Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0604ip

0604ip

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

text

original

 
Din revista
Electromque
articolul
M i n i e m i ţ ă t o r 
FM
Estevorbadespre
un
mi
ni
-
Pral/que
nr. 268/septembrie 2002
v ă
a l ă t u r a t
pentru sunet
TV, autor B.Lebrun, pag. 14-16.
e m
i
ţ
ă
t
o
r
radiode
m
i c ă 
puter
e,
cu
m
o d
u l
a
ţ
i e
defrec
______
--,
v en
ţ ă , 
inbanda de
f
r
e c v e n
ţ
ă
deaproximativ 85MHz -110 MHz
~
. .
( s e
l e
c
ţ i
a
de
f r
e c v e n ţ ă 
din CV1).
,r'
cuajutorul
c ă r u
i
a
poate
fi
trans·mis la
m
i c ă  d i s
t
a n ţ ă 
sonorulur·program
TV,
pentru a
fi
asculeventual la
c ă ş t i , 
cu aJutorul,r
adioreceptor
FMde
bUZ
l
l
Semnalul sonor sepreiad priza Peritel a televizorulUi
m u
z i c a l ă . 
"Jocul"
cu
Simon
c o n s t ă 
in
a r
el
duce identic respectivele
s e c v e n ţ e , 
,
ap
ă s a
r
e a
acestor butoane.
C o
n
s
t r
u c ţ i a 
p r o p
u
s ă
face apel la uncircuitintegratdetip
PI
C16 F84 (MICROCHIP),iar butoanele luminoase ale jocului Simon ongi nal aufostaici simulate prin asocierea
c ă t e 
unui butoncu
apă s a r e 
cu un LED, ambele de
a c e
e
a ş i 
culoar
e.
J u c a
ţ i
- v
ă
cu
Si
mon
este titlulceluide
al
1--
;::::;;:::;::;==
=
==;:
:::;
:;:
=
=;=:;:::;=
:]"
r
doilea articol
pe
care vi-!
s e m n a l
ă
m
inrubrica de
f a ţ ă
,
articol publicatÎnnr.266/iume2002al
a c e l e i a ş I 
reviste
Electronique Pral/que,
autor
C.
Tavermer,pag.44-46.
Simon
este un joccreat pentru dezvoltarea memoriei.
EI
c
o n
s
t
ă
dintr-un
diSC
echipat
cu
patru butoanema
ri
luminoase de culori diferite
( r o ş u , 
verde,albastru
ş i
galben).Aceste butoanesunt
f ă c u t e 
s ă
lumineze intr-oordinealeatoare, fiecare aprindere fiind
a c o m p a n i a t ă 
deo
n o t ă 
! - - - - : : : - ~ : _ : _
..,. . . . .;:;
S t i
! ! ! ! :
m a l l . 
Cu
n u m ă r u l 
de fala,revista TEHNIUM a
Inlrat
in cel
de al 37-lea an
de
e X i s t e n t ă , 
..
longevitate" al
c ă r e i 
secreti-au
constitUit
general"
lesuccesive
de
constructon amatori
a t a ş a 1 
f a ţ ă 
,de
reVista,
adeseori
in
dubla
I p o s t a z ă 
de colaboratori
ş ;
de
CItitOri
f.dan,
dar
Ş I
foarte
Critici
in
sensul
bun
al
.
I
, cuvantu
UI.
D u ~ n e a v o a s t r ă , 
~ c ~ u a h i
colaboratori
ş i
Cititori
ai
lui TEHNIUM,
d e ş I 
mult mal putini la numar decât
o d i n i o a r ă , 
v ă
s t r ă d u i ţ i 
s ă
d u c e ~ 1 
n:'81
d ~ p a r t e  a c e a s t ă f r u m o a s ă 
Ş I
deosebit
de
u t i l ă 
tradl\le.
In
palida
g r e u l ă \ l I o r 
pecare
le
intampina\i -
ş i
dum
n e a ~ o a s t r ă 
Ş I
T E H N I U ~ 
=-
in
a c e a s t ă  l u n g ă 
ş i
s ă r a c ă 
t r a n z i ţ i e . 
O ~ s l g u r , 
s p e r ă m 
cu
t011l
1"lr·o
revigorare,
InClUSIV
a
domeniU
lUi
n ~ s t r u , 
al
c o n s t r u c ţ i i l o r 
pentru amaton,
d u p ă 
aderarea
Romaniei
la
Uniunea
E u r o p e a n ă , 
dar
nu
imediat,
f i r e ş t e . 
P â n ă 
I
a t u ~ . c l . ' 
. T E ~ N I U M .
are
mare
nevoie
ca
dv.
s ă - , 
fiti
aproape,
s ă
S p r i J i n i ţ i 
revista
atat
prtn
propuneri
de
articole Interesante -din
celemat diverse domenii, nu numai din
e l e c t r o n i c ă 
-dar
Ş I
prinefortul
IInanclar
de a o
c u m p ă r a
cu
regulantate.
Cum
difuzarea
a
r a m . a ~ 
c ă l c â / u l l u i 
Ahile
al
lUi
TEHNIUM,
v ă
r u g ă m 
s ă
ne
semnala!1 In
continuare
zonele
I
o r a ş e l e 
in
care revista
nu aparesau estefoarte greu
de
"prins"
V ă
mul\umim. domnule
Felix
L a z ă r 
(Arad), pentru ,deea'
de
a
se
realiza
ş i
publica
"un
circuit electronic care
s ă
ehmme
I
clasicele
s i g u r a n ţ e , 
folosind,
de
exemplu, un tinstor sau untriac",
V ă
p r e c i z ă m 
c ă , 
foarte
repede
d u p ă 
aparilia
lor, tlnstoarele
ş i
triacele
ş i - a l J 
gasit
a p l i c a ţ i i 
ţ i
in
domeniul pe care
11
m9nlionall,ca
de
exolnl1lu
acele
c o n f i g u r a ţ i i 
crow-bar,
rrezen-
tate
ş i
in
TEHNIUM.
În care
tiristorul
f o r ţ e a z ă 
in
caz
de
pericol
arderea
uneI sigurant€!fuzibile,
protejând
astfel montajul ah
mentat"in
aval"
V ă
f e l i c i t ă m 
pentruconsecventa
Înpasiunea dv.,
dom
nule
Cornel Denghel
( T a r n ă v e n i ) , 
Vom
c ă u t a  s ă  p u b l i c ă m 
schema
solicitatA
de
dv.,
a d i c ă 
unmulti metru
cu
CirCUitul
MMP190.
ş ,
d u m n e a v o a s t r ă , 
domnule
S,ma
Atitia
(Tg.
M u r e ş ) ,  v ă 
I
m u l ţ u m i m 
c ă  v ă 
straduiti
s ă
ne
a j u t a ţ i 
pentru onorarea sohcl
t ă r i l o r 
venite
de
la
a i ţ i 
cititori.
V ă
a ş t e p t ă m 
ş i
cu
articole, Inclusiv
montaje realizate
de
dv.
d u p ă 
scheme
dm
C a . r ţ l 
sau reViste,
dar
cuprecizareasursei,
C\
m o d i f i c ă r i l o r 
f ă c u t e , 
a rezultatelor
o b ţ i n u t e . 
eventual
a
unor ebservatii
Criticeetc.Cu
pfirN8de
r ă u , 
domnule
ing.Ioan Marglne;;n
(Valea
l.:trgp.,
jllC.
r ' . 1 ~ l r o ş \ 
I r ( ~ b t : e 
s ă  v ă 
s f ă t u i m 
s ă
nu
t l ~ 
:rlmltell
noun inlâi
a '..colul
d ~ ~ p m 
Busola
s 8 i s m i c ă 
bal/sl/cz,
despre
r.2re
neprecizali ca are
r:aracler
de
noulate. Cel malinctical
e.tL
s ă
o prezAnta!,
int;i
la
OSIM, pentru a-i ob\lne protectia
l e g a l ă .
Solicitareadv.,
domnule
Dumllru Popescu
( B u c u r e ş t i ) , 
este
o n o r a t ă 
chiarin
paginileacestui
n u m ă r . 
Contactati-netelefonic,
daca doriti
o
copie
d u p ă 
respectivul articol.Alte
numeroase
sohcitarl
ale
dv. sunt
..
in
lucru" saurezolvate
lacil
prinarticolelepublicate in
paginile reVistei.
in
incheiere,
in
nlJmele
colecllvuiui
redacllonal
ş i
al
meupersonal
v ă
urez
În
anul
("'.are
vIne
m u l t ă 
s ă n ă t a t e , 
impliniri
in
I
V i : l
ţ
3
p e r s o n a l ă 
Ş I
În
cariera
p r o f e S i o n a l ă , 
r e a l I Z ă r i 
Ş I
sallsfaelil
pe
domeniul hobby-ului
dv.
Ş I . 
binein191es.
ş i
mult
norClC,
c ă C I 
_
vt.rb9.
unei,
olum!=!
car,e
c i r c u l ă 
pe
Internet
-
s a n a t o ş i 
alt
fost
~ I
eel
de pe
Ttt3.nir.
Al
exa
ndru
Marcu/eseu
TEHNIUM
d
ecem
b
rie
2
006
SUMAR
CONSTflUCTORUL
ÎNCEPATI)R
SIBblllzaloare de
t Q n S I U I ' I ~ 
Alimentare..
ampl1llr:AroarelOf
o p e r a ţ l o n a l l !
Detector PO"tru
Ira:cclc
do
~ I C o 1 
Adaptor pontru Mr1area dlOdclor ZonN
EXPerimont
Hl·FI
Ampllhcnlorul
HAflER
OM200
PrOiectare::!
reieialor
de
5ep.."Ir.nQ
Traductoarc
pcmlru
Irocvenll" lna!\ll
l"emlS
HI·n
cu
dlfulO_
coaxial
Amp[,j
catOI
'IudiO
Pf
tformanl.
Ci
"
LA CEREREA CITITORILOR
indepârtarea IMoctolor
A p n n z ă t o r 
el
~ l r o f ' U C 
pag
1741
AcrOlonlz.,IOI
PIR
AUTOMATlZAAI
AplicarII
prachec
cu
relee
de
timp
E l e c l r o v a r . . , ă 
ophca
pag
4
8-Si
I
ATELIER
p<tg
)
5":
Vsnator
de
turatil:' pentru molonrelfl e
..
CITITORIIRECOMANDA P 9,56·S\
Noulall
......
Chl'
nuvisioalcle
LABORATOR
AllmentatorpAg
62
, ~
DIVERTISMENTREVISTA REVISTELOApag 66
pag 67
TEHNIUM
Rt"V/slj peIIlfU
rf'rsl!U'_
'JtiI
Jma/on
F o n d a l ă
in anul 1970
Anul XXXVII
nI
363
decembne
2006
EdilOi
SC
Pr
esa
Na
llonali SA
P i 8 ~ 
Presei
libere nr_
1.
B u
c
u r
~
U
C!5
u
la
P
o,
tali
68,
B
uc
u
re,
U
33
Redactor-sef
flL
Ale
xa
nd
ru
M
lllc
ul
e!Oc
u
Secrelanal maeheta
8rllsld
Ion
Iva
,c
u
Rcdacll4
Plata
P f ~ e l l l b e f e 
nI
'.
C t l ~ 
PreS(!1
Corp
C.
etal'.
c"m1'!fo1
1:
I
Telefon
31791
23.31791.28Fu
2224832
(·mal!
pr!1SClnal1ona\.'1
O
yahoo
com
Abonamento
La
oneoortciu
p o ş l a l 
(Nr 4120
dtn
CalaloglJl
ProStI
R c m ~ " I I J ) 
DTP
Cl
eme
n
Un
a G
ea
mba
,u
Edllorul sllcdactta
1$1
dech.,a
011(.1-'
rcsponsablhtalo
in
p r I V i n ţ a 
opIniilor
rocomal'\dAn[I)'
$1
~ . o I u \ U t o r 
formulAIein
10\1151.1.
aceasta revenind Integral
<lulofllo'
ISS
N 1
224-
5
92
5
O Toala dreplunlo
rezerval!)
Reproducerea
InlegraIJ sau
p a r J I a l ~ 
este
tu
de$dv
t$tre
InICrI!!'!
In
absonta aprobAn, scnse
prltalal)
.1
tdI
)lu
l
Ul
Tlparu/
AomprlnlSA
"_SA
OI'
i.
BueurC$1l
..
,..
ro
L1U
3
 
________
CONSTRUCTORUL
lN
CEPÂTOR--
------
Ing.GH
.
REVENCO
În
marea
majoritateacazurilor,
montajele
elec!ronice
sunt
alimentate
de
la
r e ţ e a u a 
de
curent alternativ,
pnn
Intermediul
unor
schemede redresare,care
au fost
tratate in articolul publicat in nr.1/2006
al
revistei TEH·
NIUM din care
se
vede
c ă
m ă n m e a 
tensiunii
radresale
este in toatecazunledirect
p r o p o l 1 l o n a l ă 
cu
ampli
tudlnea tensiunii alternative
a p l i c a t ă 
redresoruluL
~ u m 
tensiunea relelei poale avea varlaliichiarmalmari de
..
10%,
acestea
se
vor transmite
direct asupra tensiunii redresa
te
,vanalil Inadmisibil
de
mari pentru
maJoritatea
aplicalillor.Dar stabili·
latea tensiunii
pe
s a r c i n ă 
este
I n l l u e n l a t ă 
ş i
de
varialiacurentuluiabsorbit
de
aceasta, deoarece
Orice
s u r s ă 
de
alimentare afeinevitabil o
r e z i s t e n ţ ă  i n t e r n ă , 
mai
m i c ă 
sau
mai mare,
pe
care
se va
produce o
c ă d e r e 
de
tensiune pro·
p O ~ l o n a l ă
cu
valoareacurentului
ce
o parcurge, afectândastfelten·
Slunea pe
s a r c i n ă . 
Ş I
temperaturapoate
avea
I n l l u e n l ă 
asupra per-forman1elorredresorulUl,deciasupra tensiunii
pe
s a r c i n ă . 
Situa1ia
nu
este
p e r f e c t ă 
nici incazulin
c a ~ e 
sursadealimentare este
un
acumulator
sau
o baterie,
In
cazul aparateloralimentatedinacumulatorul autoturls melor,tensiunea
la
bornele acestuia poate
avea
ş i
ea
v a r i a ţ I I 
chiar
de
±
10%,
datoratesistemului
de
i n c ă r c a r e 
(dlnamuIUl)
Ş I
sarclnii vanabile (lumini, claxonetc.).Bateriile.
mal
ales
d a c ă 
sunt relativ uzate, vor
r e s i m ţ i 
vanalille curentului
de
s a r c i n ă . 
De
aceea,funclie
de
cennlele aparatului alimentat,
se
Impune stabilizareatensiunii in limitele Impuse
de
acesta. Stabilizarea
se
poate lace
a t ă t 
Inpartea
de
curent alternativ,cât
ş i
inpartea
de
curent conllnuu,
a d i c ă 
d u p ă 
redresor.incele
ce
u r m e a z ă
ne vom
ocupanumai destabllizatoarele
de
curent continuu. acestea fiind
de
maimareinterespen tru constructonl amaton,stabilizatoareledecurentalter nativ
fund
intâlmte
mai
alesindiverse
a p l i c a ţ i i 
profesionale
Ş I
Industnale.
Pentru
marea majoritate aapllcallilor (radlorecep·toare.
scheme cu
circuite logice etc.
),
o stabilitate a ten
SiunII
de
ahmentare
de
±
3%
este decele mai multe
on
s a t i s f ă c ă t o a r e
, 
dar pentru curentul
de
alimentareaboblnelor
de dolleXie
ale tubunlorclnescop. de exemplu.este
n e c e s a r ă 
o stabilitate de ordinula0.5
%.
Cu
câtaparatul
electromc
este mal sensibIl,
sau
mal prec
is,
cu
atat
nevoiade
stabilIZare este
mai
s e v e r ă
. 
Astfe
l,
pentru
un
mICroscop
electronic, tensiunea
de
alimentare
nu
Irebule
sA
var,.ze
cu
mal mult de 0,005%. in timp
ce
ampllhcatoarelede curent conllnuu profesionale
Ş I
aparatele
de
mAsun!deinaJlIl
clasA
de
precizie
r e c l a m ă
tenSIuni
4
cu
o stabilitatechiarmai
b u n ă 
de0,0001
%
Pentrurealizareaacestorcerinle
se
a p e l e a z ă 
la
stabilizatoarele de tensiune.Stabillzatorul detensiuneestedefinitin literatura de specialitate ca
un
cuadnpolcapabil
s ă  m e n l , n ă 
tensiuneade
I e ş i r e 
in limite foartestrânse (teoretic constan
t ă ) , 
Indiferentde varialiile tensiunII deIntrare, ale curen
tulUI
prin
s a r c i n ă 
sau
ale temperaturu mediulUiambiant.in unele
l u c r ă n , 
maiales in literatu
ra
a n g l o - a m e r i c a n ă , 
stabilizatoareledetensiunesunt denumite
ş i
regulatoare
de
tensiune(vollageregulat
or,
regulated powersuply),termenulfiind preluatdin teona
SIS-
temelor dereglare
a u t o m a t ă
.
De
menl,onat
i n s ă 
c ă
intre regula tor
Ş I
stabilizator
e x i s t ă 
o
d i f e r e n l ă 
ca dela
parte
la
intreg, regulatorul fiinddefapt
un
element component
al
stabilizatorulul.
E x i s t ă 
maimulte principii sau
m o d a l l t ă l i 
de realizarea stablllZ?toarelor de tensiune
c o n t i n u ă
.
In
funcllede acestea,
se
poate face
u r m ă t o a r e a 
claslll
care:
A
d u p ă 
modul
de
aclionare-
cu
acllonare
c o n t i n u ă
(IIniare)-
cu
aclionare
d i s c o n t i n u ă 
(in comutalle)B.
d u p ă 
modul deconectare a elementuluI regula tor'-stabilizatorserie inraportcu sarcina .stabilizator paralel
C.
d u p ă 
principiul(metoda) de stabilizare:-stabilizatoare parametrice
( b u c l ă 
d e s c h i s ă ) 
-stabilizatoarecureacl,e(in
b u c l ă i n c h i s ă ) 
D.
d u p ă 
modul de realizare.-
cu
componente discrete-
cu
Circuite Integrate.
Toate
acestetipuridestabilizatoare
se
mai
c l a s i f i c ă 
in
l i t e r a t u r ă 
ş i
in cataloage
d u p ă : 
putere, tensiune
f i x ă 
sau
v a n a b i l ă , 
n u m ă r u l 
de
i e ş i r i , 
polaritateatensiunii de
l e ş l ! e 
ş i
destinalie (deuz general, profesional.militar).
In
prezentul articol nevom ocupanumai destabiliza toarelede tensiunecu
a c ţ l o n a r e 
c o n t i n u ă . 
Stablllzatoareleparametrice
d e r i v a ţ i e 
(paralel)
Cel
mal
Simplu
stabilizatorde tenSiune este
cel
cu
d i o d ă 
Zener. destulde des
i n t ă l m t
in aplicallile practiceSchema
sa
este
r e d a t ă 
in
figura1Acesta este unstabilizatorparametnc de
tiP
d e n v a ţ i e , 
elementulprinCipal fIInd diodaZener.Stablllzatorui parametnc
i ş i 
b a z e a z ă 
f u n C ţ I O n a r e a 
numaipe neltniantatea caracterlsticlicurent-tensiune a
dIS-POZItivulUi
electronic
folOSit,
in acest caz dioda Zener
TEHNtUM
decembrie
1006
--------
CONSTRUCTORUL
!NCEPÂTOR----
___
_
A c e a s t ă 
d i o d ă 
cu
SI
este o
l o n c ţ l u n e 
p-n
c o r e s p u n z ă t o r 
dopatil.
AtunCI
când
a c e a s t ă 
joncliune este
p o l a n z a t ă 
insens invers,
la
o
a n u m i t ă 
intenSitatea
c ă m p u l U 1 
electnc.care
de.pinde
de tensiunea
a p l i c a t ă 
Ş I
de
c o n s t r u c ţ i a 
J o n c ţ l u n l l ,
se
produce
un
fenomen
de
a v a l a n ş ă . 
curentulcrescândfoarteabrupt
la
v a r i a ţ i i 
foarte
miCI
ale
tenSiunII
de polanzare
i n v e r s ă 
Altfelspus,tensiunea
la
borneledlodel
r ă m â n e 
aproape
c o n s t a n t ă , 
pentruvariallldestuldemari ale curentului
ce
o parcurge.Fenomenele fizicece
se
produc sunt destul de complicate
111,
putând
avea
loc
s t r ă p u n g e n 
( a v a l a n ş e ) 
datorate ma, multorfenomene,
la
tensiunide
pol
ari zaredlfente.
a ş a 
cum
e s t ~ 
Ilustrat infigura
2a.In
funclie dedopareajoncliun,;
ş i
de dimenSiunileacesteia, se poate
i n s ă 
controladestul
de
precIsfenomenul Zener (numit
a ş a d u p ă 
numele
fiZICianulUi
amencan care l-a studiat), putându·se oblinetenslum dedeschidere. Uz,de
la
câliva volli
p â n ă 
la
sutede
volII.
infigura 2beste
p r e z e n t a t ă 
caractenstlcatensiune-curent a dlodel Zener. care
ne
permiteo
a n a l i z ă 
S i m p l ă 
a propnetal,lor stabilizatoare ale acestuIdispozitiv.
D u p ă 
cum se vede,UzB>UzA.
A c e a s t ă 
d l f e r e n l ă 
poate
fi
de
zecI
sau chiar sutede mlilvoili
la
diodele deuzgeneral (mal mare
la
dlodelecu
Uz
<
6V,
ş i
mai mlcâ
la
diodeledetensiunemai mare).
Se
f a b r i c ă 
insa actualmente diode Zener profeSionale
la
care
a c e a s t ă 
vanalleeste numai de ordinul mllivoll,lor.Evident
stabilizareaeste
cu
a t ă I 
mal
b u n ă 
cu
cât vanaIia tensiunii
r a p o r t a t ă 
la
varial,acurentului este mal
m i c ă . 
Acestraport, care dimensional este o
r e z i s t e n l ă 
(o
tensiune
i m p â ~ i t ă 
la
un curent),
se
n u m e ş t e 
r e z i s t e n ţ a 
d i n a m i c ă 
adlodei,
n o t a t ă 
cu
Rd
sau
Rz
deCI
Rd
\(1;
Acest
II:
parametru este Indicat in cataloagele profesionale
Ş I
constituie
un
critenu de apreciere a performanlelor dlodelor.Valonle uzuale suntcuprinse intre fractiunide ohm
Ş I
zecI
de ohml,preferabile
fIInd
deSigurcele
cu Rd
cât mai mic.
O b s e r v ă m
din figu
ra
2b
c ă
pentru aajunge in zona de stabilizare. curentul pnn
d i o d ă 
trebuie
s ă
fie deaproximativ 1mA
(IadiodeJe
de
m i c ă 
putere.crescând cu putereaacestora). Curentulmaxim admlslbll pnn
d i O d ă , 
Izmax.depindede puterea
m a x i m ă 
dedlslpalle a acesteia.
Ia
felcala
once
dispOZItiV
semiconductor.
D e p ă 
ş i r e a 
acestei valon poatedistruge dioda.
R e z u l t ă
deci
c ă
este absolut necesar
ca
in
qlrcUlI
s ă
existe
un
element
de
limitare aacestUicurent.
In
cazulstablllzatoarelor
ca
aceladinIIgura
1,
acest
rol
este
Jucat
de
Rv
,care
se
d l m e n s l o n e a z ă 
astfel
i n c ă t 
curentulprin
d i o d ă  S ă 
p o a t ă 
TEHNJUM decembrie
1006
avea o
va
natie cel
p u ţ i n 
inlImItele in
caro
se
eshmeaz
c ă
se
va
modificacurentulprin
s a r c i n ă . 
llnand
cont
Ş I
de
v a n a ţ i i l e 
estlrnatepentru tensiunea
de
Intrare Pentru
a
intelege
func110narea
acestUi stabilizator.
sa
pre·supunem
c ă
Rv
a fost astfel
d i m e n S i o n a t ă 
incalpunctul
de
f u n c ţ i o n a r e 
al
diodel
se
afla
undeva
Întrepunctele
A
ş i
B(figura 2b).
D a c ă 
rezlstenla
de
s a r C i n ă 
RL
scade,crescând
deCI
curentuldo
s a r C i n ă . 
c ă d e r e a 
de
tenSIune
pe
Rv
va
aveatendlnla
de
c r e ş
t e r e
. 
ceea
ce
va
producoo
m i c ş o r a r e 
a
tenSiunII
pe
dioda. adlc;;punctul
de
f u n
c
ţ i o n a r e 
se
va
deplasa spre punctulA.
In
cazul
in
ca
recu
rentul de
s a r c m ă 
scade,
punctul
de
lunctlonam
se
va
deplasaspre
B
La
a c e a s t ă 
v a n a ţ l e 
a
tenSiunII
dioda
va
r ă s p u n d e 
deCI
p r i n t r ~ o 
v a n a ţ l e 
pronun!ata
a
curentulUI
s ă u . 
care
va
face ca
tensiunea
pe
Rv
s ă
r e v l n ă 
la
valoarea
1 0 0 l i a l ă 
Variatia
curentulUI
pnn
diodaestefoarte mare, pentru
vana!1I
mICI
ale
tenSiunII
aplicate
la
bornele acesteia.
Putem
spune
atunCI, cu
suficientde
b u n ă 
a p r O X i m a ţ I e . 
tensiunea
labomp.le
dlodel
se
menllne
c o n s t a n t ă . 
d e ş I 
curentul
prin
dioda
$1
pnn
r e z i s t e n ţ a 
de
s a r C i n ă 
cunoaste o varialle
in
limitedestulde largI. Pentru a descne
slmphst
fenomenul
de
stabilizare,putem
conSidera
dioda in conductle
lnver$.U
ca
un
rezervor de curent, carein
S i t u a ţ i a 
in
cme
curentulde
s a r c i n ă 
c r e ş t e , 
c o m p e n s e a z ă 
a c e a s t ă
c r e ş t e r e . 
cedând sarclnlidin curentul
s ă u . 
D a c ă 
scade curentulabsorbit
de
s a r c i n ă . 
a c e a s t ă 
vanallc esto
p r e l u a t ă 
de
d i o d ă . 
al
c ă r e i 
curent
c r e ş t e 
Ş I
in
felul acesta,prinacest
JOc,,1
curen\lIor, curentul
total
debltat
de
s u r s ă 
Ş I
tensiunea
pe
sarcina
r a m ă n 
aproape constante,dec,s·aobllnut o stabilizare
A s e m ă n ă t o r 
este mecanismul
Ş I
incazulincare
anahztlm
varlalla
tenSlunu de
IntrareAstfel,ocrestere
sau
o
s c ă d e
r e
<1
acesteia
va
provoca o
c r e ş t e r e , 
respectiv
o
scâdereacurentuluI
pnn
dlodilvarlalle ce
va
fi
preluata
do
rezlstorulde balast
Rv,
tens,
unea
pe
sarCina
r â m â n ă n d 
aproximativconstan
ta
.stablllzatr'
DeCI,
la
v a n a ţ l f l 
curen
tulUi
de
s a r c i n ă , 
curentul dobltat
de
redresor
ş i
tensiunea
pe
Rv
r ă m i i n 
practicconstanto, rlar la
v a r i a ţ i a 
tenSiunII deIntrare. aceste
m ă m l ' l 
se
m o d i f i c ă , 
tensiunea
pe
dlodâ
Ş I
curentulde
s a r c i n ă 
ramânândconstante
Dac tonsunea de
Intrare scadesub valoarea Uzdioda
"se
stinga'".
ar
tensiuneade
I e ş i r e 
va
fi
Uout
UJnRv
Is
n o s t a b l h z a t ă 
D u p ă 
cum
se
o b s e r v ă , 
stab,hzatoarele parameltlce
cu
diodeZenor
nu se
preteazA penlru surse
cu
lenslunlvariabileO
501u\IO
de
compromis
se
poate
reahza
pnn
folOSirea
mal multor diode de
JenSlu",
diferite
5

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->