Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Kodak 產品簡介

Kodak 產品簡介

Ratings: (0)|Views: 1,861 |Likes:
Published by fomed_tw

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: fomed_tw on Mar 23, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

 
Pyojvgz nvkjf
Zdf gobplfzf nvkjf zo EOJHE Jfczhl W{wzfbw pyojvgzw
 
EOJHE ;000/;600EOJHE 4000/4000GEOJHE Y]N =600/=800/6800EJKW/LONKGOCEOJHE 9900/9800EOJHE GY >:00 EOJHE 8600
Jknkzhl ftzyhoyhl yhjkonyhpd{Gobpvzfj yhjkonyhpd{Kczyhoyhl ghbfyhWomz~hyfJknkzhl kczyhoyhl yhjkonyhpd{T"yh{ vckzw
###opzkbkwfjoy jknkzhl(Phcoyhbkg hcjGfpd w{wzfbw ~kzdovzwzhcjkcn dkndxvhlkz{ kbhnfw###lhynf }olvbf,fwpfgkhll{ oy oyhlhcj bhtkllohgkhlwvynfy{, oyzdojoczkgwhcj kbplhczolon{Zdf 7"kc"8wolvzkoc1phcoyhbkg,gfpdhlobfzykghcj 7JH vckxvfkczyhoyhl hcjphcoyhbkgjknkzhl wolvzkocWvpfyi kbhnfw hz zdfzovgd o h ivzzoc " Zdfkjfhl goc}fywhzkoc wzhyzfy(EOJHE 9800 W{wzfbEOJHE Y]N 6800 W{wzfbEOJHE Y]N =800 W{wzfbEOJHE 9900 W{wzfbEOJHE Y]N =600 W{wzfbLONKGOC Ghykfw JfzfgzoyWoz~hyfEOJHE 8600 GhbfyhEOJHE GY >:00 W{wzfbEOJHE Jfczhl KbhnkcnWoz~hyf###ocfwoz~hyfoy hllpyojvgzw(EOJHE 4000G W{wzfbEOJHE ;600 W{wzfbEOJHE ;000G 7J W{wzfbEOJHE ;000 W{wzfbEOJHE ;000G W{wzfbEOJHE ;000 7J W{wzfbEOJHE 4000 W{wzfb###zdf ifwzwfcwoy(###zdf ifwzwfcwoy " ^kyflfww(
 
Gobplfzf vckz ~kzd ~hllbovcz oy yfplhgkcnftkwzkcn KYKT w{wzfbw hw~fll hw h }hykfz{ o ozdfypopvlhy bhcvhgzvyfyw‛w{wzfbw# Ftkwzkcn dolfw ghcif vwfj oy ~hll bovczkcn
Kczyhoyhl yhjkonyhpd{
EOJHE 9900
Kczyhoyhl T"Yh{ W{wzfb
Fcwvyf wvpfykoy jknkzhl kbhnf xvhlkz{ kc hc{ fc}kyocbfcz ~kzdzdf Eojhe 9900 w{wzfb# Jfwkncfj oy whfz{ hcjfkgkfcg{, zdf kczvkzk}f vckz dflpw {ov bhef boyf hggvyhzfjkhncowfw#
Mfhzvyfw hcj ifcfkzw
Zozhl goczyol oc zvif }olzhnf $=0 oy >0 e]+
oy dknd goczyhwzfj oy dknd lhzkzvjf kbhnfwjfpfcjkcn oc fthbkchzkoc yfxvkyfbfczwKczvkzk}f hcj fhw{"zo"vwf zdhcew zo kzw vwfy‛w
kczfyhgf kcglvjkcn h jfczhl hygd zkbfyBhtkbvb kbhnf xvhlkz{ ~kzd bkckbvb
ftpowvyf oy ifzzfy phzkfcz zyfhzbfczzdhcew zo kzw pyf"pyonyhbbfj goczyol vckzOpzkbkqfj oy Eojhe Y]N wfcwoyw hw ~fll
hw oy Eojhe klbDknd yfxvfcg{ oy ifzzfy phzkfcz whfz{ "
yfjvgfw zdf yhjkhzkoc jowf vp zo 96& kcgobphykwoc ~kzd h wzhcjhyj nfcfyhzoyPyfbkvb nfcfyhzoy hz hc
ftgfpzkochl pykgfHzfy fhgd ftpowvyf, zdf jowf lf}fl
kw jkwplh{fj oy wkbplf jowfbockzoykcnBvlzkplf gocknvyhzkocw h}hklhilf,
kcglvjkcn gfklkcn bovcz hcj h cf~~hll bovczkcn opzkoc vll{ gobphzkilf ~kzd zdfKykt kcwzhllfj ihwfKykt bovcz wfykfwEojhe 9900 w{wzfb oy Kykt yfplhgfbfcz~kzd wdoyz hyb $8>0 gb+Eojhe 9900 w{wzfb oy Kykt yfplhgfbfcz~kzd wzhcjhyj hyb $844 gb+Eojhe 9900 w{wzfb oy Kykt yfplhgfbfcz~kzd locn hyb $906 gb+^hll bovcz wfykfwEojhe 9900 w{wzfb~kzd wdoyz hyb $8>0 gb+Eojhe 9900 w{wzfb~kzd wzhcjhyj hyb $844 gb+Eojhe 9900 w{wzfb~kzd locn hyb $906 gb+
Zfgdckghl wpfgkkghzkocw
Po~fy wvppl{ 970 9:0 ]T"yh{ nfcfyhzoy ]fy{ dknd yfxvfcg{ JG $700 eDq+Zvif }olzhnf1 =0 e], >0 e]Zvif gvyyfcz1 > bHMoghl wpoz1 0#> bb KFGMoghl wpoz/wekc jkwzhcgf 900 bb $4 kc+T"yh{ vckzw hyf hlwo h}hklhilf ~kzd 800"880"870 ]#

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->