Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7306

7306

Ratings: (0)|Views: 105 |Likes:
Published by Norbert Oravetz

More info:

Published by: Norbert Oravetz on Mar 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

text

original

 
CONSTRUCTII
PENTRU
AMATORle
PUBLICATIE
L U N A R Ă 
E D I J A T Ă 
DE
REVISTA
" Ş T I I N Ţ Ă 
Ş I
T E H N I C Ă ' 
 
iia:
i2
al
lSEi
ii'!
2
.&&22
SDNBRIB
ELECTRONIC!
P.OEWAlO
=
SURSI
DE
TENSIUNE
STABILIZAT.
GRUIA
MIRCEA
Montajul
pe
care
îl
propunemeste destinat
s ă
î n l o c u i a s c ă 
bateria de 6 V
c e r u t ă 
de majoritateaaparatelor de radiotranzistorizate portabileoferite în
c o m e r ţ . 
1
 
Constructorul electronist poate înlocui banala sonerie
e l e c t r o m a g n e t i c ă 
(buzer) cu o sonerie
e l e c t r o n i c ă  s i m p l ă , 
r o b u s t ă
ş i
cu
un ton
p l ă c u t . 
Pentru o astfel de
c o n s t r u c ţ i e 
se
f o l o s e ş t e
un singur tranzistor lucrînd ca blocking.
A ş a 
cum
se
vede din figura
1,
s ă
presupunem
c ă
comutatorul K
se
a f l ă 
în
p o z i ţ i a
1.
În acest caz.butonul de sonerie
se
c o n e c t e a z ă 
la bornele A
1.
A
3.
Atunci cînd butonul
de
sonerie nu este
a p ă s a t , 
baza tranzistorului Tz nu este
p o l a r i z a t ă 
ş i
tranzistorul este blocat. La
a p ă s a r e a 
butonului, tranzistorul este polarizat
ş i
montajul începe
s ă
intre periodic în
c o n d u c ţ i e 
ş i
blocare. Intimpul
c o n d u c ţ i e i , 
montajul
o s c i l e a z ă 
pe o frec
v e n ţ ă 
s u p r a a u d i b i l ă , d a t o r i t ă 
r e a c ţ i e i 
pozitiveprin condensatorul C
2.
În acest timp începe
î n c ă r c a r e a 
condensatorului C 2 prin tranzistorulTz, ceea
ce
face ca
p o t e n ţ i a l u l 
bazei
s ă
se
apropie de cel
al
emitorului. La un moment dat,tranzistorul
se
b l o c h e a z ă 
ş i
oscilatiile
se
întrerup. Începe
d e s c ă r c a r e a 
condensato;ului C 2 prin
r e z i s t e n ţ a
R
3,
ceea
ce
face ca baza
s ă
fie
chiar
p o z i t i v a t ă 
f a ţ ă 
de emitor. La
s f î r ş i t u l 
d e s c ă r c ă r i i 
baza devine din nou
n e g a t i v ă 
ş i
deci reîncep
o s c i l a ţ i i l e 
ş i
a ş a 
mai departe.
În
difuzorul
Dif
se
aude fenomenul de
c o n d u c ţ i e 
ş i
blocare
s u c c e s i v ă , 
fenomen a
c ă r u i 
f r e c v e n t ă 
este invers
p r o p o r ţ i o n a l ă 
cu
r e z i s t e n ţ a
R 3
ş i
condensatorul C
2.
tajului, sistemul nu
i n c e t e a z ă 
s ă
functioneZE
...
----------------------.
chiar la desfacerea contactului între
b o r n ~ l e 
A 2Ceea
ce
este interesant e faptul
c ă
sistemulpoate
fi
folosit
ş i
ca sistem de semnalizare pentrusosirea
c o r e s p o n d e n ţ e i . I n t r - a d e v ă r , 
mominJ
la
capacul cutiei de scrisori (fig.
2)
un
î n t r e r u p ă t o r .
care
se
c o n e c t e a z ă 
la bornele A
2,
A
3,
la introducerea
c o r e s p o n d e n ţ e i 
în cutia de scrisori
se
face un scurtcircuit Între bornele A 2
ş i
A
3.
în acest
fel,
baza tranzistorului Tz
se
polarizea7flprin
r e z i s t e n ţ e l e 
R
1,
R
2,
R 3
ş i
dioda
D;
el
începe
s ă
c o n d u c ă -
ş i
i n t r ă 
în·
o s c i l a ţ i e . 
F r e c v e n ţ a 
de
o s c i l a ţ i e 
a tranzistorului, de data aceasta.este mult mai
c o b o r î t ă 
decît în cazul anteriolcînd sistemul era folosit ca «sonerie».
În
afarft
de
aceasta.
se
o b s e r v ă 
c ă
condensatorul C 1 de
25
ţ t F 
se
î n c a r c ă 
la punerea în
f u n c ţ i u n e 
a mon-
FIG.'
Tr
II
ş i
A
3, ci
c o n t i n u ă 
p î n ă 
cînd condensatorul C
1
se
d e s c a r c ă .
Este interesant faptul
c ă
spre
s f î r ş i t u l 
d e s c ă r c ă r i i 
condensatorului C 1
se
produce o
s c ă d e r e
a frecventei de oscilatie, ceea
ce
ne
atrage
a t e n ţ i a ,
ş i
în
a c e ~ t 
fel,
c ă
în' cutia de scrisori
~ ( ' 
g ă s e ş t e 
c o r e s p o n d e n ţ ă .
Dioda D este
m o n t a t ă
pentru a evita încercarea condensatorului C 1atunci cînd sistemul este folosit
în
chip de
s o ~ 
nerie,
a d i c ă 
atunci cînd
se
face scurtcÎrcui1Între bornele A 1
ş i
A
2.
Sistemul este foarteutil
ş i
poate
fi
folosit
ş i
ca indicator pentru
unI
plerea rezervoarelor.
A ş a 
cum
se
vede din
fig_
'l
..
la bornele A
2,
A 3
se
c o n e c t e a z ă 
electn
\7
i
speciali. Cînd rezervorul s-a umplut,
c i r c u i t t ~ l 
format din bateria Ec,
r e z i s t e n ţ e l e 
Rl,
R2, RJ.dioda D
ş i
r e z i s t e n ţ a 
apei între electrozi deter
m i n ă 
I ? o l a r i z ~ r e a 
tranzistorului Tz, care începc
s ă
oscIleze. In acest caz frecventa de oscilaticeste mai
c o b o r î t ă 
decît în cazul
< ~ c u t i e i 
de
s c ~ i ­
sori», ceea
ce
ne
atrage
a t e n ţ i a
c ă
rezervorul
s-a
umplut. În timpul
n o p ţ i i , 
comutatorul K
se
trece în
p o z i ţ i a 
2,
deoarece nu avem nevoie decitde «sonerie».
Ş i
acum cîteva detalii constructive.
Se
r e c o m a n d ă 
a
se
folosi un difuzor
Dif
de radioficare cu cutia
r e s p e c t i v ă , 
în care
se
m o n t e a z ă 
ş i
restul montajului. Întreg montajul
se
va
realiza
pe
o
p l ă c u ţ ă 
de circuit imprimat cu dimensiunile
. 1
(lO
x:
60
mm. Tranzistorul Tz
va
fi
de tip
EFT
351-353.
MP 39-42, P
14.
P
16,
EFT
321-323. OC
71
OC
72,
OC
75,
AC
122,
AC
125
etc., iar dioeh
1)
e de tip EFD. Transformatorul
Tr
este
UfI
transformator
o b i ş n u i t 
de
i e ş i r e 
de la radioreceptoarele
o b i ş n u i t e 
cu etajul final
simplu_
Tensiunea de alimentare
va
fi
Ec=6
V. Ea
poate
fi
de la o baterie sau de la un redresorÎn ceea
ce
p r i v e ş t e 
electrozii pentru rezervor
se
va folosi o
p l a ~ 
de textolit
pe
care
se
vor
fiXe
J o u ă 
bare din
a l a m ă 
sau aluminiu. Capetelebarelor vor
fi
unite prin conductor cu bornele
:\
t.
A
3,
iar placa
se
va monta
în
rezervor
la
i n t ! l ţ i m e a 
d o r i t ă 
la
care trebuie
s ă
a j u n g ă 
nivelulhchidului.
BUTON
SONERIE
A 2 ~ ~ ~ I ~ ~ - - ~ - - - - + ~ I - - - - ~ - - ~ 
Ee
C3-
50
,O/12V
1K
FIG.2
2
MONTAJE
ELECTRONICE
Ing.
SERGIU
f L O R B C Ă 
Montajele
pe
care
le
p r e z e n t ă m 
desigur
c ă
le
v e ţ i 
r e g ă s i 
în multe scheme electronice. Cu toateacestea, o parte dintre ele pot
fi
experimentate
ş i
utilizate ca de sine
s t ă t ă t o a r e , 
dînd mari sa
t i s f a c ţ i i 
tinerilor constructori (recomandate, înspecial, atelierelor din
ş c o l i ) , 
cu care ocazie
pot
c ă p ă t a 
ş i
o
e x p e r i e n ţ ă s u p l i m e n t a r ă 
în
e x e c u ţ i a 
montajelor electronice.Pentru realizarea acestor montaje,
v ă
propunem mai întîi
s ă
executati un «banc electronicde probe» care
c o n s t ă 
dintr-o
c a s e t ă 
din materialplastic (fig.
1),
în care
se
introduc
d o u ă 
bateriide cîte 4,5
V.
Tensiunea va
fi
a l e a s ă 
cu ajutorulunui comutator basculant
1,
folosit la aparatele
«
Electronica» pentru schimbarea gamelor deunde.
Pe
a c e a s t ă  c a s e t ă 
se
m o n t e a z ă 
4 piese, 2 din
; : d a m ă , 
pe
care
se va
fixa o
p l ă c u ţ ă
cu
circuitImprimat,
e x e c u t a t ă 
conform
fig.2.
Montareatranzistoarelor
se
face în soduri de tranzistoare
rde
la magnetofoanele «Tesla»-B 41).
l e g ă t u r a 
dintre terminalele tranzistoarelor
ş i
s u p r a f e ţ e 
lor de cupru realizîndu-se cu conductor de cuprucu diametrul de 0,4 mm.
Tot
pe
c a s e t ă 
se
mai
m o n t e a z ă 
un
î n t r e r u p ă t o r 
3 cu care
se
întrerupe tensiunea de alimentare aintregului montaj.Pe acest banc de
p r o b ă 
p r e g ă t i t , 
se
pot
mcepe
e x p e r i m e n t ă r i l e . 
Lampa de semnalizare (fig.
3)
r e p r e z i n t ă 
un,
circuit basculant astabil cu
d o u ă 
tranzistoare
MP
35
(n.p.n.)
ş i
EFT
124
(p.n.p.). Condensatorul C
1
(1OJ.lF)
se
î n c a r c ă
la închiderea circuitului, pozitivînd baza primului tranzistor, care
se
d e b l o c h e a z ă , 
obligînd
ca
ş i
cel de-al doileatranzistor
s ă
c o n d u c ă 
ş i
deci
s ă
se
a p r i n d ă 
b e c u l e ţ u l
3,5
V/lOO
mA.
în
acest timp, condensatorul
se
va
d e s c ă r c a 
blocînd primul tranzistor,deci becul
se
va stinge.
A c e a s t ă 
l a m p ă 
poate
fi
f o l o s i t ă 
la pomul de
i a r n ă 
sau ca semnalizarela machetele telecomandate.
~l
J,
~
~ ; ) ~ ' 
\
 
Redresorul
a s i g u r ă f u n c ţ i o n a 
rea
s t a t i o n a r ă 
cu alimentare
de
la
r e ţ e ~ u a 
de curent alternativ.
f ă r ă  s ă 
fie
afectate
~ r f o r m a n ţ e l e 
radioreceptoarelor.
în
acest
fel
se
m ă r e ş t e 
durata
de
v i a ţ ă 
a bateriilor. care
se
vor folosi numaipentru modul de
f u n c ţ i o n a r e 
portabil al receptoarelor.tensiune
c o n t i n u ă 
de aproximativ
10
V.
Partea de stabilizator cuprindetensiune de
i e ş i r e : 
5,8
V;
-tensiune de brum mai
m i c ă 
decît
1
mV
;o tensiune de
r e f e r i n t ă 
de
6
V ob
ţ i n u t ă 
pe
j o n c ţ i u n e ~  b a z ă - e m i 
ter a unui tranzistor BF
167
(T
2)
ş i
un
tranzistor regula tor
EFT
125
sau
131
(T
1).
-
s c ă d e r e a 
tensiunii
de
i e ş i r e 
la variatia curentului de
s a r c i n ă 
de la 10'rnA la
50
mA,
mai
m i c ă 
de50
mV.Tensiunea de
r e f e r i n t ă 
este
f i l t r a t ă 
suplimentar
de'
grupulR
1
,C
2
în
scopul
m i c ş o r ă r i i 
tensiunii de
brum
la
i e ş i r e a 
stabilizatorului;
r e z i s t e n ţ a 
Rl
Î n s e r i a t ă 
cu R
2
a s i g u r ă 
curentul
de
b a z ă 
al tranzistorului regulator serie
ş i
de asemenea curentui prin
j o n c ţ i u n e a  b a z ă - e m i t e r 
a tranzistorului
BF
167
(aceasta pre
z i n t ă 
caracteristicile unei diodeZenner).Aceste
p e r f o r m a n ţ e 
se
m e n ţ i n 
ş i
la
un
curent de
s a r c i n ă
maiTensiunea
a l t e r n a t i v ă 
de
8 V ,
b. eio
ţ m u t ă 
de la
un
transformatorde sonerie
o b i ş n u i t 
este
r e d r e s a t ă 
cu ajutorul unui redresor cu seleniu sau a unei
p u n ţ i 
cu diodeD7J, D 226 sau cu oricare dintrediodele din seria
p r o d u s ă 
de
I.P
.R.S.
B ă n e a s a
cu indicativul
DR.
~ ~ o v 
50Hz
- - - - 4 I I ~ . . . . . . : . . . . . _ : w 
Filtrajul
se
r e a l i z e a z ă 
cu condensatorul electrolitic
CI
de 500
J.LF'
115
V,
pe
care
se
o b ţ i n e 
în
s a r c i n ă 
n o m i n a l ă 
de
50
mA
o
P e r f o r m a n ţ e l e 
o b ţ i n u t e 
sînt ur
m ă t o a r e l e : 
Folosind un circuit basculant astabil, echipatcu
d o u ă 
tranzistoare
EFT
124,
p r e v ă z u t
cu
d o u ă 
b e c u l e ţ e 
(4 VjO,l A) colorate diferit,
se
poate
o b ţ i n e 
o
l a m p ă 
de semnalizare cu
d o u ă 
spoturiluminoase
(fig. 4).
Perioadele de timp
ş i
frec
v e n ţ a  c o m u t ă r i l o r 
pot
fi
modificate cu ajutorul
p o t e n ţ i o m e t r e l o r 
P
1
ş i
P
Stabilizatorul de tensiune (fig.
5)
este
p r e v ă z u t 
cu
un
tranzistor
EFT
152
ş i
o
d i o d ă 
Zenner
DZ
309
ş i
poate
fi
î n t r e b u i n ţ a t
la alimentarearadioreceptoarelor sau a oscilatoarelor. Pentruradioreceptoare
se
va mai
a d ă u g a 
ş i
un redresor,care
t r a n s f o r m ă 
tensiunea din
r e ţ e a 
110
VJ220
V
în
12
V/O,1
A
ş i
r e d r e s e a z ă 
curentul
cu
o puntede diode D7J.Transformatorul .
se
va executa
pe
un miez de
1,5
cm
2,
avîndînprimar
2
x
3 500
de spire cu
s î r m ă 
de Cu-Em
if>
0,1
mm,
iarînsecundar
400
de spire
cu
s î r m ă 
de Cu-Em de
if>
0,25 mm.Cuunset de tranzistoare,
p r e g ă t i t e 
conform
i n d i c a ţ i i l o r 
de mai sus,
se
poate realiza un citi
tor
de
b a n d ă 
p e r f o r a t ă . 
Tranzistoarele
se
mon
t e a z ă 
pe
o
p i e s ă 
din material plastic transparent,în fata
c ă r e i a 
un mecanism de ceasornic deru
l e a z ă ' 
o
b a n d ă 
de hîrtie, pe care o vom perfora
d u p ă 
d o r i n ţ a 
programatorului (de exemplu, înore, minute). Prin închiderea releelor
R
10
R
2,
R
3,
se
punîn
f u n c ţ i u n e 
diverse aparate electro-casnice (fig.
7).
FIG.3
electronic
p r e v ă z u t 
cu
d o u ă 
tranzistoare (fig.
8)
220V
tip p.n.p.
EFT
321.
Prin
m ă r i r e a 
procentuluide umiditate dintre cele
d o u ă 
p l ă c i 
metalice, 1
mare (de cca l00rnA), cu conditia
Î n s ă 
ca tranzistorul regulator
~ e
rie
s ă
a i b ă 
un
factor de amplificare
în
curent suficient
de
mare
(13)
50).
-IOV
11
[fT125
....-4_..._----..
R1270.Q.
C
3
100jJf
aV
3,svjO,1A
FIG.5
EFT124
Releu}
cu
f o t o r e z i s t e n ţ ă 
(fig.
6)
poate
fi
utilizat
fie
la aprinderea becului electric într-o în
c ă p e r e , 
la
l ă s a r e a 
întunericului
a f a r ă , 
fie
pentru
a c ţ i o n a r e a 
u ş i i 
unui garaj de automobil.
În
locul
f o t o r e z i s t e n ţ e i
se
poate utiliza
ş i
un tranzistor
MP
41,
c ă r u i a 
i
se
« p i l e ş t e » 
carcasaîn
a ş a 
fel
Traductorul de umiditate este un comutator
3
Tr
ş i
2, se
m i c ş o r e a z ă 
r e z i s t e n ţ a 
mediului izolant.
L - - ~ ~ \ ! I f 
(Continuare în pag. 6)
r--------r---
...
' O ~ 4 , 5 V 
încît
s ă
p ă t r u n d e r e a 
luminii în dreptulacest caz, tranzistorul
se
va intro-de pvc,
in
zonaa
nu
2
FIG.1
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->