Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Internship Report_IRMA_NTFPs

Internship Report_IRMA_NTFPs

Ratings: (0)|Views: 460|Likes:
Published by Anshuman Gupta
The report on NTFPs is based on extensive field work done in villages of Kanha National Park, Mandla, MP.
It gives a description of the status of various NTFPs in the region.
Possible Business Plans and suggestions for increasing production for various NTFPs is also given.
The report on NTFPs is based on extensive field work done in villages of Kanha National Park, Mandla, MP.
It gives a description of the status of various NTFPs in the region.
Possible Business Plans and suggestions for increasing production for various NTFPs is also given.

More info:

Published by: Anshuman Gupta on Mar 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

 
ZWVGY @M MWNUz" IWZ N@_XL_G . OLJDXL_G BIMDLHFZ LMGZULJFZ N@_ IMWF_^FMWI@M IM WAF ^IBBLHFZ @N DLMALMLWI@MLB UL_D" K-U-
Zvokiwwfg Oy3
Lmzavklm Hvuwl !u:5557)Vwzl~ Kizarl !u:556:)
Klmlhfkfmw Wrlimffzaiu ZfhkfmwU_K ?559+<<
Zvokiwwfg W`3N@VMGLWI@M N@_ FJ@B@HIJLB ZFJV_IWY
Klmgbl" Klgayl Urlgfza
Nljvbwy Hvigf3
Ur`n- JKL Ulrfza C- OalwwGfjfkofr" ?5<5
IMZWIWVWF @N _V_LB KLMLHFKFMW" LMLMG
 
LDM@XBFGHFKFMW
Waiz rfu`rw iz l rfzvbw `n `vr Klmlhfkfmw Wrlimffzaiu Zfhkfmw !KWZ) g`mf im waf Klmgblgizwrijw `~fr l ufri`g `n 1 xffdz gvrimh xaija xf xfrf ~fry n`rwvmlwf w` imwfrljw xiwa l xigf~lrifwy `n uf`ubf rihaw nr`k waf j`bbfjw`rz `n MWNUz im ~ibblhfz w` urljwiwi`mfrz xa` al~f lavhf fqufrifmjf im waiz nifbg- Waf imzihawz ur`~igfg oy wafk al~f offm imzwrvkfmwlb im kldimhwaiz ur`cfjw l zvjjfzz- A`xf~fr" xf x`vbg nirzw bidf w` walmd `vr KWZ J``rgimlw`r Ur`n- Z-_-Lz`dlm n`r hi~imh vz waf `uu`rwvmiwy w` wldf vu waiz ur`cfjw im N`vmglwi`m n`r Fj`b`hijlbZfjvriwy !NFZ)" Klmgbl Klgayl Urlgfza- Waf zvuu`rw lmg hviglmjf hi~fm w` vz oy waf fmwirfwflk lw NFZ" Klmgbl fzufjilbby `vr rfu`rwimh `nnijfr" Kr- Izalm Lhrlxlb afbufg vz wigf `~fr ginnijvbwifz lmg klgf `vr zwly im Klmgbl lm fqwrfkfby ubflzvrlobf fqufrifmjf- Waf wikfbyimuvwz hi~fm oy wafk afbufg vz zwly `m wrljd lmg nimiza waf ur`cfjw im wikf-Xf x`vbg lbz` bidf w` walmd `vr Nljvbwy Hvigf" Ur`n- JKL Ulrfza C- Oalww" xa` hvigfg vz xiwaaiz im~lbvlobf imzihawz lo`vw MWNUz rihaw nr`k waf ofhimmimh `n waf ur`cfjw-Waf ur`cfjw x`vbg m`w al~f offm lz zvjjfzznvb alg iw m`w offm n`r waf imn`rklwi~f gizjvzzi`mzxiwa ~lri`vz urljwiwi`mfrz lmg nifbgx`rdfrz walw xf alg im waf ~lri`vz nifbg ~iziwz g`mf gvrimhwaf j`vrzf `n waf ur`cfjw- @vr imwfrljwi`mz xiwa mvkfr`vz n`rfzw gfulrwkfmw `nnijilbz" ~ibblhfrzlmg wrlgfrz lbz` afbufg vz vmgfrzwlmg waf kimvwf mvlmjfz lzz`jilwfg xiwa waf MWNU wrlgf lmgwaf rfu`rw x`vbg of imj`kubfwf xiwa`vw ljdm`xbfghimh wafir j`mwriovwi`m w` iw-Lmzavklm Hvuwl !u:5557)Vwzl~ Kizarl !u:556:)
i
 
FQFJVWI^F ZVKKL_YWiwbf3
Zwvgy `n MWNU" iwz n`rxlrg lmg oljdxlrg bimdlhfz lmg zuljfz n`r imwfr~fmwi`m im waf~ibblhfz `n Dlmal Mlwi`mlb Ulrd" Klmgbl" K-U-
@rhlmislwi`m3
N`vmglwi`m n`r Fj`b`hijlb Zfjvriwy !NFZ)
_fu`rwimh @nnijfr3
Kr- Izalm Lhrlxlb
Nljvbwy Hvigf3
Ur`n- JKL Ulrfza C- Oalww
Zwvgfmwz’ Mlkf
3 Lmzavklm Hvuwl !:5557)" Vwzl~ Kizarl !:556:)
@ocfjwi~fz
3 !<) W` vmgfrzwlmg waf n`rxlrg lmg oljdxlrg bimdlhfz `n klc`r MWNUz n`vmg im waf ur`cfjw lrfl lmg igfmwiny zuljfz n`r imwfr~fmwi`m n`r ofwwfr urijf rflbislwi`m w` waf j`kkvmiwy!uf`ubf im~`b~fg)-!?) W` vmgfrzwlmg waf gfklmg lmg zvuuby ulwwfrmz `n nvfb x``g" iwz z`vrjfz lmg nbvjwvlwi`mz im urijfz gvrimh ginnfrfmw zflz`mz im wx` jbvzwfrz `n Klmgbl-
Zj`uf `n waf Zwvgy3
Waf zwvgy xlz j`mgvjwfg im warff ginnfrfmw ur`cfjw jbvzwfrz `n Klmgblgizwrijw i-f- K`jal" Oijjaiyl lmg Mixlz-
Kfwa`g`b`hy3
N`r MWNU" waf zwvgy xlz g`mf war`vha imn`rklb imwfr~ifxz xiwa j`bbfjw`rz lmgwrlgfrz im
 Klmgiz
- ^lri`vz imzwiwvwi`mz lbrflgy x`rdimh im waiz lrfl xfrf lbz` ~iziwfg lmg l b`w`n zfj`mglry rfzflrja xlz g`mf w` fqub`rf u`zzioibiwifz n`r imwfr~fmwi`m-N`r nvfb x``g zwvgy" waf nvfb x``g luur`lja r`lgz xfrf wrljdfg lmg imn`rklb gizjvzzi`mz xiwa~ibblhfrz !zfbbfrz) lmg rfzwlvrlmw"
galol
lmg wfl zwlbb `xmfrz !ovyfrz) xfrf j`mgvjwfg-
Nimgimhz3
Iw xlz n`vmg walw waf gizwriovwi`m `n MWNUz iz |viwf ~lrifg ljr`zz waf warff jbvzwfrz-Wa`vha
Jald`gl
iz |viwf lovmglmw im waf fmwirf rfhi`m"
 Klavl
iz k`zwby n`vmg im Mixlz lmgK`jal lmg
H`mg 
wrffz !Zlbli lmg Gallxl) lrf `mby n`vmg im K`jal- N`rklwi`m `n ZAHz lzkijr`fmwfrurizfz n`r waf j`bbfjwi`m" u``bimh lmg zw`rlhf `n 
 Klavl
iz ur`u`zfg- Ur`ufr wrlimimhlmg nimlmjilb lzzizwlmjf x`vbg rfgvjf gizwrfzz zlbfz `n 
 Klavl
lmg afbu kfkofrz flrm ofwwfr rfwvrmz- U`wfmwilb n`r Blj jvbwi~lwi`m `m
 Ulblza
wrffz fqizwz im Mixlz lmg Oijajaiyl- L hr`vu `n nlrkfrz `xmimh lr`vmg <55
 Ulblza
wrffz jlm of wlrhfwfg lmg `m ‚ nifbg wrlimimh ur`~igfg w`wafk n`r Blj jvbwi~lwi`m-
 Ulblza
wrffz jlm lbz` of wldfm `m bflzf nr`k waf CNK j`kkiwwffz `r waf N`rfzw Gfulrwkfmw-
Jair`mci
j`bbfjwi`m alz rfgvjfg grlzwijlbby `~fr waf yflrz lmg iz m`xg`mf `mby im waf Mixlz lrfl- Xibg A`mfy xlz j`bbfjwfg im Oijajaiyl lmg K`jal wibb z`kfyflrz lh` ovw iz m`x n`vmg im ~fry zklbb |vlmwiwifz- Waf wriolbz !Olihalz lmg H`mgz) zwibbn`bb`x waf wrlgiwi`mlb zyzwfkz n`r j`bbfjwimh" xfihaimh" ur`jfzzimh lmg zw`rimh MWNUz lmg `~fr waf yflrz" wafrf alz offm l zwflgy gfjbimf im |vlmwiwifz j`bbfjwfg gvf w` vmzvzwlimlobf alr~fzwimh urljwijfz lmg bljd `n lxlrfmfzz- Waf b`x |vlmwiwifz lmg/ `r j`kubfq wfjam`b`hy al~f rfzwrijwfgwaf u`zzioibiwy `n imwfr~fmwi`m im lbk`zw lbb MWNUz w` waf u``bimh `r hrlgimh lmg z`rwimh zwlhf-Im nvfb x``g zwvgy" iw xlz n`vmg walw blrhf |vlmwiwifz `n nvfb x``g lmg jalrj`lb lrf j`mzvkfgim
galolz
" wfl zwlbbz" a`vzfa`bgz" zja``bz fwj- n`r j``dimh lmg aflwimh uvru`zfz fzufjilbby imOijajaiyl- Im K`jal" nvfb x``g iz vzfg im zklbbfr |vlmwiwifz oy rfz`rwz n`r aflwimh uvru`zfzlmg oy l nfx
galolz
n`r j``dimh- Waf urijfz lmg j`mzvkuwi`m `n nvfb x``g ~lrifz ljj`rgimh w`waf zflz`mz- Waf j`mzvkuwi`m imjrflzfz im nfzwi~f zflz`m !@jw+M`~ lmg Klr+Lur) lmg waf urijfz h` vu gvrimh ximwfrz lmg rlimy zflz`m xafm nlrkfrz rfklim ovzy xiwa lhrijvbwvrlbljwi~iwifz lmg gry x``g iz alrg w` nimg im waf n`rfzwz fzufjilbby gvrimh waf rlimy zflz`m-
J`mjbvzi`m3
Flja MWNU alz iwz `xm vmi|vf zfw `n j`bbfjwi`m lmg ur`jfzzimh izzvfz walw mffg w` of lggrfzzfg n`r lm imwfr~fmwi`m im MWNUz w` of zvjjfzznvb- MWNUz ubly l jriwijlb r`bf im wafbi~fz `n wriolbz lz iw ur`~igfz wafk xiwa lm iku`rwlmw z`vrjf `n imj`kf im waf gry k`mwaz xafmwafy g`m’w al~f lmy `wafr z`vrjf- Zklbb zjlbf imwfr~fmwi`mz bidf fzwlobizaimh kijr`fmwfrurizfzlrf bidfby w` of k`rf zvjjfzznvb- _fhfmfrlwi`m ur`hrlkkfz mffg w` h` almg ‚ im ‚ almg xiwawaf ur`gvjw imwfr~fmwi`m im `rgfr w` ikur`~f waf |vlmwiwy `n MWNUz j`bbfjwfg lmg w` kldfwfjam`b`hijlb imwfr~fmwi`mz nflziobf `m l blrhfr zjlbf-
ii

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Claudia Foedde liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->