Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7207

7207

Ratings: (0)|Views: 419|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2011

pdf

text

original

 
ÎI
Un generator
RF,
modulat
În
amplitudine,
se
d o v e d e ş t e
totdeauna util,atit pentru reglajele receptoarelor M.A.cît
ş i
pentru alte
m ă s u r ă t o r i . 
rn
cele
ce
u r m e a z ă 
vom prezenta o
s c h e m ă 
Î n c e r c a t ă 
de
m u l ţ i 
amatori
ş i
care,
În
general, a dat rezultate deosebit debune. Este vorba de
un
generatorechipat cu 3 tranzistoare
de
tip curent.
u ş o r 
de
procurat. Acest generatorpoate lucra in banda
100
kHz-;-20 MHz
pe
5 game,
ş i
anume: 1-100-:-300 kHz;11-250-;-650
kHz;
111-600-;-1600 kHz;
IV-4,8-:-10
MHz; V-9,5-;-20 MHz.
Asa
cum
se
vede, este vorba de
un
oscilator
cu
r e a c ţ i e 
prin
i n d u c t a n ţ ă 
m u t u a l ă 
folosind tranzistorul
Tj'
Circuitul
a
cordat este montat
În
Ilaza tranzisto
rului,
acordul lui realizîndu-se
cu
uncondensator variabil
Cv
cu 2 sectiunimontate
În
paralel, fiecare
s e c ţ i u n e 
avînd valoarea
m a x i m ă 
de
400
pF.
Se
poate folosi,
de
exemplu, condensatorul variabil cu dielectric din receptoarele radio. Polarizarea tranzistorului TI
se
face prin
r e z i s t e n ţ a 
Rz.
iar
r e z i s t e n ţ a 
Ra
este
p u s ă 
pentru a realiza o
r e a c ţ i e 
n e g a t i v ă 
l o c a l ă 
ce stabi
U z e a z ă 
regimul
de
f u n c ţ i o n a r e 
al
oscilatorului.
Cu
c r e ş t e r e a
f r e c v e n ţ e i , 
c o n d i ţ i a
de
intrare in
o s c i l a ţ i e 
este
mai
greu
de
îndeplinit.
De
aceea ipgamele 4
ş i
5
se
exclude
a c e a s t ă 
re
a c ţ i e , 
decuplînd rezistenta
R}
de
condensatorul
Ca'
T o t o d a t ă , 
In
cadrulunei
game,
pentru a
p ă s t r a 
c o n s t a n t ă 
amplitudinea
o s c i l a ţ i e i ,
se
m o n t e a z ă 
În
paralel,
pe
bobina din colector, o
r e z i s t e n ţ ă 
de
amortizare, cum ar fi
R,
in gama
II.
Oscilatorul
RF
esteaflmentat
cu
tensiune
s t a b i l i z a t ă , 
pentru a
avea
o
b u n ă 
stabilitate a frecventei. În acest scop, tensiunea
se
stabi
l i z e a z ă 
cu o
d i o d ă 
Zener, cu tensiunea
de
lucru
de
7
V,
cum ar
fi,
de exemplu,DZ
307.
Oscilatorul
cu
tranzistorul TIeste modulat
in
amplitudine cu unsemnal sinusoidal, provenind
de la un
oscilator
AF
cu tranzistorul T
3
Sem-nalul de
m o d u l a ţ i e 
se
a p l i c ă 
pe emitor,modificind polarizarea tranzistoruluiT
1,
ceea ce
d e t e r m i n ă 
ca in colectorsemnalul
RF
s ă
fie modulat
În
amplitudine. Practic, este vorba de o mo
d u l a ţ i e 
pe
b a z ă . 
A ş a 
cum am mai
a r ă ­
tat, oscilatorul
RF
are 5 game,
ce
se
r e a l i z e a z ă 
schimbind perechi
de
bobine. În acest sens,
se
va
folosi uncomutator cu 4
s e c ţ i u n i 
ş i
cu
5
contacte pe
s e c ţ i u n e . 
Se
poate
folosi
orice
tip
de comutator, indiferent
c ă
este rotativ sau cu clape. Datele constructive ale bobinelor oscilatoruluiRF·sÎnt:-Gama 1.(100-;-300 kHz). Se
folo
s e ş t e 
perechea
de·
bobine Lg-L10'care se
r e a l i z e a z ă 
pe
o
o a l ă 
de
f e r i t ă 
cu diametrul exterior de
28-30
mm.Bobina
Lg
va
avea
110
spire,
iar
Lu,-
55
de spire cu
s î r m ă 
Cu-Em cu
({)
=0,1
mm;-Gama II
( 2 5 0 + ~ 5 0 
kHz)
u t i l i z e a z ă 
perechea de bobine
tr-L8'
care se
m o n t e a z ă 
tot
pe
o
o a l ă 
de
f e r i t ă 
cu
a c e l a ş i 
diametru ca
În
gama
1.
Bobina
Li
are
60
de spire, iar
L, -
30
de spirecu
s l r m ă 
Cu-Em cu
(/)
=
0,1
mm;-Gama III (600";-'1600 kHz)
folo-
"LTRE
II
IIIZIII
SPRE
TIAIIIITIIII
s e ş t e 
tot
o
o a l ă 
de
f e r i t ă 
pentru perechea de bobine Ls-L
G
Ls are
26
despire, iar
Li. -
14
spire
cu
s î r m ă 
deCu-Em cu
VJ
=
0,3
mm;-Gama
IV
(4,8-:-10 MHz). Perechea de bobine
La-L
4
se
r e a l i z e a z ă 
pe
o
c a r c a s ă 
din material plastic sau
de
carton cu diametrul de
14-15
mm.Pe
a c e a s t ă ' c a r c a s ă 
se
b o b i n e a z ă 
s p i r ă 
l î n g ă  s p i r ă 
bobina
L:t
(6
spire) cu
s î r m ă 
Cu.-'Em
cu
(/)
=
O,:>
mm
ş i
L.{.
-
14
spire
cu
s î r m ă 
de Cu-Em cu
(/)
=
0,2
mm.
Se
prevede ca bobina
L
4
s ă
se
p o a t ă 
deplasa
pe
c a r c a s ă 
pentru aputea realiza cuplajul necesar
i n t r ă r i i 
in
O S C i l a ţ i e ; 
-Gama V (9,5-:-20 MHz). Perecheade bobine
L.
-J,
se
c o n s t r u i e ş t e 
tot
pe
o
c a r c a s ă 
din material plastic cudiametrul de
14-15
mm. Bobina
L,
are 5 spire
( s i r m ă 
Cu-Em cu
(/)
=
0,6
mm), iar
J, -
11
spire cu
s î r m ă 
deCu-Em cu
(/)
=0,2
mm.OscUatorul
RF
u t i l i z e a z ă 
un
tran
zistor
P-N-P
cuJ3'
= 30+100
ş i
putere
d i s i p a t ă 
de
50-100
mW.
Se
r e c o m a n d ă 
a se folosi tranzistoare de tip
AF
109,
AF
106,
EFT 317,1T
401,
11402
etc.
Tx
este un transformator
o b i ş n u i t 
de laaparatele de
r a d i o r e c e p ţ i e 
cu tranzistoare, cum ar fi transformatorul -«driver»
de
la un etaj final
În
contratimp.Tranzistorul T 3 este de
tip
EFT
353,
1T16,
AC
75,
ac
75,AC
151,
AC
122
etc.Tensiunea
AF
l a ' e ş i r e a s p e c i a l ă 
are-valoarea de circa
1
V
ş i
poate fi
v a r i a t ă 
(in
a c e l a ş i 
timp
ş i
gradul
de
m o d u l a ţ i e
«m»
al
semnalului
RF
modulat)
cu
ajutorul
p o t e n ţ i o m e t r u l u i 
P2' montat
D
ca
o
r e z i s t e n ţ ă 
v a r i a b i l ă . 
A c e a s t ă 
re
z i s t e n ţ ă 
m o d i f i c ă 
r e a c ţ i a
n e g a t i v ă 
pe
etaj, deci
ş i
tensiunea
AF
d e b i t a t ă .
F r e c v e n ţ a 
o s c i l a ţ i e i 
AF
depinde
de
transformatorul
Tr
utilizat
ş i
de condensatoarele C
4,
C9
ş i
C
12
.Semnalul
RF
modulat este aplicatunui etaj repetor
pe
emitor, pentru arealiza un generator
de
tensiune con
s t a n t ă . 
Ca urmare, tensiunea la
i e ş i r e a 
generatorului este practic
e g a l ă 
inamplitudine cu tensiunea
d a t ă 
de
generatorul cu tranzistorul
Ti'
Nivelulsemnalului
la
i e ş i r e 
se
poate reglafolosi nd
p o t e n ţ i o m e t r u l 
P
l'
Cind curso-rul
p o t e n ţ i o m e t r u l u i
P
1
este in
p o z i ţ i a 
s u p e r i o a r ă , 
tensiunea la
i e ş i r e a 
atenuatorului este de ordinul
100
mV sau
1
mV,
f u n c ţ i e 
de borna la care ne-amconectat.Ultima
o p e r a ţ i e 
este etalonarea generatorului.
S o l u ţ i a 
pe
care o preconi
z ă m , 
d e ş i 
nu este prea
p r e c i s ă , 
t o t u ş i 
este,
În
general,
la
indemina amatorilor. Pentru etalonare, propunem a
se
utiliza un receptor de trafic,
ca
celeutilizate la radiocluburi, care sînt bineetalonate.
Se
r e c e p ţ i o n e a z ă 
În
diferite puncte ale receptorului generatorul construit
ş i
se
face etalonarea.Se face remarca
s ă
fim
a t e n ţ i 
la erorile
ce
pot interveni
d a t o r i t ă f r e c v e n ţ e i 
imagine a receptorului.Sintem
c o n v i n ş i 
c ă
acest generator
va
satisface
pe
amatorii
e l e c t r o n i ş t i . 
M.
BAGHIUS
-244V
, - - G ~ ~ - - - - ~ - - - - - - 1 J 
SPRE
----lIJro'-
<-
SARCINA
·
····1
~
')
 
arrlpllticatc)r se co
tip
p a l 1 l g l i < ; ă 
( i m p
1
e d a ! i 1 ţ a 
240.fi
ş i
cu
alimentarea ampli-ficatorului. de alimentare
se
compune din
3
fire:
220
V;
6,3
V
masa
c o m u n ă .
trebuie
s ă
bine eventual blindat.
In
acestcaz,
se
poate folosi
ca
m a s ă 
c o m u n ă . 
Tubul
folosit,
ECC
88 (6 H 23 11)
sau eventual
PCC
88,
a s i g u r ă
În
acestmontaj o amplificare de
16-18
dB
(6-7
ori).S-a ales acest tub
intrucit
se
pre
t e a z ă 
cel mai bine scopului; nu
se
re
c o m a n d ă 
inlocuirea cu ah tub.
Tubul
PCC
88
are tensiunea de filament
7 V
În
loc de
6,3
V,
altfel este identic cu
ECC
88 (6
H
23
Tf).
f n c ă l z i r e a 
filamentului se
r e c o m a n d ă 
s ă
fie
a s i g u r a t ă 
de la untransformator de sonerie, iar tensiunea
a n o d i c ă 
de
+
220
V
se
poate lua chiardin televizor. Liniile
de
alimentare
se
a s i g u r ă 
cu fuzibile
c o r e s p u n z ă t o a r e . 
Schema
de
principiu este
d a t ă 
infig.
1.
R e z i s t e n ţ e l e 
f ţ
ş i
R.z
se ajus
t e a z ă 
in jurul valorii date, tot
a ş a 
ş i
condensatorul
trimer
CI'
in vedereaunei imagini optime.
Acest
ajustaj se
e x e c u t ă 
î n s ă 
d u p ă 
acordarea
e x a c t ă 
În
g a m ă , 
ceea
ce se
o b ţ i n e 
prin înde
p ă r t a r e a
sau apropierea spirelor de
la
bobinele
~ - L . z , 
respectiv
~ - l + 
(modificarea pasului), iar reglajul fin prin
N.
suruburile de
a l a m ă 
folosite
ca
miez.. Piesele trebuie
s ă
fie
de
b u n ă 
calitate
se
m o n t e a z ă 
pe
o
p l a c ă 
i z o l a n t ă 
de pertinax saupoate avea o
f o r m ă 
I a r ă 
sau
c i r c u l a r ă . 
A c e a s t ă 
de-de ecranul metalic (cutia)care-I avem
la
d i s p o z i ţ i e 
sau care
COlnTe,clloniElt
de
amator. Cutia poate
aIU""'III.I,
fier galvanizat
cu
succesfolosite
la
etc. Cutia
cu
cositor saupentru a infiltrarea apei.de cablu sedopuri ceruite sau,
ş i
sau mufe
de
cauciuc.
s u p r a i n c ă l z i r e a 
tubului, se
t i c ă 
in
cutie citeva orificii de
Î n s ă 
În
a ş a 
fel
ÎnCÎt
s ă
nu intre apa deploaie prin aceste orificii.
1n
fig.
2
se
d ă
amplasarea
i n f o r m a t i v ă
a pieselor.Montajul trebuie
s ă
fie rigid, lipiturilecorecte
ş i
l e g ă t u r i l e 
cit mai scurte.
linia
E
este un ecran
c o n f e c ţ i o n a t 
din
t a b l ă 
de cupru sau
a l c ; t m ă 
de
1
mm,cositorit,
ş i
care desparte piesele legate
la
cele
d o u ă 
triode ale tubului.De
a c e a s t ă
p l a c ă 
se
lipesc toate
l e g ă 
turile de
m a s ă . 
Tabelul
i n d i c ă 
datelenecesare pentru
c o n f e c ţ i o n a r e a 
bobinelor.Bobinele se
î n f ă ş o a r ă 
pe carcasede hirtie
i m p r e g n a t ă 
in lac de bache
l i t ă 
sau pofistiren,
~
int.=
3,1
mm,
q,
ext.=
3,4
mm, lungime =
30
mm.
rn
interior
se pune
ş u r u b u l 
de reglajdin
a l a m ă 
M
3,
lungimea
12
mm. Fixarea
ş u r u b u l u i 
se
a s i g u r ă
cu o
s î r m ă 
de
o ţ e l , 
ca
la
blocul de canale.Bobinele se
e x e c u t ă 
astfel: bobina
~
( ~ ) 
se
b o b i n e a z ă
pe
c c i i c a s ă ,
iarbobina
1,
<4>
deasupra lui
~
( ~ ) 
sau,
d a c ă 
se
i n d i c ă 
pas (p = ), se bobi
n e a z ă 
Între spirele lui
~
( ~ ) . 
D u p ă 
reglaj, spirele se
f i x e a z ă 
cu lac depolistiren.
DIIPOIIIII
IllelRDlIlC
PIIIRU
HlAUlIRIA
Ing. G.
MORARU
C!nd nivelul apei este mai mic decît nivelul
de
fixare a celor doieiectrozi, circuitu:
d ~ a h r : n e n t a r e a l 
redresorului
Rd
de
la
transformatorul TR este întrerupt, In
a c e a s t ă
Situatie,
pe
baza
tranzistorului
TI
nu
se
a p l i c ă 
tensiune, asigurindu-se astfel starea
de
bloc::re.
1;
fn
momentul
În
care nivelul apei atinge cei doielectrozi, circuitul
de
alimenîarealredres,0rului f!d
1
se
inChide.!
iar tensÎunea
c o n t i n u ă
de
i e ş i r e , 
cu
polaritate convenabllaleasa, deblocheaza tranzistorul T
ş i
prin aceasta
a c ţ i o n a r e a 
l'eleuluielectromagnetic
R.
1
cc:;tacteie sale
se
pot îndeplini
f u n c ţ i i 
de
semnalizare
a c u s t i c ă 
sau
o p t i c ă 
a
unui
nivel prestabilit
sau
f u n c ţ i i 
de
a c ţ i o n a 
re,
ca,
de
p i l d ă , 
oprirea
a u t o m a t ă 
al
care umple
un
rezervor.lichid trecînd
un
curent alternativ, fenomenul
de
polarizare a elecîroziloreste
î n l ă t u r a t . 
i,
240B:
....n.
I
I
----4111-.
r - - - U ~ " " " - - ; - - - - - - - - - - ' " 
6)V
rv
TR
L I S T Ă 
DE
MATERIALE
Ş I
ELEMENTE
CONSTRUCTIVE
R-releu
elecbomagneiic24V
T
..
-EFT
125
R1
-100.n
R2
-2
kD.
R3
-1-2kll
IRd
..
-4
x
EFD
103
Rd
2
-4
x
DR
301
D1-
DR301
C1-
100)1
f/5fJ
V
i n f ă ş u r a r e a 
p r i m a r ă 
-
2680
de
spirejO,
,23
mm
i n f ă ş u r a r e a 
Rd1-
78
de
spire/O,09 mm
î n f ă ş u r a r e a 
-
325
de
spire/O,285 mm
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->