Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7109

7109

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2011

pdf

text

original

 
CONSTRUCTII
PENTRU
AMATORI.
PUBLICATIE LUNARA
E D I T A T Ă 
DE
REVISTA
"
TlINTA
I
TEHNICA
"
.24
PAGINI-2
LEI
,
I
 
-
e
În
n u m ă r u l 
viitor.
Redarea
acustici
de
inalti
calitate;
Ampliflcatorde
20-60 W
cu
tranzis
toare;
Convertorpentru
benzile
de
amatori;
Aparat
universal
cu
tob
cu
neon;
Receptor
pentruincercat
tranzis
toare;
NICOLAE
PORUHBARUUn
receptor
cu..
tranzlstoare
cu
buni
sensibilitate
,1
cu
un
consum
mic
de
ener:le
constituie
un
mare
avantaj.
Pentru
anuavea
preamulte
circuite
cu
acord
variabil,
sarcina
unui etaJ
de
n d l o ' r e c v e n ~ 
esteaperlodld.
Receptorul
are
o
bandidetre
o:ere
de
10
kHz.
ceea
ce
ulluri
o selectlvl-Receptorul
este
conceput
penlru recepljo..
narea emisiunilor
de
amatorf
pe
bandade
eo
m
(3,5
MHz-J,8
MHz),atit In
t e ~ r 8 1 1 e 
cII
ş i
In
foni.,
In
special
la
receptionarea emisiunilor
cu
bandalateralaunica
(558)
.
Circuitul
de
Inlrare este acordat
pe
banda
de80m,
Ia
r
In
prJmullub(ECC81)
se
face
hetero
dlnareasemnalului
de
la
circuituldeIntnue
cu
semnalul o8cilalorulullocal.Cupleiu! 58face prin
calod!,ceea
ce
asigurllzolarell
circuituluide
t e d l o f r & C \ l e n ţ ! 
de
celoscilator.
Deasemenea
,radlatla paraziti
II
oscilalorulul local
se
ate
nueaz!
la
minimum.
De
remarcat
ca
schemaIntrArII
fKePlorului
estesimilaracu montalul
de
detector
4e
produs
folosit
la
,&cuptoarele
superheterodln6
de
ba
fic.
Dael
In
acest scop,
in
receptoarela
SUpet
1
se
f o
l o s e ş te
ECC 82
saucevasimilar.
In
receptaM
des
cris
se
preconizeaza
folosirea
lui
ECC
81,
avind
un
randament Incqmparabll mai bun.'ntrucl!
tu
bul
este
conceput pentru folosirea
In
in
alt!
frecven1A
.Duble triode
de
acesl genma, sintECC
85, ECC 88
,PCC
88.
valorile piese-
10.
de
la
Inlrare.trebuie
insA
adaptate
caracteristicilortubului folosll Este foarleimportantiloloslrea unor piese
de
cea
mal
bun!
calilate(condensatoare, socluri elc.
).
CondenS8lorulvariabil
Vc,
poate avea
ş i
o valoare de
50 PF
d a c ă 
se
l e a g ă 
un
trimer
de
50
pF
'1'1
paralel
cu
condensator
ul
variabil;atit
acest
trimer cit
ş i
Tctrebuie
s!
fie de tip concentric.
Se
recomanda ca,
la
punerea
la
puncla montajului,
In
locul
11.11
R7
s ă
se
montezeunpolenllomelru trimet
de
500
K,
care apoi
va
fi
inlocuitcu orezistenta
I b ă 
devaloare
c o r e s p u n z ă t o a r e . 
Folosind
3JOKD,
s-au ob1inut rezultate optime.Oscilaterul
(EF
80).
este
de
tip
.
Tesln
)
(Vackar).Acest
lip
'"
oscllalor
eale
loarteltabil
ş f
se
reglead
uf/)r.Tubul
ECC 83
asig
Ura
ofoarte
bunA
amplllicare
in
joas!
frecven
1A,
cuunzgomol
de
fondredus.
C A ş l l 1 e 
fol08lte
vo
r fi
de
ImpedanlA mare
(2
IJOO-...I
000
a).
tn
prlvln18
t e h n o l o g
~
deasamblare
:
l e g ă t u r i 
scurte,lipituri foartecorecte,
masA
un
icA
co
munA
la
pieseleaferentafiecAruitub etc.De asemenea.
este
de
recomandat
ca
fIIamenlele
sA
tie alimentateprin
~
b l
u
coaxial legat
la
masa,pentru evitarea brumu
tul
.
Toate
tuburiletrebuie
eaenMe
cu cite un
capac.
Se
preferi
ecrana,
..
osclTatorului;
dacI
acest
lucru prezTnt! greutl1J,
atund
toateleg!turileoscilatorulul
ş i
ale tubului
T,
si
tle
sub
ş a s i u
, 
iarci{cuilulde intrare deasu pra, legAturaInlrepicior
ul
T
de
la
T,
ş i
bobina
\IA
fi
ecranatA
ş i
va
trece prin
ş a s i u 
cit
malapr
Ol
~
t;fe
piciorul7.Allmentar68receptoru
lui
nu
s-a
dat,
tate
suflclentl.Cele
doul
etajeutilizeazl
dolll tranzistoare
de
tip
EFT
317-320
,
rro401.
AF 11S.AF 125,
OC
6H
etc. Circuitul
de
intrare
se realizea.u
pe
o
bari
de feriti
citin-
,
~ ~
: : ~ . . : ; : : ,
~
d
~
'
~
l d
~
C
5
U
~
d
a
i .
~
m
~
.
~
t
~
'
~
U I
[ !
d .
~
8
~
m
~
m
~ ~
,
~
' U ; n g i m e a 
de
din
sirml
cu
mm,
Iar
~
are
5-10
d
in
a c e e a ş i 
sirml.
Datele
sint
utile
gama
deunde
medII.Cel de-aJ doileafiind
c l a s i c ă , 
care
asigurA
12-15
mA,
de
orice schema
de
25D
V
la
un curent altar·
sA
fie
d e g a j a t ă 
sim lunoime
ş i
la
o
10
m.
ş i
in
gamade
40
m,
intrare
ş i
oscilatorul
..
~ . , c . " . 
cu,.
2S
mm,
carcasA cu _12
mm
de
2,5
mH.
deacord se
real it.eazi
pe
o
carcaslde
fetid
(detip
« M i o r i ţ u )
cu,obi
..
l,)
are
100 de spire
din
sirmi
CU"
0,15
mm
.
Acordul
celor
douireallzeui
cu un
condensator
cu
doui
s e c ţ i u n i 
cu valoapF.
Pentru
alinierea.
celor
va.
rolosifie
mutarea
bobl-
netor
li
JI
fiemiezul
decele
doui
o
d e t e c ţ i e 
cu
dou!
etaje
SÎnt
frecvenp
ce
lo!,,,,.
353,
lTU-Tr15
de
2.5
mW
11.11'111.11
barel
de
feriti.
al
boblnelor
l
-l.r
Dupi
r a d l o f r e c v e n ~ 
u r ~ e u i 
de
IEFO.
Ultimele
> I ~ : ~ : ~ : : 
..
de
audio-
~
EFT
351-
2001l(DiI.).
A I ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :
~
de
la
o
baterie
'O"taiiulo';1
se
face
JI
intregul
mid
cutie
montaj
se
poate
reallz:a
de material
plastic.
1.
I
I
~
 
p
I
I
IT
SELECTIV
Re
PENTRU
RECEPTIA
o
emisiuneradlolelegrafici
de
tip
AI
(tele
grOlfie
nemodulni)
ocuJ)io
bOlnd;!i
de
f r e c v e n ţ ă 
de
circa 200 Hz.
de
aceea,
pentru
il
putea
selectaemisiunea
d o r i t ă 
de
oalta
inveclmd.,este
nece
sar
cabanda
de
trecere
a
receptorului
s ă
fie
de
cel
p u ţ i n 
500 Hz.Banda
de
trecere
a unui
circuit
o s c i ~ . . r ! ! . 
(fig.
ia)
este
dau
de
r e l a ţ i a 
simpl;!i
Ing.
lOfoidale
de
feritili
au unsau seutHizeazi
chiar
micinu au
intotdeauna
~ n
O
. ~ I " ~ i ' ~ 
O
soluti"
sImpli
este
dati
circuitselectiv
Re.
Circuitulareproprie.tatea
d.
1
"Iii"",.
unui
(fig.
2)
dati de
L
c)U
i:..,-L
a)
.
FI,
."
j,i
,
R
~
~ f
I
:
II
:
c
Rb
le
F'9.
2
punctelor
,i
liniilor.
De
..
ceea, s-a
p
r
e v ă z
u
t
un
potenpometru
R
..
cu
care
m o d i f i c ă m 
c o n d i ţ i a
de
rejeqie
infinid
il
circuitului
In
dublu
T,
I
ă r g l n d 
astfel
hnda
de
trecere
.
Circuitul
lucreui
pe
o frec
...
e n ţ i 
apropiau
de
1 000 Hz.
CondensatorH
CI'
e)
.
C
J
,i
rezisten
~ e l e 
R.
ş i
Rl
$E'
'lor
som
Iii
o
punte,
ca
si
albi
t o l e r a n ţ e 
sub
2%.
Estesuficient
si
asigufim
cu precizie
c o n d i ţ i a
: 
C,
,f
L.
B
--=.
unde
f
este
f r e c v e n ţ a 
deacord.
Iar
Q
o
Q-factorul
decalitate
,
Pentru
ao
r e l a ţ i a
: 
=
t
~ ~ ~ ; ; ; ~
=~ ~ ~ ~
'
~
i
~ ~ ~
C ,
---
,t:ee<lce se
poate
P
i
:hiar
li
cu
ajutorul
unei
este
necesar
fie
si
mirlm O,
fie
si.
miqorim
f
o
Deoarece O-ul
Dobinelor
o b i ~ n u i t e 
nu
d e p . l i ~ ~ t e 
in
practid
200.seutilizea..zlin
receptoarele
de
trafIC filtre
I:U
I:ristale
decuars.care pot
avea
0=10000
...100.000
O
ald
metodi este
s ă
utiUdm
CI
f r e c v e n ţ i 
Intermediari
dt
mai
sehud
(SO
...100 kHz).
,i
in
acest
caz
receptorul
va
fi
cu
dubl;!i
sau chiar
cu
t r i p l ă 
schimbarede
r r e l : v e n ţ l .
De
pild;!i,
pentru
f
_50
kHz
li
0=100.
o b ţ i n e m 
dOOlr
cu un
singur
o.
circuit
o
bandi
de
500
Hz..
Utilizind mai
multe
c:lrculte
acordatepe
a c e e a ş i 
frecvenp
de
SO
H:r..
banda
de
t r e ţ e r e 
;
~ E ! : ~ ~ : ! ! : : : ! ! : ~ 
ce
este
acceptabil.
...
'"
=o,
............
1"
.......
.
PeMru
un
receptor
gata
construit
avînd o
bandi
de
trecere
de
c i ţ i v a 
kHz.
problema intro
ducerii unui filtru cu un
cristal de
I : u a r ţ 
adecvatsau
il
ind
unei
schimbiri
de
f r e l : v e n ţ ă 
este
dell·
cati
,1
laDo[ioasi.
Dup;!i
cum
se
~ t i e , 
r e c e p ţ I a 
emisiunilor
telegrafke
AI
se
face cu
ajutorul
unui
oscilator
local special
pentru
telegrafie
(B
.F.O.).
care
lucreazi pe
o
frecven!i
apropiati
de
f r e c v e n ţ a 
Intermediari
il
receptorului
.
De
p i l d ă . 
daci
F.
=46S
kHz.
atunci,
luind f
=466
I
ose
kH:r.
ş i
aplicind
aceasti
f r e c v e n ţ l 
detectorului.
se
o b ţ i n e
,
datoriti
e f ~ t u l u i 
de
mlxare
a
diodei
dete<toare.. o
f r e c v e n ţ l 
audiode
1
kH:r..
carepoate
fi
ascultati.Selectivltatea
se
poate
o b ţ i n e 
ulor
in
l a n ţ u l 
de
a u d i o f r e c v e n ţ i 
al
receptorului.
deo
'
arece
f r e c v e n ţ a 
r
este
sdzud. Cad
f
=1
o o
kH:r.
ş i
u t i l i z ă m
un
circuit
oscilantcu
Q=10.
r e z u l t ă 
o
bandi
de
trecere
doar
de
100 Hz.
Dar circuitele
lC
pentru
f r e c v e n ţ e 
atît
de
joase au l
~ i
C marI.
Bobinele
se fac
pe
miezun
II
,
__
_
__
-'
p o z i ţ i a 
Al
a
comutatorului
tului
d U b I U ' ~ ~ T ; ~ ' ~ i ~ ' , ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 
( p o z i ţ i a 
AI
aCu
acest
de
trecere
'
de.
telegl'ilfiei
devine
p,,,.np
unui
negatid
reaqi.
"",h'o<
benzi
r e c e p ţ i a 
.Iungimii»
1,5V
+
eXilcu:.
C;
se
n
realizalegind
condensatori
de
1 nF.
Tot
montajul
pe o
mld
p l ă c u ţ i 
de
circuitImprl
se
va
ampll1u
sub
ş a s i u l 
receptoruluI.
~ " , , ; ' , ~ ; ' ~ I 
R..
v;a
fi
semlreglabil. Conexiu-
i
la
comun-corul K
vor
fi
cit
miii
scurte
ş i
ecranate..
Partea de
i l u d i o f r e c y e n ţ l 
il
receptorului
poate
avea in principiu
orice
tub
final
p e n t o d ă , 
darrezultate bune
:re
o b ţ i n 
cu
tuburi
cu
panti
·
mare
(El
&4,
6P14P, 6P9
etc.)
.Este posibil
chiar
ca
montajul
si
autooscileze.
Se
fixeazi
p u ţ i n 
ruluio
o b s e n a ţ i e
: 
montajul
d ă
rezultate
.
;
o , : : . o : " ~ ~ ' : N ~ ~ ' : ' ~ : l e ; 
montalul
da
rez.ultate
I
Olre
o
b u n ă 
stabJlitare
de
f r e c v e n ţ a 
sepal'ildi
u ~ r
. 
100-200
Hz.
aoscilatoa B.F.O.
)'"erscOOlteJl
emlslufiltrulul. Se
r e c . o m a n d ă 
ca
. cu
are
reglim
emlsiunea
doriti
si
p o a t ă 
fi
JiJJnF
Primele inscrieri
la
noul
concurs
'Teh
nium.
n-au
.IIsleplll' .epuizareainlleb4rilof-
" : " ~ I . : ; :
; I ; t ; ~ 
L
,
'"
rezolv4r1lor
la
Intrebarile
de
specia-
".':",58
cere
lrom,sa
Si
o sw::cinta
C.IIracleri-
l u c r ă r i i 
cu
care
vor
sa
partiCIpe
la
1
1
,,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->