨m qua, nhng t«I nghÜ , ®ã còng chØ lµnh÷ng thµnh tÝch rÊt nhá, cßn rÊt Ýt ái cña b¶n th©n t«I,
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->