Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CARINSKA TARIFA BIH 2011

CARINSKA TARIFA BIH 2011

Ratings: (0)|Views: 700 |Likes:
Published by Edin Divović
CARINSKA TARIFA BIH 2011
CARINSKA TARIFA BIH 2011

More info:

Published by: Edin Divović on Mar 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
CT BIH 2011.bosanski jezik
CARINSKA TARIFA BIH
 
DIO I
UVODNE ODREDBE
 
ODJELJAK IOP
A PRAVILAA. Op
a pravila za primjenu BH nomenklature
Prilikom razvrstavanja roba u Carinsku tarifu Bosne i Hercegovine treba se rukovoditi slijede
im principima:1. Nazivi odjeljaka, glava i podglava dati su samo radi lakšeg snalaženja pri razvrstavanju; sa pravnog gledištarazvrstavanje se utvr
uje prema nazivima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovaraju
e odjeljke i glave, a poduvjetom da takvim nazivima i napomenama nije druk
ije precizirano, te prema slijede
im pravilima.2. (a) Svako pozivanje u nazivu tarifnog broja na neki proizvod smatra se da obuhvata i taj proizvod nekompletanili nedovršen pod uvjetom da prilikom carinjenja ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda.Tako
er
e se smatrati da tarifni broj obuhva
a taj proizvod kompletan ili dovršen (ili proizvod koji serazvrstava kao kompletan ili dovršen primjenom ovog pravila), ako se carini nesastavljen ili u rastavljenomstanju.(b) Svako pozivanje u nazivu tarifnog broja na neki materijal ili tvar smatra se da obuhvata i mješavine ilikombinacije tog materijala ili tvari s drugim materijalima ili tvarima. Svako pozivanje na robu na
injenu ododre
enog materijala ili tvari smatra se da obuhvata robu koja se u potpunostii ili djelimi
no sastoji od takvogmaterijala ili tvari. Razvrstavanje roba koje se sastoje od više od jednog materijala ili tvari vrši se premaprincipima pravila 3.3. Robe koje bi se primjenom pravila 2 (b) ili iz drugih razloga na prvi pogled mogle razvrstati pod dva ili više tarifnihbrojeva, razvrstavaju se na slijede
i na
in:(a) tarifni broj koji daje najdetaljniji opis ima prednost u odnosu na tarfine brojeve s uop
enim opisom. Me
utim,kada se nazivi dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na dio materijala ili tvari sadržanih u miješanim ilisastavljenim proizvodima ili samo na dio komponenti u setu pripremljenih za maloprodaju, naimenovanja tihtarifnih brojeva smatrat
e se podjednako konkretnim u smislu tih roba,
ak iako jedan od njih dajekompletniji ili precizniji opis robe;(b) mješavine, odnosno sastavljene robe koje se sastoje od razli
itih materijala ili su izra
ene od razli
itihkomponenti, kao i robe koje su pripremljene u setovima za maloprodaju, a koje se ne mogu svrstatiprimjenom pravila 3 (a), razvrstavaju se kao da se sastoje od materijala ili komponenti koja im daje bitankarakter, ukoliko se ovaj kriterijum može primjeniti;(c) kada se robe ne mogu razvrstati primjenom pravila 3 (a) ili (b), razvrstavaju se pod posljednji u redu od onihtarifnih brojeva koje zbog važnosti treba podjednako uzeti u obzir.4. Robe koje se ne mogu razvrstati u skladu s gore pomenutim pravilima, razvrstatavaju se pod tarifni broj kojiodgovara robi kojoj najviše nalikuju.5. Uz gore pomenute odredbe, slijede
a pravila se primjenjuju na slijede
e proizvode:(a) futrole za fotografske aparate, muzi
ke instrumente, puške i pištolje, kutije za pribor za crtanje, kutije za ogrlicei sli
ne spremnike, specijalno oblikovane ili podešene za odre
eni proizvod ili set proizvoda, podesni zadugotrajnu upotrebu i isporu
eni sa proizvodima za koje su namijenjeni, razvrstavaju se s tim proizvodimapod uvjetom da se obi
no prodaju sa tim proizvodima. Ovo pravilo se me
utim ne primjenjuje na spremnikekoji cjelini daju bitn karakter;(b) prema odredbama pravila 5 (a), materijali za pakovanje i spremnici za pakovanje koji se isporu
uju saproizvodima u njima, razvrstavaju se zajedno s tim proizvodima ukoliko se obi
no koriste za pakovanjetakve robe. Me
utim, ova odredba nije obavezuju
a kada je o
igledno da su takvi materijali za pakovanje ilispremnici za pakovanje podesni za višekratnu upotrebu.6. Sa pravnog aspekta, razvrstavanje roba u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja vrši se prema nazivimatih tarifnih podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i “mutatis mutandis” prema prethodnimpravilima, podrazumijevaju
i da se uporedba tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raš
lanjivanja. Usmislu ovog pravila primjenjuju se i napomene uz odjeljake i glave, izuzev ukoliko to nije druk
ije precizirano.
B. Op
a pravila za carine
1. Carinske dažbine koje se primjenjuju na uvozne robe koje vode porijeklo iz zemalja ili grupe zemalja s kojima jeBiH zaklju
ila sporazume koji sadržavaju klauzulu najve
eg povlaštenja, ili koje tu klauzulu primjenjuju na robekoje vode porijeklo iz BiH, su one stope koje su navedene u koloni 4. popis carinskih dažbina. Ako iz kontekstane proizilazi druk
ije, ove carinske stope se primjenjuju i na ostale robe koje se uvoze iz tre
ih zemalja.Carinske stope koje su navedene u koloni 4. primjenjuju se od 1. januara 2011. godine.2. Ta
ka 1. se ne primjenjuje kada su posebne autonomne carinske dažbine propisane za odre
ene robe koje vodeporijeklo iz odre
enih zemalja ili kada se preferencijalne carinske stope mogu primjenjivati u saglasnosti ssporazumima koje je BiH zaklju
ila s odre
enim zemljama ili grupama zemalja.3. Ta
ke 1. i 2. ne sprje
avaju carinske organe da primjene carinske dažbine koje su razli
ite od carinskih dažbinaiz Carinske tarife BiH kada je primjena takvih carinskih dažbina propisana zakonima Bosne i Hercegovine.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
GlaFna liked this
mirna_lana2012 liked this
hyperion8 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->