Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23076, 22.3.2011]

Oslobođenje [broj 23076, 22.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 298 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Vlada FBiH s predstavnicima boraca i invalida
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 22. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.076Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Bud`et danas na Vladi,
u utorak predParlamentom
DANAS PRILOG
Sa 
OSLOBO\ENJEM
na koncer
DALMACIJA iSEVDAH
Iz du{e za du{u...
25.3.2011.
VI[E NA STRANICAMA KULTURE
KUPON
3. strana
Mostar
HDZ-oviotkrilistrategiju
2. strana
Pogo|ena Gadafijevarezidencija
Nastavlja se akcija u Libiji
Reuters
SAD i Francuska tvrde da je cilj za{tita civila,a britanski ministar odbrane da je libijski vo|a
Poginulo najmanje 120 ljudi
18-19. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 22. mart 2011. godine
U @I@I
2
Vije}e EU o Bosni i Hercegovini
Vije}e EUizra`avadubokuzabrinutost {to vlade na svimnivoima u BiH jo{ nisu formirane. Poziva politi~ke ~elnike da se anga`iraju odgovorno i u duhu kom- promisa na {to skorijem formiranju vla- da na svimnivoima, kako bi se rje{avale otvorene, hitne i potrebnereforme i pos- tigli kvalitativni koraci naprijed na putu prema EU, ka`e se u zaklju~cimakoje su prihvatiliministrivanjskihposlovaUni- je na redovitom sastanku u Bruxellesu. EU ponav lja da BiH ima “nedvosmisle- nu“ evropsku perspektivu. Tako|er se isti~e“nedvosmislenaprivr`enostterito- rijalnom integritetu BiH kao suverene i ujedinjene zemlje“. Isti~e se va`nost pobolj{anja i ja~anja u~inkovitogfunkcioniranjadr`ave i insti- tucija, uklju~uju}ii krozpotrebneustavne promjene. Posebno, zemlja}e trebatibi- ti u mogu}nosti da provodi, primjenjuje pravila i zakone EU, ka`e se u zaklju~ci- ma. EU dovr{ava pripreme za slanje oja~anogjedinstvenogpredstavnika EU, “koji}e predvoditi u poticanju BiH u pi- tanjima koja se odnose na EU”. Vije}eostajeodlu~no u podr{ciDejton- skom mirovnom sporazumu i podupire prijedloge visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnupolitiku o mogu}oj upotrebirestriktivnihmjera, ka`e se u za- klju~cima. Visoka predstavnica za vanj- sku i sigurnosnu politiku Catherine As- hton i povjerenik za pro{irenje[tefanFüle jo{su sredinompro{legodinepripremi- li “non-paper“ u kojem se, izme|uosta- log, predla`e da oja~aniposebniizaslanik  EU ima ovlastipredlo`itivisokojpredsta- vnici Ashton restriktivne mjere protiv  osobakoje bi ugro`avaletemeljeDayto- na ili dr`ave BiH. Te mjere mogle biuklju~ivati zabranu putovanja u EU tim osobama ili zamrzavanjenjihoveimovi- ne u EU.Vije}e je potvrdilopunupodr{kusada{- njemvisokompredstavniku i posebnom izaslaniku EU Valentinu Inzku te poziva BiH da ispuni ciljeve i uvjete koji su po- trebni za zatvaranjeOHR-a, dodaju}i da je mogu}e i izmje{tanje toga ureda.
VIJESTI
Na hitnoj sjednici CIK-a, odr`anoj ju~er, donesen je za- klju~akkojim se od Predstavni~kog i Doma naroda Parlamenta FBiH tra`idostav ljanjekompletnogma- terijalakoji se odnosi na sjednice tih zakonodavnih tijela od pro- {log ~etvrtka.
Brojni propusti
No, premastavovimakoje su za Oslobo|enjeiznijeli~lanovi CIK- a Branko Petri} i Stjepan Miki}, ve} sada je jasno da CIK neodustaje.- U ~lanu1. 3a jasnopi{e da man- dat~lanovimapredstavni~kihtije- laizabranih na izborimatraje~eti- rigodine i da te~e od danaobjav lji- vanjarezultata u Slu`benomglasni- ku BiH. Do objavezvani~nihrezul- tata za Dom naroda Parlamenta FBiHnijedo{lo. S drugestrane, mi smo u pismu koje smo dostavili predsjedavaju}emDomanaroda u dosada{njemsazivuStjepanuKre- {i}u jasno ukazali da se nisu stekli uvjeti za odr`avanje konstituira- ju}e sjednice, naveo je ~lan CIK-a BrankoPetri}.^lan CIK-a StjepanMiki}navodi kako ta dr`avna institucija ostaje pri svom stavu da je odr`avanjekonstituiraju}esjedniceDomana- rodaParlamentaFBiHpreuranjeno, ali da se odlukakoju}e donijeti ne `eli bazirati samo na tome ve} na osnovucjelokupnogamaterijala. - @elimo sve analizirati i jasno i preciznonavestigdje je eventual- no do{lo do propusta, naglasio je Miki}.I da samoodr`avanjekonstituira- ju}e sjednice Doma naroda Parla- mentaFBiHnijesporno, nagla{ava- juPetri} i Miki}, naprav ljen je pro- pust jer utvr|enelistekandidata za predsjednika i dopredsjednikeFBiH nisudostav lje ne na provjeru i ovje- ru CIK-u BiH,u skladu sa odredba- maIzbornogzakona BiH, prijesa- mogprocesaglasanja. - CIK-u kao u slu~ajusvakihpo-srednih ili neposrednihizbora na provjeru trebaju biti dostav ljene liste kandidata kako bismo ut- vrdili da li predlo`ena osoba za imenovanje ispunjava zakonske propise za to. To je u slu~ajupred- sjednika i potpredsjednika FBiH izostalo, ocijenio je Petri}. On je naglasio kako CIKBiH ima ovlasti u skladu sa ~lanom 2.10 Izbornogzakona BiH da po- ni{titiizbore u izbornojjedinici ili na nekom bira~kom mjestu ako ustanovi da je za vrijemeglasanja ili brojanjaglasa~kihlisti}ado{lo do nepravilnostikojemoguutje- cati na rezultate izbora.
Sarad`i} odgodila HNK
Predsjednica CIK-a IrenaHad`iab- di}pojasnila je kako je ju~era{njahi- tnasjednica te dr`avneinstitucijesa- zvana u skladu sa Poslovnikom, a ko- jipropisuje da se to ~inikada je u pi- tanjuzna~aj za funkcionisanjezako- nodavnihorgana, te kada to izisku- ju sudski i upravni rokovi. Ina~e, u CIK je pristiglo~ak 15 prigovorako- ji se odnose na izbor Vlade (se- dam), odr`avanje konstituiraju}e sjedniceDomanarodaParlamenta FBiH ({est) te izbor predsjednika i potpredsjednikaFBiH (dva). Najin- teresantnija je `alba delegatkinje SDP-a VesneSarad`i}koja je, una- to~~injenici da je izabrana, ulo`ila prigovor na rezultate glasanja iz Skup{tine HNK-a za Dom naroda Parlamenta FBiH, ~ime odluka o utvr|ivanjurezultata jo{ nijeposta- lapravosna`na.
A. TERZI]
Zatra`ena dokumentacija iz Parlamenta FBiH
Odlukanakonanalizematerijala sa sjednice
Foto: D`. KRIJE[TORAC
Poni{tenjeizbora
~elnika u ~etvrtak 
^lanovi CIK-a tvrde da je prekr{enonekoliko ~lanova Izbornog zakona BiH
Sarad`i} se`alila sama na sebe
PROPUSTI da samo odr`avanjekonstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH nije sporno, napravljen je propust jer utvr|eneliste kandidata za predsjednika i dopredsjednike FBiH nisu dostavljene na provjeru i ovjeru CIK-u
Predsjedni{tvo HDZ-a BiH poziva sve legitimneinstituci- jevlasti,od razineop}ine do ra- zine BiH,da ne priznajuprotu- ustavno inelegalnouspostav - ljenuvlast u FBiH i da ne pro-vodenjenenezakoniteodluke, rekao je ju~erpredsjednik HDZ- a BiH Dragan^ovi}nakonsje- dnice Predsjedni{tva i Sredi{- njeg odbora ove stranke. Ta- ko|er, isto je u~inilo i Predsje- dni{tvo HDZ-a 1990.- Predsjedni{tvo HDZ-a BiH je podr`alo i inicijativu za sazi- vanjem Hrvatskog narodnog sabora BiH, kao i inicijativu za uspostavume|u`upanijskog i me|uop}inskogvije}a sa hrvat- skomve}inom, kazao je ^ovi}.
Ugro`ena Federacija
HDZBiH poziva sve `upa- nijske skup{tine u Federaciji BiH, institucijevlastiFederaci- je i BiH, kazao je ^ovi}, da na te-meljimaUstava i zakonaprove- du i okon~ajuproceskonstitu- iranja i uspostavetijelavlasti uz punopo{tivanjeizbornoglegi- timiteta i ve}inskepoliti~kevo- lje sva tri konstitutivnanaroda u na{ojzemlji.- Osu|ujemodjelovanjesvih politi~kihsubjekatakoji su su- djelovanjem u protuustavnom i protuzakonitomkonstituiranju DomanarodaParlamentaFe- deracije BiH, te u dono{enjune- ustavnih i nezakonitihodluka, ugroziliustavniporedakFede- racije. Kandidiranjem i pot- vr|ivanjemizborapredsjedni- ka i potpredsjednika FBiH, te VladeFBiH,na najgrubljina~in suprekr{eniUstavFederacije, Izborni zakon BiH te su po- ga`enatemeljnana~elademo- kratskogdjelovanja i postupa- njainstitucijavlastizajam~enih Ustavom na{e zemlje, iznio je ^ovi} stavove Predsjedni{tva HDZ-a BiH,kojeo~ekuje i tra`iod svih nadle`nih institucija pravne dr`ave da kroz svojeustavno, zakonito i nepristrano djelovanjeza{titeustavnipore- dakFBiH i BiH.- Podr`avamoustavno i zako- nito djelovanje predsjednice FBiHBorjaneKri{to, te tra`imo od nje i legalnih~lanovaVlade FBiH da ustraju u poduzima- nju svih pravnih mjera i akti- vnosti u cilju za{tite ustavnog poretkaFBiH. Politi~ko i insti- tucionalno djelovanje SDP-a BiH dovodi u pitanje stabil- nost i euroatlantskeperspekti- ve BiH, te nanosiogromnupo- liti~ku{tetusvima, a prijesve- gabo{nja~komnarodu u BiH, kazao je ^ovi}.Predsjednik HDZ-a 1990Bo`oLjubi} je, pak, nakonsje- dnice Predsjedni{tva i Sredi{- njegodbora te strankekazaoka- ko je novouspostav ljena vlast neustavna, nelegalna i nelegi- timna.
Ravnopravnost
- Ta vlastne}ebitipriznata od hrvatskognaroda u BiH, a ne bi trebalabitipriznata ni od koga kome je stalo do po{tivanjaUs- tava, zakona, ravnopravnosti naroda i budu}nosti BiH. Pri- hva}amoinicijativu o sazivanju Hrvatskog narodnog sabora, sastav ljenog od legitimnoiza- branih predstavnika Hrvata u sve organe vlasti u BiH, od op}ine do dr`ave, bez obzira nato iz kojepoliti~keopcijedola- ze, koji }e donijeti odluku o na~inu i formi institucional- nogdjelovanja, kazao je Ljubi}. Dodao je kakolegitimnipo- liti~ki predstavnici Hrvata u BiH `elepotvrditispremnost da BiH izgra|uju kao dr`avutri ravnopravnanaroda i svih njenih gra|ana.
J. GUDELJ
HDZ-ovi otkrili strategiju
^ovi}: Vlasti u FBiHprotuustavno i nelegalnouspostavljene
Hrvatskinarodni sabor
Me|u`upanijsko i me|uop}insko vije}e sa hrvatskom ve}inom
Mogu}e sankcije ru{iteljima BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 22. mart 2011. godine
3
SADAmbasada SAD-a @eljeznice FBiHHrvatski Caritas
Delegacija BiH na poslovnom samitu
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj u~estvovat }e na Ameri~ko-bal- kanskom poslovnom samitu koji }e u organizaciji ameri~ke savezne dr`ave Maryland i US-Balkans Business Allian- ce biti odr`an sutra i prekosutra u Balti- moru. Alkalaj}e drugogdanasamitabi- tijedan od panelista o temi“ransatlan- tic Partners: Te US - Western Balkans Reawakening - Key UnitedStates“. Dele- gaciju BiH koja}e u~estvovati na samitu predvodit}e ~lanPredsjedni{tva BiH Ba- kir Izetbegovi}, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u MVP-a BiH.
Podr{ka svimgra|anima BiH
Ambasada SAD-a u BiH `eli naglasiti dugogodi{njuopredijeljenost SAD-a su- verenitetu i teritorijalnomintegritetu BiH. Na{apomo} i podr{kausmjereni su pre- ma svim gra|anima BiH, bez obzira na njihovo etni~ko porijeklo. Skoro dvije decenijena{eganga`managovoresame za sebe, saop}eno je ju~er iz Ureda zaodnose s javno{}u Ambasade SAD-a kao odgovor na pismo Udrugabraniteljapro- isteklih iz Domovinskog rata upu}eno ambasadoru SAD-a Patricku Moonu. Pismo je zapravo kritika ormiranjavlas- ti u FBiH.
Milionske {tete zbog {trajka
Uprava@eljeznicaFBiHju~erje saop}ila da se direk tne i indiretne{tetenastaletokom nelegalneobustavesaobra}aja od 12. do 17. decembra 2010, koju je organiziraoSindikat ma{inovo|a@FBiH, procjenjuju na {est do osammiliona KM, a ne 71.000 KM, kakopi- {upojedinimediji. Upravaisti~e da se tu`ba za naknadu{tete u visiniod 71.000 KM od- nosi na sudskupresuduprotivsedamosoba zbogranijegnezakonitog{trajkama{inovo|a od 30. jula do 1. augusta 2009, a ne obusta- vu u decembru, jer je potpisansporazumko- jim je ma{inovo|amadatagarancija da za to ne}ebitikrivi~noprocesuirani.
Solidarnost s Crkvom i ljudima u BiH
Ju~er jepo~elakorizmenaakcijahrvat- skogCaritasajedansolidarnosti i zajedni{- tva s Crkvom i ljudima u BiH. Svrhaakcije je prikupitikonkretnu, nov~anupomo}, ali i senzibilizirati javnost u Hrvatskoj za so- lidarnost i zajedni{tvo s ljudima i Crkvom u BiH, poticati na me|usobnopomaganje te njegovanjesusreta i uzajamnihposjeta vjernika. U povodupo~etkajednasolidar- nosti, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinalVinkoPulji}izjavio je za Hrvatski katoli~kiradio da ga radujenastavakakci- je, unato~krizi i klimikojavlada u Hrvat- skoj i BiH, javila je KA.
U @I@I
Nova ederalna Vlada danas }e odr`atiprvusjednicu na kojoj}e bi- tirazmatrannacrtbud`etaFBiH za 2011, dogovoreno je ju~er na sastan- ku u sjedi{tu Vlade u Sarajevu, odr`anom na inicijativuederalnog premijeraNerminaNik{i}a. Ovom sjednicompo~injei stalnozasjeda- njeVladeFBiHkoje}e trajati sve dok  se rje{avaju pitanja od vitalnog zna~ajaza `ivotgra|anaFBiH.
Podr{kastrana~kihlidera
Ju~era{nji sastanak odr`an je u prisustvu~elnikastranakapotpisni- ca patorme za uspostavu vlasti, koje ~ine ve}inu u Parlamentu FBiH - Zlatka Lagumd`ije (SDP),Sulejmanaihi}a (SDA), Mladena Ivankovi}a Lijanovi}a (NSRB) i ZvonkaJuri{i}a (HSP), ~elnikaiz- vr{nevlastiFBiH@ikaBudimira, MirsadaKebe i SvetozaraPudari}a, oba domaParlamentaFBiHDeni- saZvizdi}a i KarolinePavlovi}, e- deralnih ministara, kao i ~lana Predsjedni{tva BiH @eljkaKom{i}a. Ukoliko za deset dana ne bude imala usvojen i objav ljen bud`et, FBiHprijetifnansijskikolaps. Ka- ko do toga ne bi do{lo, dogovoreno je da prijedlog bud`eta koji je ut- vrdiostarisazivVladebudeodmah i bez zna~ajnijihizmjenaproslije|en u parlamentarnuproceduru. Prije- dlogbud`eta bi po hitnojprocedu- ri trebao razmatrati Predstavni~ki dom 29. marta, a odmahpotom biga trebaopotvrditi i Dom naroda, kako bi najkasnije do 31. marta stupio na snagu.U~esnici sastanka ponovili su opredijeljenost da realizirajuplator- mu, tako{to }e u narednih sto da- na u bud`et, plan i programradaza- konodavne i izvr{nevlastiugraditi zadatke i poslove iz ovog program- skogdokumenta. Kako je potvrdioederalnipremi- jer Nermin Nik{i}, prije dana{nje sjednice, predstavniciVladesastat }e se s delegacijamanajugro`enijih kategorija~ijaprimanja su vezana za ederalnibud`et- boraca, nera- tnihinvalida icivilnih`rtavarataka- ko bi ih inormirali da planirani bud`etskitranseri za ove kategori- je zasad ostaju nepromijenjeni. Vladinplan je da u narednihstoti- nudana, uz ostalo, sagledapotre- be i zahtjevesvihkategorija~ija su primanjavezana uz bud`etFBiH,te predlo`injegovrebalans. - Poku{at}emo, prijenego{to se bud`etna|epredVladom, da orga- nizujemosastanke sa predstavnici- mapopulacijakoje su direk tnove- zane za bud`etskasredstvakakobi- smo ih upoznali{ta je u bud`etu i{ta mo`emouraditi, kazao je Nik{i}, potvrdiv {ida Vladasad vjerovatno ne}e vr{iti korekcije predlo`enih bud`etskih davanja, iako su neki transeripoputonog za bora~ko-in- validskuza{titumanjinego u 2010. - Predstavnicimanavedenihka- tegorijapoku{at}emoobjasniti da }emo se dogovaratikako}e to biti u rebalansu bud`eta, naglasio je premijer.
Nekasvakoradisvojposao
Premijer je kazao da }eprimopre- daja du`nosti u ministarstvima u kojima to nijezavr{eno doju~erbi- tinastaljena u srijedu. Po njemu, to je manjiproblem.LiderNSRB-a MladenIvankovi} Lijanovi}naglasio je kako su potpi- snice platorme ju~er potvrdile opredjeljenje za hitno usvajanje bud`etaFBiH.- Suglasili smo se da stvari iz pla- tormekoje ne mo`emorealizirati sadugradimo u planove i programe radaorganavlasti u FBiH u nare- dnih sto dana i do krajagodine, ka- zao je Ivankovi}Lijanovi}. U~esnici sastanka odbili su ko- mentiratimogu}epotezeCentral- neizbornekomisije BiH, kao i mo- gu}uodlukuUstavnogsudaFBiH u vezi sazahtjevombiv {epredsje- dniceBorjaneKri{to za ocjenomus- tavnostikonstituiranjaDomanaro- daParlamentaFBiH i izborapred- sjednika i dopredsjednikaFBiH. - CIK nijeinstitucijakojatrebaci- jeniti taj dio postupka, njegovoje da radi ono ~ime se o~ito ne `elibavi- ti. Ustavnostmo`eocijenitijedino Ustavni sud, a njegove odluke se provode i ne komentari{u, kazao je Nik{i}.
S. [EHER^EHAJI]
Uo~i sjednice, Vlada FBiH s predstavnicima bora ca i invalida
Pitanja za doma}e aktere
Iz Uredavisokogpredstavnikame|una- rodnezajednice u BiH ju~er su podsjetili da validnost Doma naroda Federacije BiH ili usvajanjeizvjesnihakata od tog domatre- baju razmotriti doma}i subjekti. - Kao {to je navedeno u izjaviambasadora UpravnogodboraSavjeta za implementaciju mira, politi~ke stranke sada moraju obratiti pa`nju na hitneprakti~neizazove sa kojima se suo~avajugra|aniBosne i Hercegovine. Vali- dnostDomanarodaFederacije BiH ili usvaja- njeizvjesnihakata od ovogdoma su pitanjako- jatrebajurazmotritidoma}iakteri, saop}eno je ju~er iz OHR-a.
J. F.
Ustavni sud FBiH primio je zahtjev biv {e predsjednice FBiH Borjane Kri{to za razma- tranje ocjene ustavnosti odluka o konstituira- nju Doma naroda Parlamenta FBiH i izbora predsjednika i dopredsjednika tog entiteta, saznaje Oslobo|enje. Odluka o sjednici Us- tavnog suda FBiH na kojoj }e biti razmatran taj zahtjev trebala bi biti donesena danas, sa- znajemo od izvora bliskih Ustavnom sudu FBiH.
Ustavni sud FBiH:Danas o terminu sjednice
Bud`etdanas na Vladi,
u utorakpredParlamentom
Dobroraspolo`enje na po~etku
Foto: A. KAJMOVI]
Prijedlog bud`etaFBiH }e po hitnojproceduri biti upu}en u Parlament
Transferiostaju nepromijenjeni, rebalans u prvihstotinu dana rada nove izvr{ne vlasti

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->