Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
خريف الغضب

خريف الغضب

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by sa3paleasmscribd

More info:

Published by: sa3paleasmscribd on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

 
 
دﺮﻔﺘﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ةرﺪﻘﻟا
 
نﺎﺴﻧﻷا
 
ﻰﻄﻋأ
 
ىﺬﻟا
 
ﻢﺴﺑ
 
ﺪﻴﻌﺑ
 
ﺪﺣ
 
ﻰﻟا
 
ﻪﺑﺎﺸﺘﻟا
 
ﻰﻓ
 
برﺎﻘﺗ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
ﻰﻓ
. 
ﺪﻌﺑ
 
ﺎﻣأ
: 
ﺔﻠﺴﻠﺳ
 
ﺁﺮﻴﺧأ
 
جﺮﺨﺗ
 
نأ
 
ﺎﻨﻓﺮﺸﻳ
 
ﻪﻧﺎﻓ
" 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
 
نارﺪﺟ
" 
ﺔﻴﻓﺎﻘﺛ
 
ﺔﻠﺴﻠﺴآ
 
،
 
ﺔﻴﺗﻮﺒﻜﻨﻌﻟا
 
ﺔﻜﺒﺸﻟا
 
ءاﺮﺛأ
 
ﻮه
 
لوﻷا
 
ﺎﻬﻓﺪه
 
ﺁﺮﻴﺧاو
 
ﻻوأ
 
ةءاﺮﻘﻟا
 
ﻖﺤﺘﺴﺗ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺔﻤﻴﻘﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟﺎﺑ
. 
فﺬه
 
ﺲﻴﻟو
 
ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا
 
ﻩﺬه
 
ىﺮﺧﻻا
 
ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻪﻌﻀﻨﻟ
 
ﻦﻴﻤﻴﻟﺎﺑ
 
نﺎﻜﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﻞﻘﻧ
 
ﻮه
 
لﺎﻤﺸﻟﺎﺑ
. 
ﻰﻘﻴﻘﺤﻟا
 
فﺪﻬﻟا
 
ﺎﻤﻧاو
 
،
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﻗرﻮﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﻞﻘﻧ
 
ﻮه
 
ﻰﻓ
 
ةءاﺮﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
بﺎﺒﺸﻟا
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟأ
 
ﺐﺘآ
 
ﻰﻟا
 
تﺎﺒﺘﻜﻤﻟا
 
ىﻮﻨﻌﻣ
 
ﻰﺘﺣوأ
 
ىدﺎﻣ
 
ﺪﻬﺟ
 
ىأ
 
ﻞﻤﺤﺗ
 
نوﺪﺑو
 
ﺮﺴﻳو
 
ﺔﻟﻮﻬﺳ
. 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻴﻤﺋﺎﻘﻟا
 
ﺰآﺮﻳو
 
بﺎﺒﺸﻟا
 
ﻢﻬﺗ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا
 
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻀﻓﻷا
 
ءﺎﻘﺘﻧأ
 
ﺔﻴﻀﻗ
 
نأ
 
،
 
ﺎﻧﺎﻴﺣأ
 
ﺐﻴﺼﻧ
 
ﺎﻨﻠﻌﺠﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﺔﻣﺪﺧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻓ
 
ﻞﻤﻌﻧ
 
ﺎﻨﻧا
 
ﺚﻴﺣ
 
ﺁﺮﻴﺜآ
 
ﺂﻄﺨﻧو
 
تﺎهﺎﺠﺗأ
 
ةدﺪﻋ
"
ﻟ
 
ةءاﺮﻘﻠﻟ
 
ﺔﻘﺋﻻ
 
ةدﺎﻣ
 
ﺮﻴﻓﻮﺗ
 
بﺎﺒﺸ
 
،
 
ﻊﻴﺠﺸﺗ
 
ﺢﻟﺎﺼﻣ
 
ﻊﻣ
 
ضرﺎﻌﺘﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ
 
ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟأ
 
ﻰﻟا
 
ﺔﻴﻗرﻮﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﻞﻳﻮﺤﺗ
 
ﺮﺸﻨﻟا
 
رود
 
،
 
ﺔﻤﺟﺮﺘﻟا
 
ﺔﻴﻠﻤﻋ
 
ﻊﻴﺠﺸﺗ
 
،
 
ﺔﻤﺟﺮﺘﻤﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﺮﺸﻧ
 
ﺎﻣ
 
ﺂﻋﻮﻧ
 
ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟاو
. " 
ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻓ
 
رﺪﺻ
 
ﺔﺣاﺮﺼﻟاو
 
،
 
ﺎﻧأو
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺮﺨﺘﻔﻧ
 
ﺐﺘآ
 
ةدﺪﻋ
 
ﺎهﺮﺸﻧ
 
ﻞﻀﻓ
 
بﺎﺤﺻأ
 
ﺎﻨﻠﻌﺟ
 
نﺄﺑ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻗ
 
ﷲا
 
،ﺎﻨهو
 
ﺾﻌﺑ
 
ك
 
كارﺪﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻜﻤﺘﻧ
 
ﻢﻟو
 
ﺎهﺮﻳﻮﺼﺗ
 
ﻰﻓ
 
ءﺎﻄﺧأ
 
ثﺪﺣ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺐﺘﻜﻟا
 
ﺮﻳﻮﺼﺘﻟا
 
ﺔﻘﻳﺮﻃ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا
 
ءﺎﻄﺧﻻا
 
،
 
ﺖﻠﺸﻓ
 
ىﺬﻟا
 
ﺮﺧﻻا
 
ﺾﻌﺒﻟاو
 
ﻢهﺪﺣأ
 
نﺎآ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﻪﻌﻣ
 
ﻢﺠﺤﻟا
 
ﺮﻴﻐﺼﺗ
 
قﺮﻃ
 
ﻊﻴﻤﺟ١٤٠
 
ﺎﺠﻴﻣ
 
رﻮﺼﻨﻣ
 
ﺲﻴﻧﻷ
 
ﺮﺧﻻاو
 
ﺮﻳﻮﺑ
 
لرﺎﻜﻟ
 
ﻦﻴﺑﺎﺘآ
 
ﺎﻤهو
 
،
 
نا
 
ﺎﻨﻔﺸﺘآا
 
ﺪﻗو
 
بﺎﺘآ
"
ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا
 
ﺺﺼﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
رﺎﺘﺨﻤﻟا
"
ﺔﺒﺘﻜﻣ
 
ﺎﻨﺘﻘﺒﺳ
 
ﺪﻗ
 
ﻩﺮﺸﻨﺑ
 
ﺔﻳرﺪﻨﻜﺳﻷا
. 
ﻨﻧأ
 
ﻻا
 
نﺎﺑ
 
ﻦﻣﺆﻧ
 
ﺎ
" 
حﺎﺠﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
ﻢﻠﻌﻳ
 
ﻞﺸﻔﻟا
. " 
ﻦﺤﻧو
 
ﻰﻓ
 
ءﺎﻄﺧﻻا
 
ﻩﺬه
 
ﺐﻨﺠﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﷲا
 
ءﺎﺷ
 
نا
 
مﺰﻌﻟا
 
ﻦﻳﺪﻗﺎﻋ
 
ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا
. ! 
ﻢﻜﺑ
 
ﺎﻨآﺎﻜﺘﺣﺄﺑ
 
ﺎﻨﻋوﺮﺸﻣ
 
ﻦﻳرﻮﻄﻣ
 
،
 
ﻦﻴﻟوﺎﺤﻣو
 
بﺎﺒﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻀﻳﺮﻌﻟا
 
ﺔﻬﺒﺠﻟا
 
تﺎﺒﻏر
 
ﺔﻴﺒﻠﺗ
. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->