Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Nuoi Ong Mat

Ky Thuat Nuoi Ong Mat

Ratings: (0)|Views: 3,679|Likes:
Published by duc_truong_6

More info:

Published by: duc_truong_6 on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

 
thu
t nuôi ong m
t
Ngu
n: hoind.tayninh.gov.vnSinh h
c ong m
t
Đờ 
i s
ng c
a
đ
àn ong: Ong m
t s
ng thành
đ
àn, trong
đ
àn g
m có Ongchúa, Ong
đự
c và Ong th
ợ 
.Các thành viên c
a
đ
àn ong:Ong chúa: Bình th
ườ 
ng m
i
đ
àn ong ch
m
t con ong chúa. Ong chúac
a gi
ng ong n
i
đẻ
trung bình 400 - 600 tr 
ng/ngày
đ
êm. Ong chúa có hình d
ngl
ớ 
n nh
t trong
đ
àn: dáng cân
đố
i, b
ng thon dài, chúa m
ớ 
i
đẻ
có l
ớ 
 p lông t
ơ 
nhi
u,m
n, bò nhanh nh
n. Ong chúa là cá th
duy nh
t có kh
n
ă
ng sinh s
n
để
duy trì b
y
đ
àn và
đ
i
u ti
ế
t c
a ho
t
độ
ng c
a
đ
àn ong.Ong
đự
c: Có màu
đ
en và làm nhi
m v
duy nh
t là giao ph
i v
ớ 
i ong chúa.Ong
đự
c có th
s
ng trong 50 - 60 ngày. Sau khi giao ph
i, ong
đự
c b
ch
ế
t ho
ckhi thi
ế
u
ă
n chúng s
b
ong th
ợ 
 
đ
u
i ra ngoài và b
ch
ế
t
đ
ói.Ong th
ợ 
: Có s
l
ượ 
ng
đ
ông nh
t trong
đ
àn và có b
ph
n sinh s
n phát tri
nkhông
đầ
y
đủ
. Ong th
ợ 
có c
u t
o c
ơ 
th
thích h
ợ 
 p v
ớ 
i vi
c nuôi
u trùng, thu m
tvà ph
n hoa... Tu
i th
c
a ong th
ợ 
ch
kéo dài t
5 - 8 tu
n. Khi ph
i nuôi nhi
u
u trùng, l
y m
t nhi
u thì tu
i th
gi
m và ng
ượ 
c l
i. M
t s
ong th
ợ 
làm nhi
mv
trinh sát, bay
đ
i tìm ngu
n m
t, ph
n hoa và thông báo cho các ong thu ho
ch bi
ế
t
đế
n hút m
t chuy
n cho ong ti
ế
 p nh
n. Ong ti
ế
 p nh
n ti
ế
t thêm men vào m
t,qu
t gió và chuy
n d
n m
t t
các l
t
 
ở 
phía d
ướ 
i lên trên c
a bánh t
.
Các giai
đ
o
n phát tri
n c
a ong A.cerana:Lo
iGiai
đ
o
n
 
Ong
Tr 
ng (ngày)
u trùng(ngày) Nh
ng (ngày)T
ng c
ng(ngày)Ong chúaOng th
ợ 
 Ong
đự
c3335567 – 8111415 – 161923
Ch
n
đ
i
m
đặ
t ong
a. Ch
n
đ 
ể 
m nuôi ong:
-G
n ngu
n m
t ph
n hoa-N
ơ 
i không phun thu
c sâu hóa ch
t.-Không có d
ch b
nh, ít ho
c không có ong r 
ng, chim thú h
i.-
Đị
a hình thoáng mát, yên t
 ĩ 
nh, không g
n
đườ 
ng giao thông, nhà máy
đườ 
ng, nhà máy hóa ch
t, nhà máy ch
ế
bi
ế
n hoa q
a và không có h
l
ớ 
n baoquanh...
b. Cách
đặ
t thùng 
đ 
àn ong:
Thùng ong nên kê cao 25 - 30cm so v
ớ 
i m
t
đấ
t, thùng n
cách thùng kia ítnh
t là 1m, c
a ra vào
đặ
t các h
ướ 
ng khác nhau, ch
n n
ơ 
i khô ráo, thoáng mát nh
ư
 d
ướ 
i hiên nhà, c
nh các g
c cây... Kh
ng nên
đặ
t trên sân g
ch, n
n xi m
ă
ng, n
ơ 
iqúa
m
ướ 
t ho
c g
n chu
ng gia súc.Chia
đ
àn t
nhiên: M
t b
ph
n ong th
ợ 
cùng v
ớ 
i ong chúa tách ra, bay
đ
i
để
thành l
 p m
t s
ong m
ớ 
i. Chia
đ
àn ong t
nhiên th
ườ 
ng làm gi
m n
ă
ng su
tm
t.
c. Khi nào
đ 
àn ong chia
đ 
àn t 
ự 
nhiên:
Đ
i
u ki
n bên ngoài:-Ngu
n th
c
ă
n (m
t, ph
n) nhi
u.
 
-Khí h
u th
ờ 
i ti
ế
t t
t (không n
ng, nóng, l
nh qúa)
Đ
i
u ki
n bên trong
đ
àn ong:M
t
độ
ong
đ
ông, ong chúa
đẻ
m
nh, c
u connhi
u, th
c
ă
n d
tr 
th
a và ong s
ng trong thùng qúa ch
t tr 
i.
d. Hi 
ệ 
n t 
ượ 
ng c
a
đ 
àn ong tr 
ướ 
c khi chia
đ 
àn t 
ự 
nhiên:
Tr 
ướ 
c khi chia
đ
àn vài tu
n, ong xây nhi
u l
t
ong
đự
c và xây t
3 - 10m
ũ
chúa
ở 
hai góc và phía d
ướ 
i bánh t
.Bình th
ườ 
ng khi m
ũ
chúa già thì ong chia
đ
àn nh
ư
ng có khi m
ớ 
i có n
nchúa ho
c ong chúa m
ớ 
i
đẻ
vào
đ
ã chia
đ
àn.Ong chia
đ
àn t
8 - 11 gi
ờ 
sáng và 14 - 16 gi
ờ 
chi
u vào nh
ng ngày
đẹ
 ptr 
ờ 
i. Khi chia
đ
àn, ong chúa c
ũ
cùng v
ớ 
i qúa n
a s
ong th
ợ 
và m
t s
ong
đự
c
ă
nno m
t r 
i bay ra kh
i t
, sau
đ
ó t
l
i
ở 
hiên nhà, cành cây g
n
đ
ó và quên t
c
ũ
,khi b
t
đ
àn ong tr 
ở 
l
i, nên cho ong vào thùng khác và
đặ
t b
t c
n
ơ 
i nào.Khi chia
đ
àn t
nhiên, ong không
n ào và náo
độ
ng nh
ư
khi b
c bay.
e. Th
ờ 
i gian chia
đ 
àn t 
ự 
nhiên:
-
mi
n B
c: ong th
ườ 
ng chia
đ
àn vào tháng 3 - 4, m
t s
ít chia vào tháng10 - 11.-
mi
n Nam: ong th
ườ 
ng chia
đ
àn vào tháng 10 - 11 và tháng 2 - 4(
đầ
u vàgi
a v
m
t).
 f. X 
ử 
lý ong chia
đ 
àn t 
ự 
nhiên:
Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đ
àn ong ít quân: kh
c ph
c vi
c chia
đ
àn b
ng cách thayong chúa c
ũ
b
ng ong chúa m
ớ 
i vào lúc ngu
n hoa phong phú, cho thêm t
ngchân, quay m
t ho
c chuy
n c
u m
t cho
đ
àn khác, n
ớ 
i r 
ng kho
ng cách c
u  b
v
t ch
ng rét ra ngoài, v
t các m
ũ
chúa và c
t b
l
t
ong
đự
c.Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đ
àn ong m
nh thì ch
 
độ
ng chia
đ
àn: c
n cho
ă
n
đủ
, ch
nnh
ng m
ũ
chúa th
ng dài
ở 
v
trí tr 
ng nh
ư
 
ở 
2 góc và d
ướ 
i bánh t
 
để
s
d
ng saukhi ong chia
đ
àn m
ớ 
i.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sanguyen2000 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->