Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
43Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologie_educationala

Psihologie_educationala

Ratings: (0)|Views: 3,171|Likes:
Published by Savu Adela

More info:

Published by: Savu Adela on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
1
PSIHOLOGIA EDUCA
IONAL
Ă
 
Ş
I PSIHOLOGIADEZVOLT
Ă
RII
1.1.
 
Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:
Nume: Lect. univ. dr. Mih ViorelBirou: Birou 6, sediul Fac. de Psihologie
ş
i
Ş
tiin
ele Educa
iei, str. Republicii 37Telefon: 0264-590967Fax: 0264-590967E-mail:viorelmih@psychology.ro Consulta
ii: Miercuri, 12-14
Date de identificare curs
ş
i contact tutori:
Numele cursului -
 Psihologia educa
  
ional 
ă
 
 ş
ielemente de psihologia dezvolt
ă
 rii
 Codul cursului –
PED 1207
 Anul, Semestrul – anul I, sem. 1ITipul cursului - ObligatoriuPagina web a cursului-Tutori -
1.2. Condi
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
e prerechizite
Înscrierea la acest curs este condi
ionat
ă
de parcurgerea
ş
i promovarea disciplinei
Psihologie general
ă 
 
 ş
i a Personalit 
ă 
ii
. De asemenea cuno
ş
tin
ele dobândite prin aprofundareadisciplinei
Psihologia dezvolt 
ă 
rii
spore
ş
te considerabil accesibilitatea temelor pe care vi lepropunem. În totalitatea lor, aceste prerechizite vor fi foarte utile în rezolvarea lucr
ă
rilor deevaluare ce încheie fiecare modul
ş
i, respectiv în promovarea examenului de evaluare final
ă
.
1.3.
 
Descrierea cursului
 Cursul de Psihologia educa
ional
ă
 
ş
i Psihologia dezvolt
ă
rii face parte din pachetul dediscipline fundamentale ale modulului Pedagogic, din cadrul Departamentului de Preg
ă
tire aProfesorilor a Universit
ă
ii „Babe
ş
-Bolyai” din Cluj-Napoca. Disciplina sintetizeaz
ă
date dincursurile de Psihologie general
ă
, Psihologia dezvolt
ă
rii,
ş
i le aplic
ă
în procesul educa
ionalprecum
ş
i în domeniul asist
ă
rii copiilor, tinerilor, familiilor, persoanelor de orice vârst
ă
cuprinse într-o form
ă
de înv
ăă
mânt.
Psihologia educa
ional
ă
realizeaz
ă
o integrare a cuno
ş
tin
elor debaz
ă
din domeniul psihologiei, al educa
iei
ş
i a dezvolt
ă
rii, având ca scop formarea viitoarelorcadre didactice din perspectiva modelului scientist-practitioner (cercet
ă
tor ce aplic
ă
permanentrezultatele în practic
ă
). Structura cursului reflect
ă
aceast
ă
orientare facilitând familiarizareastuden
ilor cu principalele teorii psihologice din domeniul educa
ional, cu accent asupra unordimensiuni aplicative, precum
ş
i dezvoltarea gândirii critice
ş
i a capacit
ă
ii studentului de asintetiza datele bibliografice sub forma unor referate
ş
i de a le aplica prin elaborarea unorproiecte. Parcurgând aceast
ă
disciplin
ă
studen
ii vor con
ş
tientiza c
ă
cea mai bun
ă
în
elegere a înv
ăă
rii
ş
i a pred
ă
rii implic
ă
analiza
ş
i integrarea mai multor modele teoretice. Dintrenumeroasele teorii asupra înv
ăă
rii în cursul de fa
ă
v
ă
vom supune aten
iei doar pe acelea care aureu
ş
it s
ă
se impun
ă
în comunitatea
ş
tiin
ific
ă
 
ş
i s
ă
ofere conceptualiz
ă
ri utile tuturorsubdomeniilor aplicative ale psihologiei.
1.4.
 
Organizarea temelor în cadrul cursuluiCursul este organizat în 4 module.
 
2
 Modulul 1
delimiteaz
ă
domeniul
ş
i obiectivele psihologiei educa
ionale. Se realizeaz
ă
o trecere înrevist
ă
a principalelor paradigme ale psihologiei educa
ionale; paradigmele analizate sunt:behaviorismul, cognitivismul
ş
i paradigma constructivist
ă
..
 Modulul 2
este dedicat descrierii
ş
i analizei principalelor teorii ale înv
ăă
rii
ş
i ale aplica
iiloreduca
ionale ale acestora. Prima parte a modulului vizeaz
ă
trecerea în revist
ă
a teoriilor generaleale înv
ăă
rii, cu prec
ă
dere a celei behavioriste, cognitive
ş
i socio-constructiviste. A doua parte aacestui modul detaliaz
ă
modelele specifice ale înv
ăă
rii, cu accent pe citit
ş
i scris.
 Modulul 3
define
ş
te
ş
i opera
ionalizeaz
ă
conceptele de management al clasei, precum şi uneleconcepte conexe (analiză funcională, programe de administrarea a întăririlor, programe deaccelerare /decelerare a comportamentului, etc.).
 Modulul 4
abordeaz
ă
diversitatea în cadrul
ş
colii pe dou
ă
coordonate majore: individualizareaactivit
ă
ilor
ş
colare în func
ie de câteva domenii de diversitate
ş
i abordarea elevilor cu nevoispeciale în procesul educativ.
 Modulul 5
abordeaz
ă
dezvoltarea copilului
ş
i adolescentului din punct de vedere fizic, emo
ional
ş
i cognitiv.
1.5. Formatul
ş
i tipul activit
ă
ilor implicate de curs
A
ş
a cum am men
ionat mai sus prezentul suport de curs este structurat pe cinci module,care abordeaz
ă
aspecte centrale ale psihologiei educa
ionale
ş
i a dezvolt
ă
rii. Parcurgereaacestora va presupune atât întâlniri fa
ă
în fa
ă
(consulta
ii), cât
ş
i munc
ă
individual
ă
.Consulta
iile, pentru care prezen
a este facultativ
ă
, reprezint
ă
un sprijin direct acordatdumneavoastr
ă
din partea titularului
ş
i a tutorilor. Pe durata acestora vom recurge la prezent
ă
ricontrase a informa
iilor nucleare aferente fiec
ă
rui modul dar mai cu seama v
ă
vom oferi,folosind mijloace auditive
ş
i vizuale explica
ii alternative, r
ă
spunsuri directe la întreb
ă
rile pecare ni le ve
i adresa. În ceea ce prive
ş
te activitatea individual
ă
, aceasta o ve
i gestionadumneavoastr
ă
 
ş
i se va concretiza în parcurgerea tuturor materialelor bibliografice obligatorii,rezolvarea lucr
ă
rilor de verificare si a proiectului de semestru. Reperele de timp si implicitperioadele in care veti rezolva fiecare activitate (lucr
ă
ri de verificare, proiect etc.) suntmonitorizate de catre noi prin intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de notare sirespectiv ponderea acestor activit
ă
i obligatorii, în nota finala va sunt precizate în sec
iuneapolitica de evaluare
ş
i notare.Pe scurt, având în vedere particularit
ă
ile înv
ăă
mântului la distan
ă
dar
ş
i reglement
ă
rileinterne ale CFCID al UBB parcurgerea
ş
i promovarea acestei discipline presupune antrenareastuden
ilor în urm
ă
toarele tipuri de activit
ă
i:a.
 
consulta
ii – pe parcursul semestrului vor fi organizate dou
ă
întâlniri de consulta
ii fa
ă
înfa
ă
; prezen
a la aceste întâlniri este facultativ
ă
;b.
 
realizarea unui proiect de semestru cu o tem
ă
anun
at
ă
cu cel pu
in 30 de zile înainteadatei de depunere a acesteia.
1.6. Materiale bibliografice obligatorii
 
3In suportul de curs, la finalul fiec
ă
rui modul sunt precizate atât referin
ele bibliograficeobligatorii, cât
ş
i cele facultative. Sursele bibliografice au fost astfel stabilite încât s
ă
ofereposibilitatea adâncirii nivelului de analiz
ă
si, implicit, comprehensiunea fiec
ă
rei teorii.
1.7. Materiale
ş
i instrumente necesare pentru curs
Optimizarea secven
elor de formare reclama accesul studentilor la urmatoarele resurse:- calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date si resursele electronicesuplimentare dar
ş
i pentru a putea participa la secventele de formare interactiv
ă
on line)- imprimant
ă
(pentru tiparirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Central
ă
„Lucian Blaga”)- acces la echipamente de fotocopiere
1.8. Calendar al cursului
Pe parcursul semestrului II, în care se studiaza disciplina de fa
ă
, sunt programate 2 întâlniri fa
ă
în fa
ă
(consulta
ii) cu to
i studen
ii; ele sunt destinate solutionarii, nemediate, aoricaror nelamuriri de continut sau a celor privind sarcinile individuale. Pentru prima întâlnirese recomand
ă
lectura atent
ă
a primelor trei module; la cea de a doua se discuta ultimele douamodule si se realizeaza o secventa recapitulativa pentru pregatirea examenului final. Deasemenea in cadrul celor doua intalniri studenti au posibilitatea de solicita titularului si/saututorilor sprijin pentru rezolvarea anumitor lucrari de verificare sau a proiectului de semestru,in cazul in care nu au reusit singuri. Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor douaintalniri studen
ii sunt aten
iona
i asupra necesit
ă
ii supliment
ă
rii lecturii din suportul de curscu parcurgerea obligatorie a cel putin a uneia dintre sursele bibliografice de referinta.
1.9. Politica de evaluare
ş
i notare
Evaluarea finala se va realiza pe baz
ă
unui examen scris desf 
ăş
urat in sesiunea de la finelesemestrului V. Nota final
ă
se compune din: a. punctajul ob
inut la acest examen în propor
ie de80% (8 puncte)
ş
i b. evaluarea celor trei lucr
ă
ri de verificare din curs 10% ( 1 punct)
ş
i c.evaluarea referatului de semestru 10% ( 1 punct).Pentru
predarea lucr
ă
rilor
ş
i a referatului
se va respecta termenul de depunere. Oriceabatere de la acestea aduce dup
ă
sine penalizari sau pierderea punctajului corespunzator aceleilucr
ă
ri.Daca studentul considera ca activitatea sa a fost subapreciata de catre evaluator atuncipoate solicita feedback suplimentar prin contactarea titularului prin email.
1.10. Elemente de deontologie academica
Se vor avea în vedere urm
ă
toarele detalii de natur
ă
organizatoric
ă
:- Orice material elaborat de catre studenti pe parcursul activit
ă
ilor va face dovada originalitatii.Studentii ale c
ă
ror lucr
ă
ri se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptati la examinarea finala.- Orice tentativ
ă
de fraud
ă
sau fraud
ă
depistat
ă
va fi sanc
ionat
ă
prin acordrea notei minime sau,in anumite conditii, prin exmatriculare.- Rezultatele finale vor fi puse la dispozi
ia studentilor prin afisaj electronic.- Contesta
iile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afi
ş
area rezultatelor iar solutionarea lor nuva depasi 48 de ore de la momentul depunerii.
1.11. Studen
i cu dizabilit
ă
i:

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dragos Ionut liked this
Emilia Morosan liked this
anca_panait liked this
Ingrid Ing liked this
Voican Lucian liked this
cezarmiruna liked this
Ciui Mariana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->