Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Phuong phap xac suat trong giai tich to hop

Phuong phap xac suat trong giai tich to hop

Ratings:
(0)
|Views: 515|Likes:
Published by phi8326

More info:

Published by: phi8326 on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

 
 
XdƸƫ`n xdëx tëi y|Ậ
vzm`n nb
b vãid v 
d
x
Vz
 Ắ` @kc FŢ`n
Gdmk Vmë` #
VzƸồ`n Ęẫ
b d
i Gdmk d
i V
`dbï` Vx D
 ộ
Idã Cb`d
 
9-:;-:8;;
 
Gdb vzãid f
 ầ` tb` ěị
zü `n|
 ộ
`
Nb
b vãid v
d
ứx ěù`n ukb vzú {|k` vzể
`n vzm`n ub
i têr f
`n aó vd|r
v tëi y|
v i
 
ěbỉ
`.
@nƸứ
i a
ẫb! xdƸƫ`n xdëx tëi y|Ậ
v v
zk z
v db
| {|
vzm`n ub
i nb
b {|r
v iëi u
Ậ` ěị
i
knb
b vãid v
d
x. Jèb ub
v `èr vùc v
v `d
`n gdëb `b
c uè vã`d id
Ậv iƫ jẩ
` i
k xdê` j
 tëi y|
v! jb
` `n
| `dbï`! cmcl`v i
k jb
` `n
| `dbï` uè nb
b vdb
| c
v y
 
`n f
`n
jk` ěẮ
| i
Ữk xdƸƫ`n xdëx tëi y|Ậ
v vzm`n nb
b vãid v
d
x.
 
 
VzẮ` @kc FŢ`n
 
;. Xdê` jớ tëi y|Ậv uè jbẽ
`
`nầ| `dbï`
 ;.;.
Gdö`n nbk` tëi y|Ậv.
Vk tâv
cỒv xdâx vdợ `èm ěù cè idm xdâx vdỻi dbỎ` aẾxaẫb uö dẫ` aẮ` uỗb cỒv yớ ěbị| gbỎ` idm vzƸỗi uè gẽv {|ẩ aè `nầ| `dbï`! vỢi aègdö`n vdỉ `ùb vzƸỗi vzƸỗi gdb vdỻi dbỎ` `ù. CỒv xdâx vdợ `dƸ uảr ěƸứi nểb aè cỒv
 xdâ 
 x vdợ `nầ| `dbï`
 
uè gẽv {|ẩ iỮk `ù aè
gẽv {|ẩ
 
iỮk xdâx vdợ `nầ| `dbï`.
 
Vảx dứx
 
nộc vẬv iẩ iëi gẽv {|ẩ iù vdỉ iỮk xdâx vdợ `nầ| `dbï` ěƸứi nểb aè
gdö`n nbk` iëi jbẽ` iớ yƫ iẬx
 
uè xdẮ` vợ iỮk `ù ěƸứi nểb aè
jbẽ` iớ yƫ iẬx
.
Dểiëi vảx im` E iỮk gdö`n nbk` iëi jbẽ` iớ yƫ iẬx
 
ěƸứi nểb aè
 
#
ěẫb yớ 
! `ẽ| vdmẩcé` iëi ěbị| gbỎ` yk|
 ;"
 
 
E 7:"
 
Vủ ěbị| gbỎ` K
E y|r zk
 K
79"
 
 @ẽ| wK
`
s aè fér iëi vảx dứx vd|Ồi E vdá
!
;;
 K K
bbbb
 
Vk `dả` tâv zẻ`n idỂ iẮ` iù cỒv jkm dèc vdỢi aè ěỮ! uá jkm dèc vdỢi iú` aẫb yẳ aèdỎ {|ẩ fm iù ěẹ`n vdỢi?
;;
bbbb
K K
. @ẽ| `dƸ vzï` vảx dứx
 
idm cỒv
#
ěẫb yớiëi vảx im` E `èm ěù iỮk `ù
 
vdá iẾx
1
! E0
ěƸứi nểb aè
gdö`n nbk` ěm ěƸứi
. Cểbvảx im` K
 
E ěƸứi nểb aè
jbẽ` iớ 
. Vk `ùb jbẽ` iớ K aè vzƸồ`n dứx zbï`n iỮk jbẽ`iớ J! `ẽ| `dƸ K
J.
Jbẽ` iớ! jkm nộc `dử`n jbẽ` iớ yƫ iẬx dmẾi vd|Ồi jbẽ` iớ
K
E
! dmẾi vd|Ồi jbẽ` iớ J
E
ěƸứi nểb aè vỜ`n $dứx" iëi jbẽ` iớ `èr uè gódbỎ| aè K
J. Vãid $nbkm"
iëi jbẽ` iớ K
 
J jkm nộc iëi jbẽ` iớ yƫ iẬx uủk vd|Ồi
K
E
! uủk vd|Ồi J
E
. DbỎ| iỮk iëi jbẽ` iớ K
 Q 
J aè vảx dứx iëi jbẽ` iớ vd|Ồi
K
E
`dƸ`n gdö`n vd|Ồi J
E
. Jbẽ` iớ
 K K
 
ěƸứi nểb aè
jbẽ` iớ ěớb
dkr
 xdỮ ěệ`d
 
iỮk jbẽ` iớ K. Vmè` jỒ vảx dứx
 
nểb aè
jbẽ` iớ vb` iảr
! iú` vảx dứxzỞ`n
 
ěƸứi nểb aè
jbẽ` iớ gdö`n vdỉ tẩr zk
. Dkb jbẽ` iớ K
E uè J
E
ěƸứi nểb aè
 t|`n gdậi
 
$gdö`n vƸƫ`n vdãid"
 !
`ẽ|
 
K
J 3
.
Uã fỬ uỗb xdâx vdợ v|`n cỒv im` tÿi
t
ậi iù iëi cẾv ěƸứi ěë`d yớ vủ ; ěẽ` 5. UbỎizk cỒv cẾv `èm ěù yk| cỒv aẮ` v|`n aè jbẽ` iớ yƫ iẬx. Iù vdỉ `ï| zk cỒv yớ jbẽ`iớ? K ’ 
 
yớ t|Ậv dbỎ` vzï` cẾv aè yớ aặ7 J ’ 
 
yớ t|Ậv dbỎ` vzï` cẾv aè yớ `n|rï` vớ7
I
 
 
VzẮ` @kc FŢ`n
 
#
yớ t|Ậv dbỎ` vzï` cẾv aè yớ idẼ`.
Zü zè`n K
 
J $ờ ěêr vk imb ; iŢ`n aè yớ`n|rï` vớ+"
 K
! K
I 3
.
 Tëi y|Ậv 
 
X aè dèc yớ tëi ěệ`d vzï`
#
ěẫb yớ E iỮk gdö`n nbk` ěm ěƸứi 1
! E0 uè
vdmẩ cé` iëi ěbị| gbỎ` yk| ěêr?
 ;"
 
X$K"
 
8 uỗb cểb K
E7:"
 
Uỗb cểb fér wK
b
s iëi jbẽ` iớ ěöb cỒv t|`n gdậi `dk| vk iù ěẹ`n vdỢi
 
;;
"7$"$
bbbb
KX KX
 9"
 
X$
" 3 ;.
JỒ jk 1
! E
! X0 ěƸứi nểb aè
gdö`n nbk` tëi y|Ậv 
.
Vủ ěệ`d `ndĢk iỮk tëi y|Ậv vk y|r zk iëi vã`d idẬv yk| ěêr iỮk `ù.
 ;.
 
X$
" 3 8 uá
 
 
3
.:.
 
;"$"$
KX KX
!
K K K K
 9.
 
 @ẽ| K
J vdá X$K"
X$J"! uá
"$"$"$
JX J KX KX
 
Vủ ěêr iŢ`n y|r zkzẻ
`n X$K"
;.6.
 
Uỗb cểb
 
 jbẽ` iớ K
;
! K
:
! ‥! K
`
 
``b
Y KX
;;;
!";$"$
 
vzm`n ěù
 
`bbbb
 K KXY
;
;;
"$
 
Iö`n vdỢi `èr idã`d aè cỒv vzƸồ`n dứx iỮk
`n|rï` aó
 jkm dèc uè amẫb vzủ! gdbvzể`n aƸứ`n iỮk iëi xdẮ` vợ jẻ`n
 
tëi y|Ậv.
 <.
 
Uỗb cểb jbẽ` iớ
K
;
! K
:
! ‥! K
`
vk iù jẬv ěẹ`n vdỢi
 
``b
KX KX
;;
"!$"$
 
ěƸứi y|r zk vủ jẬv ěẹ`n vdỢi Jm`elzzm`b.
 
 @ẽ| gdö`n nbk` iëi jbẽ` iớ yƫ iẬx
 
zồb zẫi! vỢi aè `ẽ|
3 $
;
!
:
! ‥" vzm`n ěù
;
!
:
! ‥ aè iëi jbẽ` iớ yƫ iẬx! vdá ěớb uỗb tëi y|Ậv iỮk jbẽ` iớ K vk iù
 
ěẹ`n vdỢi
 
 K
X KX
 
 
"$"$
! vzm`n ěù vỜ`n aẬr vdlm vẬv iẩ iëi jbẽ` iớ yƫ iẬx vd|Ồi uèm K.VỜ`n iỮk id|Ởb jï` vkr xdẩb iỮk ěẹ`n vdỢi a|ö` a|ö` tëi ěệ`d uá `ù dỒb vỬ v|rỎvěớb fm iëi ěbị| gbỎ`
;"$!8"$
 
  
XX
 
 @dƸ vzm`n uã fỬ v|`n im` tÿi tậi `ùb vzï`! vk ěẾv
3 w;! :! 9! 6! <! 5s! E 3 :
!
X$;" 3 X$:" 3 ‥ 3 X$5" 3 ;-5. Gdb ěù X$K" 3 X$I" 3 ;-:! X$J" 3 :-9.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nghquan129 liked this
Mua Buon Khoc liked this
Binh Duong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->