Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Aturcara

Aturcara

Ratings: (0)|Views: 348|Likes:
Published by kerengga

More info:

Published by: kerengga on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2011

pdf

 
WZOY[ ZFLLKCN GOBPFZKZKOC LF]FL 9EFLOBPOE 89088
 
HZVYGHYH BHALKW
9#70 pfzhcn 1 Pfcjhmzhyhc Pfwfyzh9#:0 pfzhcn 1 Zhelkbhz Dhekb9#:6 pfzhcn 1 Ihghhc Joh9#60 pfzhcn 1 Pfyzhcjkcnhc Wzoy{ Zfllkcn $Pyfphyfj Wzoy{Zfllkcn+7#70 pfzhcn 1 Pfywfjkhhc vczve Kbpyobzv Wzoy{ Zfllkcn7#60 pfzhcn 1 Pfyzhcjkcnhc Kbpyobzv Wzoy{ Zfllkcn:#90 pfzhcn 1 Bhalkw Pfcvzvp! Vghphc Pfcnhghyh Bhalkw! Bhalkw pfc{hbphkhc wkakl:#:0 pfzhcn 1 Ahbvhc ykcnhc6#00 pfzhcn 1 Ifywvyhk
 
AH^HZHCEVHWH EFYAHPfcnfyvwk
1 Fc# Ahlhl ikc Da# Zhki $Nvyv Ifwhy WE Phlocn 89$M+
Chki Pfcnfyvwk
1 Pc# Mhykjhd iz Bodhbfj [vcow $NPE Evykevlvb+Pc# Lkch iz Jollhd $NPE Eo"Evykevlvb+Pc# Ehbhykhd iz Hijvl Bhchp $NPE DFB+
Wfzkhvwhdh
1 Gke Vbk Ehlwob iz Kiyhdkb
Ifcjhdhyk
1 Gke Bhwlkhch iz Dhwkhc
Pfc{flhyhw
1 Pvhc Wkzk Hbkchd iz Dhwwhc
Pfc{hbivz zfzhbv
1 Fcgke Ahlhl ikc Da Zhki $NI+Pvhc Mhykjhd iz Bodhbfj [vcow$NPE8+Pvhc Ehbhykhd iz Hijvl Bhchp$NPE DFB+Pvhc Lkch iz Jolhd$NPE EO+
Pfcnfyvwk Bhalkw/Pfcnhghyh
1 Gke Bhwlkhch iz DhwkhcPvhc Wkzk Hbkchd iz Dhwwhc
Pfcjhmzhyhc Pfwfyzh
1 Fcgke Bodj Chaki ikc KwbhklPvhc Yoqkzh iz Ch~kFcgke Bodj Dhckm ikc DhyocPfcnh~hw wfeolhd
Pfywkhphc Jf~hc 1
Fc# Bodj Phykj ikc WhbkdvcFc# Hij# Bhakj ikc Kiyhdkb[B Zn# Hij# Dhlkb ikc Zn# Bhcwoy Fc# Bodj Mhqlklk ikc Da# Whhyk
 
Ivev Pyonyhb jhc
1 Gke Mfkqhd iz Bodj Qhkc
Lhifl
Fcgke Bodj Ahklhck ikc Bodj Coy Vwzhq Hlmkhc ikc Bhcwoy 
Dkhwhc Jf~hc $Ihgejyop+
1 Pc# Yoqkzh iz Da Ch~kCoydhwlkqh iz Dhwdkb[B Zn Coyjkckf Hqlkch iz# Zn Kwbhkl
Wkhyh{h
1 Fc# Bodj Qhbyk ikc [vwom Fc# Hdbhj Edvywhkyk ikc Kwbhkl
Pfyhehb Pfykwzk~h
1 Fc# Hdbhj Edvywhkyk ikc Kwbhkl
Pfcahnh Bhwh
1 Fcgke Bodhbhj Ahklhck ikc Bodj Coy 
Ihghhc Joh
1 Vwzhq Hlmkhc ikc Bhcwvy 
HAE Dhjkhd
1 Gke Yhzch Wyk Jf~k iz# Hij# Evjvw
jhc wkakl
Pc# Coydhwlkqh
HAE Bhehchc
1 Pc# Coykqh iz BhbhzPc# Yowchd iz WdhbwvjjkcPfcnh~hw
Pfcnvyvw Pfwfyzh jk jf~hc
1 Fcgke Bhqlk ikc BvwhFcgke Bodj Phykj ikc WhbkdvcPfcnh~hw
Ihghhc Joh
1 Vwzhq Hlmkhc ikc Bhcwvy 
Pfywfbihdhc Pfcvzvp
1 Gke Vbk Ehlwob iz KiyhdkbGke Bhwlkhch iz DhwkhcPvhc Wkzk Hbkchd iz Dhwwhc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->