Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7210

7210

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

text

original

 
OCTOMBRIE
1972
24 pagini
2 lei
ÎN
ACEST
N U M Ă R : 
Receptor
M.
F..
S i g u r a n ţ ă 
e l e c t r o n i c ă 
8
A(laa:,t«:l.,.
scurte
_
Preamplificator
cu
4
i e ş i r i 
_
R 3 . d i 4 t ) e l m I 1 t ă t : o r 
tub
M ă s u r a r e a 
puterii
amplificatoarelof'
A r ~ t e : n e 
Tuburi
fluorescente
f ă r ă 
fier
_
Minicurs
 
Schema interfonului
p r e z e n t a t ă 
în celece
u r m e a z ă 
este foarte
s i m p l ă 
ş i
o poaterealiza orice
a m a t o r ~ 
f ă c î n d 
o
c h e l t u i a l ă
m i n i m ă . 
Aparatul
este construit pentru aface
l e g ă t u r a 
între exteriorul
ş i
interiorulunei locuinte.
în
acest sens, în exterior sevor
monta
difuzorul
ş i
microfonul
~ ,
iar
în apartament se
m o n t e a z ă 
restul schemei.Trebuie
s ă
precizez
c ă
cele
d o u ă 
microfoane sînt de tipul celor folosite
la
receptoarele telefonice.
R e z i s t e n ţ a
s t a t i c ă 
a acestormicrofoane se va regla în
jurul
valorilortrecute
în
s c h e m ă ;
reglarea
se
poate facerotind
u ş o r 
p i u l i ţ a 
microfonului.Microfonul
~
ş i
casca
C
se
monta
pe
un
microreceptor telefonic,
iar
contactul
K
pe
un
dispozitiv cu pîrghie, care, atunci
c ~ d 
se
a ş a z ă 
microreceptorul
pe
el, va deschidecontactul
K
ş i , 
d i m p o t r i v ă , 
cînd se
ia
mÎcroreceptorul, va determina închiderea contactului K,
în
instantaneu.
Ansamblul
ce
se
monteazO
În
miuoreceptorul
din
apartament
4.n.
O,2SW'
I
Ing. A. PAL
TINEA
Sunetele produse de difuzor
se
aud
îndeajuns .de tare,
pe
o
r a z ă 
de
4-6
m,
d a c ă 
se
· v o r b e ş t e 
normal
la
microfonul
Mi
montat
în microreceptorul din apartament.
în
sensinvers în casca
C
a f l a t ă 
în microreceptorul
dm
apartament
se
aud
clar
ş i
tare suneteledin exterior, de pe o
r a z ă 
de circa
10
m,
D i s t a n ţ a 
între postul din
c a s ă 
ş i
ansambluldifuzor-microfon
~
aflat
a f a r ă 
nu
va
d e p ă ş i 
100 m.
M ă r i r e a 
distantei cere o
m ă r i r e 
a tensiunii de
a l i m e n t a r ~ 
a montajului.TransformatoruI necesar schemei este decelui folosit pentru sonerie, eteme!!tcare se poate
procura
u ş o r 
din
c o m e r ţ . 
În
cazul
în
care cititorul are posibilitatea
s ă - I 
c o n s t r u i a s c ă , 
d ă m 
mai
jos parametrii acestuia:
p ~ ~ ~ - ~ - ~
are
2760
de spire -
~
0,15alnnelllaJll cu
120 V,
ş i
5060
despire -
Cu la
alimentarea cu 220
V;
Pn::ClZ.ffin
c ă
se cere folosit
un
miez de
2
cm
2;
secUll<larm
are 270 de spire 0,45 Cu,
m e d i a n ă 
la
110
spire;
se
c o n s t r u i e ş t e 
pe
un
miez deO 5
cm2
ş i
are 300 de spire
cu
~
0,25
Cu.
, Cititorul
~ r e 
posibilitatea
s ă
r e a l i z e ~ 
sche:
ma
ş i
altfel,
in
sensul
c ă
P?ate
folo81
~ o u a 
amplificatoare, fiecare
cu
CIte
lf!l
tranzIstor
OC
26
t ă t ă 
a mai folosi
un
mIcroreceptorîn apartament,
ci
un
.difuzor,
ca
ş i
in
exte-riorul apartamentulUI: .
Ac
Dezavantajul acesteI
vanante
îl
c ~ n s t t t m e 
faptul
c ă
sensibilitatea
~ e
daca .nu
s:
v o r b e ş t e 
din apropierea mICfofonulm;
maI
apare
ş i
problema
e c r a n ă r i i 
fIrului de
mi-
crofon ce
ar
merge
în
exterior,
ceea
ce
ar
ridica
p r e ţ u l 
de cost destul de mult.Schema
în
varianta
p r e z e n t a t ă 
a
fost
e x p e r i m e n t a t ă 
cu
succes de
autor
ş i
este
r e c o m a n d a t ă 
celor
ce
s ă  a i b ă
un
interfon practic
ş i
u ş o r 
de
construit.
II
,
Ing.
A.
B R Ă D I Ş T E A N U 
Inr·
..
"" ..
dr,.
..
p1ra«:;u(:e
CU
dispozitive sermcondmctoare
e f i c i e n t ă 
a acestoratelor. Acestme de
...........
,
..
"",''1-,'"''
lID]pUIle
O
protejarescurtcircllÎ
l t ~ u u : . . " " , " " " . . . . . . . 
prin
sche
a : 5 ( j l - L l ; ~ 
s l g w r a n ţ e 
elec-
P f I : ; ! Z i l R t ă 
o
p r o t e c ţ i e . 
vedere
S ] J ~ l l l I ' a n ţ a 
"'......
~ ~ L 4 ~ 
o b i ş n u -
pOiarlta'p.le indicate.
J)elIDlle
regla
actlOD.are
I O I ~ [ ) S l I l ( l 
un
po
folosire ale
 
+
tate
S
m a r c h e a z ă
sina
dedosar
cu
ajutorul
c ă r e i a 
se
prinde
ansambiul de ceas.
În
l e g ă t u r ă 
cu
acestansamblu vom reaminti
c ă
orificiile
În
care culi
s e a z ă 
tijele
nu
trebuie
s ă
p e r m i t ă 
apropiereaacestora
În
partea
lor
s u p e r i o a r ă , 
pentru
a nu da
nastere
la
s c u r t c i r c u i t ă r i . 
In
continuare
am
tre
cut
la
confectionarea
tamburului
(punctele
I ~ , 
1,
11
si
M
se
'stabilesc
si
se
m o n t e a z ă 
În
ultima
2'
.3
f a z ă ) . 
L
Fig. 5
de
f o r m ă 
c i i i n d r i c ă ,
diametrul
bazei
de
20
mm,
I ~ a m 
din
lemn.
Tamburul
ulterior
c.
Se
m o n t e a z ă 
Îr
..
ea
cind
ririi
unei
a l u n e c ă r i 
fine pe placa de picup.
l<
c e l ă l a l t 
c a p ă t 
al
p l ă c i i 
electroizolante
se
f i x e a z ă
un metal
cu
o elasticitate
mai
m i c ă 
deCÎt a lamei
L,
pentru
a
preîntîmpina
frecarea
e x c e s i v ă 
aacestei
b u c ă ţ i 
de metal
cu
contactul
M
de peplaca de picup.
D u p ă 
ce
am
Tacut
ş i
acest dispozitiv,
trecem
la
stabilirea locului
contactelor
I ~ ,  I ~ , 
1'3
ş i
M
pe
placa de picup.
Se
poate folosiorice alt material electroizolant,
cu
c o n d i ţ i a 
s ă a i b ă 
o
f a ţ ă 
foarte bine
l u s t r u i t ă 
pe care
s ă
alunece
cu
u ş u r i n ţ ă 
vîrful lamelei
L
ş i
s ă
v i n ă 
În
dreptul
cifrei
8
de pe cadran,
dar
pe
partea
o p u s ă , 
a d i c ă 
În
spatele ceasului. ÎnvÎrtim
p î n ă 
la
ora
8
ş i
50
de minute.
Î n s e m n ă m
p l a c ă 
ş i
acest
punct
ş i
c o n t i n u ă m 
p î n ă 
la
ora
ş i
10'.
Scoatem placa
ş i
pu nem contactele.
a ş a 
cum
am
explicat
În
figura
1,
de ÎndemÎnarea noasta:i depinzind 'exac
titatea
f u n c ţ i o n ă r i i 
soneriilor.
In
locul unei
p l ă c i 
intregi
putem
folosi
doar
o
p o r ţ i u n e 
c i r c u l a r ă
pe care
f i x ă m 
perechi de
CÎte
d o u ă 
contacte.
În
acest caz
s u p r i m ă m 
contactul
M
din figura
1.
dar
trebuie
s ă
avem
g r i j ă 
ca
p l ă c i i 
s ă
direct dioda D
ş i
a debloca tranzjstCtrulcare la rîndul lui
c o m a n d ă 
blocarea lui
În
a c e a s t ă 
s i t u a ţ i e , 
mari
în
stare de blocare a lui
"'
..
,..
""
....,+-0.1
care mai poate circula spre
me)llt'l1
este neglijabil.Condensatorulastfel,C
d e t e r m i n ă 
valoarea
a
1
ms.
Pentru
un
timp mailui
dar
s ă
nu
se
O d a t ă 
a n c l a n ş a t ă 
S i g l l l r a n ţ a 
nou
În stare de functionare
'-n't·"""1r'"n"",;,-...,.rl
tura ei cu sursa de 'alimentare
ş i
ffijatllrtnd
s c u ~ r t c r r c U l t l u l 
din Pentruvizual al momentului
monta
un
bec de 24
45
Între ernuteru!
ş i
colectorul lui .
D a c ă 
scurtcircuitul
s i s t ă 
la o
n o u ă 
conectare a sursei de alimen
':U.F,
...
.lLU.!.j,
..
"'"
va intra din nou instantaneuDetalii constructive:
-
EFT
323
sau
alt
tranzistor
125
sau
la
1 W cu un
-EFT
214 saucu
un
/1>50
D -
EFI'
108
sau oricare alt
a n a l o g ă . 
200
500
de
d i o d ă 
 
J
11111
Este foarte
u t i l - p l ă c u t 
ş ~ m a i a l e s , 
comod
-
pentru
un'
posesor
de televizor
s ă
p o a t ă 
con
trola
ş i
comanda de
la
locul de
vizionare (prac
tic
de la
d i s t a n ţ ă ) 
luminozitatea,
contrastul
s a ~ 
volumul de
suneîal
aparatului.
Actualmente,
televizoarele au
p r e v ă z u t e 
f i ş e 
pentru
comanda
de
!a
d i s t a n ţ ă 
a televizoarelor, dar, din
p ă c a t e , 
in
comert nu
se
t : ă s e s c 
î n c ă 
gispozitillecu
cablu
pentru
a c e a s t ă 
c o m a n d ă . 
!n
cele ce
u r m e a z ă 
vom prezenta
c o n s t t r u c ţ i a 
u!lui
astfel
de dispozitiv
În mai
multe
variante. In
primulrind,
vom prezenta
sistemul pentru
te.levizoarele
din
seria «Miraj», «Venus», «ClaSIC»,
«O
pera», «Luna»,
care sînt
p r e v ă z u t e 
cu
f i ş e 
pentru comanda
de la
d i s t a n ţ ă . 
la
aceste
tele
vizoare,
dispozitivul permite
s ă
se regleze de
la
d i s t a n ţ ă 
volumul sonor, luminozitatea
ş i
contr$lstul imaginii.
_.
'
În figura
1
este reprezentata, f.lg.
1
a,.
f l ş a ­
m a m ă 
p l a s a t ă 
pe televizor,
iar
În fig.
1
b diSpozitivul si
f i s a - t a t ă . 
Volumulsonor
se poate
mo
,
'regiajul
p o l a r i z ă r i i 
bazei
ultimului
etaj
lantul
sunet,
lucru
realizat de
po!en-
.
luminozitatea
se
r e g l e a z ă 
din
Do1ten:UOlne1trul
Pz,
care
~ e t e r m i n ă 
p o l a r i z a r ~ a 
cinescop,
Iar
contrastul
-
pnn
varierea
p o l a r i z ă r i i 
ecranului etajului final
video
cu ajutorul
p o t e n ţ i o m e t r u l u i 
~ .
Pentru
l e g ă 
tura intre
f i ş a - t a t ă 
ş i
dispozitivulde
reglaj se
va
folosi
fir
l i ţ ă 
cu lungimea
de
4-5
m. ,Celese vor
i n t l ' n l ' ! I I I ( ~ p ' 
4
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->