Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0004

0004

Ratings: (0)|Views: 139 |Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
NIKOLA TESLA -parinteleingineriei electrice
Marele savantNikolaTeslaesteconsiderat
fie
curentulalternativ. "
eel
mai mare inventator sarb
",
fie"inventator american deorigine croata". Nici
0
lu
crare,nici unsitede
pe
Internet
(!?i
amconsultatcatevazeci)
nu
amint
e!?t
eadevarataorigine alui Nikola Tesla. DefaptNikotaTeslaesteNicolaeTeslea
::;;i
estedeorigine romana (defaptaromana,ceea ceeste
a c e l a ~
i 
tuc
ru
).Testa
s-a
nascut chiar
la
miezul nop!!i,intre9
::;;
i10i
ulie
1856,
in
satulSimilian,provincia Lika,
in
sudestulCroa!iei (regiuneaparpnand atunci
Aust
roUngariei),din parin!i romani.Tatalsau
se
numeaMilutin
Tesl
ea
~
i 
era preotortodox,iarmama
sa
Gi
ca
Mandici.Numelein
ifial
de
familieera Draghici,fiindapoiinlocuit cu
p~ r
e
d a
Te
sl
ea
(provenind de
la
meseria
de
dulghe
ri,
teslar
i,
Iransmisa
in
familie).N
ik
ola
Te
sla,
conformnumelui
saubinecunoscul,
s-a
pregatit pentru a cariera
de
inginer, urmandUniversitat
ea
Tehnica dinGraz(Austria)
~ i
Universitatea din
Praga
(18
79-1
880).Prima
sa
angajareafost
la
un birouguvernamental deinginerietelegrafica din Budapesla,unde a realizatprima sainvenfie:un repetortelefonic.Mai larziu
el
aintuitprincipiulcampului magneticrotitor
~ i
a proiectat un motor
cu
induc!ie, care
va
dev
en
iprimul
S3U
passpreutilizarea
cu
mare succesacurentu
lu
ielect
ric.
in1882
Te
stas-a dus
sa
lucreze
la
ParispentruContinental Edison Company
~ i
, 
in
timpulrepartizariisale
la
Sirassbourg,
in
1883,aconstruit(
in
orelededupaprogram)primulsau motor
cu
induc!ie. In1884Teslaatraversal Atlanticul,ajungand
in
New-Yo
rk,
cu
patrucenli
in
bu
zunar,catevadin poeziile sale
~ i
planurilepentru 0
m a ~
i
n a
zburatoare.
Ma
iintai a lucral
la
fi
rma savantuluiThom
as
Ed
ison,
in
New Je
rs
ey,dar cei
do
imari inventatori eraufoarte diferi!ica
fi
re
~
i 
metodedelucru,ceea ce a generat nei
nt
el
egeri
in
t
re
acestiasidesparlirea. .in
ma
i1885
G ~ o r g e 
Westinghouse, proprielarulfirmeiWestinghouse Electric Company dinPittsburga cumparatdreplurile
lu
iT
es
taprovenind dinpatent
ul
asupra
sistemului
poli
f
azat
atdin
amuri
l
or
,lransformatoarelor
!?i
motoarel
or
decurent alternativ.Tranz
ac
!ia agenerat
0
luptaformidabilaintresisleme
te
de
curentcontinuuale
lu
iEdison
~ i
cele
de
curentalternat
iv
Tesla-Westinghouse,ultimeleavand in final
c a ~ t i g 
de
cauz
a.
Tn
1887Tesla
~ i-
a
realizat
in
New
Yo
rk propriul sau laborator, undea putut
da
fraulibermin!
ii
saleinventive.Afacutexperien!e
cu
radiografii,similare
cu
cele caremai larziuvor
fi
folosile de
W.
Rontgen
pe
ntrudescoperirearazelor X,
in
1895.T
esla
aorganizatmanifestari
in
laboratorulsau incare aprind
ea
lampifarafir,permi!and eleclricita!ii
sa
"zboare"pr
in
corpul sau,pentru ainlaturateamad.e Afostadeseainvitatsa
pna
conferin!ein lara, dar
!?i
peslegranite.
in
1891
Te
slaainventat bobina careii poarta numele
!?i
care
este
folosita
!?i
astazi
in
radio
~ i
televiziune, dar
~ i
in
alte echipamente electronicedecomunicatiefara
fir,
Tot
in
aces! an,Teslaa ob!inut ceta!eniainStateleUnite. Esleperioadain careTes
la
aajuns pe culmeaceamai inaltaa pulerii
sa
le
de
inven!i
e.
A realizat,in
tr
a succesiunerapids,motorul
cu
induc!ie (utilizandp
ri
ncipiul
sa
u de campmagneticrotitor)
!?
ialtemoloareelec!rice,variantenoi
de
genera
toa
r
e!?
itransformatoa
re
,precum
!?
i un sistem
de
transmisie
cu
curent altemativ.
TesJa
a inventa! luminilefluorescente!?iun nou tip de turbina
cu
abur,devenindtotmai inleresalde transmisiafara
fir.
In anii1880
~ i
1890s-aprodus 0 serioasa conlroversa
in
t
re
sustinaloriicurentului allernativ
!?i
ai
curentuluicontinuu,avandu-i
pe
Tesla
~ i
Edison
ca
lideri
de
opinie.Avantajelesistemuluipolifazatde
cu
ren!alternaliv, dezvoltat deTesla,
au
devenitevidenle,
in
specialpentrutransmisiiledeputerepenlru distan!e lungi.Westinghousea ut
il
izatsistemulluiT
es
lapenlrua
i
l
u m i ~ a 
WordColumbianExpos
iti
on
dinChicago,
in
1893.Aces! succes a
u ~ u r a t 
ob!inereade
ca
I
re
T
es
laacontractuluipentruainstalageneratorulsau de energie eleclrica
la
Cascada Niagara, carea furnizatenergia eleclrica
la
Buffalopima
in
1896.
in
1898Teslaaanun!at
0
noua
in
ventiea
sa,
consland dinlr-obarcateleautomatica,ghidatade
la
distanta.. inColorado Springs,
in
perioadamai 1899-1900 Tesla a facutpoatecea
ma
i importantadescoperirea
sa:
campulmagneticterestr
u.
Deasemenea,a aprins200 de lampi de
la
0distan!a
de
40km,faralegatura prin
fir::;;
iaprodusfulgere de
11
metri.
Te
slaa primit
in
1917medalia
Ed
ison,cea
ma
iinalta distincpeacordatadeInstitutuJ American de InginerieElectri
ca.
Teslaamurit inNew Yorkpe7ianuarie1943, fiindautorul a peste 700 deinven!ii.Aceasta a fostviata plina
de
realizari
!?tiin
!ificeuluitoa
re
a
savantului
Nic
olae
Tesle
a,
deorigineromana,darnerevendicat de statuiroman.'
in
numarul viitor al revisteiTehniumyom prezentadateexacte,documentede epoca
ee
stabilescprioritatearoman
ului
NicolaeTeslea(Nikola T
es
la)
in
fala
lui
GuglielmoMarconi,
in
ceea
ee
prive!?te
unadintrecelemaimariinven!ii ale mileniului:radiou!. 9crbanNaicu
Re
da
ctor
~ e
f
:ing.
~
E R B
A
N
NAICU
 
AUDIO
CIRCUITUL DE
COMANDA
AUDIO
HI·FI TDA7250
ing.
Serban Naicu
,
Circuitul integralTDA7250,
produs de binecunoscuta firma ST
Mi
croe
lectronic
s (
fastaSGS-
Thomson). reprezinta
un
circuit de
comanda (driver) audio stereo
fo
nic
(dual), destinatsa acponeze
douB.
perechide Iranzistoare com pie men
tare din
etajele
de
i e ~ i r e 
ale
amplif
lcatoarelor audioHi-Fi
de
putere.
'.
we
..
1
a : : ~ 
S£.'ft:.cHI
r;<JoI@Y,'tC!
CI.IlI!(
NT
=.
Si>lSi
-CH2
~ ~
~ =
" . ~ 
.,
Figura 1
CI tip TDA7250
se
livreazain
capsula D1P20,prezentata
infigura
1,
impreuna cu
semnifica!ia terminalelor.
Puterea
de
i e ~ i r
e
eslc
de
100W
/4
0,
respectiv
de
60W
/
SD..
Domeniultensiunilordealimentare
es
le
foarteintins,fiind cuprins inlre
2 0 V
~
9 0 V
,
sauin
caz
ul
u
nor
surse
duale intre±
10V
.;.±
4SV.
Ref
e
rilor
la
caracteristic
i
le
fu
ncli
onalealecircui
tu
lui
driver
TDA7250,amintim:distorsiunifoarte scazute, control automat al curentuluide repaus al tranzistoarelor de putererara
elemente
de
control
al
temperaturii),
p r o t e c ~ i e 
la curentul desupra sarcina pentru tranzistoarele de putere, prezen!afunc\iilor demute
9i
sland-by
9i
cansumredusdeputere.
CaracterisUcilemaxi me
absolute sun!:-tensiunea de alimentare (Vs):1
00V
;-pulerea tolaladisipata,
la
Tamb=60
Q
C
(Plol):1.4W,
-temperatura jonc\iunii
9i
de stocare(Tj, Tstg):-40++150°
C.
Termina
lele
circuitu
lui
TDA7250indeplinesc urmatoarele
func!iuni: 1)-Vs POWER SUPPLY -tensiune deaJimentarenegativa;2)NONINVERTINPUT CH
.1
-inlrareneinversoare-canalul
1;
3)
QUIESC
.
CURRENT
CQNTR.
CAP.CH.1-Conden
sa
lorullucreazaca
TEH
NI
UM
N
\".
4/2000
integrator,pentru a control a c
ur
entulderepaus laie9irea dispozitivului cand nuexistasemnalpe canalul
1.
4)
SENSE
(-) CH
.1
-intrarepentrulensiunea negativa,pentru prolec!ia la
supra
sarcina
9i
pentru
controlul
automataleurentului de repaus; 5) STAND-BY/MUTE/PLAY -terminal eu Irei fu
ne
!
ii
.Pentru VI
N=1
+3V circuilul
se
aHa
in
starea
MUTE
9i
numai
curenlulderepaus circula
in
etajele deputere.PentruV 1N<1V circuitulseana
in
stareaSTANO-BY
9i
nici un curentnucircula
in
etajeJe depulere.PenlruV
1N
>3Vcireuitulse
aM
in
starea
PLAY.
6)CURRENTPROGRAM -Monitor etaje deputere de
in
aM
impedan!a;7)SENSE(-)CH2-intrarep
enlru
tensiunea negativa,pent
ru
pro
te
c!ia la
suprasarcina.
9i
pentru
con
t
rolul
automat
al
curentuluiderepaus; 8)QUIESC.CURRENTCQNTR.CAP CH.2 -condensalo
rull
ucreazacaunintegrator,pentruacontrolacurentul derepausla ie9irea dispozitivului, cand
nu
exista.semnal pe canalul
2.
Daea.
tensiuneala aeesteterminale
scadesub
250mV esteresetaldispozitivul dinelajul
de
inalta
impedan\a
al
elajelor de ie9ire;
m
, _ ~
M
~
' " " , , ,
=
= ' ~
, - - - ' l ' 
~
-
..
0
"''"
~
~
~
"
..
~
"
"
"
"
9)
NON
INVERTINPUTCH.2-intrare neinversoare-canalul
2;
10) -Vs POWERSUPPLY-tensiune dealimentarenegativa; 11)INVERT INPUT CH.2-Reae!ie negativa
de
1a
ie!?ire
(canalul2);12)OUT(-)CH.2-reac!ienegalivade la ie9ire (canalul2); 13)OUT(+)CH.2-semnalde
ie!?ire
pentruIranzistorul deeomanda desus alcanalului
2;
14) SENSE(+)CH.2 -inlraretensiune
pozit
iva
,
pe
n
tru
pro
tee!ia
la
supra
sarcina
9i
pentru
contro
lulcurentuluide repaus automat; 15)COMMON
AC
GROUND-intra
re
de masaACin
c o n d i ~ i a 
MUTE;16)
Vs
+POWERSUPPLY-tensiune de
al
imentarepozitiva; 17)SENSE(+)CH 1-intrare lensiune
pozitiva
,
pentru
protecliade
su
pr
asarcina
9i
pentru
controlul
eurenlului de repausautom
at;
18) OUT(+)CH
.1
-semnal deie9ire pentru tranzistorul
de
comanda sus
al
eanalului
1:
19) OUT(-) CH.1-semnalde ie9ire pentru tranzistorulde comanda
jOsal
canalului1;
Q'
.
">
"
~
'"
..
~
,
..
~
~ . l o 1 ; 
"
~
,
~
~
"'
,
.,
Figura 2
1

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
iorga_alexandru liked this
niku211x liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->