Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7302

7302

Ratings: (0)|Views: 179|Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

 
I
I n s t a l a ţ i a 
a
de
mIRA
-eI
....
ent
.,
modem
2
I.EI
 
C,
INSTRUMENTE
ELECTRONICE
MUZICALE
·
.
.
•••
••••
·
..
.,.,
..
·
.'
.
.
...
.
,
..
••
••
·
.'
.
.
..
'
••
• •
..
..
,
..
'
...
'.
'.
..
'.
.
.
.
..
'
• •
•• ••
• •
•• ••••
•••
••••
• •
• •
• •
••
••
••
••
O'
••
••••
•• ••
••••
••
••
••
••
•• ••
·
.,
..
•• ••
·
.
....
'.'.
•••••
•••••
•••••
•••••
• •
•••••
.
,
...
••
••
.....',0,0
.
..
..,
••
••
••
••
••
..
.
..
••
••
••
••
••
••
·
.
'
...
·
O...
.
...
•• ••
••••
·
.'
.'.
.
...
O'
••
••••
•• ••
••
O'
• •
••
••
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••
•••
••••
.,
...
••••
••
••
••
••
••
••
••
••
·
.
.
.
••
••
• •
..
..,
..
.,.
N.
GALAMBOS
Despre
unele
instrumente
electronice
( o r g ă , 
c h i t a r ă 
etc.)
OJ
o
mai
l a r g ă 
r ă s p î n d i r e
,
cititorii
i n t e r e s a ţ i 
pot
g ă s i 
diferite
descrieri
ş i
s o l u ţ i i
practice,
atît
in
cadrul
revistei
noastre
cît
'51
În
literatura
de
specialitate. Articolul
de
f a ţ ă 
p r e z i n t ă 
un
instrument
elec
tronic
relativ
p u ţ i n 
cunoscut,
dar
aspirind, mai ales
in
ultimul
timp,
la
o
j u s t i f i c a t ă 
acre-
ditare
m u z i c a l ă .
Sunetele
instrumentelor
de
p e r c u ţ i e 
o b ţ i n u t e 
pe ca.
le
uzi
c ă
u ş o a r ă , 
p ă s t r a r e a 
tempoului
ş i
ritmului fiind
le
unei
orchestre
cu
e x p e r i e n ţ ă . 
permit,
d u p ă 
cum bine
se
ş t i e , 
înlocuirea
unor
minoase
cu
un
~ i c 
aparat, care, prin
intermed
e n t i ş t i 
nu
vor
s ă
r e n u n ţ e 
la
individualitateaacceptînd
un
«baterist electronic»,
pot
folosi apara-care
existente,
c r e e a z ă 
efecte
sonore de
Un avantaj deosebit
îl
constituie
ş i
avem în
vedere
m e n ţ i n e 
tempoul
timp
cît dorim), calitate
u t i l ă 
U
J
T -F E T
Inainte de a intra in analiza scheeste necesar
s ă
d ă m 
unele
e x p l i c a ţ i i 
zistoarelor cu efect de cimp (FET),tranzistoare
fiind folosit
mai rar dezistoarele T
,-
T
2-
T 3 din fig. 1
sint
de tip
UJT
( u n i j o n c ţ i u n e H E T . 
Acest
nou tIanz
fost.
construit
in
1953
in cadrul unor
e x p e r i e n ţ e 
pentru
p e r f e c ţ i o n a r e a 
tranzistoarelor; folosirea prac
t i c ă i n s ă , 
din anumite motive, a inceput de numai
10-12
ani. Tranzistorul
UJT-FET
este de fapt o
d i o d ă 
cu
d o u ă 
baze (chiar sub
a c e a s t ă 
denumire a
fost
folosit
la inceput). Un
semiconductor
de·tip Neste
p r e v ă z u t 
cu
d o u ă 
contacte chimice
ş i
cu o
j o n c ţ i u n e 
P-N
(fig.
3).
Contactele ohmice se numescbaze, iar
j o n c ţ i u n e a 
P-N
se
n u m e ş t e 
emitor. Corn·plementarul,
ca
ş i
la1ranzistoarele
o b i ş n u i t e , 
este
construit
cu semiconductoare tip P
ş i
j o n c ţ i u n / 
N P
(fig.
4). Nu
i n t r ă m 
in
a m ă n u n t e 
de tehnologie
c o n s t r u c t i v ă , 
dar
m e n ţ i o n ă m 
c ă
ş i
aici
e x i s t ă 
mai
O,lpF
Rl5·1K
"
RS1S0K
R M
R,0100
o
o
~
TS
In
ntlnuare pentru
exersare.t.aparatului
este
d a t ă 
În
fig.
1,
În
timp ce
În
fig.
2
se
i n d i c ă 
p o r e n ţ i o m e t r e l o r 
de reglaj
la
circuitul
de
b a z ă . 
o b i ş n u i t e . 
d a t ă 
in
fig.
5.
Fig.!
ia
cristalului
J,
H C
Ffiind foarte stabil.
:.......:
'-..,
or) apare o tensiune
a p l i c ă m 
o tensiune exte-
c o m a n d ă 
UEI;are e mai mareR
S1
scade vertiginos (Ia 100).stica
s p e c i f i c ă 
a tranzistoarelor
UJT-FET
de cele
o b i ş n u i t e 
o
r e p r e z i n t ă 
ş i
faptul
c ă
i n t r ă 
in stare de
c o n d u c ţ i e 
la
o tensiune de prag maimare de U
s.
In
p r a c t i c ă , 
a c e a s t ă 
tensiune este deaproximativ
~
V. De la
a c e a s t ă 
tensiune tranzistorul
se
deschide
ş i
panta de
c o n d u c ţ i e 
este foarte
a b r u p t ă . 
Un asemenea exemplu de aplicare este dat infig.
6,
care
r e p r e z i n t ă 
un montaj simplu de generatorde unde
tip
«dinte de
f e r ă s t r ă u » . 
S ă
a n a l i z ă m 
cum
f u n c ţ i o n e a z ă . 
La
inceput,
CE
nu este
i n c ă r c a t . 
CE
incepe
s ă
seincarce prin
r e z i s t e n ţ a 
RE
cind emitorul atingetensiunea de virf U p' dioda
intre emitor
.
ş i " 
b a z ă 
se
2p.F
-
-
o
o
~
-
Fig.
1
Ts
IESIRE
::-J
R27 R25
R26
-'
+
-
L ~
PLACA
CIRCUIT
N
Fig.3
B1
p
Fig.4-
deschide din cauza
golurilor
injectate, scadere
z i s t e n ţ a 
semiconductorului
intre
emitor
ş i
contacteleohmice, iar
C ~
se
d e s c a r c ă .  F r e c v e n ţ a 
este
d a t ă 
de formula
i n d i c a t ă
in
fig.
6.
R,; nu se alege arbitrar,ci
se
ţ i n e 
cont de caracteristica tranzistorului;
ea
trebuie
s ă
fie
a l e a s ă 
in
a ş a 
fel Încit la o tensiuneUT
d a t ă , 
curba de lucru a lui
RE
s ă
intretaie caracte-ristica domeniului negativ
al
lui IE(UE). Formele de
u n d ă 
o b ţ i n u t e 
În
diferite puncte
sint
redate de asemenea in fig.
6.
Se
pot
o b ţ i n e 
ş i
altfel de forme de unde. Astfel,
În
fig.
7 avem
un
generator de impulsuri in «dinte de
f e r ă s t r ă u » 
ş i
unde dreptunghiulare. Formele
o b ţ i ­
nute
În
diferite puncte sînt ilustrate
În
f i g u r ă . 
Montajul
f u n c ţ i o n e a z ă 
astfel: condensatorul C
S6
Î n c a r c ă
prin
r e z i s t e n ţ a 
R,. Cînd E atinge tensiuneade valoare U
ES1
=
'Z'
USS
c r e ş t e 
brusc
curentulde emitor, tensiunea
pe
E scade brusc, dioda D
va
fi
p o l a r i z a t ă 
invers
ş i
condensatorul se
d e s c a r c ă 
treptat prin R2.
D a c ă 
tensiunea la
punctul
A scadesubvaloarea tensiunii din punctul
E,
tranzistorul
b a s c u l e a z ă
Înapoi, in starea
i n i ţ i a l ă , 
ş i
ciclul reÎncepe.Pentru cei care
nu
pot procura tranzistoare
UJT
FET,
d ă m 
În
fig.
8 o
e c h i v a l e n ţ ă
cu tranzistoare
o b i ş n u i t e . 
M e n ţ i o n ă m 
c ă
rezultatele sînt
s a t i s f ă c ă ­
toare, dar nu identice. Trecerea
În
c o n d u c ţ i e 
numai este
a ş a 
de
a b r u p t ă , 
iar tensiunile de prag
d i f e r ă 
În
f u n c ţ i e 
de caracteristicile tranzistoarelor folosite,avîndchiar
a c e l a ş i 
indicativ.
A c e a s t ă 
s o l u ţ i e 
deÎnlocuirese poate folosi
ş i
la schema din fig. 1
in
locul tranzistoarelorT
,-
T
2-
T
3'
Se
va
face
Î n s ă 
 
-
~
-
~
f-
~
li
--
12
Un cuier
a t r ă g ă t o r . 
amuzant -
« f ă c u t 
chiar
de
t ă t i c u » 
-
constituie pentru
copii
un
argument
mult
mai
c o n v i n g ă t o r 
decît o
i n d i c a ţ i e 
absolut
j u d i c i o a s ă , 
dar
...
moralizatoare.
In plus. un
cuier
cu
t r o m p ă 
de elefant,
fixat
chiar
la
Î n ă l ţ i m e a 
copilului.
se
Înscrie În categoria acelor
p r e z e n ~ e 
care izbutesc
s ă
Îmbine
o
j o a c ă 
cu
o
deprinderefoarte
s e r i o a s ă . 
Desenele -sugerate de revista
e n g l e z ă 
«Do
it
yourself» -
constituie, evident.
o sugestie
ş i . 
in
a c e l a ş i 
timp.
o recomandare
pentru
o anume
t e h n i c ă 
de
lucru.
Desenati deci
modelul
sau
i n v e n t a ţ i 
un
altul.
d e c u p a ţ i - I 
apoi
ş i
l i p i ţ i - I 
pe ofoaie de placaj
c o r e s p u n z ă t o a r e . 
in rest,
d a c ă 
n - a ţ i 
uitat
s ă
f o l o s i ţ i 
un
f e r ă s t r ă u 
de
traforaj
...
totul
e
foarte simplu.
In
a c e l a ş i 
stil
ş i
cu
a c e e a ş i 
t e h n i c ă 
p u t e ţ i 
incerca
ş i
realizarea unei veioze mai
mult
decît
amuzante.De aici Încolo,
Î n s ă , 
-
solicitindu-i
ş i
pe copii
s ă
v ă
ajute
-
totul
depinde
de fantezia
ş i
indemÎ
narea
dv.
A ş t e p t ă m 
deci
scrisori
ş i
fotografii,
mai alespe care
s ă
le
putem
trimite
in
schimb
colegilor
dv.
t:de
hobby»
din
Anglia.
,,,
,
",
,
,,,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,,
,
,,
,
,
I I I
I
l'
I
IJ
oi.
I
I
1
J.
ETAJERA
M O B I L Ă 
PENTRU
Florile
i n f r u m u s e ţ e a z ă 
ş i
înveselesc orice
c ă m i n . 
Dar
nu
dispunem totdeauna de timp pentru a
le
transporta
la
soare
sau la
u m b r ă , l a
l u m i n ă 
sau într-un
c o l ţ 
mai
ferit. Etajera
m o b i l ă 
pentru flori,
pe
care o
p u t e ţ i 
c o n f e c ţ i o n a 
singuri,
r e z o l v ă 
a c e a s t ă  p r o b l e m ă . 
Foarte indicat pentru acest scop este lemnul demahon sau alt lemn
r o ş u , 
mai ales
d a c ă 
este acoperit
pe
ambele
p ă r ţ i 
de
un
strat
de
lac rezistent
la
u m e z e a l ă . 
Lucrul
se
incepe prin
c o n f e c ţ i o n a r e a 
unui.tiparin
m ă r i m e 
n a t u r a l ă 
pentru
p ă r ţ i l e
laterale. Pentrurafturi, cit
ş i
pentru
ş i p c i l e
din marginea.rafturilor,sint
de
ajuns
j u m ă t ă ţ i 
de
tipar, cum
se
a r a t ă 
Tn
desen,
pe
hTrtia
g r a d a t ă 
de
mai jos.
D u p ă 
aplicareatiparului
pe
scindura
d e s t i n a t ă 
p ă r ţ i l o r 
laterale, piesele care corespund una alteia
se
f i x e a z ~ 
prin intermediul
p ă r ţ i l o r . 
de
prisos (care
r ă m i n 
in afara tiparului) astfel
ca, la
t ă i e r e a  u l t e r i o a r ă 
cu
f e r ă s t r ă u l , 
cele
d o u ă 
p ă r ţ i 
s ă
a i b ă 
forme identice.
La
asamblare, întii
se
unesc piesele curbe ale par
ţ i l o r 
laterale.
U r m e a z ă 
montarea
p ţ ă c i l o r 
de
.
b a z ă , 
prin
ş u r u b u r i 
de
lemn. Apoi
se
introduce
ş i p c a 
mTner
ş i
se
f i x e a z ă 
p ă r ţ i l e
laterale
de
placa de
b a z ă . 
Jn
s f i r ş i t , 
se
a ş a z ă 
rafturile
ş i
se
·
f i x e a z ă
prin
ş u r u b u r i 
ş i
clei.
Este vorba in fapt de o
m a s ă 
care, in loc depicioare, are un
s u p o r t - v i t r i n ă ; 
o d a t ă 
p l i a t ă 
laperete, masa se
t r a n s f o r m ă 
intr-o
a t r a c t i v ă v i t r i n ă 
pentru bibelouri
( i n c a d r a t ă 
eventual
intr-o
r a m ă 
din
e s e n ţ ă 
tare).Ca
s ă
se evite golirea rafturilor cind masa se
I a s ă 
in jos, se
t o a r n ă 
citeva
p i c ă t u r i 
de lac pefiecare obiect (ca
s ă
nu
c a d ă ) . 
.Figura
a l ă t u r a t ă 
a r a t ă 
a m ă n u n ţ i t 
cum secroiesc
ş i
cum'se
a n s a m b l e a z ă 
p ă r ţ i l e 
competente.
.
La
spatele
« s u p o r t u l u i » - v i t r i n ă 
se poate fixaun ecran de
a r a m ă , 
de mare efect estetic, cre
ind
o anume impresie de adincime (atunci cindmasa este
d e s c h i s ă ) 
ş i
constituind
t o t o d a t ă 
unfundal foarte potrivit pentru bibelouri (cindmasa este
p l i a t ă 
pe
perete).Alegerea
cirligului
menit
s ă
fixeze masa deperete
ţ i n e 
de
p r e f e r i n ţ e , 
dar o posibilitate
co
m o d ă 
o
constituie
fixarea unei
b u c ă ţ i 
de
fier
magnetizat de muchia
e x t e r i o a r ă 
a mesei
ş i , 
respectiv,
i n ş u r u b a r e a 
in perete a unei contra-
piese.
A c e a s t ă 
p i e s ă , 
p r a c t i c ă 
ş i
e l e g a n t ă , 
se poate
folosi
atit pentru servit masa cît
ş i
pentru altetreburi
g o s p o d ă r e ş t i . 
P l i a t ă 
de perete se
trans
f o r m ă 
intr-o
v i t r i n ă 
i n g u s t ă
cu
3 rafturi.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->