Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uitspraak paspoortvingerafdruk

Uitspraak paspoortvingerafdruk

Ratings:
(0)
|Views: 700|Likes:
Published by andreasudo

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: andreasudo on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

 
~3/o320110.,58FAX0703813051
VREEM~LINGZAKEN
19IOOl/OIO
0703813051
uitspraak
RECHTBANK'S~RAVENHAGE
SectorbestuursrechtMdeling3,meervoudigekamer
Reg.nr.:AWB
10/5376
BESLU
UITSPRAAKingevolgeartike18:77vandeAigemenewetbestuursreeht(Awb)inhetgedingtussen
L.J.A.vanLuijk.wonende
te
's-Gravenhage,eiseres,gemachtigdemr.
drs.1.
Hemelaar,endeburgemeestervan's-Gravenhage,verweerder,gemachtigdemr.C.M.Bitter
IPROCE~OOP
...
Bijbeslissingvan8februari2010heeftverweerder
de
aanvraagvaneiseresomafgiftevaneen
paspoortbuiten
behandelinggesteld.Derechtbank
heeft
het
verzoek
omeenvoorlopigevoorziening
bij
uitspraakvan18mei2010afgewezen.Hiertegenheefteiseresbijbriefvan9maart2010bezwaargemaakt.Tevensheeftzijderechtbankverzochteenvoorlopigevoorziening
te
treffen.Verweerderheefthetbezwaarschriftbijbesluitvan19juli2010,verzondenop20juli2010,deelsgegrondendeelsongegrondverldaard.Tegenditbesluitheefteiseresbijbriefvan27juli2010beroepingesteld.Bijbriefvan28januari2011heeftzijeen
aanvullend
beroepschriftingediend.Verweerderheefteenverweerschriftingediend.De
zaak
isop15februari2011terzittingbehandeld.Eiseresisinpersoonverschenen,bijgestaandoormr.
drs.1.
Hemelaar.VerweerderheeftzichIatenvertegenwoordigendoormr.M.Hartog,bijgestaandoorme.C.M.Bitter.
n
OVERWEGINGEN
LlIngevolgeartikel3,derdelid,vandePaspoortwetiseenreisdocumentvoorzienvandegezichtsopname,tweevingerafdrukkenendehandtekeningvandehoudervolgensnaderdoorOnzeMinistertestellenregels.Bijalgemenemaatregelvanrijksbestuurkunnenreisdocumentenwordenaangewezendienietwordenvoorzienvaneenofmeervandezegegevensenkunnenregelswordengesteldoverdegevallenwaarinkanwordenafgezienvanbetopnemenvandegezichtsopname,vingerafdrukkenofdehandtekening
in
het
 
23/03
201109:58FAX0703813051
VREEML.A.JLINGZAKEN
ljZJ
002/0
10
2
0703813051
Reg.nr.AWB
10/5316
BESLUaangevraagdereisdocumentindiendezegegevens
niet
vandebouderkunnenwordenverkregen.1.2Ingevolgeartikel3,achtstelid,vandePaspoortwethouden
de
totuitreikingbevoegdeautoriteiteneenadministratiebijmetbetrekkingtotuitgereiktereisdocumentenen
daarin
bijgeschrevenpersonen.Dezeadministratiebevatdegegevensbedoeidinbeteerste,tweede,vierde,vijfdeenzesdelidvanditartikel,alsmedededocumentnummers.
In
dezeadministratiskunnenvoortstenhoogstedegegevensdiebijdeaanvraag
ZijD
overgelegd,wordenopgenomen,Defotoendehandtekeningwordenbewaarddoordeautoriteitdiebetreisdocumentbeeftverstrekt,
in
eenadministratiediezowelopnaamaisopdocumentnummertoegankelijkis.
1.3
Ingevolgeartike165,eerstelid,vandePaspoortwetbewaart
de
autoriteitdiehetreisdoeumentverstrekt,
in
deadministratie,bedoeld
in
artikel3,aehtstelid,tweedevoIzin:a.de
in
artike13,derde
lid,
bedoeldevingerafdrukken;b.tweeandere,door
Ooze
Ministeraantewijzenvingerafdrukkenvandeaanvragervaneenreisdocument.1.4Ingevolgeartikel65~tweedelid,vandePaspoortwetwordendeinbeteerstelidbedoeldegegevensuitsluitendverstrektaanautoriteiten,instellingenenpersonendiebelastzijnmetdeuitvoeringvan
deze
wet,voorzover
zij
degegevensnodighebbenvoordieuitvoering.1.5Ingevolgeartikel
65.
derdeIid,vandePaspoortwetwordende
in
heteerstelidbedoeldegegevens,alsmedede
in
artikel3,achtstelid,bedoeldegegevens,bijdeinwerkingtredingvanartikell,onderdelenDenE,vanhetbijkoninklijkeboodscbapvan21januari2008ingediendevoorstelvanrijkswettotwijzigingvandePaspoortwet
in
verbandmethetherinrichtenvandereisdocumentenadministratie(Kamerstukken
n
2007/08,31324(R1844),
Dr.
2),nadatditvoorsteltotwet
is
verheven,overgebracbtnaardereisdocumentenadministratie,bedoeld
in
artikel4a,zoalsditluidtnainwerkingtredingvanartikell,onderdeelD,vangenoemdvoorstelvanrijkswet.1.6Jngevolgeartikel65,zesdelid,vandePaspoortwetwordt
tot
hetmomentwaaropartikeII,onderdelenDenE,vanhet
in
hetderdelidgenoemdevoorstelvanrijkswet,nadatdittotwetisverheven,
in
werkingtreedt,
in
de
in
artikel3,derde
lid,
tweedevolzin,bedoeldebijalgemenemaatregelvanrijksbestuur
te
stellenregelsen
in
de
in
artikel59bedoeldebijofkracbtensalgemenemaatregelvanrijksbestuurtestellenregelsvoorzienbijministerieleregeling.
1.7
Inartikel28a,zesdelid,vandePaspoortuitvoeringsregelingNederland2001(hierna:dePUN)isbepaalddatindien
de
daartoeaangewezenambtenaarvanoordeelis
dat
hetfysiek
dan
weIalsgevolgvaneentijdelijkeverhinderingonmogelijkisomvandeaanvragerteverlangendatbijhemophetmomentvanhetindienenvandeaanvraagviervingerafdrukkenwordenopgenomen,
in
iedergevaldeafdrukkenopgenomenwordenvandevingerswaarbij
dit
volgensdedaartoeaangewezenambtenaarweImogelijkis.Bijgeredetwijfelofhetfysiek
dan
weI
aIs
gevolgvaneentijdelijkeverhinderingonmogelijkisomvierviogerafdrukkenoptenemen,
lean
vandeaanvragerwordenverlangd,datdezedaartoeeendooreenbevoegde
arts
ofmedischeinstallingondertekendeverklaringoverlegt.1.8Ingevolgeartike139,eerstelid,vande
PUN
wordteenaanvraagwaarbijnietisvoldaanaan
bet
bepaaIdeindeartikelen9
tot
enmet38
Diet
in
behandelinggenomen.
 
23/03
201109:59FAX0703813051
VREEML~LINGZAKEN
~003/010
3
0703813051
Reg.nr,AWB
10/5376
BESLU1.91ngevolgeartike14:2.tweedelid,vandeAwbverschaftdeaanvragerdegegevensenbescheidendievoordebeslissingopdeaanvraagnodigzijnenwaaroverhijredelijkerwijsdebesehikkingkankrijgen.1.10Ingevolgeartikel4:5,eerstelid,aanhefenonder
a,
vandeAwb
lean
hetbestuursorgaan,indieneenaanvragerDietheeftvoldaanaanenigwettelijkvoorschriftvoorhet
in
behandeling
nemenvan
een
aanvraagbesluitendeaanvraagniette
behandelen,
2.1Hetbeschrevenwettelijkekaderbetrefthetleaderzoals
dat
op28juni2009a1sgevolgvandeRijkswetvan11juni2009
tot
wijzigingvandePaspoortwetinverbandmethetberinrichtenvandereisdocumentenadministratie(stb.2009.252)
in
werkingisgetreden.Dedaarinopgenomenwijzigingenstrekken
ervooraltoe
dewet
in
lijn
te
brengenmetdeEuropeseverordeningbetreffendenormenvoordeveiligheidskenmerkenvanenbiometrischegegevens
in
doordelidstatenafgegevenpaspoortenenreisdocumenten(VerordeningEG
Dr.
225213004,alsgewijzigdbijVerordeningEGnr,
444/2009,
merna:de
Verordening),
DewijzigingenindePaspoortwet1991,zealsdiethansgeldt,betreffen-ondermeer-betvoorschriftdateenreisdocument,naasteengezichtopname,medeisvoorzienvantweeviogerafdrukkenvandeaanvrageren
dat
viervingerafdrukkenvandeaanvragerwordenafgenomen.2.2Verweerderheeftdeaanvraagvaneiseresomafgiftevaneenreisdocumentopgrondvanartikel4:SvandeAwbbuitenbehandelinggesteld,orndateisereshaarvingerafdrukkenniet
af
heeftwillen
staan,
2.3Eiseresheeftinbetberoepschriftaangevoerddatdeopslagvanhaarvingerafdrukken
in
eeo(centrale)databaseendemogelijkeverstrekkingvanbaarvingerafdrukkenaanderden,zoaJsoeergeJegdindePaspoortwet,eenongerecbtvaardigdeinbreukopbetrechtoprespectvanhaarprive-leven
in
dezinvanartikel8vanhetEuropeesVerdragtotbeschermingvanderechtenvandemensendefundamentelevrijheden(EVRM)enanderehogereprivacyregelgevingvormtTevensisdewetgeving
in
strijdmethetEU-recht,
te
wetenhetverbodopdiscriminatienaarnationaliteit,betrechtopvrijverkeervanpersonenendeVerordeningwaaraandewetuitvoeringbeoogttegeven.Voortsheefteiseresbetoogd
dat
verweerdergebruikbadmoetenmakenvandemogelijkheidomingevaJvantijdelijkeverhindering
tot
afgiftevanvingerafdrukkeneenpaspoort(hieronderwordt
in
dezeuitspraaktevenseenNederlandseidentiteitskaartbegrepen)aftegeven,omdat
in
haargevalsprakeisvanpolitieke,ethische,danwelgewetensbezwaren.Totslotheeftzijaangevoerd
dat
dewetgeenverplichtingsteltammee
te
werkenaanhetafnemenvanvingerafdrukkenendezegegevensooknietnodigzijnvoordebeoordelingvandeaanvraag,zodatverweerderdeaanvraagnietbuitenbehandelinghadmogenstellen.Terzittingheefteiseresbevestigddatzijgeenbezwaarheefttegenhetafgevenvantweevingerafdrukkenvoordeopnamedaarvan
in
hetpaspoort,maar
dat
haar
bezwaargericht
is
tegendeopslagvandevingerafdrukkenenbetmogelijke,verderegebruikvandeopgeslagenvingerafdrukken.2.4Verweerdetheeftgemotiveerdverweergevoerd.3
De
rechtbanktreedtalvorensdezaakinhoudeJijktebeoordelenambtshalve
in
devraagnaardeomvangvanhetgeding,Dezeomvangwordtbeperktdoordereehtsgevolgendiedeaanvraagvaneenpaspoortenbetdaaroptenemenbesluitmaximaalkunnenhebben.Daarbij

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniël W. Crompton liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->