Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TC375

TC375

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Duy

More info:

Published by: Duy on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2011

pdf

text

original

 
Bé x©y dùng
 
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
 
§éc lËp – Tù do – H¹nhphóc
28 /2006/Q§- BXD
Néi, ngµy 11 th¸ng9 n¨m 2006
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 375 : 2006 " ThiÕt kÕ c«ng tr×nhchÞu ®éng ®Êt"
 Bé trëng bé x©y dùng
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cñaChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬cÊu tæ chøc Bé X©y dùng;XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,
quyÕt ®Þnh§iÒu 1
. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈnx©y dnmgj ViÖt nam :TCXDVN 375 : 2006 " ThiÕt kÕ c«ng tr×nh chÞu ®éng ®ÊtPhÇn1 : Quy ®Þnh chung, t¸c ®éng ®éng ®Êt vµ quy ®Þnh ®èivíi kÕt cÊu nhµPhÇn 2 : NÒn mãng, têng ch¾n vµ c¸c vÊn ®Ò ®Þa kü thuËt"
 §iÒu 2.
QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùcsau 15 ngµy, kÓ tõngµy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3.
C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoahäc C«ng nghÖ vµ c¸c ¤ng/Bµ cã tªn trong danh s¸ch chÞu tr¸chnhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. 
KT. Bé trëng
N¬i nhËn:
Thø trëng
- Nh ®iÒu 3- Website ChÝnh Phñ- C«ng b¸o- Bé T ph¸p- Vô Ph¸p chÕ §· ký- Lu VP, Vô KHCN
 
 NguyÔn V¨n Liªndanh s¸ch héi ®ång KHKT chuyªn ngµnh
nghiÖm thu ®Ò tµi “ Nghiªn cøu c¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ trêngbÊt ®éng s¶n nhµ ®Êt, ®Ò xuÊt c¬ së khoa häc cña c¸c chÝnhs¸ch qu¶n lý thÞ trêng bÊt ®éng s¶n nhµ ®Êt”. (Thµnh lËp theoQuyÕt ®Þnh 28 ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2006)
1. Chñ tÞch Héi ®ång:
GS.TS. NguyÔn H÷u Dòng- Vô trëng VôKhoa häc C«ng nghÖ – Bé X©y dùng.
2. Th ký Héi ®ång
: KS. NguyÔn §×nh TuÊn - CVC KHCN
C¸c uû viªn ph¶n biÖn:
3.
TS. TrÇn Hång Mai – Phã ViÖn trëng ViÖn Kinh tÕ x©y dùng -BXD
4.
ThS. TrÇn Kim Chung – Phã Ban Khoa häc qu¶n lý ViÖn NghiªnCøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng (CIEM) – Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çut.
5.
KS. Lª Ngäc Khoa- Phã côc trëng Côc qu¶n lý c«ng s¶n – BéTµi ChÝnh.
C¸c uû viªn kh¸c:
6.
PGS.TS §ç HËu - Phã HiÖu trëng trêng §¹i häc KiÕn tróc HµNéi7. PGS.TS Cao Duy TiÕn – ViÖn trëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖx©y dùng8. TS. NguyÔn V¨n LÞch – ViÖn trëng ViÖn nghiªn cøu th¬ng m¹i– Bé th¬ng m¹i.9. Ks. Chu V¨n Chung – Vô trëng Vô Ph¸p ChÕ – Bé X©y dùng10. Ks. NguyÔn Ngäc Thµnh – Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty cæphÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Çu t H¶I phßng11. ThS. Ph¹m Trung Kiªn Phã Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ngty ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ (HUD).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->