Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
180Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obradne tehnologije

Obradne tehnologije

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 23,937|Likes:
Published by darened

More info:

Published by: darened on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2014

pdf

text

original

 
Univerzitet u Novom SaduFAKULTET TEHNI
Č
KIH NAUKAOdsek za industrijsko inženjerstvo i menadžmentPredavanja iz predmeta:
OBRADNE TEHNOLOGIJE
- Radni materijal -Pripremio:dr NIKOLA RADAKOVI
Ć
 Novi Sad, 2002. godine
 
Obradne tehnologije
1
1. UVOD
Izu
č
avanja u okviru ovog predmeta
ć
e se odnositi na procese obrade, odnosno proceseizrade pojedina
č
nih predmeta, prvenstveno metalnih. U uvodnom delu koji sledi, data suosnovna objašnjenja u vezi sa projektovanjem tehnoloških postupaka izrade predmeta.
1.1 Osnovni pojmovi
Proces izrade nekog predmeta se sastoji iz delova procesa koji se nazivaju operacijama. Pod
operacijom
se podrazumeva zaokruženi deo procesa na predmetu koji se obavlja na jednomradnom mestu, od strane jednog ili više izvršilaca i pomo
ć
u sredstava rada postavljenih naradnom mestu.Pod
sredstvima rada
podrazumevaju se sva sredstva postavljena na radnom mestu kojasluže za izvo
đ
enje odre
đ
ene operacije:
tehnološki sistem
, koji prihvata predmet i ostala sredstva rada i omogu
ć
avaneophodna kretanja u toku operacije; sastoji se (slika 1.1) iz:
osnovne radne jedinice (mašine ili ure
đ
aja), koja ostvaruje potrebna kretanja inosi ostale elemente,
upravlja
č
kih komponenti, kojima se naredbe od strane izvršioca ili ra
č
unara zaizvršenje pojedinih radnji prenose na izvršne organe osnovne radne jedinice,
ure
đ
aja za ulaganje i odlaganje, koji vrše dovo
đ
enje predmeta ili alata u položaj za stezanje na osnovnoj radnoj jedinici i odvo
đ
enje sa osnovne radne jedinice,
alati
, koji se koriste za izvo
đ
enje zahvata na predmetu u okviru operacije,
pribori,
koji se koriste za pozicioniranje i stezanje predmeta i alata na osnovnuradnu jedinicu.
Slika 1.1 Osnovni elementi tehnološkog sistema
Osnovni delovi operacije su zahvati.
Zahvat
predstavlja svaki zaokruženi poseban prosti proces unutar operacije. Zahvati se dele na:
osnovne zahvate
, koji predstavljaju delove operacije neposredno vezane za promenu oblika ili stanja predmeta, pri radu sa jednim alatom (ili blokom alata) i pri odre
đ
enom režimu rada;
pomo
ć
ne zahvate
, koji predstavljaju delove operacije koji nisu neposredno vezaniza promenu oblika ili stanja predmeta, ali su neophodni za izvršenje operacije; u
 
Obradne tehnologije
2
ove zahvate spadaju: ulaganje i odlaganje predmeta ili alata, pomeranje predmetaili alata u toku operacije itd.Zahvati se dalje mogu raš
č
laniti na
pokrete
, kao najmanje delove procesa koji imaju svojulogi
č
nu celinu i vreme trajanja.
1.2 Dokumentacija za proizvodnju
Osnova za realizaciju procesa izrade predmeta su dve vrste dokumentacije:
konstrukciona dokumentacija
za predmet,
č
ija je uloga da u potpunosti definiše(opiše) sam predmet i
tehnološka dokumentacija
za predmet,
č
ija je uloga da u potpunosti definišena
č
in izrade predmeta.Izrada konstrukcione i tehnološke dokumentacije se svrstava u poslove koji se obavljaju uokviru pripreme procesa proizvodnje pre neposredne proizvodnje, kako je prikazano na slici1.2. Izrada konstrukcione i tehnološke dokumentacije pripada poslovima projektovanja irazvoja. Neki novi proizvod je razvijen (osvojen) tek kada je izra
đ
ena konstrukciona itehnološka dokumentacija za ceo proizvod i pojedina
č
ne predmete koji ulaze u proizvod.
Slika 1.2 Priprema proizvodnje
Konstrukciona dokumentacija se izra
đ
uje u organizacionom delu preduze
ć
a koji se naj
č
ć
ezove konstrukciona priprema ili konstrukcioni biro. Konstrukciona dokumentacija mora da bude takva da zadovolji zahteve koji su postavljeni za predmet. Za procese obrade kaokonstrukciona dokumentacija za predmet koristi se tzv. radioni
č
ki srtež. Radioni
č
ki crtežmora u potpunosti da definiše predmet:
oblik predmeta, preko jedne ili više projekcija i eventualnih preseka, pogleda idetalja,
mere za sve površine na predmetu (uklju
č
uju
ć
i i ta
č
nost mera),
zahteve u pogledu kvaliteta obra
đ
enih površina,
materijal koji se koristi za predmet,
 posebne zahteve (u pogledu termi
č
ke obrade, površinske zaštite itd.).Primer jednog radioni
č
kog crteža dat je na slici 1.3.

Activity (180)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Jelena Janković Ex Matović liked this
zoranteic liked this
Dejan Samardzija liked this
prevrtljivac liked this
sekula91 liked this
bajkopi liked this
Adnan Đozo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->