Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gada ienākumu deklarācijas par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem iesniegšanas prasības fiziskām personām

Gada ienākumu deklarācijas par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem iesniegšanas prasības fiziskām personām

Ratings: (0)|Views: 414|Likes:
Published by BDO Tax
Tuvojoties gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas laikam, BDO Zelmenis&Librete ir sagatavojis informatīvu materiālu "Gada ienākumu deklarācijas par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem iesniegšanas prasības fiziskām personām".Mēs ceram, ka šis materiāls Jums noderēs, un gadījumā, ja radīsies papildus jautājumi, būsim priecīgi sniegt konsultācijas un juridisko palīdzību.

Tuvojoties gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas laikam, BDO Zelmenis&Librete ir sagatavojis informatīvu materiālu "Gada ienākumu deklarācijas par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem iesniegšanas prasības fiziskām personām".Mēs ceram, ka šis materiāls Jums noderēs, un gadījumā, ja radīsies papildus jautājumi, būsim priecīgi sniegt konsultācijas un juridisko palīdzību.

More info:

Published by: BDO Tax on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

 
ZverinatuadvokatubirojsBDO"ZelmenisfiLiberte"Albertaiela1-2,RIga,LV-1010Talr.:(+371)67222237www.bdolegal.lv
1800
 
1.Personas,kurarncbligattjaiesniedzdeklaracija
DeklaracijujaiesniedztiemLatvijasrezidentiem,kuri:
veikusisaimnieciskodarbibu;
guvusitenakurnus
arvalstls:
guvusineapliekamosienakumus,kaskopa2010.gadaparsniedza1680latus;guvusiienakurnus,kuriapliekamiar10%nodoklalikmi,unnokuriemnodoklisnayieturets
tenakurna
izmaksasvieta;guvusicitusarnodokliapliekamus
tenakurnus,
nokuriemizmaksasvietanay
teturets
nodoklis,tai
skatta,
noflziskarnpersonamsanerntidavinajumi,kasirapliekamiar
iedzlvotaju
tenakurna
nodokli.
Arvalstsnodoklarnaksatajam(nerezidentam)deklaracijanayjatesniedz,iznernotgadfjumu,kadnerezidentssanern:
ienakumusnoLatvijasRepublikaesosanekustarnatpasumaizmantosanas:ienakumusnoflziskarnpersonam(kurasnaysaimnieciskas
darblbas
veiceji-rezidenti)noLatvijasRepublikaesosanekustarnatpasumaatsavinasanas,kaarfnekustarnatpasumavertibaspieaugumsvaitadala,kuraieguta,beidzotiesnomaslTgumam,unkurunodrosinajaiznomatajaTpasumanomniekaveiktie
kapitalte
ieguldTjumi,jarninetopieaugumuvaitadalumaksatajsnaykompensejisnomniekampersoniskaspalTgsaimniecTbas,pternajassaimniecTbas,kaarfzemniekuunzvejniekusaimniecThas
tenakurnus
nolauksalrnnieciskasrazosanas:ienakumusnoalgotadarba,kasveiktsLatvijasRepublikatadadarbadeveja
taba,
kursnayLatvijasRepublikasrezidentsvaikuramnaypastavTgasparstavniecfbasLatvijasRepublika:ienakumsnopienakumupildfsanasLatvijasRepublikaneregistretaskapttalsabiedrlbasvai
kooperativas
sabiedrThaspadornevaivalde.Piesadiem
tenakurntern
piederart
satsttba
ardarbabraucieniemunkornandejumiem
tzrnaksatas
summas,kurasparsniedznormativajosaktos,kasnosakakartibu,kada
atlfdztnami
arkomandejumiemundarbiniekudarbabraucieniemsaistitieizdevumi,noteiktasnormas;budarnscitasEiropasSavienThasdalThvalstsvaiEiropasEkonomikaszonasvalstsrezidents,taksacijasgadaLatvijaguvisvairakneka75procentusnosaviemkopejiem
tenakurntern
unvelaspiemerottaksacijasgadaneapliekamominimumu,nodoklaatvieglojumusunattaisnotosizdevumus;gust
tenakurnus
no
saimntectskas
darbThas.
Arvalstsnodoklumaksatajarn(nerezidentam)deklaracijairjaiesniedz,janodoklamaksatajsgustienakumusno
sairnniectskas
darbibas.
2.vtenkarsotadeklaractjasaizpildfsana
Nodoklarnaksatajs,kurstaksacijasgadaLatvijairguvistikaitadusienakumus,nokuriemiedzfvotajuienakurnanodoklisirieturamsizmaksas
vteta,
undeklaracijuiesniedz,joirguvisarnodoklineapliekamosienakurnus,kurukopejasummaparsniedzLs1680,aizpilda:
deklaracijasD1pielikums,tikaiattieclbauzneapliekamajiemtenakumtern:tikaideklaracijasD04.rinda"Neapliekamietenakumi".
 
Nodoklarnaksatajs,kurstaksacijasgadaLatvijairguvistikaitadusienakurnus,nokuriemiedzfvotajuienakurnanodoklisirieturamsizmaksasvleta,undeklaracijuiesniedz,laideklaretutaksacijasgadaattaisnotosizdevumuspar
izglitfbu
unarstnieciskajiempakalpojumiem
deklaracijasD4pielikums;tikai
deklaracijasD
06.rinda"izglltThasun
spectalitates
iegOsana,
kvalifikacijas
paaugsttnasanaunmediclnasunarstnieciskiepakalpojumi"un07.rinda"arstnieciskiepakal-pojumi,kuri
atbilstosi
Ministrukabinetanoteikumiemirietveramiattaisnotajosizdevumospilnaaprnera".
Nodoklarnaksatajs,kurstaksacijasgadaLatvijairguvistikaitadusienakurnus,nokuriemiedzfvotajuienakurnanodoklisirieturamsizmaksasvleta,undeklaracijuiesniedz,laideklaretusadusizdevumus:
ziedojumusundavinajumus;iemaksas
prtvatajos
pensijufondos;dzivibasapdrostnasanas(arlidzekluuzkrasanu)prernijurnaksajurnus.deklaracijasD
OB.
vai09.rinda.
3.Deklaracijastesniegsanasterrnins
Deklaracijaartaipievienotajiemdokumentiem,kasapliecinanodoklaternaksasanu
budzeta,
iesniedzamaValstsiel)emumudienestaKlientu
apkalposanas
centranevelakka
taksacijas
gadam
sekojosa
gada
t.aprili.
Gadaienakumudeklaracijuiriespejamsiesniegt
ari
elektroni-ski.Maksatajs,kastaksacijasgadaguvisienakumus
arvatstt,
kurataksacijasperiods
nesakrit
arMaksatajs,kurstaksacijasgadaguvisienakumusarvalstt,kurataksacijasperiodsnesakrltarkalendarogaduvaikuranoteiktaisterrnins,kadaienakumatzrnaksatajs
informs
ienakumasanernejupartzrnaksatajarnsurnrnarn,irvelakspartaksacijasgadamsekojosagada15.martu,iesniedzdeklaracijudivurnenesulaikanoattiec'igajaarvalsttnoteiktadeklaracijas
iesniegsanastermina.
Arvalstsnodoklamaksatajs,kasLatvijauzturas,laiveiktualgotudarbutadadarbadevejalaba,kursnayLatvijasrezidentsvaikuramnaypastavlgasparstavniecfbasLatvija,unkaspartraucminetaienakumagOsanu,unnayparedzamavinaatgriesanasLatvijapirmstaksacijasgadabeigarn,iesniedzdeklaraciju,pirmsvil)sizbraucnoLatvijas.Arvalstsnodoklamaksatajs(nerezidents),kasLatvijagOstienakurnu,nokuranodoklisrnaksajarnsrezumejosakartTha,betkastaksacijasgadaparstajgOtsaduienakumuvaigOstvienreizizrnaksajamuienakumuunvienlaikuspartraucekonorniskassaitesarLatviju,iesn-iedzdeklaraciju30dienulaikapecienakumagOsanasbeigarn.Arvalstsnodoklarnaksatajs(nerezidents),kasLatvijagOstienakumunokapitalapieauguma,nodoklinosaienakumaaprekinaundeklaracijuiesniedzValstsiel)emumudienestam
lidz
ienakumagOsanasmenesimsekojosarnenesa15.datumam.taksacijasgadamsekojosagada1.aprllimiesniedzdeklaracijuValstsiel)emumudienesta
terttortalajaiiestadet
peeatsavinatanekustarnaIpasumaatrasanasvietas,jamaksatajsneiz-mantolikumaminetosdeklaresanasatvieglojumus.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sandis Kājiņš liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->