Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0401

0401

Ratings:
(0)
|Views: 583|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
F O N D A T Ă 
TN
ANUL 1970ANUL XXXIV
Nr.352
R E V I S T Ă 
PENTRU
CONSTRUCTORII AMATORI
N u m ă r 
editat cu
sprijinul
Ministerului
E d u c a ţ i e i , 
C e r c e t ă r i i 
ş i
Tineretului
1
martie
200
4
 
DATE
DE
CATALOG
1
~
t:
l
"
u
~
~
~
<D
1
~
8:
=>
~
:>
Step
-
down
4.
5V
-
60V
TO
-2
63
,
TO
-
220
L
M259
1HV
Step
-
down
T
.ro
t
N
4.
5V
-
60V
TO-
263
,
TO
-
22O
LM25
92
HV
Step
-
down
81
150
~
N
4.
5V
-
60V
TO-2
63
,
TO
-
22O
LM
2593HV
Step
-
dow
n
81
150
N
4.
5V-60V
TO
-2
63
,
TO
-
220
LM
25
94HV
Step
-
down
90
150
0.5
N
4.
5V
-
60V
SO
-8,
OIP8
L
M2
597HV
Step-down
90
150
0.5
Y
4.
5V
-
60V
SO
-8,
0IP8
LM2673
Step
-
down
94
2
608V
-
40V
LLP
TO
-
220/263
,
 
S f â r ş i t u l 
de
an
,
cu
t r a d i ţ i o n a l e l e 
lui
s ă r b ă t o r i 
-iar
mai
nou
ş i
cu "concediul
n a ţ i o n a l " 
acordat
cu
acest prilej -
la
care
a d ă u g a t
ş i
regretabila Întârziere
În
a p a r i ţ i a 
n u m ă r u l u i 
4/2003
al
luiTEHNIUM,
au
f ă c u t 
s ă
fim
a s a l t a ţ i 
cu
scrisori, e-mail-uri, telefoane de-ale
d u m n e a v o a s t r ă
. 
Din
d o r i n ţ a 
de a
r ă s p u n d e
mai multora dintre
s o l i c i t ă r i , 
c o n s a c r ă m 
ş i
s p a ţ i u l 
dedialogului
cu
d u m n e a v o a s t r ă
. 
Nu
Înainte de a preciza
c ă
edinostru,
SC
Presa
N a ţ i o n a l ă
SA, se
p r e o c u p ă s ă 
asigure
a p a r i ţ i a 
În
continuare, trimestrial
ş i
la
timp (ultima
l u n ă 
a
f i e c ă r u i 
trimestru) a revistei TEHNIUM, care poate
fi
p r o c u r a t ă 
din
r e ţ e a u a 
de difuzare RODIPET sau
pe
b a z ă 
de abonament laoficiile
p o ş t a l e . 
Cititorii
n o ş t r i 
fideli care, din cauza acestei Întârzieri,
au
pierdut
n u m ă r u l 
4/2003
al
revistei sunt
r u g a ţ i 
s ă
ne contactezepentru a
li
se
expedia un exemplar (contra ramburs).
Ne
b u c u r ă , 
domnule
Cristian Dolha
(Baia Mare), faptul
c ă
u r m ă r i ţ i 
cu
mult interes revista TEHNIUM.
A ş t e p t ă m 
ş i
noi
continuarea articolului "Sistem surround de mare
p e r f o r m a n ţ ă
" ,
p r o m i s ă 
de autor.
D a c ă 
nu
mai
a v e ţ i 
r ă b d a r e
p â n ă 
atunci,
Î n c e r c a ţ i 
s ă - I 
c o n t a c t a ţ i 
pe domnul
Florin-Radu Gogianu
la
adresa
florinthe@yahoo.com
B ă n u i m 
c ă v ă
c h e a m ă 
Bogdan
I o n u ţ
, 
domnule cititor-
c ă
de când
cu
c o r e s p o n d e n ţ a
e l e c t r o n i c ă
, 
tinerii
n o ş t r i  u i t ă 
s ă - ş i 
mai
semneze scrisorile'
În
clar
".
Oricum,
v ă
v e ţ i 
r e c u n o a ş t e 
d u p ă 
adresa
pe
care
n e - a ţ i 
dat-o: 'Tai
Pan
"
<
Ignatiuc.Bogdan-lonut
@
email.
ro
>
A ş a 
cum am mai precizat
nu
o
d a t ă
, 
revista TEHNIUM este
d i f u z a t ă 
prin RODIPET, iar
d u p ă 
c ă t e 
ş t i m
, 
ea
poate
fi
p r o c u r a t ă 
În
toate
j u d e ţ e l e , 
dar numai de la
c h i o ş c u r i l e 
RODIPET.
A ş a d a r , 
i n t e r e s a ţ
i
- v ă 
În
o r a ş u l 
dv.
(Ocna
M u r e ş ) 
la
r e ţ e a u a 
de difuzare RODIPET, iar
d a c ă 
nu
e x i s t ă 
sau
nu
"aduce"TEHNIUM,
f a c e ţ i 
un
abonament la
P o ş t ă
.
Vom
ţ i n e 
cont de sugestiile
ş i
s o l i c i t ă r i l e 
dv.
,mai
p u ţ i n 
de cea
cu
reeditareaAlmanahului TEHNIUM, care
d e o c a m d a t ă 
nu
este
p o s i b i l ă
. 
Sincere
f e l i c i t ă r i , 
domnule
Mircea
B ă r b u l e s c u 
(com.
B o g a ţ i , 
jud.
A r g e ş )
, 
pentru progresele dv.
În
domeniul
c o n s t r u c ţ i i 
lor de amator.
A ş t e p t ă m 
articolul de
i n f o r m a t i c ă 
promis.Schemede minitransceiver CW
g ă s i ţ i 
ş i
În
numere vechi din TEHNIUM,dar cel mai bine este
s ă
v ă
a d r e s a ţ i  F e d e r a ţ i e i 
Române deRadioamatorism
( a v e ţ i 
"coordonatele"
În
r e v i s t ă ) 
sau Radioclubului
J u d e ţ e a n A r g e ş
. 
Nu
v-am expediat
Î n c ă 
n u m ă r u l 
4/2003
al
lui TEHNIUM,pentru
c ă
acest
n u m ă r 
a
a p ă r u t 
mai târziu
(În
jurde 15 ianuarie 2004)
ş i
cu
s i g u r a n ţ ă 
c ă
Între timp
l - a ţ i 
procurat
ş i
studiat.
D a c ă 
nu
,
c o n t a c t a ţ i - n e
ş i
o
s ă
vi
-I trimitem.
Te
f e l i c i t ă m
ş i
pe tine,
d r a g ă 
Genis Bogdan
(com.Apahida, jud.Cluj), pentru
" Î m p ă t i m i r e a
"
ta pentru
e l e c t r o n i c ă , 
la
doar
14
ani. Prin amabilitatea colaboratorului nostru apropiat ing.Cornel
Ş t e f ă n e s c u , 
În
acest
n u m ă r 
vei
g ă s i 
un
r ă s p u n s 
la
s o l i c i t ă r i l e 
tale,iar prin
p o ş t ă 
Î ţ i 
expediem câteva scheme din cele care te intere
s e a z ă
. 
Te
s f ă t u i m
, 
Î n s ă , 
s ă
nu
te"joci"cu
e m i ţ ă t o a r e 
FM
f ă r ă 
o
a u t o r i z a ţ i e , 
c ă c i 
În
acest domeniu
e x i s t ă 
o
l e g i s l a ţ i e 
s e v e r ă
. 
C i t e ş t e 
P o ş t a 
r e d a c ţ i e i 
din acest
n u m ă r
, 
În
care s-a
r ă s p u n s 
mai
pe
larg unor astfel de
p a s i o n a ţ i 
Într-ale
e m i ţ ă t o a r e l o r .
V ă
m u l ţ u m i m
, 
domnule ing.
Vasile Sidere
( B u c u r e ş t i ) , 
pentru
c ă
d o r i ţ i 
s ă
ne
a j u t a ţ i 
În
a spori zestrea de
c u n o ş t i n ţ e
ale
p a s i o n a ţ i l o r
de bricolaj.Toate subiectele propuse de dv.sunt foarte interesante
ş i
exact pe profilul lui TEHNIUM,
a ş a c ă
a ş t e p 
t ă m 
cu
n e r ă b d a r e 
articolele respective.Semnalul
d u m n e a v o a s t r ă , 
domnule colaborator
Ilie Stoica
(Urziceni)
ne
o b l i g ă ,  Î n t r - a d e v ă r , 
s ă
reÎnnoim precizarea
c ă
t o ţ i 
autorii care
p u b l i c ă 
articole
În
revista TEHNIUM sunt
r e m u n e r a ţ i 
cu
o
a n u m i t ă 
s u m ă 
de bani -sub forma dreptului de autor -pecare o pot ridica de la Casieria S.C.Presa
N a
ţ
i o n a l ă 
SA
(cei din
B u c u r e ş t i ) , 
respectiv care se
e x p e d i a z ă 
prin
p o ş T ă 
autorilor dinrestul
ţ ă r i i . 
Pentru
ca
aceste sume de bani
s ă  p o a t ă 
fi
p l ă t i t e
, 
conform
r e g l e m e n t ă r i l o r 
fiscale
În
vigoare,autorii trebuie
s ă
ne
comunice
În
prealabil numele
ş i
prenumele,adresa de domiciliustabil
ş i
codul numeric personal.
Alexandru
M ă r c u l e s c u 
TEHNIUM martie
2004
SUMAR
PROIECTUL DE ABSOLVIRE .....
..........
pag
.4·9 Pornirea motoarelor asincrone trifazateATELIER..
..
.
...
..
..
..................
pag.
10-21
Coroziunea
ş i
p r o t e c ţ i a a n t
i
c o r o s i v ă 
A p l i c
a
ţ i i 
practice ale circuitului
PAA
145
A p l i c a ţ i
i 
practice ale circuituluiTBA315HI-FI .
.....
..
.......
..
..
.
..........
..pag.22-34 Incinte acu stice
TOWT
Amplificator de
i n a l t ă 
fidelitateIncinta
TOWT
-realizare
p r a c t i c ă 
TEHNIUM INTERNET
.............•....
pag.35·37 Introducere
in
CSS
P O Ş T A 
R E D A C Ţ I E I . 
.......
.
...
..
..
....
pag.38-41
C O N S T R U C Ţ I A  N U M Ă R U L U I 
.
..
..•..
.
...
pag.42-
51
DTMFLABORATOR .
....
.......
.
..
.
..•......
pag.52-59Filtru
o p r e
ş
t e - b a n d ă 
Circuite pentru MID
D o u ă 
tranzistor-testere simple
M ă s u r ă t o r 
pentru
f r e c v e n ţ a 
de
t r a n z i ţ i e 
LC-metru adaptorElectrocardioscop
R e c o n d i ţ i o n a r e a 
contactelor
la
tastaturi
LA
CEREREA
CITITORILOR
............
pag.60-66Convertor
de
radiodifuziune MF-CCIR/OIRTRegulatoare liniare de tensiuneVoltmetru electronicREVISTA REVISTELOR..
...
.
..
.
.......
.
..
pag.
67
TEHNIUM
R e v i s t ă 
pentru constructorii amatori
F o n d a tă
in anul 1970Anul
XXXIV,
nr.352, martie 2004
Editor
SC Presa
N a ţ i o n a l ă 
SAPia\B Presei Libere nr. 1,
B u c u r e ş t i 
R e d a c t o r - ş e f .
' 
fiz.
Alexandru
M ă r c u l e s c u 
Se
cretariat
-
macheta
a r t i s t i c ă
:
Ion
I v a ş c u 
R e d a c ţ i a : 
P i a ţ a 
Presei Libere nr."Casa Presei Corp C,etaj 1,camera 303 Telefon:224.
21
.02
Fax
:222.48.
32
E·mail:presanalionala@yahoo.com
C o r e s p o n d e n ţ ă 
Revista TEHNIUM, Piata Presei Libere
nr.
1,
C ă s u ţ a 
P o ş t a l ă 
S8,
B u c u r e ş t i
-
33
Abonamente
La
o
ri
ceof
i
ciu
p o
ş
t a l 
(Nr.
4t20
din Catalogul
PreseiRomâne)
DTP:
Clementina
G e a m b a ş u 
Editorul
ş i
r e d a c ţ i a 
i ş i 
d e c l i n ă 
orice responsabilitate
in
p r i v i n ţ a 
opiniilor,
r e c o m a n d ă r i l o r 
ş i
s o l u ţ i i l o r 
formulate
in
r e v i s t ă
, 
aceasta revenind integral autorilor.ISSN 1224-5925@Toate drepturile rezervate.Reproducerea
i n t e g r a l ă 
sau
p a r ţ i a l ă 
este
cu
d e s ă v â r ş i r e 
i n t
e
r z i s ă 
in
a b s e n ţ a 
a p r o b ă r i i 
scrise prealabile a editorului.
Tiparul
Romprint
SA
Abon
am
en
tela revista
II
Tehnium"se
pot
face
ş
i 
la
sediul
se
PRESA NA
Ţ I O N A L Â 
SA
,
P i
a
ţ a
PreseiLibere
nr
.1.
seclor
"
B u
c
u r
e ş
t
i ,
o
fi
ciul
p o ş t a l 
nr.
33
.
R e l a ţ
ii 
suplimentare la telefoanele:
224.
21
.02;223.
26
.
83
sau
laFAX
222.48.32
Conform
art
.
2OS-
206C.
P.
,intre
aga
r
ăs p u n d e r e  j u r d c ă
pentru
cont
inutul
art
i
co
le
lor
revineexclusiv autorilor acestora.
3
~

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marya Crystina liked this
Bianca Pricopi liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->