Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
التنمية المستدامة []

التنمية المستدامة []

Ratings: (0)|Views: 474 |Likes:
Published by alqlob19817298

More info:

Published by: alqlob19817298 on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2012

pdf

text

original

 
ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 
ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا
 
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
 
لﻛﺎﺷﻣﻟا
 
ضﻌﺑ
 
نﺎﯾﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻧﻣﺎﻣﺗھا
 
بﺻﻧأ
 
ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا
 
لوﺻﻔﻟا
 
ﻲﻓﺎﮭﺑﺎﺑﺳأو
 
ﺔﯾﺋﯾﺑﻟا
. 
ﻰﻘﻠﻧ
 
نأ
 
لوﺎﺣﻧ
 
فوﺳ
 
ﮫﯾﻠﯾ
 
ﺎﻣو
 
لﺻﻔﻟا
 
اذھ
 
ﻰﻓو
 
ﺎﻧﺗﺷﯾﻌﻣ
 
قﺋارط
 
ﻲﻓ
 
ﮫﯾﻋارﻧ
 
نأ
 
ﺎﻧﯾﻠﻋ
 
مﺗﺣﺗﯾ
 
ﺎﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ءوﺿﻟا
 
ضﻌﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
نﻵا
 
شﯾﻌﻧ
 
نﯾذﻟا
 
نﺣﻧ
 
ﺎﻧﻟ
 
نﻛﻣﯾ
 
ﻰﺗﺣ
 
ﺎﻧﺳﻔﻧأ
 
رﯾوطﺗو
 
ﺔﯾﻣﻧﺗو
 
ﻊﻣ
 
ﺔﻧزاوﺗﻣو
 
ﺔﺑﯾط
 
ةﺎﯾﺣﺑ
 
ﻊﺗﻣﺗﺳﻧ
 
نأ
 
ﺔﻣدﺎﻘﻟا
 
مﮭﻟﺎﯾﺟأو
 
بﻛوﻛﻟا
 
اذھﺎﻧﺗﺋﯾﺑ
.
 
فرﻌﺗﻧ
 
مﺛ
 
ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا
 
ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا
 
موﮭﻔﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﯾوﺳ
 
ةرظﻧ
 
ﻰﻘﻠﻧ
 
فوﺳ
 
لﺣو
 
ﺔﮭﺑﺎﺟﻣﻟ
 
ﺔﻌﺳاوﻟا
 
ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا
 
ﺔطﺧﻟا
 
ﺔﯾھﺎﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﺿﯾأ
 
ﺎﯾوﺳنﯾﻘﺑﺎﺳﻟا
 
نﯾﻠﺻﻔﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﮭﯾﻟإ
 
ﺎﻧﺣﻣﻟا
 
ﻲﺗﻟا
 
تﻼﻛﺷﻣﻟا
.
 
 
ةﺮﺷﺎﺒﻣ
 
ﻂﺒﺗﺮﺗ
 
ﺔﺌﯿﺒﻟا
 
نأ
 
ﻰﻟإ
 
ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا
 
ﻚﻟذ
 
رﺎﺷأ
 
ﺪﻘﻟدﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑو
 
سﺎﻨﻟﺎﺑ
.
نﺈﻓ
 
ﻚﻟذ
 
ﻰﻠﻋو
:
 
ىذؤﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻘﯾرطﺑ
 
نوﯾﺣﯾ
 
نأ
 
بﺟﯾ
 
موﯾﻟا
 
سﺎﻧﻟا
 
ًادﻏ
 
سﺎﻧﻟا
.
 
ﮫﻧا
 
اذھ
 
ﻰﻧﻌﯾو
:
 
ﻻ
 
نأ
 
ﺎﻧﯾﻠﻋ
 
دﺑﻻ
 
نﻛﻟ
 
كﺗﺎﯾﺣﺑ
 
ﻊﺗﻣﺗﺳﺗ
 
نأ
 
كﻟ
 
نﻛﻣﯾ
 
نأ
 
ﺎﻧﺋﺎﻧﺑﻷ
 
ﺎﮭﯾﻓ
 
لﯾﺣﺗﺳﯾ
 
ةﺎﯾﺣﻟا
 
لﻌﺟﺑ
 
كﻟذﻟ
 
ﺢﻣﺳﻧمﮭﺗﺎﯾﺣﺑ
 
ﺎﺿﯾأ
 
مھ
 
نوﻌﺗﻣﺗﺳﯾ
.
 
ﻻ
 
نأ
 
ﺎﻌﯾﻣﺟ
 
ﺎﻧﯾﻠﻋو
 
ﻰﻠﻋو
 
كﯾﻠﻋ
 
بﺟاوﻟا
 
نﻣ
 
لﺑﻘﺗﺳﻣو
 
ﺎﻧﻠﺑﻘﺗﺳﻣ
 
ددﺑﺗ
 
ﺔﺟرد
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻧﺗﺋﯾﺑ
 
فﻠﺗﻧنﯾرﺧﻵا
.
 
رارﻣﺗﺳﻻا
 
ﻰﻧﻌﺗ
 
ﺔﻣادﺗﺳﻻاو
 
وﻣﻧﻟا
 
ﻰﻧﻌﺗ
 
ﺔﯾﻣﻧﺗﻟادﺑﻷا
 
ﻰﻟإ
 
كﻟذ
 
ﻲﻓ
.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
majdi_3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->