Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Centralny rejestr elektroniczny

Centralny rejestr elektroniczny

Ratings:
(0)
|Views: 169|Likes:
Published by ISPThinkTank

More info:

Published by: ISPThinkTank on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2011

pdf

text

original

 
Centralny elektronicznyrejestr wyborcówpodstawą reformprawa wyborczego
Anna RakowskaMarcin Rulka
 
Spis treści
1. Stan obecny – gminne rejestry wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Obecne wykorzystanie systemu elektronicznego w procesie wyborczym . . . . . . . . . 73. Postulaty szerszego wykorzystania technik elektronicznych w procedurzewyborczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. Propozycja wprowadzenia centralnego elektronicznego rejestru wyborców . . . . . . . 115. Perspektywy reform prawa wyborczego po wprowadzeniu centralnegoelektronicznego rejestru wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.1. Umożliwienie wyborcom przerejestrowywania się pomiędzy rejestramiwyborców za pośrednictwem Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.2. Umożliwienie oddania głosu za pomocą tradycyjnej karty do głosowania,ale w dowolnym lokalu wyborczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.3. Obsługa całej procedury głosowania za pomocą środków elektronicznychumieszczonych w lokalu wyborczym (e-voting, głosowanie elektroniczne) . . . . 165.4. Głosowanie przez Internet (e-voting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 
4
dr Anna Rakowska, mgr Marcin Rulka
W ostatnim czasie do polskiego prawa wyborczego wprowadzono instytucję głosowa-nia przez pełnomocnika, ułatwiającą osobom w podeszłym wieku oraz niepełnospraw-nym realną możliwość korzystania z konstytucyjnego prawa do głosowania. Kolejne roz-wiązania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom obywateli – tj. dwudniowe głosowanieoraz głosowanie korespondencyjne dla wyborców przebywających za granicą, znalazłysię w Kodeksie wyborczym, który został uchwalony przez Sejm RP 5 stycznia 2011 roku
1
.Instytucje te od kilkudziesięciu już lat są stosowane z powodzeniem w wielu krajach eu-ropejskich i nie tylko. Mimo że wdrożenie wymienionych rozwiązań do polskiego pra-wa wyborczego postulowane było przez wiele lat zarówno w doktrynie konstytucyjnej,jak i przez organizacje pozarządowe, to polski ustawodawca wprowadził je dopiero teraz,kiedy sprawdziły się w innych państwach. Należy też zaznaczyć, że poza reformą, którejdokonał Kodeks wyborczy, pozostało wiele innych instytucji, postulowanych w doktrynie,m.in. centralny elektroniczny rejestr wyborców.Niniejsze opracowanie
2
ma na celu przedstawienie postulatu wdrożenia do polskiegoprawa wyborczego nowej instytucji – centralnego elektronicznego rejestru wyborców, któ-ry ostatnio jest używany przez coraz większą liczbę państw europejskich. Jego wprowa-dzenie w Polsce może stanowić początek szerokich reform prawa wyborczego, szczególniew zakresie wykorzystania alternatywnych sposobów głosowania, ułatwiających wyborcyoddanie głosu.Ocena centralnego elektronicznego rejestru wyborców zostanie przeprowadzona przezporównanie jej z obecnie funkcjonującymi, w żaden sposób ze sobą niepowiązanymi gmin-nymi rejestrami wyborców.
1. Stan obecny – gminne rejestry wyborców
Omawiając problematykę rejestru wyborców należy najpierw wyjaśnić, czym w ogólejest ta instytucja i kiedy została wprowadzona. Rejestr wyborców powstał w 1993 roku.Wcześniej istniały tylko spisy wyborców, które sporządzane były przed każdym głosowa-niem na podstawie danych z ewidencji ludności. Konstrukcja rejestrów wyborców, opra-cowana na początku lat dziewięćdziesiątych, pomimo upływu niemal dwóch dekad, osta-ła się w niemal niezmienionym kształcie do dziś.Na podstawie obecnie obowiązującej regulacji prawnej rejestr wyborców jest to zbiórdanych, dotyczących osób posiadających prawo do głosowania w jakichkolwiek wybo-rach, ma on charakter stały i prowadzony jest przez gminę. Należy zauważyć, że w Pol-sce, w odróżnieniu od niektórych państw, obok rejestru istnieją również spisy wyborców,które sporządzane są na potrzeby konkretnego głosowania (wyborów lub referendum)i umieszcza się w nich jedynie osoby mające prawo do głosowania w tychże wyborach (re-ferendum). Istnienie rejestru wyborców i spisów wyborców jako dwóch odrębnych doku-mentów było w latach dziewięćdziesiątych uzasadnione tym, że krąg podmiotów – fi gu-rujących w obu tych wykazach – nie był tożsamy, gdyż w spisach wyborców umieszczanonie tylko obywateli polskich stale zamieszkujących na obszarze danej gminy i posiadają-cych czynne prawo wyborcze, ale także zameldowanych na terenie danej gminy na pobyt
1
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/1568_u/$fi le/1568_u.pdf (dostęp 19.01.2011).
2
Opracowanie opiera się na stanie prawnym na dzień 19.01.2011 roku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->